22 ޖޫން

June 22, 2020 33
ނަޝީދުގެ އިންޒާރެއް: ބާރު އެބަހުރި، އިންސާފު ހޯދާނަން

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކަށް އިންސާފު ނުލިބެނީސް މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް މުއައްސަސާތަކަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

June 22, 2020 22
ނަތީޖާ ނުނެރެވި މަރު ކޮމިޝަން މަރުވެއްޖެ؟!

އާއިލާތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފެއްދެވި މަރު ކޮމިޝަނުން ނަތީޖާ ނުނެރެވި ކޮމިޝަން "މަރުވެފައިވާ" ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު ސަރުކާރަށް...

June 22, 2020 59
މަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި: ނަޝީދު

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި މީހުން ގެއްލުވައިލުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގުތައް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާ...

18 ޖޫން

June 18, 2020 8
އަދުހަމް ކުރި ތުހުމަތުތައް ބަލަން އިތުރު ފުރުސަތެއް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަން މަރާލުމުގެ ދައުވާލިބޭ އަދުހަމް މުހައްމަދުގެ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކުރި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 10
އިމްރާން ވިދާޅުވީ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ކޮމިޝަނުން ކަމަށް

ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލުވައިލާފައިވާ މީހުންނާއި ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތަށް މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވަނީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުލިބިގެން ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފައްދަވާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު...

30 މެއި

May 30, 2020 12
ގުރައިދޫ މަރު: ޒަޚަމްވި ބިދޭސީ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ތ. ގުރައިދޫގައި މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބިދޭސީ އަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި، ތަންތަން ފާސްކުރަނިކޮށް ފެނުނު ޒަޚަމްވެފައި އޮތް ބިދޭސީ މީހާ، މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 7
ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކަށް ވީގޮތް ބަލަން ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ރިޔާސީ ދެ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު މަޖިލީހުން ބަލާނީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން. މައްސަލަތަށް އަވަހަށް ނިންމަން މި ދެ ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރާނެ.

25 މެއި

May 25, 2020 27
"ޚިޔާނާތް ބަލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިމްރާން ދެއްވި"

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގާފައި ހުރި ކޮރަޕްޝަނާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 17
ބިދޭސީގެ މަރާ ގުޅިގެން އަދި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ތ. ގުރައިދޫގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހަމަލާދީ ބިދޭސީއަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރުނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 32
ޒަޚަމްވި މީހާ ފެނުނީ މަރާ ގުޅިގެން ގެތައް ބަލަނިކޮށް

ތ. ގުރައިދޫގައި ރޭ ދަންވަރު ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލި ހާދިސާ އަށް ފަހު، ޒަހަމްވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ފެނުނީ ބިދޭސީން އުޅޭ ގެތައް ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި އެއީ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅުން އޮވެދާނެ މީހެއް ކަމަށް ރަށުގެ ބައެއް މީހުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

May 21, 2020 23
ގުރައިދޫގައި އަނެއްކާ ބިދޭސީއެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި

ތ. ގުރައިދޫގައި މިރޭ ބިދޭސީއަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ މަރާލާފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށުގައި އެހެން ބިދޭސީއެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

May 21, 2020 27
ގުރައިދޫގައި ބިދޭސީއަކު މަރާލައިފި

ތ. ގުރައިދޫގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މިރޭ މަރައިލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 1
ދައުވާ ކުރުމުގެ މުއްދަތު ބަލާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅައިފި

ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، މީހުން މެރުމާއި ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީގެ މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ލަސްވެގެން ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ގޮތް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 5
ނޫރުގެ މަރު: އިތުރު މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް

އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރާލި ނޫރު އާދަމް ހަސަންފުޅުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދަށު ކޯޓުން ކުށް ސާބިތުނުވި މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 13
"ޝިހާމް މަރާލީ ގަސްދަކު ނޫން، ވަޅި ހެރުނީ ނޭނގި"

