11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 3
މެރިން އެކްސްޕޯއަށް އައި ބަދަލާއެކު އަޖައިބުވެއްޖެ!

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ފުރަތަމަ ބޭއްވި މެރިން އެކްސްޕޯ އަށް ވަންނަން ޖެހުނީ ކުދި ރިޔާތަކެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ތަފާތު ނަމަވެސް ވަރަށް އާދައިގެ ދޮރާއްޓަކުންނެވެ. އެ ދޮރާށިން...

September 11, 2017
އެލައިޑް، އެމްޓީސީސީ ގުޅިގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްއާއި އެމްޓީސީސީ ގުޅިގެން "ހަލް ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަމުގައި ނަސީބުވެރިޔަކަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ފޯ ސްޓްރޯކް 60 ހޯސްޕަވަރުގެ ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް ލިބޭ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 13
ރިސޯޓެއް ހަދަން އެމްޓީސީސީއަށް ރަށެއް ދެނީ

އެމްޓީސީސީ އަށް ރިސޯޓެއް ހަދަން އަނެއްކާވެސް ރަށެއް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 30, 2017
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގު 5ރ. އަށް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް ސަރުކާރުން ދިން 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ދިނުމަށް، ހިއްސާ...

August 30, 2017 9
އާ ތިން އޭސީ ފެރީ އޮކްޓޯބަރު މަހު ގެންނާނެ

އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަންނަ ފެށި، ތިން އޭސީ ފެރީ (ޕްރީމިއަމް ލިންކް) އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 2
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި

އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ބަހަން އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 4
ގަލްފް ކްރާފްޓް ލޯންޗުފަހަރުގައި ސުޒުކީ އިންޖީނު އަޅަނީ

ގަލްފް ކްރާފްޓް ލޯންޗްފަހަރުގައި ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނު އަޅަން އިސްކަން ދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރޭ ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 5
އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ 26 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާ 26 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 1
އެމްޓީސީސީގެ ޖުންޖުލާ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރުން 100،000ރ. ގެ އަގުހުރި އިނާމަކާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޖޫންޖުލާ" ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017
ބޯޓިން އެވޯޑްގެ ސްޕޮންސަރުން އިއުލާނު ކޮށްފި

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސްގެ ސްޕޮންސަރުން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

August 02, 2017 4
މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ ދަށްވެއްޖެ

ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަވަސް ކުރަން ކުރި ހޭދަ އާއި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުމާ ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީ އަށް މި އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017
"ސާބަސް ޔަންމާ" ގެ ނަމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް

"ސާބަސް ޔަންމާ" ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓުތަކާ އެކު "އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރު" ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 1
އެމްޓީސީސީ "ޖުންޖުލާ" ފަށައިފި؛ އިނާމަކީ އިންޖީނެއް

އެމްޓީސީސީން 100،000ރ.ގެ އިނާމަކާ އެކު "ޖުންޖުލާ ޕްރޮމޯ 2017" ގެ ނަމުގައި އިއްޔެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

June 11, 2017 3
ހުޅުމާލެ އަށް އޭސީ އިތުރު ފެރީއެއް ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އޭސީ އިތުރު ފެރީއެއް ދުއްވަން ފަށައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 25
ހުރިހާ ބޯޑަކަށް ވެސް ސަރުކާރުގެ އަތްބޭނުން!

އާއްމުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާގެ ބޮޑު ބައެއް ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ސަރުކާރުންނެވެ. އެ ކުންފުނިތަކުގެ އެންމެ މުހިއްމު ގުނަވަނަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެވެ. އެ ބޯޑުގައި މެޖޯރިޓީ ޝެއާހޮލްޑަރުންގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރުންގެ އިތުރުން އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ހޮވާ ޑިރެކްޓަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ....

19 މެއި

May 19, 2017 29
އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ޑިރެކްޓަރުން ހޮވަން ސަރުކާރުގެ ވޯޓު

އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން ހޮވަން ސަރުކާރަށް ވޯޓު ދެވޭ ގޮތަށް، ހިންގާ ގަވައިދު ބަދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 17
އެމްޓީސީސީގެ ޖަލްސާއާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ސީއެމްޑީއޭއަށް

އެމްޓީސީސީން މިރޭ ބާއްވާ ހާއްސަ ގޮތަކުން ކުރާ އާއްމު ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑު މެމްބަރަކު ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017
އެމްޓީސީސީގެ އީޖީއެމް މި މަހުގެ 18 އަށް ފަސްކޮށްފި

އެމްޓީސީސީން ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާ (އީޖީއެމް)ގެ ނޯޓިސް ބާތިލްކޮށް، އެ ޖަލްސާ މިމަހުގެ 18 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 13
އެމްޓީސީސީއަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 5.8 މިލިއަން ރުފިޔާ

އެމްޓީސީސީ އަށް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 5.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 01, 2017 1
އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ބަހަނީ

އެމްޓީސީސީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 115.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ބަހަން އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 5
އެމްޓީސީސީ ޓްރާންސްޕޯޓް ސާވިސްއަށް އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކަށް އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް މިރޭ ނެރެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
އެމްޓީސީސީން ލޭ ހަދިޔާކުރަނީ

އެމްޓީސީސީ އާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ޑޯނަސް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން "ބްލަޑް ޑޮނޭޝަން ކޭމްޕް" ގެ ނަމުގައި ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 5
ދެ ރަށެއްގެ ބޯފެނާއި 4 ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަނީ

ދެ ރަށެއްގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމަށާއި ހަތަރު ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 4
އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑު ކުޑަކުރަން ފާހެއް ނުވި

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހަތް މެމްބަރުންނަށް ކުޑަކުރަން އީޖީއެމްއަށް ހުށަހަޅަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ނުލިބިގެން ފެއިލްވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017
އެމްޓީސީސީ- ޓީއެފްޖީ ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

އެމްޓީސީސީ އިން ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕާ (ޓީއެފްޖީ) ގުޅިގެން ހިންގި ފިޓްނަސް ދެ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ ނިންމާލައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 3
މައްޔިތުން އުފުލާ ފެރީ އަލުން ހިދުމަތަށް ނެރެފި

މާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ހުޅުމާލެއަށް ގެންދަން ބޭނުންކުރާ އެމްޓީސީސީގެ ހާއްސަ ފެރީ މަރާމާތަށްފަހު އަލުން ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

March 07, 2017 16
މައްޔިތުން އުފުލާ ފެރީ ހަލާކުވެ އިތުރު ބުރައެއް

މާލޭގައި މަރުވާ މީހުން އުފުލުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެމްޓީސީސީގެ ހާއްސަ ފެރީ ހަލާކުވުމާ ގުޅިގެން މައްޔިތުން އުފުލުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.