05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 85
ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އެންގި އިރު އިލްޔާސް ބޭރުގައި!

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އެންގި...

September 05, 2018 144
ޝައިޚް އިލްޔާސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ މެދު ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، އޭނާ ފުލުސް...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 44
އިއްބެގެ މަރާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ނުވަތަ ގްރީން ޒޯންގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަޅި ހަރައި މަރާލި އިބްރާހިމް އާގިލް (އިއްބެ) ގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 72
އިއްބެ މަރާލީ މާލެ އައިތަނުން ދިން ހަމަލާގައި!

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ކައިރިން ހަމަލާދީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މަރާލި އިބްރާހިމް އާގިލް (އިއްބެ)، 18، އަށް ހަމަލާދިނީ މާލެ އަތޮޅު ރަށެއްގައި އުޅުމަށް ފަހު އެނބުރި މާލެ އައި ތަނުން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 34
ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ކައިރީގައި ރޭ ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 37
ނަޝީދުގެ ކަރު ބުރިކޮށްލަން ގޮވާލި މައްސަލަ ފުލުހަށް

ހުޅުމާލޭގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ރެލީއެއްގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރު ބުރިކޮށްލަން ގޮވާލި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްދޭން އެދި ފުލުހުންނަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 20
ގިނައިން ބާތިލްކުރީ އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ފޯމު: އިބޫ

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުލުމަށް ހުށަހެޅި 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފޯމު، މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުނުވާ ކަމަށް ބުނެ ބާތިލްކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 11
ހާރިސްގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހާ ގޭ ބަންދަށް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މަރާލި ހާރިސް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 2
ފަރީދު މަރަން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ފަށައިފި

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި ގްރޫޕް މާރާމާރީއެއްގައި އެރަށު މެކޯ އަބްދުﷲ ޝުހާދު މަރާލި މައްސަލާގައި ހަސަން ފަރީދު މެރުމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 13
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގު ކުރާނަން:އިބޫ

މިނިވަން ނިއުސްގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް އޭނާގެ ވެރިކަމެއްގައި ހިންގާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 82
ދިވެހިން ބައިވެރިވެގެން ދިވެއްސެއްގެ ބޯ ކަނޑާލައިފި

ޖިހާދު ކުރުމުގެ ނަމުގައި ސީރިޔާ އަށް ގޮސް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)އާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ ދިވެއްސަކު، އެ ޖަމާއަތާ އިދިކޮޅު ތަހުރީރުއް ޝާމުން ހައްޔަރުކޮށް ބޯ ކަނޑައި މަރާލައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 6
"ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ޕީޖީން ވިދާޅުވި"

ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތު ބިޝާމްއާ ހަވާލާދީ ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
ނޫސްވެރިޔާ ކިމް މަރާލިކަމުގެ ކުށުގައި މެޑްސަން ޖަލަށް

ކޯޕެންހޭގަން (އެޕްރީލް 25) - ސްވިޑަންގެ ނޫސްވެރިޔާ ކިމް ވޯލް މަރާލި ކަމުގެ ކުށް، ސަބްމެރިން އުފައްދާ ޑެންމާކުގެ ޕީޓާ މެޑްސަންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 6
ޔާމީންގެ މަރަށް އިންސާފު ހޯދަން ގޮވާލައި ހިނގާލައިފި

މީގެ އެއް އަހަރުކުރިން އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށް ގޮވާލައި ހިނގާލުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

April 23, 2018 5
ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދުމުގެ ދޮރުތައް ދަނީ ބަންދުކުރަމުން

މިދިޔަ އަހަރު އަނިޔާވެރިކޮށް މަރައިލި ބްލޮގަރު، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ކުރާ މަސައްކަތަށް ބާރުގަދަ ބަޔަކު ހުރަސް އަޅައި، ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުކުރަމުންދާ ކަމަށް...

April 23, 2018 60
އާއިލާ އެކަހެރިކުރިޔަސް އިންސާފު ހޯދަން ސަލާން ޖަހާނެ!

