18 ޖޫން

June 18, 2020 3
ފެން ބިލުގެ ދަރަނި ފިލުވަން އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތެއް

ފެން ބިލް ނުދެއްކި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މީހުންނަށް ދަރަނި ފިލުވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހުޅުވި ފުރުސަތު އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު 17 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 12
ފެންފަންޑުން 10 މިލިޔަން ހަރަދުކުރީ އުސޫލެއް ނެތި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން މާލެއިން ފެނުގެ ހިދުމަތް ކެނޑުމުން އުފެއްދި "މާލޭ ވޯޓާ ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ފަންޑް" އަށް 127.52 މިިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބުނު އިރު އެ ފަންޑުން ހަރަދުކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑަ ނާޅަައި 10.82 މިލިޔަން ރުފިޔާ...

11 ޖޫން

June 11, 2020 1
ފެން މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ނުފޮނުވޭ ގެތަކުން ރީޑިން ނަގާނެ

މި މަހުގެ ފެން ބިލް ތައްޔާރު ކުރަން ފެން މީޓަރުގެ ރީޑިންގެ ފޮޓޯ ނުފޮނުވޭ ކަސްޓަމަރުންގެ ގެތަކުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ރީޑިން ނަގާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ތިން ރަށެެއްގެ ހިދުމަތް އާއްމު ހާލަތަށް

ރ. ދުވާފަރާއި ކ. މާފުއްޓާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ދެމުން އައި ހިދުމަތްތައް އާއްމު ހާލަތަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

May 31, 2020
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް މިހާރު ބޭންކް ޓްރާންސްފާ ހެދޭނެ

ޗެކް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކަމުން އަންނަ މީހުންނަށް ބޭންކް ޓްރާންސްފާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުތައް މޯލްޑިވްސް ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)...

12 މެއި

May 12, 2020 3
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެޕަށް އާ ފީޗާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގޭބީސީތަކުގެ ފެން މީޓަރު ފޮޓޯ އާއި ރީޑިން ފޮނުވޭނެ ހާއްސަ ފީޗާއެއް މޯލްޑިވްސް ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)ގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 29
ކަރަންޓާއި ފެން މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވަން އެދެފި

މި މަހުގެ ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލް ހަދަން މީޓަރުތަކުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވައިދިނުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ސްޓެލްކޯއިން އެދެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 68
މިވަރުން ޔަގީންކޮށް، އިސްކުރު ފެން ބޯން ފަށާ!

ފެން އުފައްދާ މައި ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ހަސަން ޝާހް، އިސްކުރުން ތައްޓަށް ފެންފޮދެއް އަޅުއްވައި ޖެހިލުމެއް ނެތި އެ ހިއްޕެވި އެވެ. ޝާހް ޔަގީންކަން ދެއްވަން ބޭނުންވީ އޭނާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ކުންފުނިން އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ސަޕްލައި ފެނަކީ ބޯން ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ކަމެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 2
ހޯމަ، ބުދަ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެކައުންޓަރުތައް ހުޅުވާނެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ހަތަރު ވަނަ ހަފުތާ އަކަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް އިން އަންނަ ހޯމަ އާއި ބުދަ ދުވަހު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 5
ކޮވިޑް-19: ފެންބިލް ހަމައެކަނި ޑިޖިޓަލްކޮށް

ފެން ބިލު ހަމައެކަނި ޑިޖިޓަލްކޮށް ފޮނުވާ ގޮތަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 2
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއަށް 25: ވަރަށް ކާމިޔާބު މޮޑެލްއެއް

މާލެއަށް އޭރު ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން، ޑެންމާކްގެ ދެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އުފެއްދި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަކީ، ވަރަށް ކާމިޔާބު މޮޑެލްއެއް ކަމަށް، މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020
ފެނުގެ ދުވަހު އެމްޑަބްްލިޔުއެސްސީން ހާއްސަ ވީޑިއޯއެއް

ފެނުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހާއްސަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 16
ފެން ކުންފުނިން މާލޭގައި އަތްދޮންނަ ތަށި ބަހައްޓައިފި

ހަލުއި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، ފަސޭހައިން އަތް ދޮވެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އަތް ދޮންނަ ތަށި ބަހައްޓައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 17
އެއް ޓަނުގެ ފެން ދޭނީ ބިލުން: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާއްމުން ސާފުތާހިރުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް އެއްޓަނު ފެން ހިލޭ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބިލުން ކަނޑާ ގޮތަށް ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 2
ކޮވިޑް-19: މިދުވަސްވަރު އޮންލައިންކޮށް ހިދުމަތް ހޯދާ

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ހަ މީހަކު ފެނުމާ ގުޅިގެން، އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އޮފީސްތަކަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި އޮންލައިންކޮށް ކަންކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ބައެއް...

March 10, 2020 8
އޮންލައިންކޮށް ފެން ބިލް ދައްކަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ފެން ބިލް ދައްކަން މި ދުވަސްވަރު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް ދިއުމުގެ އޮންލައިންކޮށް ބިލް ދައްކަން އެ ކުންފުނިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 13
ޕެވިލިއަންގެ ދެ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި

ޕެވިލިއަން ހުސްކުރަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ސިބްކޯ އަށް ދިން ނޯޓިސް ބާތިލް ކުރުމުގެ އަމުރަކަށާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 38
އާޒިމް އެމްޓީސީސީއަށް، ޝާހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ އާޒިމް އެމްޓީސީސީ އަށް އަދި އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި ހަސަން ޝާހު، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 74
ރަސްފަންނުގެ ޕެވީލިއަން ހުސްކޮށްފި، ތަން ގޮނޑަކަށް!

މާލޭގެ ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައި ހުރި ޕެވީލިއަންގައި ހިންގަމުން އައި ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުސްކުރަން ނޯޓިސް ،ދީ އެތަން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 12
ފެން ބިލް ނުދައްކާ މީހުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް

ފެން ބިލް ނުދައްކާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މީހުންގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 1
ތިލަފުށީގެ މަގުތައް މަރާމާތު ކުރަން ނިންމައިފި

ތިލަފުށީގެ މަގުތައް މަރާމާތުކުރަން ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑް) އާއި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 12
މޭޔަރު ޝިފާއަށް އާޒިމްގެ ތައުރީފުގެ ބަސް

މާލެ ސިޓި ކައުންސިލްގެ މޭޔަރަކަށް ޝިފާ މުހައްމަދު ފަދަ ބޭފުޅަކު ހުންނެވުމަކީ އުފާކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

December 23, 2019 26
ޓޫރިސްޓު ޓާމިނަލް ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ހަދައިދިން ޓާމިނަލް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.