25 މާޗް

March 25, 2020 21
ރޮހިންޖާ މައްސަލާގައި ރާއްޖެއިން ގެމްބިއާގެ ލަފާ ހޯދާނެ

މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންގެ މައްސަލާގައި ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ގެމްބިއާގެ މަޝްވަރާ ހޯދާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 16
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ޝުކުރު ރާއްޖެ އަށް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި ގެމްބިއާ އިން އދ. ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ އިން ވަންނަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެ މީހުން ތަމްސީލު ކުރާ ޖަމާއަތަކުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ރޮހިންޖާ މީހުން ހިމާޔަތްކުރަން އައިސީޖޭ އިން ގޮވާލައިފި

ހޭގު (ޖެނުއަރީ 23) - މިއަންމާގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް މުސްލިމުން ހިމާޔަތް ކުރަން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އދ.ގެ ކޯޓުން މިއަންމާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 3
މުސްލިމުންނަށް ކުރި އަނިޔާ އދ. އިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 28) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގި އުދުވާން ކުށްވެރިކޮށް އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީން ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 3
ސޫކީގެ ދޮގުތަކާ ހެދި ރެފިއުޖީން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ކޮކްސް ބާޒާރު (ޑިސެމްބަރު 12) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނާ ދެކޮޅަށް ސިފައިން ހިންގި ޖަރީމާތައް ދިފާއު ކުރައްވައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓުގައި އަން ސަން ސޫކީ އިއްޔެ ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެށުމާ އެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭމްޕްތަކުގައި ތިބި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 8
މުސްލިމުންނަށް ކުރި އަނިޔާ ސޫކީ ދިފާއު ކުރައްވައިފި

ދަ ހޭގް (ޑިސެމްބަރު 11) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ދިން އަނިޔާތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް (އައިސީޖޭ) ގައި މިއަންމާގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ދިފާއު ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 1
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 20) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ރެފިއުޖީން، ބެއި އޮފް ބެންގާލްގައިވާ ވަކި ރަށަކަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ޑާކާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 2
މިއަންމާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފިި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 17) - މިއަންމާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އައުންގް ހައިން އާއި އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ އިތުރު ތިން އޮފިސަރުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 4
ކުރީ ފުރޮޅު ނެތި އިމަޖެންސީގައި ބޯޓު ޖައްސައިފި

ޔަންގޮން (މެއި 13) - ލޭންޑިން ގިއަރު ފެއިލްވި މިއަންމާގެ ގައުމީ އެއާލައިނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ކުރީ ފުރޮޅު ނެތި އިމަޖެންސީގައި ޖައްސައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 3
މިއަންމާގެ ޖަލުގައި ބަންދުކުރި ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލައިފި

ޔަންގޮން (މެއި 7) - ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން މިއަންމާގެ ކޯޓަކުން މިދިޔަ އަހަރު ހުކުމްކުރި ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
ޕްރެސް ފްރީޑަމް އެވޯޑް ޖަލުގައި ތިބި ނޫސްވެރިންނަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 10) - ޔުނެސްކޯ އިން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އެވޯޑް މިއަންމާގެ ޖަލުގައި ތިބި ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިންނަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 1
މިއަންމާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާއަށް ދައުވާ ކުރަން ގޮވާލައިފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަަރީ 26) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގި ޖަރީމާއާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ މިން އައުން ހައިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން މިއަންމާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އދ.ގެ ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާ ޔަންގީ ލީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 1
މިއަންމާ ސިފައިންނާ ގުޅިފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޭޖްތައް ބަންދު

ޔަންގޫން (ޑިސެމްބަރު 19) - މިއަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅިފައިވާ އެތައް ޕޭޖެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފޭސްބުކުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 1
ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ މިއަންމާ "ޕްރޮމޯޓް" ކުރުމުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އިންސާނިއްޔާތާ ހިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް ހިންގަމުންދާ މިއަންމާ ޕްރޮމޯޓްވާ ގޮތަށް ޓްވިޓާގެ އެއް ބާނީ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯސީ ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އޭނާ އަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 2
ފްރީޑަމް އޮފް ޕެރިސް އެވޯޑް ސޫކީ އަތުން ނަގަނީ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 1) - މިއަންމާގެ ޑިމޮކްރެސީ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ އަށް އަރުވާފައިވާ "ފްރީޑަމް އޮފް ޕެރިސް" އެވޯޑް އަތުލަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 4
އެމްނެސްޓީން ސޫކީ އަށް ދިން ޝަރަފު އަތުލައިފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 13) - މިއަންމާގައި ޑިމޮކްރެސީ އަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަން ސަން ސޫކީ އަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ދީފައިވާ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އެ ޖަމާއަތުގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު އަތުލައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 2
މިއަންމާގެ އިންތިޚާބުގައި ސޫކީގެ ޕާޓީ އަށް ނާކާމިޔާބު

ނޭޕީޑޯ (ނޮވެމްބަރު 4) - މިއަންމާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީގެ ޕާޓީ އަށް ހަ ދާއިރާއަކުން ނާކާމިޔާބު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ނަތީޖާތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 4
ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލަން ސޫކީއަށް އަމާލް ކްލޫނީ ގޮވާލައްވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - މިއަންމާ އިން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލުމަށް އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އަށް މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 5
މިއަންމާގެ ކަންކަމާ އދ. އިން ބެހިގެން ނުވާނެ: ސިފައިން

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މިއަންމާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ބެހުމުގެ ހައްގު އދ. އަށް ލިބިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ މިން އައުން ހުލައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 3
ރަކީންގައި ކުރި އަނިޔާގެ ތަހުގީގު އައިސީސީން ފަށަނީ

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރި އަނިޔާގެ ތަހުގީގު އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.