21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 4
މިއުޒިކީ ފަންނާނުންގެ ފޯރަމެއް މިރޭ

ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކީ ދާއިރާގެ ފަންނާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިރޭ ހާއްސަ ފޯރަމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019
"ބޭޑް ބޯއިސް 3" ގެ ކާސްޓާ ޑީޖޭ ހާލިދު ގުޅިއްޖެ

ވިލް ސްމިތާއި ލޯރެންސް މާޓިންގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ބޭޑް ބޯއިސް" ގެ ތިނަ ވަނަ ބައި "ބޭޑް ބޯއިސް ފޮ ލައިފް" ގެ ކާސްޓާ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ޑީޖޭ ހާލިދު ގުޅިއްޖެ އެވެ.

January 19, 2019
ރިއާނާ ފެޝަން ބްރޭންޑެއް ލޯންޗްކުރަނީ

"ފެންޓީ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި 2017 ގައި ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑް ލޯންޗްކުރި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާ ފެޝަން ބްރޭންޑެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
އާމިރު ހާންގެ ކޮއްކޮ ފައިސަލް ލަވަ ވެސް ކިޔަނީ

އާމިރު ހާންގެ ކޮއްކޮ ފައިސަލް ހާނަކީ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުތަސް، އާމިރާ ގާތްކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުނު އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. މަދު ފިލްމުތަކެއް ކުޅުނު އޭނާގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ރޯލަކީ އާމިރާއި ޓްވިންކަލް ކަންނާ 2000 ވަނަ އަހަރު ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމު "މޭލާ" ގައި ކުޅުނު ސަޕޯޓިން ރޯލެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 3
ރިއާނާ ބައްޕަ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ "ފެންޓީ" ބްރޭންޑުގެ ނަމުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން ނަމުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފާ ކަމަށް ބުނެ ބައްޕަ ރޮނާލްޑް ފެންޓީ އަށް ދައުވާ ކުރަން ރިއާނާ އެމެރިކާގެ ކޯޓަކަށް ހަޅައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019
ދިވެހި ސިނަމާގެ ސުރުޚީތައް

"ސޯލް" ގެ ނަމުގައި ކުރު ފިލްމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 2
ޖަސްޓިން ބީބާ ފަސް ވަނަ އަލްބަމް އަންނަނީ

ދާދި ފަހުން ކައިވެނިކުރި ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އައު އަލްބަމެއް ނެރެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަންކިތަށް އަންހެން ދަރިއެއް

ފިލްމު "އާޝިގީ 2" ގެ "ސުން ރަހާ ހެ ނާ ތޫ" ފަދަ މަގުބޫލު ލަވަތައް ކިޔައިގެން ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް އަތުލި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަންކިތު ތިވާރީ އަންހެން ކުއްޖަކު...

January 05, 2019
ލޯފަން މީހުންގެ ހައްގުގައި ބިޔޯންސޭއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭގެ އެތައް މިލިއަން ފޭނުންގެ ތެރޭގައި ލޯފަން މީހުން ވެސް ހިމެނޭއިރު ބިޔޯންސޭގެ ވެބްސައިޓަކީ އެފަދަ މީހުންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ރިއާނާގެ ފެންޓީން 50 ޝޭޑެއްގެ ކޮންސީލާ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑް ފެންޓީ ބިއުޓީން 50 ޝޭޑެއްގެ ކޮންސީލާ ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

January 04, 2019 5
ސެލީނާގެ ކަސްރަތު ކުލާހަށް ގަޑިއަކަށް 300 ޑޮލަރު

ސެެލެބްރިޓީން ފިޓްނަސް ދަމަހައްޓަން ކުރާ ކަންކަން ކުރަން ބައެއް ފޭނުން ބޭނުން ވިޔަސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެއީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވާނީ މާލީ...

January 04, 2019
ކިމް އާއި ކަންޔޭ އަނެއްކާ ވެސް ދަރިއަކު ހޯދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން ދަރިއަކު ހޯދި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިލިއަލިޓީ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި މިއުޒިޝަން ކަންޔޭ ވެސްޓް އަނެއްކާ ވެސް ސަރޮގެސީ ހަދައިގެން ކުއްޖަކު...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 1
ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިންތަކެއް ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑްގެ ތަރިން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަކީ މިހާރު އާންމު ކަމެކެވެ. އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ބޮލީވުޑުން ރާއްޖެ އައި ބައެއް ތަރިންގެ ވާހަކަ އޮތީ އިވިފަ އެވެ. ހޮލީވުޑްގެ...

