16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020
މަނަދޫން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ވެސް ނެގެޓިވް

ނ. މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި އަދި ރެންޑަމްކޮށް އެ ރަށުން ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގިޓިވްވުމުން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 1
މަނަދޫން 26 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި

ނ. މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ގާތުން ބައްދަލުވި 26 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
މަނަދޫގެ ކޭސްއާ ގުޅިގެން 11 މީހަކު ކަރަންޓީނަށް

ނ. މަނަދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 11 މީހަކު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހުން ކަރަންޓީނަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށުގައި ހުންނަ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 29
ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް މަނަދޫގައި ނުކުތް މީހާ ޕޮޒިޓިވް!

ނ. މަނަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، އޭނާގެ ސާމްޕަލް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެ ރަށް ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 8
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަށީގެ ދެ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފި

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއްޔެ ކަށީގެ ހާއްސަ ދެ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 3
ކުޑަފަރިން 30، މަނަދޫން 13 މީހަކު އެކަހެރި ކޮށްފި

ނ. ކުޑަފަރިން މާލެ ގެނައި އުމުރުން 92 އަހަރުގެ މީހާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ރަށުން 30 މީހަކާއި މަނަދޫން 13 މީހަކު އެކަހެރިކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 11
ކުޑަފަރިން މާލެ ގެނައި 92 އަހަރުގެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ނ. ކުޑަފަރިން މާލެ ގެނައި އުމުރުން 92 އަހަރުގެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ރޭ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 9
ހަތް ރަށެއްގައި ފިޔަވައި މިސްކިތް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، މާލެއާ އެކު ހަތް ރަށެއް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިރޭ ދީފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 20
މަނަދޫން ކޮވިޑަށް ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވިމީހާ މަރުވެއްޖެ

ނ. މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި އުމުރުން 80 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 24
މަނަދު އަށް ކޮވިޑް-19 ދިޔައީ ކިހިނެއް؟

ކޮވިޑް-19 އަށް ނ. މަނަދޫން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި 70 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ އަކީ ބަލިކަމުން ތަންތަނަށް ގޮސް އުޅެވޭ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ އަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާކަން އެނގުނީ ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗުން ފަރުވާ ދިނުމުގެ ކުރިން ހެދި ޓެސްޓުންނެވެ. މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ އެކު ގިނަ...

May 15, 2020 5
މަނަދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތު މީހުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ނ. މަނަދޫން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ނުވަ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް އެ ތަން ސާފު ކުރާ ދެ...

May 15, 2020 11
ކޮވިޑް-19: މަނަދޫން އިތުރު 9 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ނ. މަނަދޫން ޕޮޒިޓިވްވި އަންހެންމީހާއާ ކޮންޓެކްޓްވި، އެ ރަށުގެ އިތުރު ނުވަ މީހަކު އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު އަންގާފައިވާ...

06 މެއި

May 06, 2020 9
މަނަދޫ ކޭސް: ޕޮޒިޓިވް، ނެގެޓިވް، ޕޮޒިޓިވް

ނ. މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެ ވަނަ ޓެސްޓު ނެގެޓިވް ވުމުން ކުރި ތިން ވަނަ ޓެސްޓުން އޭނާ އަނެއްކާ ވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 4
މަނަދޫގެ 15 ސިއްހީ އެހީތެރިއަކު އެކަހެރިކޮށްފި

ނ. މަނަދޫން އެހެން ފަރުވާ އަކަށް މާލެ ގެނައި މީހާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ރަށުގެ 15 ސިއްހީ އެހީތެރިއަކު އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 9
މަނަދޫން ގެނައި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ނ. މަނަދޫން އިތުރު ފަރުވާ އަށް ރޭ މާލެ ގެނައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

May 01, 2020 32
އިތުރު 10 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ 491 އަށް

ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ހއ. ތަކަންދޫން ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އެ ރަށަށް އަންގައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 7
11 މީހުންނާއެކު ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ނ. މިލަދޫން އެ އަތޮޅު މަނަދޫ އަށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެންދިޔަ ބަޔަކު ތިބި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 5
އަދަބީ އީދު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް މަނަދުއަށް

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑެމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ނ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "މިލަދެކުނު އަދަބީ އީދު 2019" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެ އަތޮޅު މަނަދޫ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނަށް މިއަދު ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 28
އަމިއްލަ މެމްބަރުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އަމިއްލަ މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކޮށްފި ނަމަ، ކުރެއްވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 36
ތަފާތު ހިޔާލުތަކަށް، ފިކުރަށް ޖާގަ ދޭން ކެރޭނެ:ރައީސް

ތަފާތު ހިޔާލުތަކާއި ފިކުރުގެ މީހުންނަށް ޖާގަ ދޭން ކެރިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 2
މަނަދޫ ކައިރިން ގެއްލުނު މީހާ ވެސް ފެނިއްޖެ

ނ. މަނަދޫ ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ ވެސް ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 37
ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހުރިތަނަކުން ހޯދާނަން: އިބޫ

ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ މައުލޫމާތު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހާމަ ކުރުމަށް ގޮވާލައްވައި އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)...

06 މާޗް

March 06, 2018 46
އެމްޑީޕީގެ ދިދަ ބާލަން ފުލުހަކު ވަރަށް އުހަށް!

ސިޔާސީ "ނަފްރަތުގައި" ގައުމު ކެކެމުންދާއިރު، އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް އަމާޒުވެފައިވާ އެއް ބަޔަކީ ފުލުހުންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިދުވަސްކޮޅު އެންމެ ބޮޑަށް ވައިރަލް ވަނީ ވެސް، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބާއްވާ އެއްވުންތަކުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ މަންޒަރުތަކެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު އެއްވުމުގެ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ؛ އިދިކޮޅު...