18 މާޗް

March 18, 2018 2
ސޫކީއާ ދެކޮޅަށް ވަކީލުންތަކެއް ދައުވާ އުފުލައިފި

ސިޑްނީ (މާޗް 18) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވެފައިވާތީ މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީއާއާ ދެކޮޅަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވަކީލުންތަކެއް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 2
މިއަންމާ އަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ 374 މީހުންނަށް

ޑާކާ (މާޗް 15) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވުމުން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެވި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ތެރޭން އެނބުރި ދިއުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދުނު 8،000 މީހުންގެ ތެރޭން ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ އެންމެ 374 މީހުންނަށް ކަމަށް ރިޕާޓްރިއޭޝަން ކޮމިޝަނާ އަބްދުލް ކަލާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 1
ބޯޑަރަށް ސިފައިން ޖަމާކުރާތީ ބަންގްލަދޭޝް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޑާކާ (މާޗް 2) - ދެ ގައުމު ހިއްސާކުރާ ބޯޑަރު ކައިރިއަށް މިއަންމާ ސިފައިން ގިނަ އަދަދަކަށް ޖަމާކުރާތީ ބަންގްލަދޭޝް އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 1
ރޮހިންޖާ މީހުންގެ 55 އަވަށް ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފި

ރަކީން ސްޓޭޓް (ފެބްރުއަރީ 24) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ދިރިއުޅުނު 55 އަވަށް މިއަންމާ ސަރުކާރުން ބިމާ ހަމަކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް (އެޗްއާރުޑަބްލިއު) އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
މިއަންމާއަށް ގެންދާ ރޮހިންޖާ މީހުންގެ ލިސްޓްހަވާލުކޮށްފި

ޑާކާ (ފެބްރުއަރީ 21) - ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ގާއިމްކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިއަންމާ އަށް ފުރަތަމަ ގެންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ 8،000 މީހުންގެ ލިސްޓް ބަންގްލަދޭޝް އިން މި ހަފުތާގައި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 1
މުސްލިމުން މެރި މިއަންމާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ނޭޕީޑޯ (ފެބްރުއަރީ 12) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މީހުން މެރި މިއަންމާ ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018
ރަކީން ސްޓޭޓުން ކަށްވަޅުތަކެއް ފެނުނު ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: މިއަންމާ

ޔަންގޫން (ފެބްރުއަރީ 4) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރާ ވަޅުލާފައިވާ ކަށްވަޅުތަކެއް ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް މިއަންމާ ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018
"ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދަނީ މިއަންމާއަށް ހަތިޔާރު ދެމުން"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 3) - މިއަންމާ އާއި ސީރިއާ އަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ހަތިޔާރު ވިއްކަމުންދާ ކަމަށް އދ.ގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން މިއަންމާ އަށް ފޮނުވުން މަޑުޖެހިއްޖެ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 22) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައިވާ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ފޮނުވުން މަޑުޖައްސާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 3
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން މިއަންމާ އަށް ދާން ދެކޮޅު ހަދަނީ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 19) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދިއުމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018
ރޮހިންޖާ މައްސަލަ ދެ އަހަރު ތެރޭ ހައްލުކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 16) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ރަކީން ސްޓޭޓަށް ގެންގޮސް ދެ އަހަރު ތެރޭ އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ބަންގްލަދޭޝް އާއި މިއަންމާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 3
މުސްލިމުން މެރިކަމަށް މިއަންމާ ސިފައިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޔަންގޫން (ޖެނުއަރީ 11) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން މެރި ކަމަށް މިއަންމާ ސިފައިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދަން މި މަހު ފަށަނީ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 2) - ބަންގްލަދޭޝް އާއި މިއަންމާއާ ދެމެދު ނޮވެމްބަރު މަހު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 1
އދ. ގެ މަންދޫބު އައުން މިޔަންމާ އިން މަނާކޮށްފި

މިޔަންމާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮޮތް ބަލަން އަންނަ މަހު ޒިޔާރަތްކުރަން އޮތް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މަންދޫބު ވަޑައިގަތުން އެ ގައުމުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 5
ސޫކީ އަށް ފަހަރަކު ލަގަބެއް ގެއްލެނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 28) - މިއަންމާ އަށް ޑިމޮކްރެސީ ގެންނަން އަން ސަން ސޫކީ ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފް ލިބުނު ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެކަން ބަދަލުވެފަ އެވެ....

November 28, 2017 2
މިއަންމާގައި ދީނީ ގޮތުން ތަފާތު ނުކުރާ ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފި

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 28) - މިއަންމާގައި އެއްވެސް ދީނެއްގެ މީހުންނަށް ތަފާތު ކުރުުން ނޯންނަ ކަމަށް އެ ގައުމަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޕޯޕް ފްރާންސިސް އަރިހު ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017
ދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ސޫކީ ޗައިނާ އަށް

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 27) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ މެދު އަމަލު ކުރި އަނިޔާވެރި ގޮތުން މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އަށް ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 1
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ނޭޕީޑޯ (ނޮވެމްބަރު 23) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ރަކީން ސްޓޭޓަށް ގެންދިއުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އާއި މިއަންމާ އިން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

November 23, 2017 3
ރޮހިންޖާއަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ނަސްލެއް ނައްތާލުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 23) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން ހިންގި ޖަރީމާއަކީ ނަސްލެއް ނައްތާލުން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017
ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ދެވޭނީ މިއަންމާ މީހުން ބޭނުން ނަމަ

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 16) - ރަކީން ސްޓޭޓް ދޫކޮށް ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދިޔަ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ އާދެވޭނީ މިއަންމާގެ "ހަގީގީ ރައްޔިތުން" ބޭނުން ނަމަ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން...

November 16, 2017
ރޮހިންޖާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ: ޓިލަސަން

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 16) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރި އަނިޔާތަކުގެ މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގަން އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 1
ރަކީންގައި ހުރި މިއަންމާ ސިފައިންގެ ޖެނެރަލް ވަކިކޮށްފި

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 14) - މިއަންމާ ސިފައިން ޖަރީމާ ހިންގި ރަކީން ސްޓޭޓަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި މިއަންމާ ސިފައިންގެ ޖެނެރަލް މަގާމުން ދުރުކޮށްފި އެވެ.

November 14, 2017 3
ރަކީންގައި ސިފައިން އެއްވެސް ޖަރީމާއެއް ހިންގި ކަމަކަށް ނުވި

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 14) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ޖަރީމާއެއް ނުހިންގާ ކަމަށް މިއަންމާ ސިފައިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 1
ރެފިއުޖީ އެހީގެ ގޮތުގައި ބަންގާޅަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 2) - ރަކީން ސްޓޭޓް ދޫކޮށް ދިޔަ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ފޮނުވަން ބަންގްލަދޭޝް އިން ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ލިބެމުންދާ ބޮޑެތި އެހީތަކުގެ ސަބަބުން...

November 02, 2017 5
ސޫކީ އެންމެ ފަހުން ރަކީން ސްޓޭޓަށް

ރަކީން (ނޮވެމްބަރު 2) - މިއަންމާ ސިފައިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގި ރަކީން ސްޓޭޓަށް އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫ ކީ އެންމެ ފަހުން ވަޑައިގެންފި...