14 މެއި

May 14, 2018 2
އެމެރިކަން އައިޑޮލް 16 ގެ ގަދަ 3 ކަށަވަރުވެއްޖެ

ގްރޭންޑް ފިނާލޭ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 21 ގައި.

May 14, 2018
ޕްރިންސްގެ ދެ އަލްބަމެއް ކުރިއަށް އެބައޮތް

ކުއްލި ގޮތަކަށް 2016 ވަނަ އަހަރު މަރުވި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕްރިންސްގެ އަލްބަމެއް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ އާ އަލްބަމެއް...

13 މެއި

May 13, 2018 73
އެންމެފަހުން އަޒަލް މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މޯލްޑިވިން އައިޑޮލްގެ ކުރީގެ ދެ ސީޒަންގައި ވެސް ބައިވެރިވެ ކަޓައިގެން ދާން ޖެހުނު އައިޝަތު އަޒަލް ޒާހިރު މިފަހަރުގެ އައިޑޮލް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018
ސެލީންގެ ދަރިފުޅު ވެސް މިއުޒިކުގެ ތެރެއަށް

"ޓައިޓޭނިކް" ގެ މަޝްހޫރު ލަވަ "މައި ހާޓް ވިލް ގޯ އޮން" ކިޔައިގެން އެތައް ބައެއްގެ ހިތުން ޖާގަ ހޯދި އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ސެލީން ޑިއޯންގެ ތިން ކުދިންގެ ތެރެއިން ރެނީ- ޗާލްސް-އެންޖެލިލް ވެސް މަންމަގެ ފިޔަވަޅު މަތިން ކުރިއަށް ދާން ނިންމައި، އޭނާގެ ހުނަރުތައް ދައްކާލަން ފަށައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 2
ހުތުރުކޮށް ލަވަ ކިޔާތީ ކޯޓުން ކުރީ ހުކުމެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭތެރޭގައި ކިޔާ ލަވަތަކާ ހެދި އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫވެ އެންމެ ފަހުން ކޯޓުން އަދަބު ވެސް ދީފި އެވެ. ލަވަކިޔާ ގޮތާ ހެދި ރުޅިގަދަވެގެން އަވަށްޓެރިން އެއްފަހަރު އެ މީހާ ދަމާހަލާފައި ކޯޓަށް ގެންދިޔަ ކަމަށްވެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 1
އައްފާންގެ "ގެނބެންދެން" ނެރެފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އިސްމާއީލް އައްފާންގެ އަލަތު އަލްބަމް "ގެނބެންދެން" ރޭ ނެރެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 6
އައްފާންގެ "ގެނބެންދެން" މިރޭ ރިލީޒްކުރަނީ

މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަދި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖު އިސްމާއިލް އައްފާން ގެ އާ އަލްބަމް "ގެނބެންދެން" މިރޭ ރިލީޒްކުރާނެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018
އޭބީސީން "އެމެރިކަން އައިޑޮލް" ގެ އިތުރު ސީޒަނެއް

އޭބީސީ ނެޓްވާކުން މިހާރު ގެނެސްދޭ "އެމެރިކަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 16 އަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އަންނަ ބޮޑު ތަރުހީބާ ގުޅިގެން މި ޝޯގެ އިތުރު ސީޒަނެއް އެ ޗެނެލުން ގެނެސް ދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 1
ޒޭން އާއި ޖިޖީ އަނެއްކާ ވެސް ގުޅިއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކާއި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ޖިޖީ ހަޑީޑްގެ ލޯބީގެ ގުޅުމަކީ ހަމަ އަރަތެއް ކަހަލަ ކަމެކެވެ. އެންމެ ފަހުން މި ދެ މީހުން އަމިއްލަ އަށް...

May 03, 2018 1
ލޯގޯއެއްގެ މައްސަލާގައި ރިހާނާ އަށް ދައުވާކުރަނީ

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިހާނާގެ ބްރޭންޑް ފެންޓީ އިން ޕޫމާއާ ގުޅިގެން ފެންޓީ ޕޫމާ އެކްސް ކަލެކްޝަންގެ އުފެއްދުންތައް "އެފްޔޫ" ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޓްކުރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 12
ގަދަ 5 ފިނާލޭއަށް، ވާދަވެރިކަމާއި ފޯރި ގަދަވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގެ ރޭގެ ޝޯ އަކީ ގަދަ ފަހެއްގެ ތެރެއިން ދެ ބައިވެރިން ވަކިކޮށް، ގަދަ ތިނެއް ހޮވަން އޮތް ރޭ ނަމަވެސް ފަސް ބައިވެރިން ވެސް މިވަގުތަށް ވަނީ...

April 29, 2018 3
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް 10" ގެ ޖަޖަކަށް ނޭހާ ކައްކަރް

"އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ގެ ކާމިޔާބު ނުވަ ސީޒަނަށް ފަހު، ސޮނީ ޗެނެލުން މި ރިއަލިޓީ ޝޯގެ 10 ވަނަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 13
ޝަހުދާން ބޭނުމީ އައްޑޫ ފަހުރުވެރިކޮށް ދޭން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގައި އައްޑޫ ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ނުފޫޒު ގަދަ އެވެ. މި ޝޯގެ ގަދަ 6 އާ ހަމައަށް ދިޔަ އިރު، މީގެ ތެރެއިން ތިން ބައިވެރިން ނިސްބަތްވަނީ އައްޑު އަށެވެ. އެއީ އައިޝަތު އަޒަލް އާއި ހަސަން ޝަހުދާނާއި ސައިނާ މުހައްމަދު ރަޝީދެވެ. އެކަމަކު ރޭގެ ޝޯގައި ޝަހުދާން ވަނީ ޝޯއާ ވަކިވާން ޖެހިފަ އެވެ.

