05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 5
އައިޑޮލްގެ ތިއޭޓަ ރައުންޑް އަންނަ ހަފުތާގައި

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 2 ގެ އޮޑިޝަން ޝޯތައް ރޭ ނިންމާލައި، އަންނަ ހަފުތާގައި ތިއޭޓަ ރައުންޑްގެ ޝޯ އަށް ބެލުންތެރިން ގެންގޮސް ދޭނެ އެވެ.

February 05, 2017 2
މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ލެކިއުޓުން މާޝަލް

މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލް އެއް ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ މާޝަލްގެ އުފެއްދުންތައް ލެކިއުޓުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017
ކައިލީ އާއި ޖޯޝުއާގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް

ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން ނިންމައި، އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ކައިލީ މިނޯގާއި އެކްޓަރު ޖޯޝުއާ ސޭސްގެ ލޯބީގެ ގުޅުން...

February 04, 2017 9
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: ފައްކާ އަޑުތަކެއް ރޭ އިވުނު

އައްޑޫ/ފުވައްމުލަކާއި ލ. އަތޮޅު އޮޑިޝަނުން ތިއޭޓަ ރައުންޑަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ 11 ބައިވެރިއަކަށް.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 21
ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް: ލައިޝާގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ

ޓީވީއެމުން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން އެކެއް ކާމިޔާބު ކުރި އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ލައިޝާ ޖުނައިދުގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ނެރެފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 4
މަޝްހޫރު ޕިއާނިސްޓް ބެންސް ރާއްޖެ އަށް

އެންމެ އަވަހަށް ފިއާނޯ ކުޅުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް 2012 ގައި ހޯދި ހަންގޭރީގެ މަޝްހޫރު އަދި ޒުވާން ޕިއާނިސްޓް ޕީޓާ ބެންސް އަންނަ މަހު ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
"ހަބޭސް" ގެ "ކަނބުލޮ" އަންނަ މަހު

މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް "ހަބޭސް" ގެ ދެވަނަ އަލްބަމް "ކަނބުލޮ" އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ބޭންޑުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 1
50 އަހަރުގައި ޖެނެޓް ޖެކްސަން މަންމައަކަށް ވެއްޖެ

ޕޮޕް ލަވައިގެ ރަސްގެފާނު މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ކޮއްކޮ އަދި މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖެނެޓް ޖެކްސަނަށް އުމުރުން 50 އަހަރުގައި ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017
އާ ބައިވެރިޔަކާ އެކު ބްރިޓްނީ އުފަލުން

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަކަށް ފަހު، ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސްގެ މިއުޒިކް ކެރިއަރު އަލުން ފަށައި، އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން އަމާން މަންޒިލަކަށް މިސްރާބު ޖަހައިފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް މިހާރު އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 15
އަރުމާންގެ އަޑުން، އާ އަހަރަށް ދިވެހިން ހެއްވާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަރްމާން މާލިކުގެ ރީތި އަޑުން، އާ އަހަރަކަށް ދިވެހިން ހެއްވާލައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 9
ޓްވިންކަލް އާއި ޝާއީގެ "ރޮވޭނެހޭ" މިހާރު ބަލާލެވޭނެ

ޓްވިންކަލް އާއި ޝާއީ ބުނީ އަނެއްކާ ވެސް ލަސްނުކޮށް، އާ ލަވައެއް ފޭނުންނަށް ގެނެސް ދޭނެ ކަމަށް.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016
ރިހާނާގެ އިސްޓަގްރާމުން ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް ބޭރުކޮށްލައިފި

ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒާއި ރެޕާ ޑްރޭކްގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު ވާހަތަކެއް ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ.

December 30, 2016 10
އަރްމާން މާލިކް އެނގެނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

މާދަމާ ރެއަކީ އަނެއްކާ ވެސް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނަކު ރާއްޖޭގައި ޕާފޯމް ކުރާނެ ރެއެކެވެ. އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް ގުޅިގެން...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 13
އާ އަހަރުގެ ޝޯ އަށް އަރުމާން މާލިކް ރާއްޖެ އަންނަނީ

އާ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް "ސަނީ ސައިޑް އޮފް މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް"ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ބާއްވާ ޝޯ އަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ އަރުމާން މާލިކް ގެންނަ ގޮތަށް...

