06 ޖުލައި

July 06, 2017 3
ލަވައެއް ހިޓެއް: ޝަލަބީގެ މުޅިން އާ ލަވައެއް

އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ހިތްތަކުގެ އައިޑޮލްއޭ ކިޔާފައި ފަށައިގަތިއްޔާއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ޝަރަފްވެރި އުފެއްދުން ކަމުގައިވާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަނީ އެހެންނެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 2
ލަވައެއް ހިޓެއް: ހަލަބޮލި ކުޑައިއްބެ، ކަލާޔަށްޓަކައި

އިބްރާހިމް ޒައިދު އަލީ ނުވަތަ އެންމެން ވެސް އޭނާ ދަންނަ ނަމުން ނަމަ ކުޑައިއްބެއަކީ ދިވެހި ލަވައިގެ ދުނިޔެއިން އިވެމުން އަންނަ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް އަޑޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ސީޒަނަކުން ފެނިގެން ދިއުމުން އޭނާގެ މަޝްހޫރުކަމާއި މަގްބޫލުކަމާއި ހައިބަތު ކުރިއަށް ވުރެން...

30 ޖޫން

June 30, 2017 14
ރިހާނާގެ ހަޔާތަށް ސައުދީގެ މަހުޖަނެއް

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިހާނާ މިހާރު އުޅެނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނުފޫޒު ގަދަ މަހުޖަނަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 2
ޝަކީރާ ވޯލްޑް ޓުއާ ނޮވެމްބަރުގައި

ކޮލަމްބިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާގެ ކުރިއަށް އޮތް ޓުއާ "ޝަކީރާ: އެލް ޑޮރާޑޯ ވޯލްޑް ޓުއާ" އަންނަ ނޮވެމްބަރުމަހު ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައި، ޓުއާގެ ތާވަލް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 4
"ހަބޭސް" އިން އެއް ފަހަރާ ފަސް އަލްބަމް ނެރެފި

"ހަބޭސް" އިން ރޭ ނެރުނު ފަސް އަލްބަމް މިހާރު އައިޓިއުންސް އިން ލިބެން ހުރި އިރު، ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލްބަމްތަކުގެ ސީޑީތައް ވެސް ވިއްކަން ފަށާނެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 2
ލަވައެއް ހިޓެއް: މި ލަވަ އިން އައްފާނާއެކު އުދުހިލާ!

އެނާޖީ ޑްރިންކެއް ނުބުޔަސް "ވިންގެއް" ލިބިދާނެ އެވެ. ކުޅަދާނަ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މިއުޒީޝަން އިސްމާއިލް އައްފާން ކުޅެނީ މުޅިން އެހެން ރާގެކެވެ. -- އޭނާގެ މިއުޒިކާއި ލަވަ...

June 22, 2017 4
ޝަލަބީގެ "ހިދާއީ ނޫރު 2" ނެރެފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް އޭނާގެ ދެވަނަ މަދަހަ ސީޑީ "ހިދާއީ ނޫރު 2" އިއްޔެ ނެރެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 5
ހަބޭސް އީދު ޝޯ މާލޭގައި، ވަރަށް ހާއްސަ ވާނެ

ޝޯގެ ތެރޭގައި ހަބޭސްގެ އަމިއްލަ ފަސް އަލްބަމެއް ނެރޭނެ. މީގެ ތެރޭގައި ތިން އާޓިސްޓެއްގެ ތިން ސޯލޯ އަލްބަމް ވެސް ހިމެނޭ.

18 ޖޫން

June 18, 2017
ލަވައެއް ހިޓެއް: ޝިއުޒާއި ސަންފާގެ ދިޔަ

މުހައްމަދު ޝިއުޒް މިއުޒިކުގައި "ކާލާ މަންނަ" ކުޅުނު ހިސާބަކީ ރާއްޖޭގައި އޭނާ ތަރިއަކަށް ބަދަލުކޮށްލި ދުވަހެވެ. ނަމަވެސް އެއަށް ވުރެ ކުރީގެ ޖީލަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ބުނާނީ ޝިއުޒަކީ އަބަދުވެސް ތަރިއެއް ކަމަށެވެ. ފަހަރެއްގައި ހަގީގަތަކީ އެއީ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017
މިސްރުގެ "ޓްރެޑިޝަނަލް އާޓް" ފެސްޓިވަލަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިސްރުގެ ކަލްޗަ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ބާއްވާ "އިސްމައިލިއާ ފެސްޓިވަލް ފޮ ޓްރެޑިޝަނަލް އާޓްސް" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކް ގްރޫޕްތަކަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 3
ލަވައެއް ހިޓެއް: މެޒޯގެ އުޑުން ނުއޮއްސުނު ތަރި

"އުޑުން ތަރިތަކާ" ހަމަ އަށް އަރައިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން މުހައްމަދު މާޖިދު ނުވަތަ މެޒޯ މުހައްމަދު މަޝްހޫރުކަން ހޯދީ "އަންހެން އަޑުން" ލަވަކިޔާ ފަންނުވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. "ފޯސެޓް...