ކ. ތުލުސްދޫގައި މަރާލި އަލީ ޝިހާމަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިނީ ގަސްދުގައި ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ނޭނގި ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށް އޭނާގެ ގާތިލް މުހައްމަދު ނިޔާޒް ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 8
އަދުހަމްގެ ތުހުމަތުތައް ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއް ކަމަށްވާ ގާސިމް ހަސަންގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ އަދުހަމް މުހައްމަދު ފުލުހުންނާ ބެހޭގޮތުން ކުރި ތުހުމަތުތައް ފުލުހުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

February 18, 2020 7
ހެއްކަށް ބިނާކޮށް އަދުހަމަށް ކުށް ސާބިތު ކުރެވޭނެ:ޕީޖީ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއް ކަމަށްވާ ގާސިމް ހަސަންގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ އަދުހަމް މުހައްމަދު ފަހުން ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކުރިޔަސް، ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު...

February 18, 2020 72
އަދުހަމްގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ: ގާސިމެއް ނުމަރަން

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަން މަރާލި ކަމަށް ކުރިން އެއްބަސްވީ މަސްތުގެ ހާލުގައި ހުރެގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާ މަރާލާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެ މައްސަލާގެ ދައުވާ ލިބޭ އަދުހަމް...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 11
ޒުހާ މަރާލި މައްސަލާގައި ސުމޮން 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހައްވާ ޒުހާގެ މަރުގެ ދައުވާލިބުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ސުމޮން މިއާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައި، އޭނާ 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 20
ވާރިސުން މާފު ދީފިއްޔާ އަދުހަމްގެ ހުކުމަކީ 17 އަހަރު

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުގެ ގާސިމް ހަސަން މަރާލި ކަމުގެ ދައުވާ ލިބޭ އަދުހަމް މުހައްމަދާ އެކު އެކުލަވާލާފައިވާ އިއުތިރާފްގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން ވާރިސުން މާފު ދީފި ނަމަ އޭނާ އަށް...

February 12, 2020 33
ގާސިމް މަރާލިކަމަށް އެއްބަސްވެ، އަދުހަމް އެދެނީ މާފަށް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، ގާސިމް ހަސަން މަރައިލި ކަމުގެ ދައުވާ ލިބޭ އަދުހަމް މުހައްމަދު ކޯޓުގައި އެކަމަށް މިއަދު އެއްބަސްވެ، ގާސިމްގެ އާއިލާގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020
ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ބައެއް ހެކިތައް ސިއްރު

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަން މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ސިއްރު ހެކިތައް ހާމަނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020
ގާސިމްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއް ކަމަށްވާ ގާސިމް ހަސަން މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ އަދުހަމް މުހައްމަދު ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

February 10, 2020 2
ގާސިމްގެ މަރާ ގުޅިގެން އަދުހަމަށް ދައުވާކޮށް، ކޯޓަށް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއް ކަމަށްވާ ގާސިމް ހަސަން މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަދުހަމް މުހަައްމަދުގެ މައްޗަށް، ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020
އަސީލްގެ ގާތިލެއްގެ ޖަލު ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

އަގޯރާ އެކްސްޕްރެސް ފިހާރަ ކައިރީގައި، ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ އަސީލް އަހުމަދު މަރާލި މައްސަލާގައި އެއް ކުއްޖަކު 13 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 1
ގާސިމްގެ މަރު:ތަހުގީގު ނިންމަން އަނެއްކާވެސް މުއްދަތެއް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަންގެ މަރުގެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު ނިންމުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަނެއްކާވެސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 1
އަދުހަމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިިމް ހަސަންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އަދުހަމް މުހައްމަދުގެ ބަންދަށް އިތުރު ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 13
މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ހެކިބަސް ދެވޭނެ

މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަންހެނުންގެ ހެކިބަސް ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

February 02, 2020 11
މިރުޒާގެ މަރު: އެކަކުގެ މަރުގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން ވިލިމާލޭގައި ގްރޫޕަކުން ހަމަލާދީ އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހިމް މަރާލި މައްސަލާގައި މަރަން ހުކުމް ކޮށްފައިވާ އެކަކުގެ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި...