12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
ވިސާމް މެރުމަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް އޮންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި މަރައިލި، ހއ. ހޯރަފުށީ ނޫރީގޭ އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މުހައްމަދު ވިސާމްގެ މެރުމަށް ކުރި ހުކުމް އޭނާގެ ފަރާތުން ހަައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 8
"ރަބަރޭގެ ގާތިލަށް ދެ ފަހަރަށް ފައިސާ ދިން"

ސްރީލަންކާގައި މަރައިލި ހުސައިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) މަރާލަން ފައިސާ ހޭދަ ކުރި މީހާ، ރަބަރޭގެ ގާތިލަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފައިސާ ފޮނުވި ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 6
ރަބަރޭ މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފި

މަރައިލުމަށް ފަހު، ސްރީ ލަންކާގެ ސަރަހައްދަކަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ހުސެއިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 9
ހުސޭނުބެ މަރާލި މައްސަލާގައި 3 މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް

ހއ. ހޯރަފުށީގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި، ހުސެއިން މުހައްމަދު މަނިކު (ހުސޭނުބޭ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ތިން މީހެއްގެ މައްޗށް އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، އެމީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 3
މުހީތުގެ ދެ ގާތިލުން މަރަން ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ މަރައިލި ގ. ވޭރު އަބްދުލް މުހީތު (ބޮބީ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދެ ކުއްޖަކު މެރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 1
ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި ޕާކިސްތާނުގެ ބަތަލާއެއް މަރާލައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ތިއޭޓާ އެކްޓަރެއް އެގައުމުގެ ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ލާހޯރުގައި ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 2
އައްޑޫ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރު ކޮށްފި

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ސ. ހިތަދޫގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު އެ ރަށު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަލީ އަބްދުﷲގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރު ކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 1
އައްޔުބެ މަރަން ވަސީމް އެހީވުމުގެ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަނިޔާވެެރި ގޮތަކަށް މަރާލި އެރަށު ސަމަންދަރު އަލީ ހަސަން (އައްޔުބެ) މަރާލުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިން ކަމަށް ބުނެ، އައްޔުބެ އަށް ދޮން ކާފަ ކިޔާ އިބްރާހިމް ވަސީމްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 9
މަރުގެ އަދަބު: ފުރިހަމަނުވާ ޖިނާއީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން

ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ގިނައިން މަރުގެ އަދަބު ދޭ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލައިލަމާތޯ އެވެ. އެލިސްޓުގެ ކުރީގައި އޮތީ ޗައިނާ އެވެ. ދެވަނައިގައި އީރާނެވެ. އީރާނުގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާ ނިސްބަތަށް ވުރެ ޗައިނާގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާ ނިސްބަތް ހަތަރު ގުނަ އިތުރެވެ. އެ ގައުމުތަކުގެ މަރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 47
ބިރުވެރި ގަތުލަށް ފަހު ޖޯހިމް ހޯދީ ދިވެހި ލޯތްބެއް

މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން، 1976 ގައި، މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލީ މާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ޖަރުމަނުގެ ޓޫރިސްޓަކު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރާލި ހަބަރުންނެވެ. އަންހެންމީހާ އެހެން މީހަކާ ގުޅުން ބާއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އޭނާގެ ގައިގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލި އެ ހާދިސާ އިން ދިވެހިން ބިރުގަތީ އޭރު އެފަދަ ގަތުލްތައް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 12
އަފްރާޝީމްގެ މަރަށް މި ސަރުކާރުގައި އިންސާފު ނުލިބޭނެ

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ހުއްޓުވާލާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ މަރަށް މި ސަރުކާރުގައި އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް އާއިލާ އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 1
މަރުގެ އަދަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ގަސްދުގައި މީހުން މެރުމުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމް ކުރާ މީހުންގެ އަދަބު ލުއި ކޮށްދިނުމުގެ ބާރު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
އައްޔުބެގެ މަރުގައި ބައިވެރިވި ކުއްޖަކު އިސްތިއުނާފަށް

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރައިލި އެރަށު ސަމަންދަރު އަލީ ހަސަން (އައްޔުބެ) ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކުށް ސާބިތުވި އެއް ކުއްޖަކު އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 3
ޖައިލަމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯދި މީހާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ދަރުބާރުގެ ކައިރިން މަރާލި އަހުމަދު ޖައިލަމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހޯދަމުން ދިޔަ މުހައްމަދު ހުމައިދު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 23
އަރުހަމްގެ ގާތިލް ވިސާމް މަރަން ހުކުމްކޮށްފި

ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް އޮންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން މަރާލި އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބުނު މުހައްމަދު ވިސާމް މަރަން ކްރިިމިނަލް ކޯޓުން ދެންމެއަކު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު، ދައުވާ ލިބުނު އެހެން އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއް ނުވި އެވެ.

September 22, 2016 1
އަރުހަމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިރޭ

ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް އޮންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން މަރާލި އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިރޭ އިއްވަން...

September 22, 2016 5
ޖިއާ ޚާން މަރާލީ ކަމުގެ ހެކި ލިބިއްޖެ

ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ޖިއާ ޚާން ދަންޖެހިފައި ވަނީ އަމިއްލައަށް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެހެން ބަޔަކު ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާގެ މޫނާއި ކަރުގައިވާ ނިޝާންތަކުން ހެކިދޭ ކަމަށް އިނގިރޭސި...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 8
އިންޑިއާ މީހަކު ރާއްޖޭގައި މަރާލި ކަމަށް ބުނެ ޕޮލިހަށް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު އިންޑިއާ މީހަކު މަރާލި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އާއިލާ އިން އިންޑިއާ ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 22
އާފިޔާ އަދިވެސް ބުނަނީ އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް

ވ. ރަކީދޫގައި މިދިޔަ އަހަރު އަނިޔާކޮށް މަރައިލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ކުރިން ވެސް އެއްބަސްވެފައިވާ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދު، އެކަން ކުރި ކަމަށް މިއަދު ވެސް ޝަރީއަތުގައި ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 1
އިރުޝާން މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ ކުދިންގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

މިދިޔަ ޖޫން މަހު މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މަރާލި އަހުމަދު އިރުޝާންގެ މަރާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ތިން ކުޑަކުދިންގެ ޝަރީއަތް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016
އިރުޝާންގެ މަރާ ގުޅިގެން ތިން ކުއްޖަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ ޖޫން މަހު މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރައިލި އަހުމަދު އިރުޝާންގެ މަރާ ގުޅިގެން ތިން ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 9
އަސީލް މަރާލި ދެ ކުދިން 13 އަހަރަށް ޖަލަށް

އަގޯރާ އެކްސްޕްރެސް ފިހާރަ ކައިރީގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރާލި އަސީލް އަހުމަދުގެ މަރާ ގުޅިގެން ދެ ކުއްޖަކު 13 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.