21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
އަޑެލްގެ އާ އަލްބަމް ސެޕްޓެމްބަރުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ އަޑެލް އާ އަލްބަމެއް މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

February 21, 2020
ސިނގިރެޓް ހުއްޓާލުމުން އަޑު ރީތިވެއްޖެ: ވިޝާލް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލިތާ ހަ މަސްވީ އިރު އަޑު ރީތިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ދެން ދުވަހަކު ވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 1
ޑިޓިއުން؛ 5 މެމްބަރުންގެ އާއިލާއަށް 14 އަހަރު

އެއް މެމްބަރުންތަކަކާ އެކު، އެއް ވާނެއްގައި މިއުޒިކް ދާއިރާގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް ޑިއުޓުން މި ވަނީ ކިތަންމެ ދުވަހެއް...

February 18, 2020
ޅެންވެރިޔާ މަނޯޖް އެވޯޑް ހަފުލާތައް ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ބޭއްވި 65 ވަނަ ފިލްމުފެއާ އެވޯޑްގެ ތަޖުރިބާ އަށް ފަހު، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ މަނޯޖް މުންތަޝިރު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެވޯޑް ހަފުލާތަކަށް ނުދާން...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ޖަސްޓިން ބީބާގެ "ޗޭންޖެސް" ނެރެފި

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އާ އަލްބަމް "ޗޭންޖެސް" ނެރެފި އެވެ.

February 17, 2020 2
"އޭކަން ސިޓީ" ތަރައްގީކުރަން ތައްޔާރުުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭކަން އޭނާގެ ކުޑައިރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސެނެގާލްގައި "އޭކަން ސިޓީ" ގެ ނަމުގައި ޒަމާނީ ސަރަހައްދެއް...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 23
ފުލުހުން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުޚްތާރު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުހުތާރު އާދަމް ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

February 16, 2020 1
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެނީ

ފެޝަން އައިކޮންއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ އެމެރިކާގެ ސްޓައިލިޝް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕެޒް އަމިއްލަ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 1
ސޯފީ ޓާނާ އިނީ އަލަތު ދަރި އަށް ބަލިވެ

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ކައިވެނިކުރި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އިނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
ޗެރިޓީއަކަށް ބީބާ 100،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އެކި ފަހަރުމަތިން ނަފުސާނީ އެކި މައްސަލަތަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ މެންޓަލް ހެލްތު ޗެރިޓީއަކަށް 100،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020
ނާއިލް ހޯރަންގެ ދެވަނަ އަލްބަމެއް އަންނަ މަހު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ވަން ޑިރެކްޝަންގައި މަސައްކަތްކުރި އަޔަލެންޑަށް އުފަން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނައިލް ހޯރަން އަންނަ މަހު އާ އަލްބަމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020
ގާގާގެ އާ ބައިވެރިޔަކީ މައިކަލް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ، ވިޔަފާވެރިޔާ މައިކަލް ޕޮލާންސްކީއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

February 07, 2020
"ރެއާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ސެލީނާގެ މޭކަޕް ލައިނެއް

އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް މިދިޔަ މަހު "ރެއާ" ގެ ނަމުގައި އަލްބަމެއް ނެރުމަށް ފަހު އެ ނަމާ ގުޅުވައިގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ މޭކަޕް ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން...

February 07, 2020 1
މެޑޯނާގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ހެރީ އަށް ކުއްޔަށް ދޭން ތައްޔާރު

ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލައްވައި ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލްގެ ދިރިއުޅުއްވުން ބަދަލުކުރައްވާ ކެނެޑާ އަކީ ވަރަށް ފޫހި "ގައުމެއް" ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ނިއު...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020
ސްޕައިކް ލީގެ އާ ފިލްމު ޑޭވިޑް ބާނަށް ހާއްސަ

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ސްޕައިކް ލީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ޑޭވިޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަލްބަމް "އެމެރިކަން އަޓޯޕިއާ" ގެ ތިއޭޓްރިކަލް ބްރޯޑްވޭ ކޮންސަޓަށް...

