02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 46
ސަލްޓަން ޕާކު ނިމޭއިރު ވަރަށް ހިތްގައިމުވާނެ: މުއިއްޒު

ސަލްޓަން ޕާކު ހުޅުވުން ލަސްވަނީ ބޭނުންވާ ސާމާނު ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ކަމަށާއި އެތަން ނިމޭއިރު، ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަނަކަށް ވެސް ވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 8
މުލީ ބިން ހިއްކުން ލަސްވާތީ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

މ. މުލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދާތީ އެ ރަށު ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 2
ބޮޑު ކުންފުންޏެއްގެ މެޝިނަރީ އެމްޓީސީސީން ވިއްކަނީ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ އުފައްދާ ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާ އެކްސްސީއެމްޖީއާ އެކު އެމްޓީސީސީ އިން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 2
ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަކުން "ގޯލްޑް 100" ސްޕޮންސަކޮށްފި

އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ރާއްޖޭގެ 100 ކުންފުންޏަށް އެވޯޑް ދިނުމަށް ބާއްވާ ހަފްލާގެ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަކުން މިއަދު ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

December 07, 2016 9
އެސްޓީއޯ އާއި އެމްޓީސީސީގެ ޗެއާމަނުން ބަދަލުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އާއި އެމްޓީސީސީގެ ޗެއާމަނުން އެއް ކުންފުނިން އަނެއް ކުންފުންޏަށް އިއްޔެ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016
އުރީދޫގެ ވޯކްގްރޫޕްގައި އެމްޓީސީސީން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިލޭ ކޯލާއި އެސްއެމްއެސް ކުރެވޭ އުރީދޫގެ ވޯކްގްރޫޕް ހިދުމަތް އެމްޓީސީސީ އަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުންޏާ އެކު އުރީދޫން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 2
އެމްޓީސީސީން އިތުރު ދެ ފިހާރަ ހުޅުވަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދެ ފިހާރަ ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 04, 2016 1
އިންޖީނެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް ލިބޭ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 20
މިސްކިތް އެޅުމަށް ސޯމިލް ހުންނަ ބިން ހުސްކުރަނީ

ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކާނިވާ ސަހަރައްދުގައި އަޅާ "ކިންގް ސަލްމާން" މިސްކިތް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް، އެމްޓީސީސީ ސޯމިލް ސަރަހައްދު ހުސްކުރަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 8
ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ޕާކިން ޒޯން ހުސްކުރަނީ

ހުޅުމާލެ އަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީތަކަށް ހާއްސަ ޓާމިނަލްގެ ޕާކިން ޒޯން ހުސްކުރަން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 6
"އެމްޓީސީސީގެ ކުރިއެރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަން ދޭ"

އެމްޓީސީސީގެ ކުރިއެރުމަށް މި ސަރުކާރުން ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 3
3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 410 މިލިއަން އިންވެސްޓް ކޮށްފި

ފާއިތުވި ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކަމަށް 410 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 5
ޑްރެޖަރު ގަންނަން ދިން ފައިސާ ހިއްސާ އަށް ބަދަލުކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ޑްރެޖަރު ގަންނަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދެއްކި ފައިސާ، ހިއްސާ އަށް ބަދަލުކުރަން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)ން އަންގައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 19
ބޮޑު ފެރީ ނެތުމުން ޓާމިނަލަށް ބާރުބޮޑުވެފައި

ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި ޑަބަލް ޑެކް ފެރީ މަރާމާތަށް އެހެލާފައި އޮތުމުން ފެރީގެ ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވާން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 16
މަޝްރޫއުތަކުގެ ހަރަދާ ހެދި އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ ދަށަށް

ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް ކުރި ހަރަދާ ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ ކުއާޓަރުގެ ސާފު ފައިދާ ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 17
މުލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

މ. މުލީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ ދެ މަސް ފަހުން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 5
އެމްޓީސީސީގެ "މަހާ ޖައްރާފު" ބަންނަން ފަށައިފި

ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން 36 މިލިއަން ޑޮލަރު (555 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަކޮށްގެން ގެންނަ ބޮޑު ކޮންނަބޯޓު، "މަހާ ޖަައްރާފު" ބަނުމުގެ މަސައްކަތް މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހު، ޗައިނާގައި، ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 13
އެމްޓީސީސީ ޑްރެޖަރު އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ގެންނަނީ

ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ގަތް 36 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑްރެޖަރު އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 29
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގެ މައި މަގުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ މާލޭގެ މަގެއްގައި ތާރުއަޅާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 2
އެމްޓީސީސީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

މިދިޔަ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އެމްޓީސީސީން ބޭއްވި ސުޒުކީ ފޯރި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 2
އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ 29 މިލިއަނުގައި ހިފެހެއްޓިފައި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ލިބުނު ވަރުގެ ސާފު ފައިދާއެއް މިދިޔަ ކުއާޓާގައި ވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 46
ވިއްސާރާގައި ރަސްމީ ފާލަމުގެ ސަތަރިއެއް އެއްލާލައިފި

ގަދަ ވަޔާ އެކު މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އިއްޒުއްދީން ފާލަމުގެ ސަތަރިތަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.