16 ޖޫން

June 16, 2019
ލަވަ ކިޔަން ވެސް ބޭނުންވޭ: ޕާލް

މިއުޒިކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިކުރާ ކަމަށާއި ލަވަކިިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކެރިއަރެއް ބިނާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓީވީ އެކްޓަރު ޕާލް ވީ ޕޫރީ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 8
"މާމުއި" ގެ "ރޭ ރޭ" ދައްކާލައިފި

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ އާ ފިލްމު "މާމުއި" ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ "ރޭ ރޭ" ދައްކާލައިފި އެވެ.

June 09, 2019
އެޑް ޝީރަންގެ ނަމުގައި ޓޮމާޓޯ ސޯސް ނެރެފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަންގެ ނަމުގައި ޓޮމާޓޯ ސޯސްއެއް ނެރެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019
އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔަކީ ރިއާނާ

މިހާރު އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔަކީ ރިއާނާ ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019
ފުރަތަމަ ހިޕް-ހޮޕް ބިލިއަނަރަކީ ޖޭ-ޒީ

މިއުޒިކީ ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން ހިޕް-ހޮޕާއި ރެޕް މިއުޒިކް ކުޅެގެން މިހާތަނަށް ބިލިއަނަރަކަށްވި ހަމައެކަނި ފަންނާނަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އަދި ޖޭ-ޒީ ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019
"މުގާބަލާ" ގެ އާ ވާޝަނެއް "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" ގައި

ކުރީގެ މަގުބޫލު ލަވަތަކަށް ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން، ބޮލީވުޑްގެ މި ފަހުގެ ފިލްމުތަކުގައި ހިމެނުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ޓްރެންޑެކެވެ. މިކަމަށް ގިނަ މިއުޒިޝަނުނާއި ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވެސް އަމާޒުވި ވިޔަސް އެއީ މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ވެސް ނޫނެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019
އެޑަމް ލިވީން "ދަ ވޮއިސް" ދޫކޮށްލައިފި

އެންބީސީން ގެނެސްދޭ ލަވަ ޝޯ "ދަ ވޮއިސް" ދައްކަން ފެށީއްސުރެ، ފާއިތުވި 16 ސީޒަނުގައި ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާވި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑަމް ލިވީން ޝޯ އަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފަ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
އަމިއްލަ ފޮޓޯއެއް ޕޯސްޓްކުރުމުން އެރިއާނާއަށް ދައުވާއެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެރިއާނާ ގްރަންޑޭ މިދިޔަ އަހަރު އޭނާގެ އަމިއްލަ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓް ކުރި މައްސަލައެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ފޮޓޯގްރާފަރަކު ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
ކިމްގެ ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ ސާމް ވެސްޓް

އެމެރިކާގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން އަށް ލިބުނު ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅުގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019
ޖަސްޓިން ބީބާ އާއި އެޑް ޝީރަންގެ ލަވައެއް

މަޝްހޫރު ޒުވާން ދެ ލަވަކިޔުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖަސްޓިން ބީބާ އާއި އެޑް ޝީރަން "އައި ޑޯންޓް ކެއާ" ގެ ނަމުގައި ދެ ފަންނާނުންގެ އަޑުން ލަވައެއް ކިޔައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019
"ޖޯނަސް ބްރަދާޒް" ގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

ތިން މެމްބަރުން ހިމެނޭ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ޖޯނަސް ބްރަދާޒް" ގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ގެނެސް ދޭން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

May 12, 2019
ރިއާނާގެ ފެޝަން ލައިން މި މަހު ލޯންޗްކުރަނީ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ ފެޝަން ލައިން މި މަހު ލޯންޗްކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 1
ހިތާމަވެރި މިއުޒިކުން ހިތަށް ހިމޭންކަން

ބައެއް މީހުންނަކީ މަޑުމައިތިރި، ހިތާމަވެރި މިއުޒިކް ނުވަތަ ލަވަތައް އަޑު އަހަން ލޯބި ކުރާ މީހުންނެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ދެރަވެ، ހިތްދަތިވެފައި ހުންނަ ވަގުތެއްގައި އެފަދަ މިއުޒިކެއް އަޑު އަހައިލުން ހިތަށް ލުއިވެ، އުފާވެރިކަން ވެސް އިހުސާސް ވެސް ކުރެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ބިލްބޯޑް 2019ގެ ފަހުލަވާނަކީ ޑްރޭކް

މި އަހަރުގެ ބިލްބޯޑް މިއުޒިކް އެވޯޑްސްގައި 17 ކެޓަގަރީއަކުން ނޮމިނޭޓްވި، މަޝްހޫރު ރެޕާ ޑްރޭކް 12 ކެޓަގަރީއަކުން އެވޯޑް އުފުލާލައި ހަފުލާގެ ބިލްބޯޑް އެވޯޑްސްގެ ތާރީހުން ވެސް އާ ސޮފުހާއެއް ހުޅުވައިލަ ދީފަ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ސޯފީ ޓާނާ ކައިވެނިކޮށްފި

މިހާރު ފަހު ސީޒަން ދައްކަމުން އަންނަ، އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި ސަންސާ ސްޓާކްގެ ރޯލް ކުޅޭ ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ ލޯބިވެރިޔާ ޖޯ ޖޯނަސްއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019
ޓޭލާގެ އާ ލަވައަކީ "މީ"

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ އާ ލަވައެއް ފޭނުންނަށް ގެނެސްދޭން އުޅޭ ކަހަލަ އިޝާރާތްތަކާ އެކު ފޭނުން އިންތިޒާރުގައި ބެއިތިއްބުމަށް ފަހު އާ ލަވަ އެންމެ ފަހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
އޮވެން ވިލްސަނަށް ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް "މެރީ މީ"

ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް (ޖޭލޯ) އާއި އޮވެން ވިލްސަން "މެރީ މީ" ކިޔާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

April 26, 2019
އިންޑިއާ އިން ސްޕޮޓިފައި އަށް ދައުވާކޮށްފި

މަޝްހޫރު އޯޑިއޯ ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމް ސްޕޮޓިފައި އިންޑިއާގައި ލޯންޗްކުރިތާ ހަފުތާތަކެއް ފަހުން، އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏަކުން ސްޕޮޓިފައި އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 1
ޝޯންގެ ހަމުގެ ރީތިކަމަކީ އޭނާ ބުނާ ގޮތުން އުފާވެރިކަން

ގައިގެ ހަންގަނޑު ރީތިކުރުމަށް އެކި މީހުން ކުރަނީ އެކި މަސައްކަތެވެ. މިކަމުގައި ނަން ވަނީ އަންހެނުން ކަމަށް ވިޔަސް ފިރިހެނުންނަކީ ވެސް މިކަމުގައި ދޫކުރާ ބައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
"އާތު" ލަވައިން ކިޔައި ދެނީ އެންމެންނާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުންނާއި އިންސާނުންގެ އަމަލުންތަކުން ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަކަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން "އާތު" ގެ ނަމުގައި ގެނެސް ދިން ވީޑިއޯ ލަވައަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 2
އެޑެލް އާއި ފިރިމީހާ ސައިމަން ވަރިވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑެލް އާއި ފިރިމީހާ ސައިމަން ކޮނެނީގެ ތިން އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019
"ބީބާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އަންހެނުން ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން ބީބާގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
މެޑޯނާގެ އާ އަލްބަމަކީ "މެޑަމް އެކްސް"

މަގުބޫލު އެތައް ލަވައެއް މިހާތަނަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޕޮޕް މިއުޒިކްގެ ރާނީ މެޑޯނާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އާ އަލްބަމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.