05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 10
އަހުސަންގެ މަރު: އާ ވަކީލުން ހޯދަން ފަހު ފުރުސަތު

މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރައިލި އަހުސަން ބަޝީރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ޝަރީއަތުގައި ދައުވާ ލިބޭ ދެ މީހުންނަށް އާ ވަކީލުން ހަމަޖައްސަން އެންމެ ފަހުގެ ފުރުސަތު ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 1
ލުތުފަރުގެ މަރަށް ދެމީހަކު އިންކާރު؛ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް

ބަންގްލާދޭޝް މީހެއް ކަމަށްވާ ލުތުފަރު، ށ. ޅައިމަގު ބޯޓެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލުމަށް ފަހު ކަނޑުފެއްތި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ދައުވާލިބޭ ދެ މީހަކު ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށް، އަދި އެ ދެ މީހުންގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިިންމައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 23
"އަނަސްގެ ހަށިގަނޑުގެ 24 ތަނެއްގައި ޒަހަމްހުރި"

މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ ހަށިގަނޑުގެ 24 ތަނަކަށް ހަމަލާދީފައި ހުރި ކަމަށް އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 13
އަދުހަމު ކުރީ ހުސް ޝަކުވާ، އަދިވެސް ވަކީލަކު ނެތް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަން މަރާލި ކަމަށް އެއްބަސްވުމަށް ފަހު އެކަމަށް ފަހުން އިންކާރުކޮށްފައިވާ އަދުހަމް މުހައްމަދަށް އަށް މަސް ދުވަހުން ވެސް ވަކީލަކު ހަމަނުޖެއްސުނު ކަމަށް ބުނެ، ވަކީލަކާ އެއް ފެންވަރުގައި އަމިއްލަ އަށް ވެސް ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ ކަމަށް މިއަދު ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 2
ސުޝާންތު މަރާލިކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް: ސީބީއައި

ސީބީއައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 5
މީހުން ގެއްލުވާލުން ހުއްޓުވާ މުއާހަދާއަށް ރުހުންދީފި

ގަދަކަމުން ގެއްލުވައިލުމުގެ ނުރައްކަލުން މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 56
ރާއްޖޭގައި ފުރާނައެއްގެ އަގަކީ އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ!

ރާއްޖޭގައި ގެއްލިގެންދާ ފުރާނައިގެ އަގަކީ އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ކަމަށް ބުނެފި ނަމަ އެއީ ޖޯކެއްހެން ވެސް ހީވެދާނެ އެވެ. ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާ އެކު، މިހާރު އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ މާ ބޮޑު އަގެއް ނެތެވެ. މަސްތުވާތަކެތި 14 ގްރާމަށް ވުރެ ގިނައިން ގެންގުޅޭ މީހާއަށް މަދުވެގެން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް އާދެ އެވެ. ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 8
އިންސާފު ހޯދުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ: ކޮމިޝަން

ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެއް އަޒުމެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މަރުތަކާ ބެހޭ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 08, 2020 68
ރިލްވާނަށް އިންސާފު ހޯދުން ހުއްޓައެއް ނުލާނެ: ރައީސް

ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގެ ކަންކަން ހުއްޓާނުލައި މި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ރައީސް އިބްރާހމް މުހައްމަދު ސޯލިހު...

August 08, 2020 100
ވެރިކަން ހޯދީ ރިލްވާންގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން: އާއިލާ

ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަން ހޯއްދެވީ ގެއްލުވައިލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނާއި މަރައިލާފައިވާ ބްލޮގަރު ޔާމިން ރަޝީދުގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބުނެ...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 42
ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ނަޖާހު 12އަހަރަށް ޖަލަށް

ކުނިތަކެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މަރިޔަމް ޝީރީން މަރައިލުމުގެ ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ގަސްދަކާ ނުލައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މުހައްމަދު ނަޖާހުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައި، 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 2
ގުރައިދޫގައި ބިދޭސީއަކު މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފި

ތ. ގުރައިދޫގައި މިދިޔަ މެއި މަހު ބިދޭސީއަކު މަރާލި މައްސަލާގައި ބިދޭސީއެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 37
ރިއާސީ ކޮމިޝަންތައް ބޭކާރު؛ އުވާލަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ރިއާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދިނުމުގެ ގާނޫނުން ބާރު ދީފައިވާ ދެ ކޮމިޝަނުގެ ވެސް އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފި ބޭކާރު ހަރަދަކަށް ވެފައިވާ ކަަމަށާއި އެ ދެ ކޮމިޝަން ވެސް އުވާލަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 3
ބިދޭސީއެއްގެ މަރު: ދައުވާލިބޭ މީހާ ހައިކޯޓުން ބަންދަށް

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ބިދޭސީއަކު މަރާލި ކަމުގެ ދައުވާލިބޭ ބިދޭސީއަކު ދަށު ކޯޓުން ސަލާމަތްވެފައި ވަނިކޮށް، އިސްތިއުނާފް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 2
ގުރައިދޫގެ މަރު: ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ތ. ގުރައިދޫގައި މިދިޔަ މެއި 21 ވަނަ ދުވަހު ބިދޭސީއަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 33
ނަޝީދުގެ އިންޒާރެއް: ބާރު އެބަހުރި، އިންސާފު ހޯދާނަން

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކަށް އިންސާފު ނުލިބެނީސް މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް މުއައްސަސާތަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

June 22, 2020 22
ނަތީޖާ ނުނެރެވި މަރު ކޮމިޝަން މަރުވެއްޖެ؟!

އާއިލާތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފެއްދެވި މަރު ކޮމިޝަނުން ނަތީޖާ ނުނެރެވި ކޮމިޝަން "މަރުވެފައިވާ" ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު ސަރުކާރަށް...

June 22, 2020 59
މަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި: ނަޝީދު

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި މީހުން ގެއްލުވައިލުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގުތައް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާ...

18 ޖޫން

June 18, 2020 8
އަދުހަމް ކުރި ތުހުމަތުތައް ބަލަން އިތުރު ފުރުސަތެއް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަން މަރާލުމުގެ ދައުވާލިބޭ އަދުހަމް މުހައްމަދުގެ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކުރި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 10
އިމްރާން ވިދާޅުވީ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ކޮމިޝަނުން ކަމަށް

ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލުވައިލާފައިވާ މީހުންނާއި ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތަށް މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވަނީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުލިބިގެން ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފައްދަވާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު...

30 މެއި

May 30, 2020 12
ގުރައިދޫ މަރު: ޒަޚަމްވި ބިދޭސީ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ތ. ގުރައިދޫގައި މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބިދޭސީ އަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި، ތަންތަން ފާސްކުރަނިކޮށް ފެނުނު ޒަޚަމްވެފައި އޮތް ބިދޭސީ މީހާ، މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 7
ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކަށް ވީގޮތް ބަލަން ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ރިޔާސީ ދެ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު މަޖިލީހުން ބަލާނީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން. މައްސަލަތަށް އަވަހަށް ނިންމަން މި ދެ ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރާނެ.

25 މެއި

May 25, 2020 27
"ޚިޔާނާތް ބަލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިމްރާން ދެއްވި"

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގާފައި ހުރި ކޮރަޕްޝަނާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 17
ބިދޭސީގެ މަރާ ގުޅިގެން އަދި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ތ. ގުރައިދޫގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހަމަލާދީ ބިދޭސީއަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރުނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.