June 12, 2017 5
ރާއްޓޭ ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑާ ގުޅިއްޖެ

މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަބްދުލް ރާސިގް އަލީ (ރާއްޓޭ) ބޮޑުބެރުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ބޭންޑް ހަބޭސްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 10
ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ލަމްހާ، ކުޑަ މުއާއާ ކައިވެނިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން ދޭއްގެ ހޯސްޓް ލަމްހާ ލަތީފް (ލަމް) ރޭ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

June 09, 2017
އެޑް ޝީރަން ކޮންސަޓަކަށް އިންޑިއާ އަށް

އިނގިރޭސިވިލާގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަން ކޮންސަޓަކަށް އަންނަ ނޮވެމްބަރު އިންޑިއާ އަށް ދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 1
ލަވައެއް ހިޓެއް: މޫޝާންގެ "ރީތިކަން"

މިއީ އެންމެފުރަތަމަ، އާންމުންގެ ތެރޭގައި ލަވަކިޔަން ލަދުގަންނާތީ އެ ހުނަރު ދައްކާލަން ނުކެރި ފިލައިގެން އުޅުނު ފަންނާނެކެވެ. މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރު...

June 06, 2017 3
ހަބޭސްގެ "ޒަމާން" މަދަހަ ސީޑީއަށް ތަރުހީބު ބޮޑު

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑުން ނެރުނު "މަދަހަ" ސީޑީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާށާއި ހީނުކުރާ ވަރުގެ ތަރުހީބެއް އެއަށް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ހަބޭސް އިން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017
އެރިއާނާ ގްރަންޑޭ އަނެއްކާ ވެސް މެންޗެސްޓާ އަށް

މިދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓާގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެރިއާނާ ގްރަންޑޭ ކޮންސަޓެއް ދެމުން ދަނިކޮށް ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް ފަހު، އޭނާ އަނެއްކާ ވެސް ކޮންސަޓަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017
ދަ ވީކެންޑްގެ ބޮޑު އެހީއެއް ޔުގެންޑާގެ ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒާ މިހާރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކެނެޑާގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ދަ ވީކެންޑް، ޔުގެންޑާގެ ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް 100،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017
ލަވައެއް ހިޓެއް: ރިއްޓެގެ "އެންމެން"

ކުރު ތައާރަފަކުން ފަށަނީ ނަމަ، "ރިއްޓެގެ އެންމެންނަކީ" ވެސް ހުނަރުވެރިންނެވެ. ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި ބޮޑުބެރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ފިލްމީ ތަރިންނާއި ފުޓްބޯޅަ ތަރިން ވެސް...

June 01, 2017
ހަބޭސްގެ މަދަހަތައް ސައުންޑް ކުލައުޑަށް

ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑުން ގެނެސް ދިން މަދަހަ ވީޑިއޯ ސީޑީ "ޒަމާން" ގެ ލަވަތައް ސައުންޑް ކުލައުޑުން އަޑު އަހާލެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 3
ލަވައެއް ހިޓެއް: އީމާންގެ މޮހޮރު

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި "ދެތިކި ޕީ" ގެ އިމޯޖީ މިއުޒިކާ ގުޅުވައިގެން އެއަށް ވުރެ މަޖާ "އިހްސާސަކަށް" ބަދަލުކޮށްލަދިން އާޓިސްޓަކީ ޔަގީނަށް ވެސް މިއީ އެވެ. އުމުރުން މިހާރު 30 އަހަރުވެފައިވާ އީމާން ތައުފީގުގެ މިއުޒިކީ ކުޅަދާނަކަމާ އެއްވަރުގެ މަގުބޫލުކަމެއް އާންމުންގެ މެދުގައި އޭނާ އަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ކުރީގެ ބޭންޑް ވަން ނައިޓް ސްޓޭންޑާ...

24 މެއި

May 24, 2017 25
ސިފައިންގެ އެންމެ މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިޔަކަށް ރާޒިގު

ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޕްރައިވެޓް އަަބްދުއްރާޒިގު ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 10
ހަބޭސްގެ ރޯދަ ހަދިޔާއަކަށް މަދަހަ ވީޑިއޯ ސީޑީއެއް

ހަތް މަދަހަ ހިމެނޭ "ޒަމާން" މަދަހަ ވީޑިއޯ ސީޑީ އާންމުންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ.

May 20, 2017 1
މަރުވި ކްރިސް ކޯނެލްގެ އާ ލަވަތަކެއް ނެރެފި

އެމެރިކާގެ ރޮކް ބޭންޑް ސައުންޑްގާޑެންގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކްރިސް ކޯނެލްގެ ކުއްލި މަރާއާ އެކު އެތައް ބަޔަކު ޝޮކެއްގައި ތިއްބައި، ކުރިން އަޑު އިވިފައި ނުވާ އޭނާގެ އާ ލަވަތަކެއް ހުކުރު...

18 މެއި

May 18, 2017
ކެޓީ ޕެރީގެ އާ އަލްބަމަކީ "ވިޓްނެސް"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ކެޓީ ޕެރީގެ އާ އަލްބަމް "ވިޓްނެސް" އަންނަ މަހުގެ 9 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017
ބެޓް އެވޯޑްސްގެ ކުރީގައި ބިޔޯންސޭ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ބްލެކް އެންޓަޓެއިންމެންޓް އެވޯޑްސް ނުވަތަ ބެޓް އެވޯޑްސްގެ ހަތް ނޮމިނޭޝަނާ އެކު، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ، ނޮމިނޭޝަންގެ ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މިހާރު...

May 16, 2017 18
މީރާ އާއި ފާލިހްގެ ކައިވެނީގެ މަންޒަރުތައް ލަވަޔަކުން

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދާއި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަބްދުﷲ ފާލިހު މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން...