03 މާޗް

March 03, 2018
ޓޭލާގެ ޓުއާގައި ކެމީލާ ކެބެލޯ ޗާލީ ބައިވެރި ވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު ކާމިޔާބު އަލްބަލް "ރެޕިއުޓޭޝަން" ޕްރޮމޯޓް ކުރަން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސްޓޭޑިއަމް ޓުއާގައި،...

March 03, 2018 6
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: ފުރަތަމަ 8ގެ ވޯޓު ކުރިއަށް

ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ އަނެއް 8 ބައިވެރިންގެ ހުށަހެޅުންތައް މިރޭ ފެނިގެން ދާނެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 1
އަނެއްކާވެސް ވަކިން ލޯބިންގެ އާ ލަވައެއް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ "ވަކިން ލޯބިން" އަށް ދެން މާ ގިނަ އިންތިޒާރެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރާނެ އެވެ.

March 01, 2018
ރޯލިން ސްޓޯންގެ ޓުއާގެ ދެވަނަ ބުރު މެއިގައި ފަށަނީ

ހަތްދިހަ އަހަރުން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ މިއުޒިކް ލެޖެންޑުންތަކެއް ހިމެނޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ރޯލިން ސްޓޯން" އިން މިދިޔަ އަހަރު ފެށި "ނޯ ފިލްޓާ" ޓުއާގެ ދެވަނަ ބުރު އަހަރު...

March 01, 2018
އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ ހޯސްޓް ހޫނު ފެނުގައި

މި މަހުގެ 11 ގައި އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ 16 ވަނަ ސީޒަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ދުވަސްކޮޅު އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވެނީ އެ ޝޯގެ ހޯސްޓް ރަޔަން ސީކްރެސްޓްގެ ވާހަކަ އެވެ. އޭނާގެ...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018
2017ގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އާޓިސްޓަކީ އެޑް ޝީރަން

މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު އަލްބަމް "ޑިވައިޑް" އާ އެކު، އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ލަވަކިޔުންތެރިޔައަކީ އެޑް ޝީރަން ކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީގެ ވިޔަފާރި ބަލަހައްޓާ...

February 28, 2018 1
ޒޭން މާލިކްގެ ހިންދީ ލަވައެއް

އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކް ހިންދީ ފިލްމަކަށް ލަވައެއް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާތީ އެ ލަވަ އަޑު އަހައިލަން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވެ އެވެ. ބްރިޓިޝް އެކްސެންޓް އެހާ ބޮޑަށް...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 2
ފަންނާނުންގެ މަސައްކަތް ހިލޭ އިޝްތިހާރުކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގެ ފަންނުވެރިންނާއި އެ މީހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިލޭ ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އިޝްތިހާރުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

February 26, 2018 18
ޖާދުވީ މާ: ކައިޒީންގެ އެކްޓިން ބަލައިލަމާ

ދާދި ފަހުން "ދޯ" އިން ގެނެސް ދިން "ހޮޓް" ކެބިން ކްރޫ ފާތިމަތު ޒަޔަން (ކައިޒީން) ގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވައިގެ ގޮތުގައި ރާޅުގަނޑު ބޮޑުބެރުން ހިންގާ ޕަރޭޒް ބޭންޑުގެ "ޖާދުވީ މާ" ރިލީޒްކޮށްފި...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 4
ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ ގަދަ 16 ކަށަވަރު، ދެން އޮތީ ގަދަ 12

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އަސްލު ފެށުމާ ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު، ތިއޭޓަ ރައުންޑް ނިންމާލައި މިހާރު ވަނީ ޕިއާނޯ ރައުންޑުން 16 ބައިވެރިންނަށް ޖާގަ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. ހަފުތާ ބަންދުގައި...

