03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 17
ޓެކްސީތައް ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލަށް ދާ ޓެކްސީތައް ޓާމިނަލް ސަރަހައްދަށް ވަނުން މަނާކޮށް، ފަސިންޖަރުން އަރުވައި ބޭލުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޓެކްސީތައް މަޑުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހެން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 15
މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ޓާމިނަލްގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރަނީ

މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭގެ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 19
އެމްޓީސީސީގެ ޓަވަރު އަޅަން ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏަކަށް

ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީން، ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

December 24, 2017 4
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް 12 ހެކްޓަރު ހިއްކައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އަޅާ ސަރަހައްދުން 12 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 8
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ހިއްސާދާރުންނަށް އިތުރު ހިއްސާ ވިއްކަން ދިން މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 6
އިތުރު ދެ އޭސީ ފެރީ މިމަހު ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ރ. އިނގުރައިދޫގައި މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަންނަ ފެށި، ތިން އޭސީ ފެރީގެ ތެރެއިން ދެ ފެރީ މި މަހު ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 6
އެމްޓީސީސީގެ ދަތުރު ކާޑު، ބަހުގެ ހިދުމަތަށް އަންނަނީ

އެމްޓީސީސީން ދެމުން އަންނަ ހުޅުމާލެ ފެރީ ހިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ "ދަތުރު ކާޑު" ބަހުގައި ވެސް ބޭނުންކުރޭ ގޮތަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

December 10, 2017 5
ވިލިމާލެ ވަގުތީ ފެރީ ޓާމިނަލް ހުޅުވައިފި

މާލެ އާއި ވިލިމާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ މީހުން ކުރިން ބޭނުންކުރި ފެރީ ޓާމިނަލް ތަޅާލައި އެ ތަނުގައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ޓާމިނަލަކާ އެކު ބޮޑު އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި،...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 8
އެއާޕޯޓު އަޅަން މޫދުން ހަ ހެކްޓަރު ހިއްކައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް އެ ރަށުގެ މޫދުން ހަ ހެކްޓަރު ހިއްކައި، އިތުރު މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 1
ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ޓީޖެޓީ މަރާމާތުކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ޓީ ޖެޓީގެ ތޮށިގަނޑު މަރާމާތު ކުރުން އެމްޕީއެލް އިން އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

December 05, 2017
ބަންޑުން ޖަހާލި ބާޖު ވަނީ އިންޝުއަ ކޮށްފައި:އެމްޓީސީސީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއާޕޯޓަށް 3،300 ޓަނުގެ ބޮޑު ހިލަ ހިފައިގެން ރާއްޖެ ދަތުރުކުރަނިކޮށް ތޫފާނުގައި ޖެހި ބަންޑުން ޖަހައިލި ބާޖު ވަނީ އިންޝުއާ ކޮށްފައި ކަމަށް...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 38
3300 ޓަނުގެ ހިލައާ އެކު ބާޖެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓަށް 3300 ޓަނުގެ ބޮޑު ހިލަ ހިފައިގެން ރާއްޖެ ދަތުރުކުރި އެމްޓީސީސީގެ ބާޖު، ތޫފާނުގައި ޖެހި މިދިއަ ބުރަސްފަތިދުވަހު ބަންޑުން ޖަހާލައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 8
އެމްޓީސީސީން ދެ ޓަވަރު އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބައެއް ހޯދަން އެމްޓީސީސީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 8
1.1 މިލިއަންގެ ދަރަނިން ޑީއާރުޕީ ސަލާމަތެއް ނުވި

އެމްޓީސީސީ އަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްްކަން ޑީއާރުޕީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 2
"އެއާޕޯޓު އަޅަނީ ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ބަލާފައި"

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ބަލައި، ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައި ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 12, 2017 24
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ނިމޭނެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 12, 2017 17
އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށްޓަކައި އެ ރަށުން ހިއްކަން ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 47
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި އަށް ފަސް އަޅަން ފަށައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް ހަދަން، އެރަށު މަށިކުޅިން ހިއްކާ ސަރަހައްދާއި ނުހިއްކާ ސަރަހައްދު ވަކިކުރަން ބަންޑު ވޯލް ޖަހަން ފަސް އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 13
އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ 17 މިލިއަނަށް ވެއްޓިއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އަށް މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ސާފު ފައިދާ 17 މިލިއަނަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 37
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުން ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި އަމިއްލަ މީހަކު އެ ރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 23
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިން ހިއްކާނީ އެއް ބައި: އެމްޓީސީސީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައި އެ ތަނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ އިރު، ހިއްކަނީ މުޅި ކުޅި އެއްކޮށް ނޫން ކަމަށާއ އެ ކުޅީގެ އެއް ބައި ކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 37
މަހާޖައްރާފް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބަނދަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންނަ ބޯޓު، އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެނައި މަހާޖައްރާފު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ބަނދަރުކޮށްފި އެވެ.

October 25, 2017 8
އެމްޓީސީސީ ސޯމިލް ބިން ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީ ސޯމިލް ބިމުގައި ހުރި "ކަށަވަރު" ފިހާރަ ނޫން އެހެން ހުރިހާ ސަރަހައްދެއް ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 8
އައްޑޫގެ ނަރުދަމާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ނިމޭނެ: ތޯރިގް

އައްޑޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 16
މެލޭޝިޔާ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމެއް

މެލޭޝިޔާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްޓީސީސީން އަލަށް ގެންނަ ޑްރެޖަރު، މަހާ ޖައްރާފަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 6
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން 310 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން، ހިއްސާދާރުންނަށް އިތުރު ހިއްސާ ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 19, 2017 1
ތުޅާދޫ ނެރަށް އެރި ބާޖު ފުންކޮށްފި

ބ. ތުޅާދޫގެ ނެރު މައްޗަށް އެރި އެމްޓީސީސީގެ ބާޖު ރޭ ފުންކޮށްފި އެވެ.