14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 5
އާ އަހަރުގެ ޝޯ އަށް މިކާ އާއި ރާހަތު ރާއްޖެ އަށް

އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރަން މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ބާއްވާ ޓޫރިޒަމް އެރައިވަލް ކައުންޓްޑައުން ޝޯ އަށް ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރަހާތު ފާތިހް އަލީ ޚާނާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017
ލަވަފޮށި ޕްރިމިއަމް: އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ

ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މިއުޒިކް ސްޓްރީމިން އެޕް "ލަވަފޮށި" އާ ގުޅިގެން އުރީދޫން "ލަވަފޮށި ޕްރިމިއަމް" ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 1
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މިއުޒިޝަނަކީ ޑިޑީ

ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މިއުޒިޝަނަކީ ޝޯން ޖޯން ކޮމްބްސް ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ޑިޑީ ކަމަށް ފޯބްސްގެ 2017 ގެ އާމްދަނީގެ ލިސްޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 6
ޑިޓިއުންގެ "ހިޔަމަ" އިން މުހިންމު މެސެޖެއް

"ކޯއްޗެއްބާ" ގެ ނަމުގައި ޑިޓިއުން ބޭންޑުން ޕްރޮމޯޓްކުރި ވީޑިއޯ އަކީ ކޯއްޗެއްކަން ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، ރޭ ހާމަކޮށްފި އެވެ. މި ފަހަރު ވެސް ހަމަ ވީޑިއޯ ލަވައެކެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް، ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ބޭންޑުން ވަނީ އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލުވި ވީޑިއޯ ލަވަތަކެއް ގެނެސް ދީފަ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 1
އެމިނެމްގެ އާ އަލްބަމް "ރިވައިވަލް" މި މަހު 15 ގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އެމިނެމްގެ އާ އަލްބަމް "ރިވައިވަލް" މި މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައި، އަލްބަމްގެ ޓްރެކްލިސްޓް ވެސް ފޭނުންނާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 1
ހަބޭސްގެ ބޭންޑްތައް "ކަލާ ރަން" ގައި ޕަފޯމް ކުރަނީ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ "ކަލާ ރަން" ގައި ހަބޭސްގެ ތިން ބޭންޑެއް ޕަފޯމް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 1
ރާޅު ބޯއީގެ "ރާޅޭ" މި މަހު 22 ގައި

ރާޅު ބޯއިގެ ނަމުން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކެއްގައި ވިދާލި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު ނަޒީހްގެ ފުރަތަމަ އޮރިޖިނަލް ސޯލޯ ލަވަ "ރާޅޭ" މި މަހުގެ 22 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 1
އެޑް ޝީރަން ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅެލަން ބޭނުން

"ޑިވައިޑް" ޓުއާގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަން މި ހަފުތާގައި އިންޑިއާ އަށް ކުރި ދަތުރަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ދަތުރެކެވެ. މިއީ އޭނާގެ އިންޑިއާގެ ދެވަނަ ދަތުރު ކަމަށް ވިޔަސް، މި ފަހަރުގެ ޓުއާ ނިންމާލައި އިންޑިއާ އިން ފުރައިގެން މާ ބޮޑަށް ވެސް ހިތްހަމަޖެހިފައި ހުރެގެންނެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 1
އެކްޓަރު/ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ކެސިޑީ މަރުވެއްޖެ

ކުރީގެ ވަރަށް މަގުބޫލް ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ "ޕެޓްރިޖް ފެމިލީ" އިން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި އެކްޓަރު އަދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ކެސިޑީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 1
"ރެޕިއުޓޭޝަން" އަކީ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަލްބަމް

ޓޭލާ ސްވިފްޓް މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އަލްބަމް "ރެޕިއުޓޭޝަން" އެޑް ޝީރާންގެ "ޑިވައިޑް" ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، މި އަހަރުގެ ކާމިޔާބު އަލްބަމްގެ ރެކޯޑް ހަދައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 3
ގައުމީ ވީޑިއޯ ލަވަ އަލްބަމްގައި މިފަހަރު އެކި ބަހުރުވަ