February 25, 2018 15
ޖީންސް ލަނީ ނުދޮވެ: ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ޖީންސް ލާ މީހުން ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ދުވަހަކު ވެސް ޖީންސް ނުދޮވެ ލާ މީހަކު ހުރެ ދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ފަހަރުގައި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެ ކަހަލަ ބަޔަކު ތިބެދާނެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018
މޫޝަންގެ އާ ވީޑިއޯ ލަވަ "އިހުސާސް" މާ ލަހެއް ނުވާނެ

މޫޝަން މުބާރިކް (މުންމު) ކުރިން ވެސް ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އޭނާގެ ދެވަނަ ވީޑިއޯ ލަވަ، ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލާނެ އެވެ. އެ ލަވައަކީ އޭނާގެ ސޯލޯ އަލްބަމްގެ ޓްރެކްތަކުގެ ތެރެއިން "އިހުސާސް" ލަވައިގެ ރިމިކްސް ވާޝަނެކެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 2
ރަކި ހިނިތުން: ވަކިން ލޯބިންގެ އާ ލަވައެއް

މިއީ "ރަކި ހިނިތުން" އެވެ. މުޅިން ވެސް އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް ހިމެނޭ، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ އާ ފިލްމްގެ ހިތްގައިމު ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލި އިތުރު ލަވައެކެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 3
ޒޭން މި ދައްކަނީ ބޮލީވުޑްގެ ވާހަކަ، އަޑު އަހާބަލަ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކަކީ އިންޑިއާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ބޮޑު ފޭނެކެވެ. ދާދި ފަހުން އޭނާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ހިންދީ ބަހުން ލަވައެއް ވެސް ރިކޯޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 4
އައިޑޮލްގެ ތިއޭޓަ ރައުންޑަށް 33 ބައިވެރިން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތިން ވަނަ ސީޒަންގެ އޮޑިޝަން ޝޯތައް މިހާރު ނިމުމަކަށް އައީ އެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޓީވީއެމުން ދައްކަން ފެށި އޮޑިޝަން ޝޯތައް ރޭ ނިންމައިލުމާ އެކު،...

February 19, 2018 10
އަޒަލް އަށް މި ފަހަރު ކިހާ ހިސާބަކަށް ދެވޭނެބާ؟

ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް އެއް ބުރުން ކާމިޔާބު ނުވުމަކީ އެކަން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އަދި ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އެކަން ހާސިލް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަންވީ އެވެ....

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 1
ޝަލަބީގެ "ޖަޒުބާތު" ވަރަށް ތަފާތު

ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ތަފާތު ވައްތަރެއްގެ ލަވައެއް އަޑުއަހާލަން ބޭނުން ނަމަ "ޖަޒްބާތު" އަކީ އޭގެ ލަވަޔަކަށް ވާނެ އެވެ. އޭނާ މީގެ ކުރިން ކިޔާފައި ހުރި ލަވަތަކާ ހިލާފަށް އާންމުންނަށް މި...

February 18, 2018 7
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގައި އަޑުގަދަ އާއިލާއެއް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އެކި މީހުންނަށް ހާއްސަވަނީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެވެ. ޔަގީނުން ވެސް މި ޝޯ ބަލާ މީހުންނަށް އެއް ކަމެއް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅައި ގަންނާނެ އެވެ. އެއީ ކޮންމެ...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018
ޓޭލާ ސްވިފްޓް ޅެން ކޮޕީކުރި ކަމަކަށް ނުވި

ލަވައެއްގެ ޅެމެއް ނަކަލު ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައި ދޭން އެދި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓާ ދެކޮޅަށް ކެލިފޯނިއާގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 14
ލޯ މަރައިލި ގޮތަކުން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް

ޕާކިސްތާނުގެ ޗައިވާލާ އާއި ނޭޕާލްގެ ތަރުކާރީ މާރުކޭޓަކުން ފެނުނު ޒުވާނާ ފަދައިން ކުއްލި މަޝްހޫރު ކަމެއް ޒުވާނަކަށް މި ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އެއީ އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގެ ޕްރިޔާ...

February 14, 2018
މިއުޒިކީ ފަހުލަވާނުންގެ "ދޯ"

ރާއްޖޭގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ މިއުޒިކީ ތަރިންނާ އެކު "ދޯ" ގެ އަށް ވަނަ އަދަދު މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018
ޒޭން މާލިކް ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް ލަވައެއް ރެކޯޑްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކަކީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމްތަކަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަންނާނެކެވެ. އެކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން މި ފަހުން އޭނާ ދެއްކި ބައެއް...

