05 އެޕްރީލް

April 05, 2017
ބީބާގެ އިންޑިއާ ޓުއާގައި ޒޭން މާލިކް!

"ޕާޕަސް" ޓުއާގައި އަންނަ މަހު ޖަސްޓިބް ބީބާ އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ޝޯގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ވަން ޑިރެކްޝަން" ގެ ކުރީގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކް ވެސް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 12
މަޖާ ޒަކިއްޓެ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްއިން ކަޓައިފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެ ވަނަ ސީޒަން ފެށުނީއްސުރެ، ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅައިދީ، އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތައް ފަތަހަ ކުރި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ހަސަން އިރުފާން (ޒަކިއްޓެ) އަށް މުބާރާތުގެ ގަދަ ނުވައަކާ ހަމައިން އައިޑޮލްގެ ސްޓޭޖް ރޭ ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 4
އިންޑިއާ އާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭންޑް ހަރަކާތްތަކެއް

އިންޑިއާގެ ތިން މަނަވަރުގެ ސިފައިންނާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭންޑް ހަރަަކާތްތަކެއް މާދަމާ ޖުމްހޫރީ މައިދާންގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 29, 2017
އެޑެލް މިއުޒިކަލް ޓުއާތައް ހުއްޓާލަނީ

ލަވަކިޔުންތެރިންނަށް އެ މީހުންގެ ފޭނުންނާ އެންމެ ގާތްކޮށް، ބައްދަލުވެވޭ އެއް ގޮތަކަށް ވާނީ، ސްޓޭޖް ޝޯތަކުން އެ މީހުން ފެނުމެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކަލް...

26 މާޗް

March 26, 2017 16
އައިޑޮލް އިން ރީހާން ކެޓިޔަސް އަޑެއް ނުކެނޑޭނެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 2ގެ ގަދަ 10 އާ ހަމައިން، ރީހާން އަހުމަދު ކަޓައި، މުބާރާތުގެ ގަދަ ނުވައެއް ރޭ ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017
ޒޭންގެ ދެވަނަ އަލްބަމް ދެން މާ ލަހެއް ނުވާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް ވަން ޑިރެކްޝަންގެ ކުރީގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިތާ ޒޭން މާލިކް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 7
ޓްވިންކަލް އާއި ޝާއީގެ "އެކަމަކު" ވެސް ރީތި

ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުޅުނަސް ޓްވިންކަލް ޝަރީފާއި ޝާއީ ޝަރީފްގެ އަޑު ވަނީ ދިވެހިންނާ ގުޅިފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެ ދެ މީހުން ގެނެސްދިން ލަވަ "ރޮވޭނޭހޭ" އަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އާ ލަވައެއް އެހުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 3
ރޮކްއެންރޯލް މިއުޒިކްގެ ބާނީ ޗަކް ބެރީ މަރުވެއްޖެ

ރޮކް އެން ރޯލް މިއުޒިކްގެ ބާނީގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ އަދި އެ މިއުޒިކް އާންމުންގެ މެދުގައި ބޮޑު ކަމެއް ހޯދުމުގައި ވަރަށް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ޗާލްސް އެޑްވަޑް އެންޑަސަން ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ، ޗެކް ބެރީ އުމުރުން 90 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 4
މިހާރުގެ ހިންދީ މިއުޒިކްގައި ރޫހެއް ނެތް: ލަތާ

ލަތާ މަންގޭޝްކަރް އަކީ އިންޑިއާގައި އުފެދުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ އެއް ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެވެ. އުމުރުން 87 އަހަރު ވެފައި ވިޔަސް މިހާރު ވެސް ލަތާގެ ލަވަތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އޭނާއަށް ވަރަށް ސަޕޯޓް ކުރެ އެވެ. އޭނާގެ ލަވަތަކަށް އިންތިޒާރުކުރެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 17
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ މި ހަފުތާގެ ޝޯތައް ކެންސަލް

ހަފުތާ ބަންދުގައި ޓީވީއެމުން ގެނެސްދޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ މި ހަފުތާ ބަންދުގެ ޝޯތައް، ރާއްޖޭގައި މި ދުވަސްވަރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ވައިރަލް ހުމާއި ރޯގާގެ ސަބަބުން...

March 14, 2017
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ރޯލަކަށް އެޑް ޝީރަން

އެޗްބީއޯއިން ގެނެސްދޭ ފެންޓަސީ ސީރީޒް "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އަކީ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގެ ރަސްގެފާނެވެ. މިއީ އެތައް ބަޔަކު އަވައިގައި ޖައްސާފައިވާ، ވަރަށް ކާމިޔާބު އަދި އެތައް އެވޯޑެއް...

