03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018
"ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދަނީ މިއަންމާއަށް ހަތިޔާރު ދެމުން"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 3) - މިއަންމާ އާއި ސީރިއާ އަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ހަތިޔާރު ވިއްކަމުންދާ ކަމަށް އދ.ގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން މިއަންމާ އަށް ފޮނުވުން މަޑުޖެހިއްޖެ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 22) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައިވާ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ފޮނުވުން މަޑުޖައްސާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 3
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން މިއަންމާ އަށް ދާން ދެކޮޅު ހަދަނީ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 19) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދިއުމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018
ރޮހިންޖާ މައްސަލަ ދެ އަހަރު ތެރޭ ހައްލުކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 16) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ރަކީން ސްޓޭޓަށް ގެންގޮސް ދެ އަހަރު ތެރޭ އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ބަންގްލަދޭޝް އާއި މިއަންމާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 3
މުސްލިމުން މެރިކަމަށް މިއަންމާ ސިފައިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޔަންގޫން (ޖެނުއަރީ 11) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން މެރި ކަމަށް މިއަންމާ ސިފައިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދަން މި މަހު ފަށަނީ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 2) - ބަންގްލަދޭޝް އާއި މިއަންމާއާ ދެމެދު ނޮވެމްބަރު މަހު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 1
އދ. ގެ މަންދޫބު އައުން މިޔަންމާ އިން މަނާކޮށްފި

މިޔަންމާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮޮތް ބަލަން އަންނަ މަހު ޒިޔާރަތްކުރަން އޮތް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މަންދޫބު ވަޑައިގަތުން އެ ގައުމުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 5
ސޫކީ އަށް ފަހަރަކު ލަގަބެއް ގެއްލެނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 28) - މިއަންމާ އަށް ޑިމޮކްރެސީ ގެންނަން އަން ސަން ސޫކީ ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފް ލިބުނު ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެކަން ބަދަލުވެފަ އެވެ....

November 28, 2017 2
މިއަންމާގައި ދީނީ ގޮތުން ތަފާތު ނުކުރާ ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފި

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 28) - މިއަންމާގައި އެއްވެސް ދީނެއްގެ މީހުންނަށް ތަފާތު ކުރުުން ނޯންނަ ކަމަށް އެ ގައުމަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޕޯޕް ފްރާންސިސް އަރިހު ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017
ދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ސޫކީ ޗައިނާ އަށް

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 27) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ މެދު އަމަލު ކުރި އަނިޔާވެރި ގޮތުން މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އަށް ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 1
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ނޭޕީޑޯ (ނޮވެމްބަރު 23) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ރަކީން ސްޓޭޓަށް ގެންދިއުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އާއި މިއަންމާ އިން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 23, 2017 3
ރޮހިންޖާއަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ނަސްލެއް ނައްތާލުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 23) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގި ޖަރީމާއަކީ ނަސްލެއް ނައްތާލުން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017
ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ދެވޭނީ މިއަންމާ މީހުން ބޭނުން ނަމަ

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 16) - ރަކީން ސްޓޭޓް ދޫކޮށް ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދިޔަ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ އާދެވޭނީ މިއަންމާގެ "ހަގީގީ ރައްޔިތުން" ބޭނުން ނަމަ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން...

November 16, 2017
ރޮހިންޖާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ: ޓިލަސަން

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 16) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރި އަނިޔާތަކުގެ މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގަން އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 1
ރަކީންގައި ހުރި މިއަންމާ ސިފައިންގެ ޖެނެރަލް ވަކިކޮށްފި

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 14) - މިއަންމާ ސިފައިން ޖަރީމާ ހިންގި ރަކީން ސްޓޭޓަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި މިއަންމާ ސިފައިންގެ ޖެނެރަލް މަގާމުން ދުރުކޮށްފި އެވެ.

November 14, 2017 3
ރަކީންގައި ސިފައިން އެއްވެސް ޖަރީމާއެއް ހިންގި ކަމަކަށް ނުވި

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 14) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ޖަރީމާއެއް ނުހިންގާ ކަމަށް މިއަންމާ ސިފައިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 1
ރެފިއުޖީ އެހީގެ ގޮތުގައި ބަންގާޅަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 2) - ރަކީން ސްޓޭޓް ދޫކޮށް ދިޔަ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ފޮނުވަން ބަންގްލަދޭޝް އިން ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ލިބެމުންދާ ބޮޑެތި އެހީތަކުގެ ސަބަބުން...

November 02, 2017 5
ސޫކީ އެންމެ ފަހުން ރަކީން ސްޓޭޓަށް

ރަކީން (ނޮވެމްބަރު 2) - މިއަންމާ ސިފައިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގި ރަކީން ސްޓޭޓަށް އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫ ކީ އެންމެ ފަހުން ވަޑައިގެންފި...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017
ރެފިއުޖީން ފޮނުވުން ލަސްކުރަނީ ޑާކާ އިން: މިއަންމާ

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 1) - ރަކީން ސްޓޭޓް ދޫކޮށް ދިޔަ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ފޮނުވުން ލަސްކުރަމުން ދަނީ ބަންގްލަދޭޝް އިން ކަމަށް މިއަންމާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 1
ރޮހިންޖާ މީހުންގެ ބިމުގައި މިއަންމާއިން ހަނޑޫ ހައްދަނީ

ރަކީން (އޮކްޓޯބަރު 29) - ރަކީން ސްޓޭޓުން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ދޫކޮށްފައި ދިޔަ ބިންތަކުގައި މިއަންމާ އިން ހަނޑޫ ހައްދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 5
މިއަންމާއާ ދެކޮޅަށް އދ. އިން ގަރާރެއް ފާސްކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 26) - މިއަންމާގައި ހިންގާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތަކާ ދެކޮޅަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ގަރާރެއް ފާސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 1
ރެފިއުޖީން މައްސަލާގައި މިއަންމާ-ބަންގާޅު އެއްބަސްވުމަކަށް

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 25) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްބާރުން ދިނުމަށް މިއަންމާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 4
މިއަންމާ އަށް ދޭ އަސްކަރީ އެހީ އެމެރިކާ އިން ހުއްޓާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 24) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މިއަންމާ ސިފައިންގެ ޔުނިޓްތަކާއި އޮފިސަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސްކަރީ އެހީ ހުއްޓާލަން އެމެރިކާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017
ރޮހިންޖާ އަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ޖަލްސާއެއް ފަށައިފި

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 23) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައި ތިބި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީ ހޯދުމުގެ ކޮންފަރެންސެއް އދ. އިން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 3
ރޮހިންޖާ މީހުން ހިމާޔަތްކުރަން މިއަންމާ ވަނީ ފޭލްވެފައި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 19) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް މިއަންމާ އިން އަމަލު ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

October 19, 2017 5
މިއަންމާގައި ހުރި ތާރީޚީ ހޮޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ޔަންގޮން (އޮކްޓޯބަރު 19) - މިއަންމާގެ ވެރިރަށް ޔަންގޮންގައި ހުރި ތާރީޚީ ލަގްޒަރީ ހޮޓަލެއްގައި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

October 19, 2017 4
މިއަންމާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ: އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 19) - މިއަންމާގެ އަސްކަރީ ވެރިންނަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 43 މެންބަރަކު ގޮވާލައިފި އެވެ.