17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020
އެމްޓީސީސީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ ހިދުމަތްތައް އަލުން ފަށަނީ

ތިލަފުށީގައި އެމްޓީސީސީން ހިންގަމުން އަންނަ ބޯޓުޔާޑުން، އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލުން ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

September 17, 2020 5
ރ. ވަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ރ. ވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 7
އައްޑޫގެ ތިން އަވަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ

އައްޑޫގެ ތިން އަވަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މަޝްރޫއު އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެއްކޮށް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 1
އިންޖީނު އަގުހެޔޮކޮށް އެމްޓީސީސީން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެމްޓީސީސީގެ ކަށަވަރު ޝޯރޫމުން ވިއްކާ އިންޖީނުތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، "މާބޮޑަށް ވެސް އަގުހެޔޮ ވެއްޖެ" ގެ ނަމުގައި އެ ކުންފުނިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

September 14, 2020 3
ދުވާފަރު މަގު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރ. ދުވާފަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020
އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 27ގައި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 27ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 38
އޭދަފުށީ މަގުތައް ހަދައި ނިމެނީ

ބ. އޭދަފުށި މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 87 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 8
މާދަމާގެ ރާއްޖެ ބިނާކުރުމުގައި އެމްޓީސީސީ

މީހުން ދިރިއުޅެނީ ހަމައެކަނި މާލޭގައި ކަމަށް ނުބަލާށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ވެސް ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އާބާދީ ބޮޑެވެ. މީގެތެރޭގައި ބިންބޮޑު ރަށްތަކާއި ބިންކުދި ރަށްތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މި ރަށްތަކުގެ ޖަޒީރާވަންތަ ކަމަށް ވިސްނައި، ރަށްތަކަށް ލަފާފުރުމަށް އޮތް ހައްލަކީ ސަރުކާރުން ރަށްތަކުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ބަނދަރުތަކެވެ. އަދި 24...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 1
ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ހަދަން ފަށައިފި

ރ. ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
ލ. އިސްދޫ ބަނދަރު ހަދަން ފަށައިފި

ލ. އިސްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 12
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް ހަދަން އެމްޓީސީސީ އަށް

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ފަސިންޖާ ޓާމިނަލުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 1
ލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނ. ލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 11
ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކ. ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

August 23, 2020
ލ. މާބައިދޫގެ އާ ނެރު ހަދައި ނިންމާލައިފި

ލ. މާބައިދޫގެ އާ ނެރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވި އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ކ. ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 8
އޭދަފުށީ ބައެއް މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައި ނިމިއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 1
ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ސަރަހައްދުގެ ތޮށި ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫ އައިސްޕްލަންޓް ސަރަހައްދުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 5
އެމްޓީސީސީން އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ޑިރެކްޓަރުން ހޯދަނީ

އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑު ތަމްސީލު ކުރާނެ ޑިރެކްޓަރުން ހޯދަން އެ ކުންފުނިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 5
އެމްޓީސީސީއަށް އައިއެސްއޯ ކޮލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް

އިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ ސްޓެންޑަޑައިޒޭޝަން (އައިއެސްއޯ) ގެ ކޮލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް، 9001:2015 ސެޓްފިކެޓް އެމްޓީސީސީ އިން ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 4
ވ. ފެލިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ވ. ފެލިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020
އެމްޓީސީސީއަށް ދެވަނަ ކުއާޓާގައި 15މިލިއަން ފައިދާ

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި އެމްޓީސީސީ އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 8
ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމިއްޖެ

ނ. ފޮއްދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

July 28, 2020 4
ރަސްމާދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރ. ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 12
ދުވާފަރު މަގުތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ހަދައި ނިންމައިފި

ދުވާފަރުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 67 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.