17 ޖުލައި

July 17, 2019 2
މިއަންމާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފިި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 17) - މިއަންމާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އައުންގް ހައިން އާއި އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ އިތުރު ތިން އޮފިސަރުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 4
ކުރީ ފުރޮޅު ނެތި އިމަޖެންސީގައި ބޯޓު ޖައްސައިފި

ޔަންގޮން (މެއި 13) - ލޭންޑިން ގިއަރު ފެއިލްވި މިއަންމާގެ ގައުމީ އެއާލައިނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ކުރީ ފުރޮޅު ނެތި އިމަޖެންސީގައި ޖައްސައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 3
މިއަންމާގެ ޖަލުގައި ބަންދުކުރި ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލައިފި

ޔަންގޮން (މެއި 7) - ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން މިއަންމާގެ ކޯޓަކުން މިދިޔަ އަހަރު ހުކުމްކުރި ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
ޕްރެސް ފްރީޑަމް އެވޯޑް ޖަލުގައި ތިބި ނޫސްވެރިންނަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 10) - ޔުނެސްކޯ އިން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އެވޯޑް މިއަންމާގެ ޖަލުގައި ތިބި ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިންނަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 1
މިއަންމާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާއަށް ދައުވާ ކުރަން ގޮވާލައިފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަަރީ 26) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގި ޖަރީމާއާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ މިން އައުން ހައިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން މިއަންމާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އދ.ގެ ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާ ޔަންގީ ލީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 1
މިއަންމާ ސިފައިންނާ ގުޅިފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޭޖްތައް ބަންދު

ޔަންގޫން (ޑިސެމްބަރު 19) - މިއަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅިފައިވާ އެތައް ޕޭޖެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފޭސްބުކުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 1
ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ މިއަންމާ "ޕްރޮމޯޓް" ކުރުމުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އިންސާނިއްޔާތާ ހިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގަމުންދާ މިއަންމާ ޕްރޮމޯޓްވާ ގޮތަށް ޓްވިޓާގެ އެއް ބާނީ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯސީ ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އޭނާ އަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 2
ފްރީޑަމް އޮފް ޕެރިސް އެވޯޑް ސޫކީ އަތުން ނަގަނީ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 1) - މިއަންމާގެ ޑިމޮކްރެސީ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ އަށް އަރުވާފައިވާ "ފްރީޑަމް އޮފް ޕެރިސް" އެވޯޑް އަތުލަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 4
އެމްނެސްޓީން ސޫކީ އަށް ދިން ޝަރަފު އަތުލައިފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 13) - މިއަންމާގައި ޑިމޮކްރެސީ އަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަން ސަން ސޫކީ އަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ދީފައިވާ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އެ ޖަމާއަތުގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު އަތުލައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 2
މިއަންމާގެ އިންތިޚާބުގައި ސޫކީގެ ޕާޓީ އަށް ނާކާމިޔާބު

ނޭޕީޑޯ (ނޮވެމްބަރު 4) - މިއަންމާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީގެ ޕާޓީ އަށް ހަ ދާއިރާއަކުން ނާކާމިޔާބު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ނަތީޖާތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 4
ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލަން ސޫކީއަށް އަމާލް ކްލޫނީ ގޮވާލައްވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - މިއަންމާ އިން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލުމަށް އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އަށް މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 5
މިއަންމާގެ ކަންކަމާ އދ. އިން ބެހިގެން ނުވާނެ: ސިފައިން

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މިއަންމާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ބެހުމުގެ ހައްގު އދ. އަށް ލިބިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ މިން އައުން ހުލައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 3
ރަކީންގައި ކުރި އަނިޔާގެ ތަހުގީގު އައިސީސީން ފަށަނީ

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރި އަނިޔާގެ ތަހުގީގު އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 1
މިއަންމާގެ ޖަލު ފަޅާލި މީހުން ތައިލެންޑަށް!

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - މިއަންމާގެ ޖަލެއް ފަޅާލުމަށް ފަހު އިއްޔެ ފިލައިގެން ދިޔަ ގައިދީން ތައިލެންްޑަށް ވަނުމަށް މިސްރާބު ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
މިއަންމާގެ ޖަލެއް ފަޅާލައި ގިނަ ބަޔަކު ފިލައިފި

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - މިއަންމާގެ ޖަލެއް ފަޅާލުމަށް ފަހު ފިލައިގެން ދިޔަ ގައިދީންތަކެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 4
ނޫސްވެރިން ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް ސޫކީ ދިފާއުކޮށްފި

ނޭޕީޑޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ ދިފާއުގައި މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 5
ސޫކީގެ ހަނުހުރުން މިއަންމާ އިން ދިފާއުކޮށްފި

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ރޮއިޓާސް އަށް މަސައްކަތް ކުރި މިއަންމާގެ ދެ ނޫސްވެރިން ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން އިއްޔެ ހުކުމް ކުރި މައްސަލާގައި އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ ހިމޭނުން ހުންނެވުމުން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ދިފާއުކޮށް މިއަންމާގެ އޮފިޝަލުން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 4
ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށް

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން މިއަންމާގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 3
ސޫކީގެ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު އަތެއް ނުލާނެ

އޮސްލޯ (އޮގަސްޓް 30) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް މިއަންމާ ސިފައިން ކުރި އަނިޔާގެ ޒިންމާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އުފުއްލަވަން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނި ނަމަވެސް އެކަމަނާ...

August 30, 2018
ރޮހިންޖާ މައްސަލާގައި ސޫކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 30) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގި އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018
އދ.ގެ ވާހަކަތައް މިއަންމާ އިން ދޮގުކޮށްފި

ނޭޕީޑޯ (އޮގަސްޓް 29) - ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ އދ.ގެ ފެކްޓް ފައިންޑިން މިޝަނުން އާއްމުކުރި ރިޕޯޓް މިއަންމާ ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.