04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 6
މުސްލިމުންގެ ހިމާޔަތުގައި ސޫކީ ފިޔަޅު އަޅަންޖެހޭނެ

ޔަންގޫން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - މިއަންމާގެ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިއަންމާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އދ.ގެ ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާ ޔަންގީ ލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 04, 2017 10
ރޮހިންޖާގައި ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވަންޖެހޭ: މައުމޫން

މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ ރަހުމުކުޑަ ޖަރީމާތައް ހުއްޓާލަން ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު...

September 04, 2017 2
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ބަންގްލަދޭޝް ފުލުހުންގެ ހަމްދަރުދީ

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައިދާ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް ބަންގްލަދޭޝް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 1
މިއަންމާ އިން ފިލަންދާ މުސްލިމުންގެ އަދަދު 40000 އަށް

ޔަންގޫން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - މިއަންމާ ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަން ހައްދުފަހަނަޅާ ދިއުމުން އެ ގައުމުގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ރަކީން ސްޓޭޓުން ފިލަންދާ ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު 40،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 3
މިއަންމާގެ 18500 މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝް އަށް

ޔަންގޫން (އޮގަސްޓް 31) - މިއަންމާގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ދިޔަ 18،500 މީހަކު ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 9
މިއަންމާގެ މުސްލިމުންގެ ސްޓޭޓުގައި އަލިފާން ޖަހަން ފަށައިފި

ޔަންގޫން (އޮގަސްޓް 29) - މިއަންމާގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގައި އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަލިފާން ޖަހަމުންދާ ކަމަށް ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ކަމަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 5
މިއަންމާ އިން ފިލަންދާ މުސްލިމުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހަނީ

ޔަންގޫން (އޮގަސްޓް 27) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުން ފިލަންދާ މުސްލިމުން ގަޔަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ބަޑި ޖަހަމުންދާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 2
ފަލަސްތީނަށް އޮތް ތާއިދު ހާމަކުރަން މުސްލިމް ޒުވާނުން ތުރުކީ އަށް

އިސްތަންބޫލް (ޖުލައި 9) - ފަލަސްތީނު މީހުންނަށް ތާއީދު އޮތްކަން ހާމަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ 30 ގައުމެއްގެ މުސްލިމް ޒުވާނުން ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލް އަށް ޖަމާވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 1
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޓްރަމްޕްގެ އަމުރަށް ވަގުތީ ހުއްދައެއް

މުސްލިމް ހަ ގައުމަކުން އެމެރިކާ އަށް މީހުން ދިއުން މަނާކުރަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި ދެ ވަނަ އަމުރުގެ ބައެއް ބައިތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު އެގޮތަށް ނިންމީ މުޅި މައްސަލަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބަލާ ހުކުމަކާ ހަމައަށް ދެވެންދެންނެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 13
ލަންޑަން އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ބަތަލުންނަކީ މުސްލިމުން

ލަންޑަން (ޖޫން 15) - ލަންޑަނުގެ ގްރެންފެލް ޓަވަރުގައި އިއްޔެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ރޯދަ މަހު ހާރު ކެއުމަށާއި އަޅުކަމަށް ހޭލާ އުޅުނު މުސްލިމުންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017
ތޫފާން މޯރާގައި މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ޑާކާ (މެއި 30) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެރި ތޫފާން މޯރާގެ ސަބަބުން މިއަންމާ އިން ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 30, 2017 8
ބައެއް މުސްލިމުން 23 ގަޑިއިރު ރޯދަ އަށް

ޖިއްދާ (މެއި 30) - ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 22 ޕަސެންޓް ނުވަތަ 1.6 ބިލިއަން މީހުން މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަމުންދާ އިރު ބައެއް މުސްލިމުން މުޅި ދުވަހު ކަހަލަ ގޮތަކަށް...