January 03, 2019
އޭއާރް ރަހްމާން ޓީވީ ޝޯއެއްގެ ޖަޖަކަށް

އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން އޭއާރް ރަހުމާން އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޝޯއެއްގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019
10 އަހަރުން ރިޔާގެ އަލްބަމް "ހާސިލް" ވެއްޖެ

ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް އަލްބަމް "ހާސިލު" ވާނީ ވަރަށް ހާއްސަ އެއްޗަކަށެވެ. ލަވަފޮށިން މިހާރު އަޑު އަހައިލެވޭ މި އަލްބަމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ އިރު، މި ގެނެސް ދިން މުހައްމަދު (ކުޑަ ބޮރިސް) ރިޔާޒް ހުރީ އަލްބަމާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
އަޝާގެ ކައިވެނި ރޫޅާލަން ކޯޓަށް

މިދިޔަ މާޗް މަހުން ފެށިގެން، އަނބިމީހާ ގްރޭސް މިގްއެލްއާ ވަކިން އުޅެމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޝާ ކައިވެނި ރަސްމީކޮށް ރޫޅައިލަން ހުކުރު ދުވަހު ޖޯޖިއާގެ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
މައިލީ އާއި ލިއަމް ކައިވެނިކުރީތަ؟

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ލިއަމް ހެމްސްވޯތާއ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް ކައިވެނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
އަހަރުގެ އެންމެ ސްޓައިލިޝް ފިރިހެނަކީ ނިކް

މި އަހަރުގެ އެންމެ ސްޓައިލިޝް ފިރިހެނަކީ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު އަދި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް ކަމަށް ޖީކިއު މަޖައްލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 1
ޝޯއެއް ދެނިކޮށް ސުނާމީ އަރައި ބޭންޑު މެންބަރުން މަރު

އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުންޑާ ސްޓްރައިޓުގެ އައްސޭރީގެ ހިސާބުތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު އެރި ސުނާމީގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާ އިރު މީގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ސެވެންޓީން" ގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވެސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

December 24, 2018 2
ސަލްމާން އިންޑިއަން އައިޑޮލް 10 ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސް ދިން އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ސަލްމާން އަލީ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

December 24, 2018 1
ރިއާނާގެ އައު އަލްބަމެއް އަންނަ އަހަރު

އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައު އަލްބަމެއް ނެރޭނެ ކަމަށް، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިތާ ރިއާނާ ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018
އައްނޫ މަލިކްގެ ދިފާއުގައި ސޯނޫ ނިގަމް

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ގެނެސްދޭ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ޖަޖުކަމުން ވަކިކޮށްފައިވާ މިއުޒިޝަން އައްނޫ މަލިކްގެ ދިފާއުގައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސޯނޫ ނިގަމް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 1
ބިޔޯންސޭ ކޮންސަޓަކަށް އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާ އަށް؟

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ އަންނަ އަހަރު ކޮންސަޓަކަށް އިންޑިއާ އަށް ދާން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 1
އައިޓަމް ލަވަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކަރަން އަށް ކެޓްރީނާގެ ރައްދެއް

އަންހެނުންނަށް ކުޑައިމީސްވާ ގޮތަށް ފިލްމުތަކުގައި އައިޓަމް ލަވަ ނުހިމަނާނެ ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ އެފަދަ މަސައްކަތާ މެދު މާފަށް އެދޭކަމަށް ބެކަރަން ޖޯހަރު ބުނުމުން، ހިތްގައިމު އައިޓަމް ލަވަތަކެއް ކުޅެދީފައިވާ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ރައްދު ދީފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018
"ސެކަންޑް އެކްޓް" އަކީ ޑްރީމް ޕްރޮޖެކްޓެއް: ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް

މިހާރު ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ސެކަންޑް އެކްޓް" އަކީ ކެރިއަރުގެ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ކަމަށާއި މި ފިލްމަކީ ޑްރީމް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ޖެނިލާ ލޮފޭޒް ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 1
ނޭހާ އާއި ހިމާންޝްގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރު އާއި އެކްޓަރު ހިމާންޝް ކޯލީގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ މިހާރު މި ދެ ތަރިންގެ ފޭނުންނަށް ޔަގީނުން ވެސް އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. ދެ ތަރިން ވަނީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން، ނޭހާ ޖަޖް ކުރަމުން އަންނަ ސޮނީ ޓީވީގެ ޝޯ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 10 ގެ އެޕިސޯޑެއްގެ ތެރެއިން ވެސް ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ.