21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 5
ސަންޖޭ ކެންސަރުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތަށް ފުއްޕާމާގެ ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދާތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
ޝާހްރުކްގެ "ޕަތާން" ގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ މުމްބާއީ އިން

އެކްޓިންއާ ދުރުގައި ހުންނަތާ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، ޝާހްރުކް ޚާން ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޕަތާން" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފަށާނީ މުމްބާއީ އިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ވިވެކަށް ޑްރަގްސްގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީގެ އަންހެނުން ޕްރިޔަންކާ އަލްވާގެ ބޭބެ އަދިިތިއާ އަލްވާއާ ގުޅުން ހުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި، މުމްބާއީގައި ހުންނަ ވިވެކްގެ ގެއަށް ފުލުހުން ވަނުމުން، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ވިވެކާ ވެސް ގުޅުން އޮވެދާނެ ކަމަށް ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އެންމެފަހުން ބޮލީވުޑުން މީޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ދަންޖެހިގެން އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ފަހުން ބޮލީވުޑާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ނޭދެވޭ ވާހަކަތަކުން އިންޑަސްޓްރީގެ މީހުން ބަދުނާމުކޮށް މުޅި އިންޑަސްޓްރީގެ އަގު ވައްޓާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކެއްގެ މައްސަލަ ބޮލީވުޑުން ދިއްލީ ހައި ކޯޓަށް ހޯމަ ދުވަހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020
އެކްޓަރު ވިޝާލް އާނަންދު މަރުވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މިހާރު ވެސް ވަރަށް މަގުބޫލު ލަވައެއް ކަމަށްވާ "ކަބީ އަލް ވިދަނާ ކެހެނާ" އިން ފެންނަ އެކްޓަރު ވިޝާލް އާނަންދު އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020
ޑްރަގްސް މައްސަލާގައި މުޅި ބޮލީވުޑް ގޯހެއް ނުކުރެވޭނެ

ބޮލީވުޑަކީ މިހާރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާއްޔެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިލި ދިއްކުރެވުނަސް އެކަމާ ގުޅުވައިގެން މުޅި އިންޑަސްޓްރީގެ ނަން ހަރާބު ނުކުރުމަށާއި މައްސަލަތައް ހުރި ނަމަ ގާނޫނީ ގޮތުން ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރު ގޮވާލައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020
ޑްރަގާ ގުޅުވަނީ އަގުވައްޓާލަން: ކަރަން

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުވައިގެން އަމިއްލަ ނަމާއި އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންގެ އަބުރު ވެސް ކަތިތިލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަތައް މީޑިއާތަކުގައި ނުފެތުރުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020
އަޖޭގެ ދަރިފުޅަށް މޯދީގެ ތައުރީފު

އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ 10 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ގަސް އިންދާފައިވާތީ އެކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތައުރީފު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 2
ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ސަންޖޭ ދުބާއީ އަށް

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު އަންގާރަ ދުވަހު ދުބާއީ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

September 18, 2020 1
ކަންގަނާ އާއި އުރްމިލާ ހަނގުރާމައެއްގައި

ބޮލީވުޑާއި މުމްބާއީއާ ބެހޭ ގޮތުން ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދީ ކުރީގެ ބަތަލާ އުރްމިލާ މަޓޯންޑްކަރް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން އޭނާ އަށް ރައްދުކޮށް،...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 1
ޑްރަގްގެ ތުހުމަތުން ބޮލީވުޑަށް ބޮޑު ލަދެއް

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް ބަލާ އިރު، މުޅި ތަހުގީގުގެ މުޅި ފޯކަސް މިހާރު ހުއްޓިފައި ވަނީ އެ މަރާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހުރި ގުޅުމުގެ މައްޗަށެވެ. ސުޝާންތަށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިދިން މައްސަލަ އާއި އެތަކެތި ޓްރެފިކްކުރި މައްސަލާގައި ލޯބިވެރިޔާ ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީ އާއި އޭނާގެ ބޭބެއާ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
ކަންގަނާގެ އޮފީހުގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ކޯޓަށް

ކަންގަނާގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަންތަން ބީއެމްސީން ތަޅައިލީ މި މަހުގެ 9 ގައި

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 3
އޮފީސް ތަޅާލި ހާދިސާ އަށް ފިލްމެއް ހަދާނަން: ކަންގަނާ

މުމްބާއީގައި ހުރި ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ އޮފީސް އިމާރާތުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބައިތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ ބްރިހަމްމުމްބާއީ މުނިސިޕަލް ކޯޕަރޭޝަން (ބީއެމްސީ) އިން ބުދަ ދުވަހު އެތަން ތަޅާލި ހާދިސާ އަށް ފިލްމެއް ހަދާނެ ކަމަށް ބުނެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު އުދަވް ތާކްރީ އަށް ކަންގަނާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ކަންގަނާ އަށް މުމްބާއީން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް

މުމްބާއީ އަކީ ކަޝްމީރު ފަދަ ނުރައްކާތެރި ތަނެއް ކަމަށް ބުނެ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، އޭނާ މުމްބާއީން ބޭރުކުރަން ގޮވާލަމުން ދަނިކޮށް މުމްބާއީގެ ޕާލީ ހިލްގައި ހުންނަ ކަންގަނާގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަންތަން އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބްރިހަމްމުމްބާއީ މުނިސިޕަލް...

September 10, 2020 1
ބަތަލާ ސްރޭޚާ ސްޓްރޯކެއް ޖެހި އައިސީޔޫގައި

ތިން ފަހަރަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ދުވަސްވީ ބަތަލާ ސުރޭޚާ ސިކްރީ އަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން އައިސީގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

September 10, 2020 4
އާޝާ އަށް 87، އެކަމަކު އޭނާ ބުނަނީ 40 ކަމަށް!

އުމުރުން 87 އަހަރު ފުރުނަސް އަދިވެސް އިހުސާސްކުރެވެނީ 40 އަހަރުގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާޝާ ބޯސްލޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 2
ކަފާލާތަށް ރިއާ ދުލެއް ނުކުރި، ބަންދަށް 14 ދުވަސް

ޖޫން މަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިދީ، އެ ބޭނުންކުރަން މަގުފަހިކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީގެ ބަންދަށް 14 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 2
ސުޝާންތުގެ މަރާ ގުޅޭ ޑްރަގް ކޭސްއެއްގައި ރިއާ ހައްޔަރު

ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ރިއާގެ ކޮއްކޮ ޝޯވިކާއި އިތުރު ދެ މީހަކު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައި.

September 08, 2020 1
ސަންޖޭ ކީމޯތެރަޕީގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށްފި

ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު ކީމޯތެޕަރީ ފަރުވާގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 1
މަލައިކާ ވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރް ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަލައިކާ އަރޯރާ ވެސް އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 5
އަރުޖުން އަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 2
ސުޝާންތު މަރާލިކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް: ސީބީއައި

ސީބީއައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 4
ސުޝާންތުގެ މަރާ ގުޅުމެއްނެތްކަން ޔަގީންކޮށްދެވޭނެ: ރިއާ

ޖޫން މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވި ކަމަށާއި އޭނާ މަރައިލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ސުޝާންތުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަތަލާ ރިިއާ ޗަކްރަބަތީ ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020
ރަންދީޕް ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނަކަށް އެޑްމިޓްކޮށްފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރި، ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތުގެ ފިލްމު "އެކްސްޓްރެކްޝަން" ގެ ރޯލެއް ކުޅުނު ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރަންދީޕް ހޫޑާ މުމްބާއީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މިއަދު އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.