13 މާޗް

March 13, 2017 84
ފަރަޝްގެ ރުއިމާއި އަހަރެމެން ދަސްކުރަންވީ ފިލާވަޅު

އެއް ގޮތަކުން ބަލާ އިރު، މިއީ ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގައި ވާދަކުރާ މި ބައިވެރިޔާއާ ބެހޭގޮތުން މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ވަރަށް ގިނަވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 16
އައިޑޮލްގެ ގަދަ 10 އަށް ޝަޒާ ނުދިޔަ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ގަދަ 12 އިން ފުރުސަތު ތަނަވަސް ކުރި، ދެ އަންހެން ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ޝަޒާ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ދަތުރު ރޭ ގަދަ 11 ހަމައިން ނިންމައިލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017
އިކްއޭޓިކް ވައިބް ޖަރުމަނަށް ފުރައިފި

ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ ކަމަށްވާ އައިޓީބީގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރާ އިރު، ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކާއި ސަގާފަތް ދައްކާލަން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް އިކްއޭޓިކް ވައިބް މިއަދު ޖަރުމަނަށް ފުރައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 21
އިތުރު ވާހަކައެއް ނެތް: މި ދެ ނަމުން ފުދޭ!

"ދެން މި ގެނެސްދެނީ ކ. ކާށިދޫ މުޝްތަރީ ކުލަބުގެ އީސާ މޫސާ އާއި އިސްމާއިލް މޫސާގެ މަދަހައެއް."

05 މާޗް

March 05, 2017 1
ހަމްދާންގެ އައިޑޮލް ދަތުރު ނިމުމަކަށް

ސީޒަން ދޭއްގެ ގަދަ 12އާ ހަމައިން މުހައްމަދު ހަމްދާންގެ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ދަތުރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 11
އެންމެ ގަޔާވާ ލަވަތަކުން ހިތް އުފާކޮށް ދީފި

މުބާރާތުން އެކަކު އެކަކު މިރޭ ވަކިވެގެން ދާނެ. މިއަދުގެ މެންދުރު ފަހު 3:00 އާ ހަމައަށް ބެލުންތެރިންނަށް ވޯޓް ދެވޭނެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 2
ބާޓާ މޯލްޑިވްސްގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް މީރާ

އެކި ވައްތަރުގެ ބޫޓާއި ފައިވާން އުފެއްދުމުގައި މަޝްހޫރު ބާޓާގެ ރާއްޖޭގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓަ ބާޓާ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިތާ...

March 02, 2017
ޑޮންޑާ: ކަންޔޭގެ ކޮސްމެޓިކްސް ބްރޭންޑެއް

އެމެރިކާގެ ކާޑެޝިއަން އާއިލާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް މަޝްހޫރެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 8
"ޒާލިމާ"ގެ އަރަބި ލަވަ، ފައްކާ ކޮޕީއެއް

ދިވެހިން ބޭރުގެ ލަވަތަކާއި ފިލްމުތައް ކޮޕީ ކުރާ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދެކެވެ އެވެ. ކޮޕީކުރާ މީހުންނަށް ފާޑު ކިޔައި، މަލާމާތްކޮށް، ގިނަ މީހުން ވަރަށް ޖޯކު ވެސް ޖަހަ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 6
މާއިޝް އާއި ސަމާހް ކަޓައި އައިޑޮލްގެ ފޯރި ގަދަވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ގަދަ 12 ރޭ ކަށަވަރުވެ، އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާ ގާލާ ރައުންޑާ އެކު މި ޝޯގެ ފޯރި އިތުރަށް ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 13
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ބޮޑު ރެއެއް، ކަޓާނީ ކޮންބައެއް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ޕިއާނޯގެ ރައުންޑްގެ ދެވަނަ ބުރުގެ އަށް ބައިވެރިންގެ ހުށަހެޅުންތައް ރޭ ދައްލައިލި އިރު، މިރޭ އަނެއްކާވެސް ދެ ބައިވެރިއަކު ކަޓައި ގަދަ 12 ކަށަވަރުވާނެ އެވެ. ކަޓާނީ ކޮން ބައިވެރިންނެއްތޯ އެއީ މިހާރު އޮތް ސުވާލެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 3
"ހަބޭސް" ސިންގަޕޫރަށް، މެލޭޝިއާގައި ވެސް ޝޯއެއް ދޭނެ

ދިވެހި މިއުޒިކީ ފަންނާނުންގެ ހުނަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ދައްކާލުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ "ސައުންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" މި އަހަރުގެ ފެސްޓިވަލަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު...

February 23, 2017 10
އައިޑޮލްގައި އުނޫޝާގެ އިސްތަށިގަނޑު ދައްކާ ޖާދޫ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގައި މަރިޔަމް އުނޫޝާގެ ތަފާތަކީ ޝޯގެ ހަމައެކަނި އަންހެން ޖަޖަށް ވުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ޕަފޯމެންސްތަކަށް ކޮމެންޓްކުރުމުގައި އަދި ބައިވެރިންނާ...