26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 10
އެމްޓީސީސީގެ ކާމިޔާބީގެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ނުވަަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީ އަށް ރެކޯޑު އަދަދެއްގެ ފައިދާ ލިބުނީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް...

October 26, 2020 5
އެމްޓީސީީސީގެ ސާފު ފައިދާ 51 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

މިދިޔަ ކުއާޓާގައި އެމްޓީސީސީ އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 51.18 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 4
ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫގައި ހެދި ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަ ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ އެތަން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 4
އެމްޓީސީސީން މައިކްރޮސޮފްޓް ޑީ365ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން ބޭނުން ކުރަމުން އައި "އެންޓަޕްރައިސަސް ރިސޯސަސް ޕްލޭނިން" (އީއާރުޕީ) ސޮފްޓްވެއާ "މައިކްރޮސޮފްޓް ޑީ365" އަށް އަޕްގްރޭޑްކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 9
ފޮނަދޫ މަގުތަކުގެ ބޮޑު ބައި ހަދައި ނިމިއްޖެ

ލ. ފޮނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 64 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 101
ވަކި "ޓީމަކަށް" ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައެއް ނުދެން: އާޒިމް

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް އުޅުއްވާ ކުންފުނިތަކުގެ މަތީ ބައެއް މަގާމުތަކުން އެއްބަަޔަކު ފެންނަނީ އުސޫލުން ބޭރުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީގެން ނޫން ކަމަށް އޭނާ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 20
ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓު 11 ނޮވެމްބަރަށް ނިންމަނީ

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ތަރައްގީ ކުރާ އެއާޕޯޓު އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަށް ނިންމަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 3
ފެހެންދޫ ބަނދަރުގެ 50 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ބ. ފެހެންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 50 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 22
މަހާ ޖައްރާފު ހިންގުން 100 ޕަސެންޓު ދިވެހިންނަށް

މި ސަރަހައްދުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޑްރެޖަރު ރާއްޖެއަށް ގެނައީ 25 އޮކްޓޯބަރު 2017ގަ އެވެ. އެ ދުވަސް ވެގެންދިޔައީ ގައުމުގެ ތާރީހުގައި ވެސް މުހިންމު ބިންގަލެއް އެޅިގެންދިޔަ ދުވަހަކަށެވެ. އެ ދުވަހު އަލިވިލިގެންދިޔައީ ގައުމުގެ ވަސީލަތްތައް ފުޅާވެ، ތަރައްގީއަށް ވާސިލްވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އިތުރު ބޮޅެއް އެކުވެގެނެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 4
އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރ. އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 34
މަހާ ޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންނަށް މުޅިން ވެސް ދިވެހިން

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކޮންނަ ބޯޓު، އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ދިވެހިން ހަމަޖައްސައި އަހަރަކު 6.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްކޮށްދީފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 13
ލ. ފޮނަދޫ މަގުތަކުގައި މި މަހު ތާރު އަޅަން ފަށަނީ

ލ. ފޮނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 48
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގައި ޖެޓީއެއް ހަދައިދޭން އެދިއްޖެ

ހއ. ހޯރަފުށީގެ ފަޅުން ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓަށް ވަކިން ލަފައި ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި އެ...

October 03, 2020 5
ދުވާފަރުގެ މަގުތަކުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ފަށައިފި

ރ. ދުވާފަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ދުވާފަރު މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ރ. ދުވާފަރު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ރަށު މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 4
އެމްޓީސީސީން ބަހާނީ ހިއްސާއަކަށް 2ރ.

އެމްޓީސީސީ އަށް މިދިޔަ އަަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 2ރ. ބަހަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

September 27, 2020 4
އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރު 55 ޕަސެންޓް އިތުރު

އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އޭގެ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ 55.57 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 4
ކޮޅުވެއްޓި އަދި ފުން ނުކުރެވޭ، މުދާ ސަލާމަތްކޮށްފި

ފެނަކައިން ފޮނުވި ޖަނަރޭޓަރާއި މުދަލާއެކު ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ހއ. ފިއްލަދޫ ކައިރިއަށް ފަރަށް އެރި ކޮޅުވެއްޓި އަދި ފުން ނުކުރެވުނަސް އޭގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 24
13 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މުދަލާއެކު އުޅަނދު ފަރަށް

އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ފެނަކައިން ފޮނުވި ޖަނަރޭޓަރާއި މުދަލާއެކު ދަތުރު ކުރި ކޮޅުވެއްޓިއެއް ފަރަށް އަރާފައި އޮންނަތާ ހަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020
އެމްޓީސީސީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ ހިދުމަތްތައް އަލުން ފަށަނީ

ތިލަފުށީގައި އެމްޓީސީސީން ހިންގަމުން އަންނަ ބޯޓުޔާޑުން، އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލުން ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

September 17, 2020 5
ރ. ވަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ރ. ވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 7
އައްޑޫގެ ތިން އަވަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ

އައްޑޫގެ ތިން އަވަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މަޝްރޫއު އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެއްކޮށް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 1
އިންޖީނު އަގުހެޔޮކޮށް އެމްޓީސީސީން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެމްޓީސީސީގެ ކަށަވަރު ޝޯރޫމުން ވިއްކާ އިންޖީނުތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، "މާބޮޑަށް ވެސް އަގުހެޔޮ ވެއްޖެ" ގެ ނަމުގައި އެ ކުންފުނިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

September 14, 2020 3
ދުވާފަރު މަގު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރ. ދުވާފަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020
އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 27ގައި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 27ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.