01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 2
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއަށް 25: ވަރަށް ކާމިޔާބު މޮޑެލްއެއް

މާލެއަށް އޭރު ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން، ޑެންމާކްގެ ދެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އުފެއްދި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަކީ، ވަރަށް ކާމިޔާބު މޮޑެލްއެއް ކަމަށް، މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020
ފެނުގެ ދުވަހު އެމްޑަބްްލިޔުއެސްސީން ހާއްސަ ވީޑިއޯއެއް

ފެނުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހާއްސަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 16
ފެން ކުންފުނިން މާލޭގައި އަތްދޮންނަ ތަށި ބަހައްޓައިފި

ހަލުއި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، ފަސޭހައިން އަތް ދޮވެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އަތް ދޮންނަ ތަށި ބަހައްޓައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 17
އެއް ޓަނުގެ ފެން ދޭނީ ބިލުން: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާއްމުން ސާފުތާހިރުވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް އެއްޓަނު ފެން ހިލޭ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބިލުން ކަނޑާ ގޮތަށް ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 2
ކޮވިޑް-19: މިދުވަސްވަރު އޮންލައިންކޮށް ހިދުމަތް ހޯދާ

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ހަ މީހަކު ފެނުމާ ގުޅިގެން، އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އޮފީސްތަކަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި އޮންލައިންކޮށް ކަންކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ބައެއް...

March 10, 2020 7
އޮންލައިންކޮށް ފެން ބިލް ދައްކަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ފެން ބިލް ދައްކަން މި ދުވަސްވަރު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް ދިއުމުގެ އޮންލައިންކޮށް ބިލް ދައްކަން އެ ކުންފުނިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 13
ޕެވިލިއަންގެ ދެ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި

ޕެވިލިއަން ހުސްކުރަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ސިބްކޯ އަށް ދިން ނޯޓިސް ބާތިލް ކުރުމުގެ އަމުރަކަށާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 38
އާޒިމް އެމްޓީސީސީއަށް، ޝާހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ އާޒިމް އެމްޓީސީސީ އަށް އަދި އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި ހަސަން ޝާހު، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 74
ރަސްފަންނުގެ ޕެވީލިއަން ހުސްކޮށްފި، ތަން ގޮނޑަކަށް!

މާލޭގެ ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައި ހުރި ޕެވީލިއަންގައި ހިންގަމުން އައި ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުސްކުރަން ނޯޓިސް ،ދީ އެތަން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 12
ފެން ބިލް ނުދައްކާ މީހުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް

ފެން ބިލް ނުދައްކާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މީހުންގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 1
ތިލަފުށީގެ މަގުތައް މަރާމާތު ކުރަން ނިންމައިފި

ތިލަފުށީގެ މަގުތައް މަރާމާތުކުރަން ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑް) އާއި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 12
މޭޔަރު ޝިފާއަށް އާޒިމްގެ ތައުރީފުގެ ބަސް

މާލެ ސިޓި ކައުންސިލްގެ މޭޔަރަކަށް ޝިފާ މުހައްމަދު ފަދަ ބޭފުޅަކު ހުންނެވުމަކީ އުފާކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

December 23, 2019 26
ޓޫރިސްޓު ޓާމިނަލް ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ހަދައިދިން ޓާމިނަލް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 7
ނަޖިސް ލީކުވާ މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ: އާޒިމް

މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނަޖިސް ލީކުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިފައިވާކަމަށް، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 31
ފެން ނުލިބި ވެރިރަށް ހުއްޓުމަކަށް! ބޮޑު ކާރިސާއެއް!

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގައި ހިނގި އަލިފާންގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދިމާވި ފެނުގެ ކާރިސާއަށް މިއަދު ފަސް އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އެ ހާދިސާގެ ތަޖުރިބާ އާއި މިހާރު އެކުންފުނީގެ ހާލަތު މި ރިޕޯޓްގައި ކިޔާދީފައިވާނެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 13
84 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ހަވާލުކޮށްފި

އދ. ހަންޏާމީދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރާށާއި 34 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޑިޒައިންކުރަން ދެ ކުންފުންޏަކާ ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 1
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އޯޕަން ޑޭ ފަށައިފި

ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު އޯޕަޑް ޑޭ އެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 3
މިއަދު ހުރީ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ނާސްތާ

ދުނިޔޭގެ މި އަހަރުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ނާސްތާ ދީފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 1
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ފެން ޕްލާންޓެއް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ހުޅުމާލޭ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި އިތުރު ފެން ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 4
ހުޅުމާލޭގައި ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތް ކުރާ ތަންތަނަށް ނަރުދަމާ އާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 9
ފަޔަ ހައިޑްރެންޓް އަލުން ބަހައްޓަން މަޝްވަރާކޮށްފި

މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުގައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފަޔަ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމްތައް އަލުން ބަހައްޓަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 39
ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ނެތް!

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އޭރުގެ ސަރުކާރުން މަޖީދީމަގު ހަދަން ފެށުމާ އެކު އެންމެން ވެސް އުއްމީދުކުރީ، މާލޭގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ބޮޑު ހައްލެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. މަގު އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ކޮނެ، ގާތަށް ނަގައި އަލުން މަގު ހެދީ ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމު ވެސް ރަނގަޅުކޮށްގެންނެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން މާލެއަށް ކުރި...