އިއްޔެ ފާހަގަ ކުރި ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ގައުމީ ވީޑިއޯ ލަވަ އަލްބަމެއް "ބަހުރުވަ" އިގެ ނަމުގައި ނެރެފި އެވެ. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ ފަރުމާއަކަށް ތައްޔާރު ކުރި އަށް ލަވައިގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ވީޑިއޯ ލަވަ އަލްބަމްގެ ޅެންތައް ހައްދަވާފައި ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017
ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަން އިންޑިއާގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަންގެ އެންމެ ފަހުގެ އަލްބަމް "ޑިވައިޑް" ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ ޓުއާގެ ތެރެއިން، އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ކޮންސަޓަށް އޭނާ އިންޑިއާ އަށް އިއްޔެ ހިނގައްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 5
ހަބޭސް އާއި ލެވިޓޭޝަން ޓްރިވެންޑްރަމަށް

މި މަހުގެ 11 ގައި ފާހަގަކުރި ރާއްޖޭގެ 49 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، އިންޑިއާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލެޓުން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކެއްގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރާއި އެ ބޭންޑްގެ ދަށުން ހިންގާ ލެވިޓޭޝަން ބައި ހަބޭސް ޕަފޯމް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017
"އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް" ގެ ޝޯތަކެއް އަންނަ މަހު

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މިއުޒިކީ ފަންނާނުންނާ އެކު ދާދި ފަހުން ވުޖޫދަށް ގެނައި ބޭންޑް "އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް" ގެ އިތުރު ޝޯތަކެއް "ރަން ޒަމާން" ގެ ނަމުގައި އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން...

November 09, 2017
ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސް ކުރެހި މަންޒަރަކަށް 10 ހާސް ޑޮލަރު

ފެން ކުލަ ބޭނުންކޮށްގެން ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސް ކުރެހި މަންޒަރެއް ނީލަމުގައި 10،000 ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017
"އެމެރިކަން އައިޑޮލް 16" ގެ ޕްރިމިއާ މާޗް 11 ގައި

މި ފަހަރު ޖަޖުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޭޓީ، ލައިނަލް ރިޗީ އަދި ލޫކް ބްރަޔަން.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017
ޑިޒްނީގެ "ލަޔަން ކިންގް" ގެ ކާސްޓަށް ބިޔޯންސޭ

ޑިޒްނީގެ ކާމިޔާބު އެނިމޭޓެޑް ފިލްމްތަކެއް، ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދޭން އަރާފައިވާ ފޯރިއާ އެކު، އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. "އަލައްދިން" ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައި މިހާރު އޮތް އިރު، ހަގީގީ ތަރިންނާ އެކު އުފައްދަން ނިންމި އަނެއް ފިލްމަކީ 1994 ގައި ރިލީޒް ކުރި "ލަޔަން ކިންގް" ގެ ލައިވް އެކްޝަން...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 5
ފައިޒަންގެ ހޭންޑްޕޭން ޑްރަމަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑްރަމާ އަދި ރާއްޖެއަށް ހޭންޑްޕޭން ޑްރަމް ތައާރަފުކުރި އަހުމަދު ފައިޒަންގެ ހޭންޑްޕޭން ވީޑިއޯ "ހޭންގް އިން ދެއާ" އަށް ނިއު ޔޯކް އާޓިސްޓް މެނޭމަންޓް ފާމެއް ކަމަށްވާ ޑިޖް ޕްރޮޖެކްޓުގެ "ދަ ބެސްޓް ހޭންޑްޕޭން ވީޑިއޯސް އޮފް 2016" ގެ ލިސްޓްގެ ދެ ވަނަ ލިބިއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 19
ސައުދީގެ ސިނާއީ ސިޓީގައި މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 28) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސިނާއީ ސިޓީގައި މި އަހަރު ނިމޭ ހިސާބުގައި ޖޭޒް މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 28, 2017
"ބޮބް" ގެ އާ ތިން ލަވައެއް ރިލީޒްކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 2 ކާމިޔާބުކުރި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ތަސްނީމް (ބޮބް) ގެ އާ ތިން ލަވައެއް ރިލީޒްކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 20
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނެލަށް ޒާރާ

މުޅިން އަލަށް ޖަޖިން ޕެނަލަށް އައި ޒާރާ މުޖުތަބާގެ އިތުރުން އާ ހޯސްޓަކާ އެކު ޓީވީއެމްގެ މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއް ރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 3
"ބޮސް"ގެ ތީމް ލަވަތައް ރިލީޒްކޮށްފި

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރާ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ބޮސް" ގެ ދެ ތީމް ލަވަ ރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.