23 ޖޫން

June 23, 2017
އިއްސެގެ މަރާ ގުޅިގެން އަދިވެސް ފާސްކުރަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީން ގޮވައިގެން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް މިއަދު ވެސް ފުލުހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 3
އިހަވަންދޫ މަރާ ގުޅޭ ބިދޭސީންގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ މެކޭނިކް އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) އަށް ހަމަލާދީ މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް، ކޯޓުން މިއަދު 15 ދުވަސް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 19
ކުށްވެރިންނާމެދު އޮންނަ ތަފާތު ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ

ހުރިހާ ކުށްވެރިންނާ މެދު ވެސް ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނީ އިންސާނިއްޔަތު ކަމާއި ކަރާމާތްތެރިކަމާ އެކު ކަމަށާއި އެކަމަކު ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނާއި ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާ މީހުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ތަފާތު ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 60
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބިދޭސީންނާ ދެކޮޅަށް ކާފިއުއެއް!

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހއ. އިހަވަންދޫގައި މީހަކު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު މައްސަލާއާ އެކު ދެން އައީ މާ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޚަބަރެކެވެ. އެއީ އެރަށު ކައުންސިލުން ބިދޭސީންނާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުމެވެ. އެ މަރުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބިދޭސީން ބައިވެރިވާކަން ހާމަވުމުން އެ ކައުންސިލްގެ "ރުޅިގަނޑު" އެރަށުގައި ތިބޭ އެހެން ބިދޭސީންނަށް...

19 ޖޫން

June 19, 2017 15
ޔާމީން މަރާލި މީހުންގެ މަގުސަދު ހާމަކޮށްދޭން އެދެފި

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުން ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތިން މީހުންގެ މަގުސަދު ހާމަކޮށްދިނުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

June 19, 2017 42
އިސްމާއިލްގެ އާއިލާއިން ކުރާ ތުހުމަތަކީ ދޮގެއް: ޕޮލިސް

ޔާމީންގެ ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ އާއިލާއިން ފުލުހުންނާ ބެހޭގޮތުން ކުރި ތުހުމަތުތައް ފުލުހުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

June 19, 2017 80
އިސްމާއީލަށް ކުރާ ތުހުމަތު އާއިލާ އިން ދޮގުކޮށްފި

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން އާންމު ކޮށްފައިވާ ތިން މީހުންގެ ތެރޭގައިި ހިމެނޭ، މ. ޠާއިފް، އިސްމާއީލް ރަޝީދުގެ...

18 ޖޫން

June 18, 2017 115
ޔާމީން ރަޝީދުގެ ގާތިލުންގެ ނަންތައް އާންމު ކޮށްފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު، މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބުނެ ތިން މީހެއްގެ ނަން ނަން ފުލުހުން މިރޭ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

June 18, 2017 99
އިއްސެ މަރާލިކަމަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހާ އެއްބަސްވެއްޖެ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ އައިސް ޕްލާންޓްގެ މެކޭނިކް އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) އަށް ހަމަލާދީ މަރާލި ކަމަށް، އެ ގަތުލުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އެތަނުގެ ބަންގްލަދޭޝް...

June 18, 2017 43
ބޮޑު ދެ މަރާ އެކު އިހަވަންދޫގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބިދޭސީން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ރަހުމް ކުޑަ ދެ މަރާ ގުޅިގެން ބިދޭސީންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް...

17 ޖޫން

June 17, 2017 15
އިއްސެގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލަނީ

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީން ގޮވައިގެން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

June 17, 2017 12
އިހަވަންދޫ މަރާ ގުޅިގެން ހަތަރު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރު

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓް ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވާ އިއްޔެ ފެނުނު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ)ގެ މަރާ ގުޅިގެން އިތުރު ހަތަރު ބިދޭސީއަކު އެރަށުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 17, 2017 30
އިހަވަންދޫ މަރު: ބިދޭސީމީހާ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން ފިލި

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ހުންނަ އައިސް ޕްލާންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން، އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) ހޯދަން، ޕްލާންޓު ހިންގާ އިމާރާތުގައި އޭނާ ދިރިއުޅޭ ތަނަށް ދިޔައީ، އޭނާ އަށް...

16 ޖޫން

June 16, 2017 36
އިހަވަންދޫގައި މީހަކު މަރާލައިފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި މީހަކު މަރާލައިފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

June 16, 2017 7
ކްރިތިކާގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޮޑެލް އަދި އެކްޓަރު ކްރިތިކާ ޗައުދަރީ އޭނާގެ އެޕާޓްމަންޓް ތެރޭ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންނަށް ކްރިތިކާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނުއިރު...

11 ޖޫން

June 11, 2017 3
ޔާމީންގެ މަރުގެ އިންސާފު ހޯދަން އެޗްއާރުސީއެމަށް

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް ބާރު އަޅައި އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އެދި އޭނާގެ އާއިލާ އިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 6
ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ދެލައްކަ ރުފިޔާ

ރަހުމު ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް މިހާތަނަށް ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 38
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ވެސް ހަމަ އެ ދިމާލަށް؟!

ސޯޝަލްމީޑިއާ އެކްޓިވިސް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެ މީހުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހެކިތަކެއް ހޯދައި ފުލުހުން އަންނަނީ ފޮރެންސިކް ތަހުލީލުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިއީ، އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން މިހާތަނަށް މައުލޫމާތު...

23 މެއި

May 23, 2017 31
ޔާމީނަށްޓަކައި ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ހުއްޓުވައިފި

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި، އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ބްލޮގާ، ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ފުލުހުން...

May 23, 2017 19
ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި މާލޭގައި މިއަދު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 13
ޔާމީންގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި އެ ގައުމުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 4
ހަނީފު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިބްރާހިމް ހަނީފް އިއްޔެ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 21
ސުއޫދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލުކޮށްފި

އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއްގައި މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން އޭނާ މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 31
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯދި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ބްްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި، އޭނާ މަރާލުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެގެން ހޯދަން އިއުލާން ކުރި ދެ މީހުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 12
ޔާމީންގެ ތަހުގީގާ ގުޅިގެން ވަކީލު ޝާހު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ގާނޫނީ ވަކީލު އަލީ ޝާހު މިރޭ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 6
އަނބިމީހާ މަރުނުވަނީސް އޭނާގެ ގާތިލަކަށްވީ ފިރިމީހާ

އިންޑިއާ މީހަކު އަނބިމީހާ މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ލާފައި ހުއްޓާ އަނބިމީހާ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު ދިރިއުޅެމުން އަންނަކަން ފަޅާއަރައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 35
ޔާމީން މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނަރު އިސްތިއުފާދީ: ޖެންސާ

ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފު އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލައި ވަގުތުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް، ޔާމީންގެ އާއިލާ ތަމްސީލްކުރައްވާ އެމެރިކާގެ ވަކީލު ޖެރެޑް ޖެންސާ މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 12
"ޔާމީންގެ ތަހުގީގު ކާމިޔާބުވުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު"

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 09, 2017 29
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން އިތުރު 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލާގައި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.