December 26, 2016 3
ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލް މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ޕޮޕް ސުޕަސްޓާ ޖޯޖް މައިކަލް އުމުރުން 53 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016
ޔޫޓިއުބުގެ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރޯޔަލްޓީއަކުން ނުފުދޭ

ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީ އަށް މި އަހަރު އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައިވާ ކަމަށް ޔޫޓިއުބުން ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު މިއުޒިކް ކުންފުނިތަކުން ބުނެފައި ވަނީ އެއީ އެކަށީގެންވާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016
"ޗައިވާލާ" އެންމެ ފަހުން ވީޑިއޯ ލަވަޔަކުން

ޕާކިސްތާންގެ އިސްލާމްއާބާދުގެ މަގުމަތީގައި ސައި ވިއްކަން އުޅުނު އާދަޔާހިލާފު ރީތި ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު އިންޓަނެޓްގައި ވައިރަހެން ހެން ފެތުރުނެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 5
ބޮޑުބެރު ވީޑިއޯ ލަވައާއެކު ގައުމީ ލަވަ އަލްބަމް ނެރެފި

މި އަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ނެރޭ ގައުމީ ލަވަ އަލްބަމް، ބޮޑުބެރު ލަވަ ހިމެނޭ ވީޑިއޯ އަލްބަމެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
އަޑެލް ކައިވެންޏަށް ބައްޓަން ރީތި ކުރަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަޑެލް މިހާރު އަންނަނީ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ދުވަސް އަދި އިއުލާން ނުކުރި ނަމަވެސް، އޭނާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ ފަސް އަހަރުވެފައިވާ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ސައިމަން ކޮނެކީއާ ދެ މީހުން މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އެންގޭޖްވެފަ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 3
ރާޅުގަނޑުގެ ވީޑީއޯ އަލްބަމް ޖެނުއަރީގައި

ވީޑިއޯ އަލްބަމް ނެރުމުގެ ކުރިން އޭގެ "ބާރަށް ދުއްވާ" ލަވައިގެ އޯޑިއޯ މިހާރު ވަނީ އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލާފައި. އަދި އަލްބަމް ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން އިތުރު ލަވައެއް ވެސް...

November 10, 2016 43
"ހަބޭސް" މިހާރު މާ ހަބޭސް

ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕުން ވިދާލި އެތައް ލަވަކިޔުންތެރިންނަކާއި ބެރުޖެހުންތެރިންނެއް އެ ގްރޫޕު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް އާ ބައިވެރިންނާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެއް ނަމްބަރު ބޮޑު ބެރު...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 4
ލަވަޔަކުން ތަންކޮޅެއް އަބަދު ކިޔެނީތަ؟

އޮފީހަށް ދާން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައިރު އިވުނު ލަވައެއްގެ ތަންކޮޅެއް އޮފީހަށް ގޮސް އިނދެގެން އިރުއިރުކޮޅާ ކިޔޭ ގޮތް ދިމާވޭ ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ދިމާވުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިކަން ދިމާ ނުވާ މީހަކު ވަރަށް މަދު ވެސް ވާނެ އެވެ. އެއީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016
ގާގާ އާއި ކިނީގެ ގުޅުމަށް "ދެވަނަ ފުރުސަތެއް"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި އެކްޓަރު ޓޭލާ ކިނީ ރުޅިވިތާ ފަސް އަހަރުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ދެ މީހުން އަލުން ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

October 30, 2016 2
އެންމެން މަލާމާތްކުރިޔަސް މިހާރު ތަރިއެއް

ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އާދަޔާޚިލާފު ބޮޑަށް މޫނު އައިބުވެފައިވާ ޔޫގެންޑާގެ މީހަކަށް ވަނީ އެ ގައުމުގައި ބޭއްވި މުބާރާތެއްގައި އެންމެ އާދަޔާޚިލާފު މޫނުގެ ވެރިޔާގެ މަގާމު ލިބިފަ އެވެ. މި...

October 30, 2016
މޫޝަންގެ ސޯލޯ އަލްބަމް ޖެނުއަރީގައި

ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މޫޝަން މުބާރިކް (މުއްމު) ގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ އަލްބަމް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
މަގުބޫލް މިއުޒިކް އެޕް ހަންގާމާ އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިޖިޓަލް އެންޓަޓެއިންމެންޓް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ހަންގާމާއާ ގުޅިގެން، އެ ކުންފުނީގެ މަގުބޫލް މިއުޒިކް އެޕް، ހަންގާމާ މިއުޒިކް ޕްރޯ މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 1
"ސައުންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ސިންގަޕޫރަށް ބަދަލުކޮށްފި

މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން ނަމަ "ސައުންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ޝޯ ކުރިއަށް ދާނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24-26 އަށް ސިންގަޕޫރުގެ ސަންޓެކް ސިޓީގައި.