16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 13
ރައީސްގެ ބައްދަލުވުން އޮންލައިންކޮށް ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އެކި ފެންވަރުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކޮންމެ ރެއަކު ބާއްވަވަމުން އަންނަ ޓާސްކް ފޯސް ބައްދަލުވުން، ވާޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 15
މުލިއާގެ އަކީ ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭ ތަނެއް: ރައީސް

މުލިއާގެއަކީ ރާއްޖޭގެ އެތައް ވެރިންނެއް ދިރިއުޅުއްވި، ސަރުކާރުގެ އެތައް ވުޒާރާއެއް ހިންގި، ރާއްޖޭގެ ރަސްމަތިފުށުގެ ތާރީހާ ގުޅިފައިވާ އާސާރީ ބިނާއެއް ކަމަށާއި އެއީ ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭ ތަނެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 66
ވަލީއަހުދަށް ރަދުން ބިނާކޮށްދެއްވި ހެންވޭރު ގަނޑުވަރު

ސުވޭހަށް އެއީ މާމުއި ހަނދުގެ ދުވަސްތަކެވެ. މިސްރުގެ ޝަރީފާ ހާނިމާ ކައިވެނިފުޅު ބައްލައިވެގެން ރަދުން ހާޖީ އިމާދުއްދީން ގެންދެވީ ލޯބީގެ ތަހުތެއްގައި ރެދަލި ކުރައްވަމުންނެވެ. އެހެނަސް ރާއްޖެ އަށް އެއީ ކަޅުފޮއި ދުވަސްތަކެކެވެ. އެ ކައިވެނިފުޅަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހަޒާނާ އިން ހަރަދުކުރަން ޖެހި، ބުންބާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދައުލަތް...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 25
މުލިއާގޭގެ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ހައްޔަރުކޮށްފި

މުލިއާގޭގެ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަހުމަދު މުސްތަފާ މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018 23
ރައީސް މުލީއާގެ އަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރިއާސީ ގަނޑުވަރު މުލީއާގެ އަށް މިއަދު ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 90
އިބޫ މުލީއާގެ އަށް، ފައިސަލް ހިލާލީގެ އަށް

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުުވަހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)، ވެރިކަމުގެ މުއްދަތުގައި ދިރިއުޅުއްވާނީ މުލީއާގޭގައި ކަމަށް ނިންމަވާފައިވާ އިރު އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ހިލާލީގޭގައި އުޅުއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 52
ރައީސް ޔާމީންގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް 37 މިލިއަން ރުފިޔާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގެ ޚަރަދަށް މި އަހަރު 37 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 42
ހެކި ނައްތާލާކަމުގެ އަޑުތައް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ނާކާމިޔާބުވުމާ އެކު ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާކަމުގެ އަޑު މިވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ. ތުހުމަތުކުރަނީ އާ ސަރުކާރުން ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން، މި ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހިންގާފައިވާ އަމަލްތަކުގެ ހެކިތައް ނައްތާލަނީ ކަމަށެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 8
ލިޔެކިޔުމެއް ނައްތާލާކަން އެނގިފައެއް ނެތް: އަރުޝީފް

ބައެއް އޮފީސްތަކުން ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާ ގައުމީ އަރުޝީފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 332
ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުން: މަހްލޫފް ވެސް ދޫކޮށްލައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ރައީސް އޮފީހަށް ދެންމެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 91
އީސީގެ ޑޭޓާތައް ރައީސްގެ ކެމްޕޭން އޮފީހަށް ހިނގައިދާނެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މައުލޫމާތުތަކެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހަށް ގޮސްފައި އޮވެދާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 30
އީސީން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން މުލިއާގޭގައި އެބަ ކުރޭ

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން މުލިއާގޭގައި ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް އެކަމަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 29
ދުވަސްވީ މީހުންނާ ރައީސް މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެ ކަނބަލުން މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 42
ފަސްޓްލޭޑީގެ އުފަންދުވަހަށް ގެންދިޔަ ބަތުގައި ޕިންތަކެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ އުފަންދުވަހަށް މުލީއާގެ އަށް ގެންދިޔަ ބަތަށް ޕިންތަކެއް އެޅި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަަލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 43
އޭސީސީއަށް މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކިހާވަރެއް ވީމާ؟

ދާދި ފަހުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމި ދެ މައްސަލަ އަށް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ ސްކޫލް ހިންގި ތަނުގައި ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގަން ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނާ ހަވާލުކުރި މައްސަލަ އެވެ. ގޭޓްވޭ ސްކޫލު ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮލިޓޭޓާ ހަވާލުކުރީ، އަލުން ބިޑް ކުރުމަށް އޭސީސީން...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 18
ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރުންނާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބައްދަލުވުމެއް މުލިއާގޭގައި ފަށައިގެން މިހާރު ކުރި އަށް އެބަދެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 15
ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގްރޫޕާ ރައީސް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 23
ޕީޕީއެމުން ދައުލަތުގެ މުދާ ބޭނުންކުރާ މައްސަލަ އީސީއަށް

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.