19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
ބުރޫސް ސްޕްރިންގްސްޓީންގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ސްކްރީނަށް

ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ ބުރޫސް (ދަ ބޮސް) ސްޕްރިންފްސްޓީންގެ މިއުޒިކް ޑޮކިއުމަންޓްރީ "ވެސްޓާން ސްޓާޒް" އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައި، އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ޓޮރޮންޓޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (ޓީއައިއެފްއެފް) ގައި ވެސް ދައްކާ ގޮތަށް...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 2
ޒީނަތުގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރަކަށް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޒީނަތުގެ އަމަންގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ޒަހާން ހާން މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެ، ފުރަތަމަ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019
"ލާސްޓް ކްްރިސްމަސް" ގައި ޖޯޖް މައިކަލްގެ އާ ލަވައެއް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން މަރުވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލްގެ މިއުޒިކުން އިންސްޕަޔާވެގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ލާސްޓް ކްރިމަސް" ގައި އޭނާގެ އާ ލަވައެއް...

August 15, 2019
ފޭނެއްގެ ޔުނިވަސިޓީ ފީ އަށް ޓޭލާގެ އެހީއެއް

ޔުނިވަސިޓީ ޓިއުޝަން ފީ އާއި ކުއްޔަށް ހުންނަ ތަނުގެ ކުލި ދައްކަން ދަތިވި ކެނެޑާގެ ފޭނަކަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް އެހީއެއް ދީފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
ކޭޓީ ޕެރީ އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެކްޓަރު އޮލެންޑޯ ބްލޫމްއާ އެންގޭޖްވި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީގެ މައްޗަށް ފިރިހެނަކު ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 1
މައިލީ އާއި ލިއަމްގެ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ

މީގެ އަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކައިވެނިކުރި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް އާއި އެކްޓަރު ލިއަމް ހެމްސްވޯތު ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 1
އުނޫޝާގެ "އުދުހިލާ" އަކީ ކުޑަކުދިންގެ ނާނާތަކެއް

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުނޫޝާ "އުދުހިލާ" ގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ އަލްބަމެއް ނާނާތަކަކާ އެކު ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 2
މިފަހަރުގެ އީދުގައި 'ޖަޒީރާ' ބޭންޑުގެ ހާއްސަ ޝޯތަކެއް

"ޖަޒީރާ ބޭންޑު" ން ބ. ކެންދޫގައި މި ފަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ބަންދުގައި ފޯރިގަދަ މިއުޒިކް ޝޯ ތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 4
ވެލިދޫގައި ބޮޑު އީދާއި ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ކުލަ ގަދަކޮށް

މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ބޮޑު އީދު ބަންދާ ދިމާވާތީ އެ ދެ މުނާސަބަތު އެއްކޮށްލައިގެން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނ. ވެލިދޫން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 2
ލަވައެއް ކޮޕީ ކުރުމުން ކޭޓީ ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭން ޖެހިއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ލަވަ "ޑާކް ހޯސް" އަކީ ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ލަވައެއް ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ، ބޮޑު ބަދަލެއް...

August 03, 2019 1
އުދިތު ނާރަޔަން އަށް މަރުގެ އިންޒާރު

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުދިތު ނާރަޔަން އަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 4
މިސްރުގެ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މިސްރުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާތީ، އޭގައި ރާއްޖޭން ތަމްސީލު ކުރާނެ މިއުޒިކް ގްރޫޕްތަކާއި ބޭންޑްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 12
ފަންނާނުންގެ މިއުޒިކީ އީދު އަލުން ފަށަނީ

އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ދިވެހި ފަންނާނުންގެ މިއުޒިކީ އީދު އަލުން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
ރިއާނާގެ "ފެންޓީ ބިއުޓީ" ގެ ފިހާރަތަކެއް އޭޝިއާ އަށް

"ފެންޓީ" ގެ ނަމުގައި މޭކަޕް ސާމާނާއި ފެޝަން ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ "ފެންޓީ ބިއުޓީ" ގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެއް އޭޝިއާގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 13
ސައުދީ މިއުޒިކް ކޮންސެޓުގައި ޖެނެޓް ޖެކްސަން

ޖިއްދާ (ޖުލައި 19) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޖިއްދާގައި ރޭ ބޭއްވި ފޯރިގަދަ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލްގައި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖެނެޓް ޖެކްސަން، 50 ސެންޓް، ފިއުޗާ އަދި ކްރިސް ބްރައުން ފަދަ އާޓިސްޓުން ޕާފޯމްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
އެލްވިސް ޕްރެސްލީގެ ރޯލަށް އޮސްޓިން ބަޓްލާ

ކުރީގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ލެޖެންޑް އެލްވިސް ޕްރެސްލީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވޯނާ ބްރަދާޒުން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލް ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކު ހޯދަން ބޭއްވި...

July 17, 2019
ލޭޑީ ގާގާގެ ބިއުޓީ ކަލެކްޝަން ޕްރި-އޯޑަރަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ލޭޑީ ގާގާ އަލަށް އުފެއްދި ބިއުޓީ ބްރޭންޑްގެ "ހައުޒް ލެބޯރެޓަރީޒް" ގެ ކަލެކްޝަންތަކުގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 10
ދުނިޔެ އޮތް ހާލަތުން ދަރިން ބޭނުމެއް ނޫން: މައިލީ

ދުނިޔެއާ މެދު އިންސާނުން އަމަލުކުރަނީ ޒަމާނުންސުރެ އަންހެނުންނާ މެދު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުވި ދުވަހަކު ނޫނީ ދަރިން ނުހޯދާނެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 9
"ލީނާ" ގެ ޕްރޮމޯ ލަވައަކީ "ނޭވާލާ ހިނދު"

މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ލީނާ" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 4
އަނގަމަތީގައި ޓޭޕް އަޅައިގެން ނިދާ ލަވަކިޔުންތެރިއެއް

ނިދަންވީ އަނގަމަތީގައު ޓޭޕް އަޅައިގެންނޭ ބުނެފި ނަމަ ބައެއް މީހުންނަށް އެކަން ޖޯކަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އިންޑޮނީޝިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެންޑީން އާއި އާއިލާ ނިދަނީ އަނގަމަތީގައި ޓޭޕް އަޅައިގެންނެވެ. އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އާއި ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު އަނގަމަތީގައި ޓޭޕް އަޅައިގެން...

12 ޖުލައި

July 12, 2019
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބުނު ސެލެބްރިޓީއަކީ ޓޭލާ

ފާއިތުވި އެއް އަހަރު ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ސެލެބްރިޓީ އަކީ އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 1
އަދުނާން ސާމީ އާ އަލްބަމެއް ނެރެނީ

އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދައިގެން މިހާރު އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ، ޕާކިސްތާނަށް އުފަން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދުނާން ސާމީ އާ އަލްބަމެއް ގެނެސް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
ޕިންކް ފްލޯއިޑްގެ ގިޓާތަކެއް ނީލަމުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް "ޕިންކް ފްލޯއިޑް" ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ގިލްމޯގެ އަތުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގިޓާ ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލައި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.