03 ޖުލައި

July 03, 2020 5
ނާގޯށި ތަރައްގީކުރަން އަނެއްކާ ވެސް އެމްޓީޑީސީއަށް

ހދ. ނާގޯށީގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން އަނެއްކާ ވެސް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 19
11 އަހަރަށް ފަހު އެމްޓީޑީސީން ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އަށް 11 އަހަރަށް ފަހު ފައިދާވުމާ ގުޅިގެން ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 8
އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ގެ އާއްމު ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 6
އެކުޅިވަރު ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބީލަމަށް

ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯ އަށް ދީފައިވާ ނ. އެކުޅިވަރު ގަންނާނެ ބަޔަކު ނުވަތަ އެ ރަށް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 9
އުލިގަމުގައި ހަދަން އުޅުނު ހޮޓަލަށް ކުރި ހަރަދު ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އިން ހއ. އުލިގަމުގައި ހަދަން އުޅުނު 100 އެނދުގެ ހޮޓަލާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ކުރި ހަރަދު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 11
އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ އަންނަ އަހަރު ބެހޭނެ

އަންނަ އަހަރު ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ ބަހަން ލިބޭ ވަރަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އާ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ތަޒްމީލް އަބްދުއްސަމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 1
އެމްޓީޑީސީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 30 ގައި

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) ގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީި އާއްމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 30 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 4
އެމްޓީޑީސީގެ އެމްޑީ ކަމަށް ތަޒްމީލް އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ތަޒްމީލް އަބްދުލް ސަމަދު އަދި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ބޯޑަށް މިއަދު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 9
އޮޅުންބޮޅުން: ކީއްވެ؟ ކީއްވެތޯ؟

މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ބޮޑު ސުވާލެވެ. އަބަދުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ސުވާލެކެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފައިދާގެ ކުޑަ ވެސް މިންވަރެއް ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް ހަމަނުޖެހިގެން އުޅެނީ ކީއްވެ ބާވަ އެވެ؟ ޕީޕީއެމް ވެރިކަމަށް އަންނަން މަސައްކަތް ކުރި އިރު ނެރުނު "ވަޢުދުނާމާ" (މެނިފެސްޓޯ) ގައި ވެސް، ފަތުރުވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޙިއްޞާ...

30 މެއި

May 30, 2018 32
އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާދާރުން މި ފަހަރު ވެސް ހުސް އަތާ!

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ 26 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، 40،941 ޑޮލަރު (631،310ރ)ގެ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވުމުން އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން މި އަހަރު ވެސް ހުސް އަތާ ގެއަށް ދާންޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 30
އެމްޓީޑީސީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެއްލުން

އެމްޓީޑީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ 26 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، 40،941 ޑޮލަރު (631،310ރ)ގެ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 3
ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ނާގޯށި ވިއްކާލަނީ

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ހދ. ނާގޯށި ގަންނަން އެންމެ ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 16
އެކުޅިވަރުގެ ކުއްޔަށް 29 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭންޖެހިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އަށް ސަރުކާރުން ކުރިން ދޫކޮށްފައި އޮތް ނ. އެކުޅިވަރުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި 29.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (454 މިލިއަން) ރުފިޔާ އެމްޓީޑީސީއަށް ދައްކަން، އެ ރަށް ތަރައްގީކުރަމުން އައި އީއެންއޭ ހޮޓެލް ހޯލްޑިންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 1
އެމްޓީޑީސީއަށް މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ކުޑަ ކުރިއެރުމެއް

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ 7.5 މިލިއަން ރުފިޔާ (489،010 ޑޮލަރު) އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 9
ކިހަވައް ހުރަވަޅިއަށް ރަނގަޅު އަގެއް ނުލިބުނު!

ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އަނަންތާރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ވިއްކާލަން ހުޅުވާލުމުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އަގެއް ނުލިބުމުން އެމްޓީޑީސީން އެކަން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 39
އެމްޓީޑީސީ: ފަހަރަކު ރިސޯޓެއް ވިއްކަމުން، ހުލިވަމުން!

ޓޫރިޒަމްގެ ފައިދާ އާއްމުނަށް ހޯދައިދޭން އުފެއްދި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ން ފުރަތަމަ ތަރައްގީކުރި ސ. ހެރަތެރެ ރިސޯޓް ނުހިންގިގެން ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ވިއްކާލި އެވެ؛ ކުންފުނި ނާކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރަތަމަ ނިޝާނެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 11
އުފައްދަން، ނުއުފައްދަން އުޅުނު އެމްޓީޑީސީ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވަލަޕްމެންޓު ކޯރޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) ވުޖޫދަށް ގެނެވުނީ ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާށެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކޭކުން ކުޑަ އެތިކޮޅެއް ވެސް ކާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކެއުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 23
ރިސޯޓް ވިއްކާލަނީ ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ހޯދަން:އެމްޓީޑީސީ

އަނަންތާރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ވިލާ ހިންގާ ބ. ކިހަވައް ހުރަވަޅި ވިއްކާލަން ނިންމީ ހިއްސާދާރުންނަށް މި އަހަރު ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 17
އަނަންތާރާ ކިހަވައް ހުރަވަޅި އެމްޓީޑީސީން ވިއްކާލަނީ

އަނަންތާރާ ކިހަވައް މޯލްޑިވްސް ވިލާ ހިންގާ ބ. ކިހަވައް ހުރަވަޅީގެ ކުލީގެ މިލްކުވެރިކަން ވިއްކާލަން މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 21
އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާދާރުން ހުސް އަތާ ގެއަށް!

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ 26 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން އަނެއްކާވެސް ހުސް އަތާ ގެއަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.