28 މެއި

May 28, 2017 7
ހަމަލާ ހުއްޓުވަން އުޅެނިކޮށް މަރާލި މީހަކީ ބަތަލެއް

އޮރެގަން (މެއި 28) - ރޭލެއްގެ ތެރޭގައި ޒުވާން މުސްލިމް ދެ އަންހެނަކާ ދިމާކުރި މީހަކު ހުއްޓުވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ އެމެރިކާގެ އޮރެގަން ސްޓޭޓުން މަރާލި އެކަކު ކަމަށްވާ ޓެލީސިން މީރްދީން ނަމަކައި-މީޗް އަކީ ބަތަލެއް ކަމަށް އޭނާގެ މަންމަ ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 9
ބަހުގެ ހަމަލާ ހުއްޓުވަން އުޅުނު ދެ މީހުން މަރާލައިފި

އޮރެގަން (މެއި 27) - މުސްލިމް ދެ އަންހެނަކާ ދިމާކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރި ދެ މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ޖަހާ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮރެގަން ސްޓޭޓުގެ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 25
ޝަހީދުގެ ކަންބޮޑުވުން އެމެރިކާގެ ސަމާލުކަމަށް

އެމެރިކާ އަށް ދާ މުސްލިމުންނާ މެދު އެ ގައުމު ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލް އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރާ ގޮތާ މެދު ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 2
މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފި

ޔަންގޫން (މެއި 24) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރާ ކަމުގެ ސާފު ހެކި ހުރި ނަމަވެސް މިއަންމާ ސިފައިން އެކަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ބައްދަލުވުމަށް މުސްލިމް ލީޑަރުންނަށް ދައުވަތު

ރިޔާޒް (މެއި 10) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓަކަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ދައުވަތު ދެއްވި މުސްލިމް ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ޖޯޑުންގެ އަބްދުﷲ ރަސްގެފާނާއި އަލްޖީރިއާގެ ރައީސް އަބްދުލް އަޒީޒް ބޫތަފްލިކާ އަދި ނައިޖަރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އިސޫފޫ ހިމެނޭ ކަމަށް ސައުދީގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 6
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު ލަންކާ ސިފައިން ހިފަހައްޓައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 2) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންގެ 32 މީހަކު ސްރީ ލަންކާ ކަނޑުގެ ސިފައިން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 1
ގެރި ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު ދެ މުސްލިމަކު މަރާލައިފި

އާސާމް (މެއި 1) - ކަތިލުމަށްޓަކައި ގެރި ވަގަށް ނަގަށް އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ އިރު އުތުރުގެ އާސާމް ސްޓޭޓުގައި ބަޔަކު މީހުން ހަމަލާދީ ދެ މުސްލިމަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 1
މުސްލިމް ކުދިންނަށް ކޮމެންޓް ކުރި މޭޔަރު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 26) - ފްރާންސްގެ ދެކުނުގެ ޓައުނެއްގެ ސްކޫލްތަކުގައި މުސްލިމް ކުދިން މާގިނަ ކަމަށް ބުނެ ނަސްލީ ގޮތުން މުސްލިމުންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ކޮމެންޓް ކުރި މޭޔަރަކު 2،000 ޔޫރޯ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 6
މިއަންމާގެ މުސްލިމުން ނައްތާލަން މަސައްކަތެއް ނުކުރަން

ޔަންގޫން (އެޕްރީލް 6) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 4
ގެރި ގެންގުޅުނު މުސްލިމަކު މަރާލި މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާޖަސްތާން (އެޕްރީލް 5) - ވެހިކަލްތަކަކަށް ގެރިތަކެއް އަރުވައިގެން ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަ މުސްލިމަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލަ އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ރާޖަސްތާން ސްޓޭޓުގެ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 8
ޝިންޖަންގުގައި ތުނބުޅި ދިގުކުރުމާއި މޫނުބުރުގާ މަނާ

ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ގިނަ ޝިންޖަންގުގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.