29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 6
"ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ޕީޖީން ވިދާޅުވި"

ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތު ބިޝާމްއާ ހަވާލާދީ ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
ނޫސްވެރިޔާ ކިމް މަރާލިކަމުގެ ކުށުގައި މެޑްސަން ޖަލަށް

ކޯޕެންހޭގަން (އެޕްރީލް 25) - ސްވިޑަންގެ ނޫސްވެރިޔާ ކިމް ވޯލް މަރާލި ކަމުގެ ކުށް، ސަބްމެރިން އުފައްދާ ޑެންމާކުގެ ޕީޓާ މެޑްސަންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 6
ޔާމީންގެ މަރަށް އިންސާފު ހޯދަން ގޮވާލައި ހިނގާލައިފި

މީގެ އެއް އަހަރުކުރިން އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށް ގޮވާލައި ހިނގާލުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

April 23, 2018 5
ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދުމުގެ ދޮރުތައް ދަނީ ބަންދުކުރަމުން

މިދިޔަ އަހަރު އަނިޔާވެރިކޮށް މަރައިލި ބްލޮގަރު، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ކުރާ މަސައްކަތަށް ބާރުގަދަ ބަޔަކު ހުރަސް އަޅައި، ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުކުރަމުންދާ ކަމަށް...

April 23, 2018 60
އާއިލާ އެކަހެރިކުރިޔަސް އިންސާފު ހޯދަން ސަލާން ޖަހާނެ!

"އެއީ، ހާދަ ލޯބިން ގެންގުޅުނު ކުއްޖެކޭ، ކޮށައި ކުދި ކުދިކޮށްލީއޭ،" ލިޔުންތެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ނަން، އަޅުގަނޑަށް ބުނެ ނުނިމެނީސް މަންމަ، މަރިޔަމް ޝަފީގާގެ ދުލުން ބޭރުވީ މި...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 5
ޔާމީންގެ އާއިލާއިން ކުރި ދައުވާ ނުބެލުމުން ހައި ކޯޓަށް

ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގެ ކުރިން، އޭނާ ހިމާޔަތަށް އެދުނު ނަމަވެސް ދައުލަތުން އެކަމަށް އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ ޔާމީންގެ އާއިލާއިން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރި...

April 12, 2018
ޝާހިދާ ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާ އަލީގެ، މަރުގެ މައްސަލާގައި އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 15
ޝާހިދާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފިރިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާ އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 6
ޔާމީންގެ އުފަންދުވަސް؛ ހިމޭން ކަމާއި މާޔޫސް ކަމުގައި!

ގައިގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅިހަރައި ކިތަންމެ އަނިޔާވެރިކޮށް، ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ނަމަވެސް އޭނާގެ ހަނދާންތައް ފަނޑުވިޔަކަ ނުދެ އެވެ. އެކަމަކު މިއަދަކީ ޔާމީންގެ ހަނދާންތަކުން...

April 10, 2018 23
ރިލްވާން މައްސަލައިގެ މުހިންމު ހެއްކަކީ އިސްތައްޓެއް

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެވެ. އޭނާ އަށް ވީގޮތެއް ހޯދަން އެކި ގޮތްގޮތުން ވެސް ކުރި މަސައްކަތް އަދި ކާމިޔާބެއް ނުވެ އެވެ. ތަހުގީގު...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 5
އައްޑޫން ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީގެ ބަންދަށް 13 ދުވަސް

ނަން އޮޅުވާލައިގެން އައްޑޫގެ ކްލިނިކެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާގެ ގުރްރާޖް ކުމާރުގެ ބަންދަށް ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން 13 ދުވަސް ދީފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
ކުވޭތުގައި މަރާލި މެއިޑުގެ ގާތިލުންނަށް މަރުގެ ހުކުމް

ކުވޭތު ސިޓީ (އެޕްރީލް 2) - ކުވޭތުގައި މަރާލުމަށް ފަހު ފްރީޒަރަކަށްލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ފިލިޕީންސްގެ މެއިޑުގެ ގާތިލުން ކަމަށްވާ ދެމަފިރިއަކަށް ކުވޭތުގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް އިއްޔެ އިއްވައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 4
ޑެލިވަރީ ލަސްވިޔަސް މިވަރުކޮށްލާކަށް ނުވާނެ

ހައިވެގެން ޕިއްޒާއަކަށް އޯޑަރުކޮށްގެން، އެ ލިބުން ލަސްވެގެން ބައެއް ފަހަރު ރުޅިގަދަވެގެން އުޅޭ މީހުން އަހަރެމެން ވެސް ދެކެމެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު މިއީ ކާ އެއްޗަކާ ހެދި ރުޅި އައި ބައެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 47
އެންމެ ބޮޑު ކުށް، ސިޔާސީ ވުން!

އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްވެފައިވާ މުޒާހަރާއެއް ރޫޅާލުން ފުލުހުންނަށް މާ ބޮޑު ކަމަކަށެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ދެތިން މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން ނުކުމެ މާރާމާރީ ހިންގުން ހުއްޓުވައެއް ނުލެވެ އެވެ. ސިޔާސީ މީހެއް ނަމަ ހެކި ހޯދަން ވެސް ވަރަށް ފަސޭހަ އެވެ. ބަންދު ކުރެވޭލެއް އެއަށް ވުރެ އަވަހެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތު އެޅޭ އެތައް...

15 މާޗް

March 15, 2018 4
އަނބިދަރިން މަރާލައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ އެއާ ފޯސްގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި މީހަކު އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދެ ދަރިން މަރާލައި، އިމަޖެންސީ އަށް ގުޅައި އެ ހަބަރު ދިނުމަށް ފަހު، ބަޑި ޖަހައިގެން އަމިއްލަ އަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރާގުޅިގެން ބަންދުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ބްރެޓިސްލާވާ (މާޗް 3) - ސްލޮވާކިއާގެ ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިޔާ ޖޭން ކުސިއަކްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ހަތް މީހުން ވެސް ފުލުހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 4
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރާ ބެހޭ މައުލޫމާތަށް އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ

ބްރެޓިސްލާވާ (ފެބްރުއަރީ 28) - ބަޑިޖަހާ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ސްލޮވާކިއާގެ ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިޔާ ޖޭން ކުސިއަކްގެ މަރާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިން ފަރާތަކަށް އެއް މިލިއަން ޔޫރޯ (1.2 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އިނާމެއް ދޭނެކަން އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރޮބަޓް ފިކޯ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018
އާއިލާ މަރާލަން ހަވާލުކުރެވުނީ ފުލުހުންނާ

ރަޝިއާގެ ސޯކީގައި، އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ މުއްސަނދި މައިންބަފައިންނާއި 10 އަހަރުގެ ކޮއްކޮ މަރާލަން ރާވަނިކޮށް ސިއްރު ފުލުހުން ހުރިހާ ކަމެއް ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކުއްޖާ މަރާލި މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 7) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ބުނެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކު މަރާލި ޕާކިސްތާން މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 34
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް އުގައިލްގެ އެހީބޭނުމެއް ނުވި

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް އެހީތެރިވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ސަރުކާރުން ގަބޫލު ނުކުރި ކަމަށް ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 3
ގާތިލެއް ކަމަށް ބުނެ މަރާލި މީހާގެ ކުށެއް ނެތް

ޕާކިސްތާން ފުލުހުން މުދައްސިރު ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލީ އެވެ. މުދައްސިރު އަކީ ދާދިފަހުން ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޕާކިސްތާނުގެ ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީ އެ އަވަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ކަސޫރްގައި ދިރިއުޅުނު މީހެކެވެ. ޒައިނަބްގެ ކުރިން ހަމަ އެގޮތަށް މަރުވި އަންހެންކުދިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އީމާން ފާތިމާ ކިޔާ ފަސް އަހަރުގެ...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 12
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ކުޑަކުދިން ހައްލާފައި ވަނީ މެޓާ ދީގެން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 25) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އެތައް...

January 25, 2018 4
ކައުސަލިޔާ އާއި ޝަންކަރުގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ

ހަގީގީ ލޯބީގެ އަސަރު ގަދަ ވާހަކަތަކާއި ބައެއް ލޯބިވެރިން ދުނިޔެއިން ނެތިދާ ހިތާމަވެރި އަދި އަނިޔާވެރި ހަދިސާތަކުގެ އަޑު އިންޑިއާގައި އަބަދުވެސް މި އޮންނަނީ ގަދަވެފަ އެވެ....

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018
މޫސަ މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު، މާފަންނު އައިޓަމްސް ފިހާރަ ކައިރިން ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

January 24, 2018
ހާރިސްގެ މަރުގެ ދައުވާއަށް އިންކާރު، ގިނަ ހެކިތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މަރާލި ހާރިސް އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހާ އެ ދައުވާ އަށް އިންކާރުކޮށް، އެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ގިނަ ހެކިތަކެއް ހުށަހަޅަން...

January 24, 2018 4
ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބޭނުން ވަނީ ގާތިލް ދަންޖައްސަން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 24) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ބައްޕަ ބޭނުން ވަނީ ގާތިލް އާއްމުންގެ ތެރޭގައި...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 23) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.