14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017
ހާރިސްގެ މަރާލި މައްސަލާގައި މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މަރާލި ހާރިސް އަބްދުލް ޣަފޫރުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

December 14, 2017 2
އަނިޔާވެރި ފިލްމަކުން ދަސްކޮށްގެން ފިރިމީހާ މަރާލައިފި

އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި އަންހެނަކު ފިލްމަކުން ހިޔާލު ހޯދައިގެން އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރާލައި ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު އުޅެނިކޮށް ފަޅާއަރައި އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ސްވާތީ...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 27
63 މަރު: އިންސާފު ކޮބާ؟ ހުއްޓޭނީ ކޮން އިރަކު؟

ވޭތުވެދިޔަ 16 އަހަރު ތެރޭ 63 ގަތުލެވެ. ގިނައިން، ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށާލާފައިވާ މީހުންނެވެ. ބައެއް ފަހަރު، އެހެން މީހެއް ކަމަށް ހީކޮށް އޮޅުމަކުން "މަރާލެވިފައިވާ" ކުށެއް ނެތް ޒުވާނުންނެވެ. އަނިޔާވެރިންގެ އަތްދަށުވި މައުސޫމް ކުޑަކުދިންނެވެ. އެ މީހުންގެ ވާހަކަ އިން މި ހަފްތާގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިހިއްޖެ އެވެ. ރުޅިއަތުވެއްޖެ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 4
އަނަސްގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ ކުއްޖާ ދައުވާއަށް އިންކާރު

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އެ ދައުވާ އަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި މިއަދު އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017
ނިޒާރުގެ މަރާ ގުޅިގެން ޖަލަށްލި ކުއްޖާ ސަލާމަތެއް ނުވި

ލ. ގަމުގައި ގްރޫޕަކުން ގޮސް ދިން ހަމަލާދީ މަރާލި އަހުމަދު ނިޒާރުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކުއްޖަކު 16 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 32
އިއްސެ މަރާލި ގޮތާއި ފަހު ވަގުތުކޮޅު ސުމޮން ކިޔައިދީފި

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓް ތެރޭގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) މަރާލި ގޮތް، އޭނާގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ ބިދޭސީމީހާގެ ދުލުން ތަފްސީލްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ކިޔައިދީފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017
ހުސައިންގެ ގާތިލަކު މަރަން ކުރި ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރައިލި ހުސައިން ވަހީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި، އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހަކު މެރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު...

November 22, 2017 6
ހަސަންބެގެ ގާތިލުން ހައި ކޯޓުން ވެސް ސަލާމަތެއް ނުވި

ނ. މާފަރުގައި ރަހީނުކޮށް، މަރާލި ހަސަން އަބޫބަކުރު (ހަސަންބެ) ގެ ގާތިލުން އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން އިތުރު ދެ މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުވާ އުފުލައި، މާދަމާ ޝަރީއަތް ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 5
ފަތުހީގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެސްފި

ބަންގްލަދޭޝް މީހަކާ ކައިވެނިކުރަން އެ ގައުމަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވި ސ. މަރަދޫފޭދޫ އަބްދުﷲ ފަތުހީގެ ހަށިގަނޑު ރޭ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 42
ބަނގްލަދޭޝްގައި ދިވެއްސަކު މަރާލައިފި

ބަންގްލަދޭޝް އަށް ގޮސް ހުރި ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 2
ފިލައިގެން އުޅުނު އަފްރާހު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި އަފްރާހު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ އަމުުރުކޮށްފި އެވެ.

October 30, 2017 5
އަންހެނުން މަރާލާފައި ދޮގު ހަދައިގެން ނޫޅެވުނު

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގެ އުތުރުގެ ހިސާބަކުން ފިރިމީހާ އާއި ދަރިފުޅާއެކު ކާރެއްގައި ދަތުރުކުރަނިކޮށް ޕްރިޔާ މެހެރާ ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ބަޑި...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 1
ނަދީމްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތުގައި ވަކީލުން ހޯދަން ފުރުސަތު

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ ހަތަރު މީހުންނަށް ވަކީލުން ހަމަޖައްސަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017
ނަދީމްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ތިން މީހުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 7
އަބްދުﷲ މަރުގެ މައްސަލަ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ބަލަނީ

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އިން ވެސް ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 1
އަނަސްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ 5 މީހުން ބަންދަށް

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި މަރައިލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ފަސް މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރު ކޮށްފި އެވެ.

October 16, 2017
އަނަސްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތުގައި ވަކީލުން ހޯދަން ފުރުސަތުދީފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހުންނަށް ވަކީލުން ހަމަޖައްސަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

October 16, 2017 1
އަނަސްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަނީ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މަރައިލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރާ ފަސް މީހުންގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަން ކްރިމިނަލް...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 2
ދަރީގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބުނި ދެމަފިރިން މިނިވަންވެއްޖެ

ދަރިފުޅު މަރާލުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެގެން ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޑެންޓިސްޓް ދެމަފިރިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިލާހްއާބާދު ހައި ކޯޓުން...

October 12, 2017 2
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ފަސް މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ފަސް މީހެެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 4
ބިދޭސީ މީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން ދިވެއްސަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ކ. ހިންމަފުށީގައި މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ބިދޭސީއަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

October 11, 2017 2
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ކުޑަކުއްޖަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭ، މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރާލި މައްސަލާގައި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 6
މަރުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަރުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކ. ހިންމަފުށިން ރޭ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

October 09, 2017 2
އަފްރާހުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި އަފްރާހު އަބްދުއްރައްޒާގުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 39
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހޯދި އަފްރާހް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި މުހައްމަދު އަނަސް މަރައިލި މައްސަލައިގައި ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާން ކުރި މ. ލޮނުމިދިލިގޭ، އަފްރާހު އަބްދުއްރައްޒާގު 21، މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 4
ހާރިސް މަރާލިއިރު އޭނާ އައީ ރިހެބުން ފަރުވާ ހޯދަމުން

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަޅި ހަރައި، ހާރިސް އަބްދުލް ޣަފޫރު މަރައިލި އިރު އޭނާ ގެންދިޔައީ މަސްތުވާތަކެތިން ދުރުވުމުގެ ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރަމުން ކަމަށާއި ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިސްފައި ހުރި ކަމަށް އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 11
މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެންނަށް ވަކީލުން ހޯދައިދެނީ

ގަސްދުގައި މީހުން މެރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މާލީ ހާލަތު ވަޒަން ކުރުމެއް ނެތި، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި އެ މީހުންނަށް ވަކީލުން ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތަށް މިއަދުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސައި، ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.