18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 7
އަބްދުﷲ މަރުގެ މައްސަލަ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ބަލަނީ

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އިން ވެސް ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 1
އަނަސްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ 5 މީހުން ބަންދަށް

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި މަރައިލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ފަސް މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރު ކޮށްފި އެވެ.

October 16, 2017
އަނަސްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތުގައި ވަކީލުން ހޯދަން ފުރުސަތުދީފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހުންނަށް ވަކީލުން ހަމަޖައްސަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

October 16, 2017 1
އަނަސްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަނީ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މަރައިލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރާ ފަސް މީހުންގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަން ކްރިމިނަލް...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 2
ދަރީގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބުނި ދެމަފިރިން މިނިވަންވެއްޖެ

ދަރިފުޅު މަރާލުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެގެން ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޑެންޓިސްޓް ދެމަފިރިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިލާހްއާބާދު ހައި ކޯޓުން...

October 12, 2017 2
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ފަސް މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ފަސް މީހެެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 4
ބިދޭސީ މީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން ދިވެއްސަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ކ. ހިންމަފުށީގައި މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ބިދޭސީއަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

October 11, 2017 2
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ކުޑަކުއްޖަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭ، މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރާލި މައްސަލާގައި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 6
މަރުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަރުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކ. ހިންމަފުށިން ރޭ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

October 09, 2017 2
އަފްރާހުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި އަފްރާހު އަބްދުއްރައްޒާގުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 39
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯދި އަފްރާހް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި މުހައްމަދު އަނަސް މަރައިލި މައްސަލައިގައި ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާން ކުރި މ. ލޮނުމިދިލިގޭ، އަފްރާހު އަބްދުއްރައްޒާގު 21، މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 4
ހާރިސް މަރާލިއިރު އޭނާ އައީ ރިހެބުން ފަރުވާ ހޯދަމުން

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަޅި ހަރައި، ހާރިސް އަބްދުލް ޣަފޫރު މަރައިލި އިރު އޭނާ ގެންދިޔައީ މަސްތުވާތަކެތިން ދުރުވުމުގެ ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރަމުން ކަމަށާއި ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިސްފައި ހުރި ކަމަށް އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 11
މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެންނަށް ވަކީލުން ހޯދައިދެނީ

ގަސްދުގައި މީހުން މެރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މާލީ ހާލަތު ވަޒަން ކުރުމެއް ނެތި، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި އެ މީހުންނަށް ވަކީލުން ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތަށް މިއަދުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސައި، ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 3
ހާރިސް މަރައިލި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަޅި ހަރައި މަރައިލި ގއ. ދާންދޫ ގޯލްޑް ލީފް، ހާރިސް އަބްދުލް ޣަފޫރު 24،ގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

October 01, 2017 8
އަނަސްގެ ހަނދާނުގައި ކޮއްކޮއަށް އަނަސްގެ ނަން ދީފި

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އާއިލާއަށް މެމްބަރަކު އިތުރުވާތީ އެންމެ އުފަލުން ހުރި އެކަކީ، މިދިޔަ ޖުލައި މަހު 31 ގައި، ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި ވަޅި ހަރައި މަރާލި މުހައްމަދު...

October 01, 2017 18
ގާތިލު ފަޅާއެރީ 27 އަހަރު ފަހުން

އެއީ މޭ 26، 1990 އެވެ. މާލީން ވޮރެން އިނީ ދަރިފުޅު ޖޯއީ އާއި ދަރިފުޅުގެ އެކުވެރި ކުދިބަޔަކާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ކުރާށެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެމީހުންގެ ގޭގެ ކައިރިއަށް އައިސް މަޑުކޮށްލީ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 137
ހުޅުމާލޭގައި މީހަކު މަރާލައިފި، މާލޭގައި ވެސް މާރާމާރީ

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި އެވެ. އަދި މާލޭގައި ވެސް ޒުވާނަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 3
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯދި އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި މުހައްމަދު އަނަސް މަރާލި މައްސަލާގައި ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކުރި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 27, 2017 10
ނަދީމް މަރާލީ ބަދަލު ހިފަން، މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހަތަރު މީހަކަށް ދައުވާކޮށް، ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 2
ހިންމަފުށީގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަނީ

ކ. ހިންމަފުށީގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކަށް ދައުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 32
މިހަފުތާގެ ތެރޭގައި ޓެގް އަޅުވާނަން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

މޮނިކޮން އަމުރު ނުވަތަ މޮނިޓަކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ދަށުން ކުށްވެރިންގެ ފައިގައި ޓެގް އަޅުވަން މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަޒްލީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 15
"ރޭ މަރާލީ 26 ވަނަ މީހާ، އިންސާފު ގާއިމެއް ނުވި"

މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން، ދީފައިވާ އެކި ހަމަލާތަކުގައި ރޭ މަރާލީ 26 ވަނަ މީހާ ކަމަށާއި ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން މެރިއިރު ވެސް އިންސާފު ގާއިމްކޮށްނުދެވުނު ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން...

September 24, 2017 13
ހައްޔަރުކުރީ މާރާމާރީ ހިންގި 3 މީހުން: ފުލުހުން

މާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގައި ތިން މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ، އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުންނަކީ އެ މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި އަމަލީގޮތުން...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 2
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދަނީ

މުހައްމަދު އަނަސް މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017
ނަދީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން 4 މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި އިންދައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ،

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 1
މަފާޒުގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް

ކެފޭއެއްގައި އިންދައި މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް 24، ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު މަފާޒުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 10
ޔާމީންގެ މަރުގެ މުޅި ޝަރީއަތް ސިއްރެއް ނުކުރާނެ:ޕީޖީ

މިިދިޔަ މެއި މަހު މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ސިއްރު ކުރަން އެދޭނީ ބައެއް އަޑުއެހުންތައް ކަމަށާއި މުޅި ޝަރީއަތް ސިއްރު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް...

September 10, 2017 14
ޔާމީންގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

މިދިޔަ މެއި މަހު މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 2
އަނަސްގެ "ގާތިލުން"ގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި މުހައްމަދު އަނަސްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުުރުކޮށްފި އެވެ.

September 09, 2017
މަރަކާ ގުޅިގެން ލ. އަތޮޅުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގަައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި މީހަކު މަރާލި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ލ. އަތޮޅުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 7
ފެން ޕްލާންޓް މެނޭޖަރު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ލައިފް ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ބިދޭސީގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި އެތާނގެ މެނޭޖަރު، ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

September 07, 2017 53
ހިންމަފުށީ ޕްލާންޓުގެ މެނޭޖަރު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ

ކ. ހިންމަފުށީގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވި މައްސަލާގައި، އެ ރަށުގައި ހުންނަ ލައިފް ފެން ޕްލާންޓުގެ މެނޭޖަރު ހައްޔަރު ކުރީ، ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމް ނުލައި ތިބި ފުލުހުން ކަމަށް ވާތީ އޭނާ...

September 07, 2017 2
ޔާމީންގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ހަ މީހެއްގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.