April 22, 2018 10
އުމަރު އިޒް ބެކް

އުމަރު ވަނީ "ޔޫޒީ" ގެ ނަމުގައި މިހާރު ބޭންޑެއް ވެސް ހަދާފައި.

April 22, 2018 1
ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ ދެ އަލްބަމެއް ޖޫންގައި ނެރެނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް، ޖޫން މަހު ދެ އަލްބެއް ރިލީޒް ކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 91
އުނޫޝާގެ އޮބިނެސް ގެއްލުނު ހިސާބަކީ ކޮބާ؟

މަރިޔަމް އުނޫޝާ އަކީ ދިވެހިންގެ މިއުޒިކީ ސްޓޭޖުން އަރައި އުދުހިގެން ދިޔަ އެހެން އެއްވެސް ތަރިއަކަށް ނުދެވޭ ހިސާބަކަށް އަރައިގެން ގޮސްފައިވާ ފަންނާނެއްކަމާ މެދަކު ޝައްކެއް ވެސް ނެތެވެ. އޭނާ އަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ދިވެހިން ދުށް އެންމެ ކުޅަދާނަ، އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ މަގުބޫލު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާއޭ ބުނަން ވެސް ވަރަށް...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 5
އައިޑޮލްގެ ތަރި އަމާން ޝަލަބީގެ ދައްތައާ ކައިވެނިކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ޝަލަބީ އިބްރާހިމާ އެކު މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އިބްރާހީމް އަމާން، ޝަލަބީގެ ދައްތަ ބަލްގިޝް އިބްރާހީމްއާ ކައިވެނިކޮށް އެވެ.

April 18, 2018
ޒޭން މާލިކްގެ މެނޭޖަރު އޭނާ ދޫކޮށްލައިފި

ދެހާސް ފަނަރަ ވަަނަ އަހަރު ޒޭން މާލިކްގެ ބޭންޑް "ވަން ޑިރެކްޝަން" އާ ވަކިވި ފަހުން އޭނާގެ މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ސާރާ ސްޓެނެޓް، ޒޭންއާ އެކު ހަދާފައިވާ...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018
ޕަރިނީތީގެ ސިންގަލްއެއް ނެރެނީ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާއަކީ ލަވަ ކިޔަން އާ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ފިލްމް "މޭރީ ޕިޔާރީ ބިންދޫ" ގެ ލަވައެއް ވެސް ޕަރިނީތީ ވަނީ ކިޔައިފަ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 23
މިއުޒިކީ ކެރިއަރު އަދި މި ފެށުނީ: ރައިހާން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސްޓޭޖް ގަދަ 7 އާ ހަމައިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުނަސް ރައިހާން އާދަމްގެ ހިތްވަރު ބައްޔެއް ނުވެ އެވެ. ރޭގެ އެލިމިނޭޝަންގައި ވަކިވި ރައިހާން ބުނަނީ މި ދަތުރަކީ މުޅިން ތަފާތު އަދި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަންކަން ދަސްވި ހަނދާން ފޮހެނުލެވޭނެ ދަތުރެއް ކަމަށެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 3
އެންސީއޭ އިން މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

ދިވެހި ފަންނާނުންގެ ހުނަރުތައް ދައްކައިލުމުގެ ގޮތުން، އަންނަ މަހު މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއް މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމައި، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 10
ފުޓްބޯޅަ ލަވަތަކަށް ފަހު ވަކިވާންޖެހުނީ މުނާޒަށް

މި އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ރޭގެ އެލިމިނޭޝަން ޝޯގައި ފޯރި ނެގީ ފުޓްބޯޅައިގެ ލަވަތަކުންނެވެ. މި ފޯރިގަނޑު ނިމިގެން ދިޔައީ އަބްދުﷲ މުނާޒް ޝޯ އިން ވަކިވާންޖެހި، ހަތް ބައިވެރިންނަށް އަދަދު މަދުވެގެންނެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018
ޓޭލާއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މީހާ ކުށްވެރިވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ އެންމެން މަރައިލާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިން ފްރޭންކް އެންޑްރޫ ހޫވާ ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން 10 އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ޔޯގާ އާއި ހިނގުމުގެ ފައިދާ މިއުޒިކް ޝޯއަކުން

ލޯ ތަރަތަރަޖަހައިގެންދާ ވަރުގެ އަލިތަކުގެ ތެރެއަށާއި އެތައް ބައެއްގެ އަޑުފަށްގަނޑުން ގުގުމާލާފައި އޮންނަ ތަނަކަށް ދިއުމަކީ ބައެއް މީހުން އެހާ ގަޔާވާ ކަމަކަށް ނުދެވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ދިރާސާއެެއްގައި ބުނަނީ ވިދުން ގަދަ އަލިތަކުގެ ތެރެއަށް ނިކުމެ، ހަޅޭކުގެ ތެރޭގައި ކޮންސަޓެއް ނުވަތަ މިއުޒިކް ޝޯއެއް ބައިލުމަކީ ސިއްހަތަށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018
ކައިލީގެ އާ އަލްބަމްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކައިލީ މިނޯގްގެ އާ އަލްބަމް މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ނެރޭނެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018
ޝަމީލްގެ އައިޑޮލް ދަތުރު ނިމުމަކަށް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގައި ޗައިވާލާގެ ނަމުން ފާހަގަވި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އިބްރާހީމް ޝަމީލް އައިޑޮލްގެ ދަތުރު ގަދަ ނުވައަކާ ހަމައިން ރޭ ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.