19 މެއި

May 19, 2017 29
އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ޑިރެކްޓަރުން ހޮވަން ސަރުކާރުގެ ވޯޓު

އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުން ހޮވަން ސަރުކާރަށް ވޯޓު ދެވޭ ގޮތަށް، ހިންގާ ގަވައިދު ބަދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 17
އެމްޓީސީސީގެ ޖަލްސާއާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ސީއެމްޑީއޭއަށް

އެމްޓީސީސީން މިރޭ ބާއްވާ ހާއްސަ ގޮތަކުން ކުރާ އާއްމު ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑު މެމްބަރަކު ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017
އެމްޓީސީސީގެ އީޖީއެމް މި މަހުގެ 18 އަށް ފަސްކޮށްފި

އެމްޓީސީސީން ހާއްސަ ގޮތުން ކުރާ އާންމު ޖަލްސާ (އީޖީއެމް)ގެ ނޯޓިސް ބާތިލްކޮށް، އެ ޖަލްސާ މިމަހުގެ 18 ގައި ބާއްވާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 13
އެމްޓީސީސީއަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 5.8 މިލިއަން ރުފިޔާ

އެމްޓީސީސީ އަށް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 5.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 01, 2017 1
އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ބަހަނީ

އެމްޓީސީސީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 115.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު ހިއްސާއަކަށް 24ރ. ބަހަން އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 5
އެމްޓީސީސީ ޓްރާންސްޕޯޓް ސާވިސްއަށް އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކަށް އިތުރު އުޅަނދުތަކެއް މިރޭ ނެރެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
އެމްޓީސީސީން ލޭ ހަދިޔާކުރަނީ

އެމްޓީސީސީ އާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ޑޯނަސް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން "ބްލަޑް ޑޮނޭޝަން ކޭމްޕް" ގެ ނަމުގައި ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 5
ދެ ރަށެއްގެ ބޯފެނާއި 4 ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަނީ

ދެ ރަށެއްގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމަށާއި ހަތަރު ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 4
އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑު ކުޑަކުރަން ފާހެއް ނުވި

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހަތް މެމްބަރުންނަށް ކުޑަކުރަން އީޖީއެމްއަށް ހުށަހަޅަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ނުލިބިގެން ފެއިލްވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017
އެމްޓީސީސީ- ޓީއެފްޖީ ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

އެމްޓީސީސީ އިން ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕާ (ޓީއެފްޖީ) ގުޅިގެން ހިންގި ފިޓްނަސް ދެ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ ނިންމާލައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 3
މައްޔިތުން އުފުލާ ފެރީ އަލުން ހިދުމަތަށް ނެރެފި

މާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް ހުޅުމާލެއަށް ގެންދަން ބޭނުންކުރާ އެމްޓީސީސީގެ ހާއްސަ ފެރީ މަރާމާތަށްފަހު އަލުން ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

March 07, 2017 16
މައްޔިތުން އުފުލާ ފެރީ ހަލާކުވެ އިތުރު ބުރައެއް

މާލޭގައި މަރުވާ މީހުން އުފުލުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެމްޓީސީސީގެ ހާއްސަ ފެރީ ހަލާކުވުމާ ގުޅިގެން މައްޔިތުން އުފުލުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 25
އިއްޒުއްދީން ފާލަން މަރާމާތުކުރަނީ

އިއްޒުންދީން ފާލަން އެމްޓީސީސީން މަރާމާތުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 4
އެމްޓީސީސީ ޖޮބްފެއާގައި ވަޒީފާގެ 700 ފުރުސަތު

އެމްޓީސީސީގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ޒުވާނުންނަށް އަންގައިިދިނުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޖޮބް ފެއާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 4
އެމްޓީސީސީން ޖޮބް ފެއާއެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

އެމްޓީސީސީގައި މިހާރު ލިބެން ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އަންގައި ދިނުމަށްޓަކައި ޖޮބް ފެއާއެއް މާދަމާ ބާއްވާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 13
އެމްޓީސީސީ ވެރިންގެ އެލަވަންސް ބޮޑުނުކުރަން އަންގައިފި

އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިންގެ އެލަވަންސް މިމަހުން ފެށިގެން ބޮޑުކުރަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމުމުން އެކަން ނުކުރަން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) ން އެ ކުންފުންޏަށް އަންގައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 36
ބޮޑު ރިޒާވެއް ހުރި ކުންފުނިތަކުގައި އެއްޗެއް ނެތް

ބޮޑު ރިޒާވެއް ކުރިން އޮތް ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގައި ފައިސާ ނެތް ކަމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވޭތީ އެ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 9
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާގެ އަގު ދަށްކޮށް ވިއްކަން ފަށަނީ

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގު ފަސް ރުފިޔާ އަށް ދަށްކޮށް، ހިއްސާދާރުންނަށް އިތުރު ހިއްސާ ވިއްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 6
ހިލަ ހިފައިގެން ދިޔަ ބާޖެއް ފަރަށް އަރައިފި

ރ. އިނގުރައިދޫ ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލަ ހިފައިގެން ދިޔަ ބާޖެއް ރޭ ފަރަށް އަރައިފި އެވެ.

February 02, 2017 12
ނުކުޅެދެނީ އެ ކުދިންނެއް ނޫން، މުޖްތަމައު

ޖިސްމާނީ އައިބެއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އެތައް ކަމަކުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ކިތަންމެ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިއްބެވެ. އާދައިގެ ކުދިންނާ އެއް...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 5
ފެރީ ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމުން އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ ދަށަށް

ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީ އަށް ދެމުން އައި ފެރީ ސަބްސިޑީ މާޗް މަހުން ފެށިގެން ކަނޑާލުމުން އެ ކުންފުނީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

January 31, 2017 4
ޕްރީމިއަމް ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދޭން އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ޕްރީމިއަމް ކާރު ގެނެސް، ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކުރި ނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެކަން ނުކުރެވުމުން އެގްރީމެންޓް ބާތިލްކޮށް،...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 3
އެމްޓީސީސީގެ ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

އެމްޓީސީސީ އިން ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 1
އެމްޓީސީސީ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް ހުށަހަޅައިގެން އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

January 17, 2017 3
ކުދި ދޯންޏަށް ހާއްސަ ޔަންމާ އިންޖީނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ކުދި ދޯނިފަހަރަށް ހާއްސަ، ޔަންމާ ބްރޭންޑުގެ 35 ހޯސްޕަވަރުގެ އިންޖީނެއް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެން އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފި އެވެ.