"އެއީ، ހާދަ ލޯބިން ގެންގުޅުނު ކުއްޖެކޭ، ކޮށައި ކުދި ކުދިކޮށްލީއޭ،" ލިޔުންތެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ނަން، އަޅުގަނޑަށް ބުނެ ނުނިމެނީސް މަންމަ، މަރިޔަމް ޝަފީގާގެ ދުލުން ބޭރުވީ މި...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 5
ޔާމީންގެ އާއިލާއިން ކުރި ދައުވާ ނުބެލުމުން ހައި ކޯޓަށް

ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގެ ކުރިން، އޭނާ ހިމާޔަތަށް އެދުނު ނަމަވެސް ދައުލަތުން އެކަމަށް އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ ޔާމީންގެ އާއިލާއިން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރި...

April 12, 2018
ޝާހިދާ ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާ އަލީގެ، މަރުގެ މައްސަލާގައި އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 15
ޝާހިދާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފިރިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާ އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 6
ޔާމީންގެ އުފަންދުވަސް؛ ހިމޭން ކަމާއި މާޔޫސް ކަމުގައި!

ގައިގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅިހަރައި ކިތަންމެ އަނިޔާވެރިކޮށް، ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ނަމަވެސް އޭނާގެ ހަނދާންތައް ފަނޑުވިޔަކަ ނުދެ އެވެ. އެކަމަކު މިއަދަކީ ޔާމީންގެ ހަނދާންތަކުން...

April 10, 2018 23
ރިލްވާން މައްސަލައިގެ މުހިންމު ހެއްކަކީ އިސްތައްޓެއް

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެވެ. އޭނާ އަށް ވީގޮތެއް ހޯދަން އެކި ގޮތްގޮތުން ވެސް ކުރި މަސައްކަތް އަދި ކާމިޔާބެއް ނުވެ އެވެ. ތަހުގީގު...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 5
އައްޑޫން ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީގެ ބަންދަށް 13 ދުވަސް

ނަން އޮޅުވާލައިގެން އައްޑޫގެ ކްލިނިކެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާގެ ގުރްރާޖް ކުމާރުގެ ބަންދަށް ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން 13 ދުވަސް ދީފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
ކުވޭތުގައި މަރާލި މެއިޑުގެ ގާތިލުންނަށް މަރުގެ ހުކުމް

ކުވޭތު ސިޓީ (އެޕްރީލް 2) - ކުވޭތުގައި މަރާލުމަށް ފަހު ފްރީޒަރަކަށްލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ފިލިޕީންސްގެ މެއިޑުގެ ގާތިލުން ކަމަށްވާ ދެމަފިރިއަކަށް ކުވޭތުގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް އިއްޔެ އިއްވައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 4
ޑެލިވަރީ ލަސްވިޔަސް މިވަރުކޮށްލާކަށް ނުވާނެ

ހައިވެގެން ޕިއްޒާއަކަށް އޯޑަރުކޮށްގެން، އެ ލިބުން ލަސްވެގެން ބައެއް ފަހަރު ރުޅިގަދަވެގެން އުޅޭ މީހުން އަހަރެމެން ވެސް ދެކެމެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު މިއީ ކާ އެއްޗަކާ ހެދި ރުޅި އައި ބައެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 47
އެންމެ ބޮޑު ކުށް، ސިޔާސީ ވުން!

އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްވެފައިވާ މުޒާހަރާއެއް ރޫޅާލުން ފުލުހުންނަށް މާ ބޮޑު ކަމަކަށެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ދެތިން މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން ނުކުމެ މާރާމާރީ ހިންގުން ހުއްޓުވައެއް ނުލެވެ އެވެ. ސިޔާސީ މީހެއް ނަމަ ހެކި ހޯދަން ވެސް ވަރަށް ފަސޭހަ އެވެ. ބަންދު ކުރެވޭލެއް އެއަށް ވުރެ އަވަހެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތު އެޅޭ އެތައް...