18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
އިންޑިއާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް އިމާރާތްކުރުން ޓާޓާއަށް

އިންޑިއާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އާ އިމާރާތުގެ މަޝްރޫއު ޓާޓާ ޕްރޮޖެކްޓްސް ލިމިޓެޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020
އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ހުޅުވަން ގޮވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި މާޗް މަހު އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު ބަންދުކުރި އެ ގައުމުގެ ސިނަމާތައް އަލުން ހުޅުވަން ހުއްދަ ދޭން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 15
ބޯޑަރުގެ މައްސަލައިގައި މޯދީގެ އިންޒާރު ޗައިނާ އަށް

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 16) - ދެ ގައުމުގެ ބޯޑަރުގެ މައްސަލައިގައި، ޗައިނާ އަށް އާ އިންޒާރެއް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

August 16, 2020 5
ސުޝާންތަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑް ދެނީ

ހިންދީ ސިނަމާ އަށް ކޮށްދިން ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، މަރުވެފައިވާ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތަށް ނެޝަނަލް އެވޯޑް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 3
ގިނަ އަދަދަކަށް ވެކްސިން އުފައްދަން އިންޑިއާ ތައްޔާރު

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 15) - ސައެންސްވެރިންގެ ފަރާތުން ފެހި ސިގްނަލް ލިބުމާ އެކު އިންޑިއާގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވެކްސިން އުފައްދަން ފަށާނެ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ...

August 15, 2020 66
އިންޑިއާއަކީ ދުނިޔެއަށް އުއްމީދެއް: ރައީސް

އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އިންޑިއާއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ދުނިޔެއަށް އުއްމީދު ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 16
މިއީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ފުންމިންހުރި ގުޅުމެއް: މޯދީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮންނަ އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ފުންމިން ހުރި ގުޅުމެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 13, 2020 26
ރާއްޖެ- އިންޑިޔާ ގުޅުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދުވަަހެއް

އިންޑިއާއިން މިއަދު ރާއްޖެއަށް ދޭން ނިންމި ބޮޑެތި އެހީތަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި އެވެ.

August 13, 2020 13
ރާއްޖެ-ކޮޗިން ފެރީ ދަތުރުތައް 3 މަސްތެރޭގައި ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ފެރީ ދަތުރުތައް ކުރިއަށް އޮތް 2-3 މަސް ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 46
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް މާލީ އެހީގެ އާ ޕެކޭޖެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ޓަކައި މާލީ އާ ޕެކޭޖެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށް އިންޑިއާއިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 2
ފިރިހެނުން ގެވެހިވާން ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއް މޯދީ އަށް

އިންޑިއާގެ ފިރިހެނުން އަންހެނުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލައި އެކަމަށް ބާރުއަޅައި ދެއްވުމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް ހުށަހަޅަން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 39
ބޮޑެތި ބޯޓު ޖެއްސޭވަރަށް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އިން ސޮއިކޮށްފައިވާ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހިންގާނެ އެއް މަޝްރޫއަކީ ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސޭ ވަރަށް ހަނިމާދޫ...

July 15, 2020 3
ގޫގުލް އިން އިންޑިއާ އަށް 10 ބިލިއަނުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް

އެކި ދާއިރާތަކުން އިންޑިއާ ކުރިއަރުވައި ޑިޖިޓައިޒޭޝަނަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ގޫގުލް އިން 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020
އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް މާލީ އެހީ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ މުނިފޫހި އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާތީ އެކަމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މާލީ އެހީދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން ޔުނިއަން މިނިސްޓަރު (އައިއެންޑްބީ) ޕްރަކާޝް ޖަވޭދްކަރް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 4
ޓިކްޓޮކް އިންޑިއާއާ އެކު މަޝްވަރާގައި

ޓިކްޓޮކްގެ ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް އިންޑިއާގައި އެ އެޕް މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ޓިކްޓޮކް ހިންގާ ކުންފުނި ބައިޓްޑާންސުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 2
ޗައިނާ ބޯޑަރަށް މޯދީ ކުއްލި ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 3) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ޗައިނާއާވީ ފަޅީގެ ބޯޑަރަށް ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ކުއްލި ޒިޔާރަތެއް މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 17
އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ހޫނުވަމުންދާ ސިޔާސީ ކޯޅުންތަކާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލައި ކެމްޕޭންތަކެއް ވެސް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިންޑިއާގައި މަގުބޫލު ޓިކްޓޮކާ އެކު ޗައިނާގެ 59 އެޕެއް އިންޑިއާއިން މަނާކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 9
ބަލި މީހުން އިންޑިއާ އަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދީފި

ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ފަރުވާތައް ހޯދަން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ މީހުން އިންޑިއާ އަށް ގެންދަން އެ ގައުމުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
ޔޯގާ ޕްރޮމޯޓްކުރަން އަނުޝްކާ އަށް

މި އަހަރުގެ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިންޑިއާގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 7
އަސްކަރިއްޔާއިން އިންޑިއާގެ ބޯޑަރު ދިފާއު ކުރާނެ: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 20) - އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އެ ގައުމުގެ ބޯޑަރު ދިފާއު ކުރާނެ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 14
ސިއްހީ ސާމާނު ގެނައުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއާ އިން ދީފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިންޑާގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައިވާތީ އެސްޓީއޯ އިން ގަނެ، ރާއްޖެ ނުގެނެވިފައި ހުރި ސިއްހީ ސާމާނު ގެނައުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 40
އިންޑިއާއަކީ ހަގީގީ އެކުވެރިއެއްކަން ދައްކައިދީފި:ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ކުރިމަތިވެފައިވާ މިވަގުތު އިންޑިއާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ހަގީގީ އެކުވެރިއެއްކަން ދައްކުވައި ދީފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 1
އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުން ދިގުދަންމާތީ އަނޫރާގް ނުރުހިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން ސަރުކާރުން ދިގުދަންމުންދާތީ ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕް ރުޅިގަދެއްޖެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 12
މެލޭރިއާ ބޭހުގެ 50،000 ގުޅަ އިންޑިއާ އިން ދީފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް ކަމަށްވާ ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން (އެޗްސީކިއު) ގެ 50،000 ގުޅަ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 38
މި ބަލިމަޑުކަމުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ ރާއްޖެއާއެކު: މޯދީ

މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން ދާ ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވާން ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެކުގައި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.