February 13, 2018
"ސްޕައިސް ގާލްސް" ޓުއާއަކަށް ތައްޔާރެއް ނޫން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް" ގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން އަލުން އެއްތަންވެ، ޓުއާއަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމުގެ ވާހަކަތައް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018
ޖޯނަސް ބްރަދާސް އެނބުރި އަންނަނީތަ؟

މީގެ ހަތަރު އަހަރުކުރިން ރޫޅުނު ޖޯނަސް ބްރަދާސް ބޭންޑް އަލުން ގުޅެން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ. ޖޯނަސް ބްރަދާސްގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް އަލުން އެކްޓިވޭޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް މި އަޑުތައް ގަދަވެފައި މިވަނީ ޖޯނަސް ބްރަދާސްގެ އެއް މެންބަރު ކަމަށްވާ ކެން ޖޯނަސް އޭނާގެ އަނެއް ދެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ ޖޯއީ ޖޯނަސް...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 52
ޝޯ ނިންމާލާފައި ފޭބިތަނުން ވާގިނެތިއްޖެ: މޭނާ ހައްސާނު

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު، އެންމެ ދިވެހިވަންތަ ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މޭނާ ހައްސާނު ލަވަ އާއި މިއުޒިކާ ދުރަށް އަދި އޭގެ ތެރެއަށް އެނބުރި އައި ކޮންމެ ފަހަރަކީ...

January 28, 2018 3
މީރާ އާއި ސޮއްޕެ ކިޔައިދެނީ މަރުގެ ވާހަކަތައް

ރާއްޖޭގައި މި ފަހަކަށް އައިސް ހިނގާ މަރުގެ ހާދިސާތައް ގިނަ އެވެ. ކުށެއް ނެތް އެތައް ބަޔަކު ގަތުލު ކުރެވިގެންދާ އިރު، މިއީ މުޅި ގައުމު ވެސް އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް މައްސަލަ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018
ގްރެމީ އެވޯޑްސްގައި ހުދު ފިނިފެންމާ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅުކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން، ދާދި ފަހުން ބޭއްވި 75 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގައި ގިނަ ފަންނާނުން ކަޅު ހެދުން ބޭނުން ކުރި ގޮތަށް، ބޮޑު އެހެން އެވޯޑެއްގައި ވެސް ހާއްސަ ކަމެއް ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 1
އެލްޓަން ޖޯންގެ ވަދާއީ ޓުއާ އިއުލާންކޮށްފި

މިއުޒިކްގެ ދާއިރާއިން ރިޓަޔާ ނުކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެލްޓަން ޖޯންގެ ވަދާއީ ޓުއާ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

January 25, 2018 2
ބޮންޑްގެ ރޯލަށް ހެރީ ސްޓައިލްސް ކިހިނެއް ވާނެ؟

އިނގިރޭސި ޖާސޫސީ އެޖެންޓް "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމާ ހަމައިން ފިލްމްގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަހުސް ކުރެވުނަސް އެކަން މިހާރު ވަނީ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 1
ދަރިން ލިބުނީމަ މިއުޒިކް ހުއްޓާލާނަން: އެޑް ޝީރަން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަން ލޯބިވެރިޔާ ޗެރީ ސީބޯންއާ އެންގޭޖްވިކަން އިއުލާން ކުރުމުން އެތައް ބަޔަކު އެކަމާ އުފާވެ، އަންނަނީ މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ. އަދި އޭނާ ކައިވެންޏަށް ވެސް އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާރު ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 1
އެޑް ޝީރަން އެންގޭޖްވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަން އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޗެރީ ސީބޯންއާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018
ބީބާ އާއި ސެލީނާގެ ގުޅުމަށް އާއިލާ ނުރުހެނީތަ؟

ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ މަންމަ ޕެޓްރީޝިއާ މެލޭ ދާދި ފަހުން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒްއާ އަލުން ގުޅުމަކީ ވަރަށް އުފާ ކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި އަލުން ބީބާގެ ހަޔާތަށް، ސެލީނާ އައުމުން އޭނާ އަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ. ޕެޓްރީޝިއާ ބުނި ގޮތުގައި އެ ދެ މީހުންގެ ގުޅުމާ...