23 މެއި

May 23, 2017 29
ޔާމީނަށްޓަކައި ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ހުއްޓުވައިފި

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި، އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ބްލޮގާ، ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ފުލުހުން...

May 23, 2017 19
ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި މާލޭގައި މިއަދު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 13
ޔާމީންގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި އެ ގައުމުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 4
ހަނީފު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިބްރާހިމް ހަނީފް އިއްޔެ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 21
ސުއޫދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލުކޮށްފި

އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއްގައި މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން އޭނާ މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 31
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯދި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ބްްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި، އޭނާ މަރާލުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެގެން ހޯދަން އިއުލާން ކުރި ދެ މީހުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 12
ޔާމީންގެ ތަހުގީގާ ގުޅިގެން ވަކީލު ޝާހު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ގާނޫނީ ވަކީލު އަލީ ޝާހު މިރޭ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 6
އަނބިމީހާ މަރުނުވަނީސް އޭނާގެ ގާތިލަކަށްވީ ފިރިމީހާ

އިންޑިއާ މީހަކު އަނބިމީހާ މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ލާފައި ހުއްޓާ އަނބިމީހާ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު ދިރިއުޅެމުން އަންނަކަން ފަޅާއަރައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 35
ޔާމީން މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނަރު އިސްތިއުފާދީ: ޖެންސާ

ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފު އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލައި ވަގުތުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް، ޔާމީންގެ އާއިލާ ތަމްސީލްކުރައްވާ އެމެރިކާގެ ވަކީލު ޖެރެޑް ޖެންސާ މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 12
"ޔާމީންގެ ތަހުގީގު ކާމިޔާބުވުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު"

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 09, 2017 29
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން އިތުރު 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލާގައި އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 22
ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ 1000 ދުވަސް، ޖަވާބެއް ނެތް

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލިތާ މިއަދަށް 1،000 ދުވަސް ވީއިރު ވެސް އެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެދެވޭ ޖަވާބެއް މިހާތަނަށް ވެސް ލިބިފައި ނެތް ކަމަށާއި އެކަމާ...

May 04, 2017 46
ވަކިންވަކިން ހުށަހެޅި ސިޓީ ވެސް ބަލައެއް ނުގަތް

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މައްސަލަ މިނިވަންކަމާ އެކު ބަލައި ދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް ވަކިވަކިން ހުށަހެޅި ސިޓީތައް ވެސް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ...

03 މެއި

May 03, 2017 19
ޔާމީންގެ ބައްޕައާ މުއާމަލާތު ކުރި ގޮތް ކުށްވެރިކޮށްފި

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މިނިވަން، އަވަސް ތަހުގީގެއް ހިންގައިދޭން އެދި ހުށަހެޅި ސިޓީތައް ބަލައި ނުގަނެ، އޭނާގެ ބައްޕަ ހުސެއިން ރަޝީދާ ފުލުހުން މުއާމަލާތުކުރީ ހަރުކަށި އަދި އިހާނެތިކޮށް ކަމަށް ބުނެ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯކުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 168
ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން ހުށަހެޅި ސިޓީތައް ބަލައެއްނުގަތް!

ހަށިގަނޑު އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާ ދީ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ މިނިވަންކަމާ އެކު ވީހާވެސް އަވަހަށް ތަހުގީގުކޮށްދޭން އެދި އާއިލާ އިން ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅި 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިޓީ ބަލައިނުގަނެ، އަނބުރާ ރައްދުކޮށްފި އެވެ.

May 02, 2017 41
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ޕޮލިހަށް 800 ސިޓީ

ހަށިގަނޑު އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާ ދީ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ މިނިވަންކަމާ އެކު ވީހާވެސް އަވަހަށް ތަހުގީގުކޮށްދޭން އެދި އާއިލާ އިން ފުލުސް އޮފީހަށް 800...

May 02, 2017 130
ޓެރަރިޒަމަށް ވަނީ ވަކި ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކަތަ!

އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއްގައި މަރާލި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޔާމީން ރަޝީދު "ކަތިލާނެ" ކަމަށް ފުލުފުލުގައި އިންޒާރު ދިންއިރު ފުލުހުން "އަޅައެއްނުލި" އެވެ. އެއީ، ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ...

01 މެއި

May 01, 2017 48
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މި ދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ބަޔަކު ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް...

May 01, 2017 15
ޔާމީން މަރާލި ގެ ކައިރިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ގެ ކައިރި ގެއެއް ފާސްކޮށް، މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 66
"އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރެވޭތީ ކަންބޮޑުވަން"

އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރެވޭތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ޔާމީން ރަޝީދުގެ ބައްޕަ ހުސެއިން ރަޝީދު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 40
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން އދ. އިން ފުލުސް އޮފީހަށް

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އދ. އިން މިއަދު ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 27
އާއްމުކުރި މިންވަރުން ފެންނަނީ ކުރިއެރުންތައް: ރިޔާޒް

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގުގައި ފުލުހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިއްޖެ ކަން އެ މުއައްސަސާ އިން އިއްޔެ އާއްމުކުރި މައުލޫމާތުތަކުން އެނގޭ ކަމަށް ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 40
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް އެދިއްޖެ

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ފުލުހުން މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

April 25, 2017 149
ޔާމިން މަރާލި މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ފުލުހުން

ޔާމިން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ކޭހުގެ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 50
ތިން ތަނެއް ފާސްކޮށް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މައްޗަންގޮޅީ ޕީޓްރަލް ހޮޓާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ތިން ތަނެއް ފުލުހުން މިރޭ ފާސްކޮށް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

April 24, 2017 60
މާލެތެރެ ބަލަހައްޓަން އިތުރު ފުލުހުން ނެރެފި

މާލެތެރޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އިތުރު ފުލުހުން މިރޭ ނެރެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 3
ޔާމީންގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

މަރާލާފައި އޮއްވައި ރޭ ފެނުނު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓު ޔާމީން ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާ މިއަދު އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ބާއްވައިފި އެވެ.

April 23, 2017 53
ޔާމީންގެ މަރަކީ މީޑިއާ އަށް ދިން ހަމަލާއެއް: ސަރުކާރު

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދަށް ހަމަލާދީ މަރާލުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށާއި މިނިވަން މީޑިއާއަށް ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.