February 04, 2020
އަދިތިޔާގެ ހުވަފެނަކީ މިއުޒިކް އަލްބަމެއް ނެރުން

ކާމިޔާބު މިއުޒިޝަނަކަށްވާން އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ބެލުންތެރުންނަށް ފިލްމު "އާޝިގީ 2" އިން ފެނިފައިވާނެ އެވެ. އަދި ފިލްމު "ލަންޑަން ޑްރީމްސް" ގައި ވެސް އޭނާ މިއުޒިކް...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 1
މި ފަހަރު އީލޮން މަސްކްގެ ލަވައެއް

އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް، ދޭތެރެއަކުން ކޮންމެވެސް ތަފާތުކަމެއް ކޮށްލައިގެން މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަ އެވެ. ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސް ފަދަ މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިޔާގެ ވާހަކަ މި ފަހަރު ދައްކަން ޖެހެނީ އާންމުކުރި ލަވައަކާ ހެދި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020
ގްރެމީ 2020: އަސްލު ތަރި އަކީ ބިލީ

މި އަހަރު ބޭއްވި 62 ވަނަ ގްރެމީ އެވޯޑްސްގައި ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިލީ އައިލިޝް ފަސް އެވޯޑާ އެކު ވިދާލައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ޓޭލާގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީ "މިސް އެމެރިކާނާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 1
އަނޫ މަލިކްގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައިފި

އިންޑިއާގެ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަނޫ މަލިކްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބުމާއި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ހެކި ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަނޫގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނެޝަނަލް ކޮމިޝަން އޮފް ވިމެން (އެންސީޑަބްލިއު) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 2
ރިއާނާ އާއި ޖަމީލު ތިން އަހަރު ފަހުން ވަކިވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާ އާއި ސައުދީގެ މަހުޖަނު ހަސަން ޖަމީލުގެ ތިން އަހަރުވީ ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
އެމިނެމްގެ 11 ވަނަ އަލްބަމް ނެރެފި

އަލްބަމެއް ރިލީޒްކުރަން އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ކުރިން ދިނުމަކާ ނުލައި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އެމިނެމް އޭނާގެ 11 ވަނަ އަލްބަމް ނެރެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 2
ނޭހާ އާއި އަދިތިޔާ ކައިވެނިކުރަނީ؟

މިހާރު ސޮނީ ޓީވީން ދައްކާ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ފެށުނީއްސުރެ، އޭގެ ހޯސްޓް އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދިތިޔާ ނާރަޔަން އަންނަނީ، ޝޯގެ އަންހެން ޖަޖް އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރާ މައްލަވަކޮށް، އޭނާގެ ހިތް އަތުލެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް އައިޑޮލްގެ އެޕިސޯޑްތަކުން ބެލުންތެރިންނަށް...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
ކާޑީ ބީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ފެނިދާނެ

ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ކަމަށާއި ސިޔާސީ މީހަކަށް ވާން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ރެޕާ ކާޑީ ބީ ބުނެފި އެވެ.

January 15, 2020
ސެލީނާގެ އާ އަލްބަމަކީ "ރެއާ"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒްގެ އާ އަލްބަމް "ރެއާ" ނެރުމާ އެކު ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
ބީބާގެ އާ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް މި މަހުގެ 27 ގައި

ކެނެޑާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އާ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ޔޫޓިއުބުން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ބޮބް ޑީލަންގެ ރޯލަށް ޓިމޮތީ ޝެލަމޭ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބޮބް ޑީލަން ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލް ކުޅެން ޒުވާން އެކްޓަރު ޓިމޮތީ ޝެލަމޭ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 2
ނަހުލާގެ "ސޮރީ" ގެ ލަވަތައް ނިންމާލައިފި

ފާތުމަތު ނަހުލާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް މި އަހަރު ގެނެސްދޭން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ފީޗާ ފިލްމު "ސޮރީ" ގެ ހުރިހާ ލަތަތަކެއް ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށާއި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.