23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
ނާސާގެ މިޝަން ކޮންޓްރޯލްގެ ބާނީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އެޖެންސީ ނާސާގެ މިޝަން ކޮންޓްރޯލްގެ ބާނީ އަދި އެޕޯލޯ 11 ގައި ހަނދަށް ކުރި ދަތުރުކުރުގެ އިސް މޭސްތިރިޔާ ކްރިސް ކްރާފްޓް އިއްޔެ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 11
ހަނދަކީ ނުރައްކާ، ވިހަ ތަނެއް!

ހަނދަން އިންސާނުން ގެންދަން ނާސާ އިން ހިންގި ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމްގައި އެތައް ފަހަރަކު އެޕޯލޯ ވަނީ ހަނދަން ޖައްސައިފަ އެވެ. އިންސާނުން ގޮވައިގެން ހަނދަން ކުރި ދަތުރުތައް ކާމިޔާބު...

July 20, 2019 13
ހަނދަށް ދިއުން: އެތައް ބަޔަކު މަރުވި މަޝްރޫއުއެއް

މީގެ 50 އަހަރު ކުރިން، އެމެރިކާ އިން އޭރުގެ ރޫސީ ވިލާތާ އެކު ވަރަށް ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް އޮތެވެ: އިންސާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަނދަށް ފޮނުވުމެވެ. އެމެރިކާގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް...

23 ޖޫން

June 23, 2019 12
ހަނދަށް ދިއުން މުހިންމެއް ނޫން

ހަނދަށް ދިއުމަށް ވުރެ، ބޮލަށް އެއްޗެއް ވެޓިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ މީހުން ގަންނަ ބިރު ބޮޑެވެ. އެ މީހުން އެދެނީ ހަނދަށް ދިއުން ފަސްކޮށްފައި، ގިނިހިލަތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމެވެ. މާސް އަށް ދިއުމަކީ މުޅިން އެހެން ވާހަކައެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތަށް އޫބާ ތައްޔާރުވަނީ

އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް އަންނަ އަހަރު ފަށައި، ވިޔަފާރި އުސޫލުން 2023 ގައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އޫބާ އިން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 7
ޖައްވަށް ދާން ނާސާ އިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ނާސާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 3
މާސް އަށް ދިއުމަށް ދައުވަތެއް

ނާސާ އިން ޖައްވަށް ފޮނުވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މީހުން އުފުލާކަށް އަދި ނުފަށަ އެވެ. ނަމަވެސް، ރަމްޒީކަމެއްގެ ގޮތުގައި، މީހުންގެ ނަން އުފުލަ އެވެ. އަދި ބޭނުން ނަމަ ބޭނުން މީހަކަށް އެ މީހެއްގެ ނަން ލިސްޓްކުރެވެ އެވެ. މާސް އަށް ދާން އެދޭ މީހުންނަށް، މިހާރު އޮތް ފުރުސަތަކީ، ޖިސްމާނީ ހަށިގަނޑަށް ވުރެ ކުރިން އެ މީހެއްގެ ނަން މާސް އަށް...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 2
ނާސާގެ ނިއު ހޮރައިޒަންސް، މާ ދުރަށް ކޮށްލި ޒިޔާރަތް

ދުނިޔެއާ ހަތަރު ބިލިއަން މެއިލްގެ ދުރުގައި ދައުރުވަމުން ދިޔަ ކުޑަ އެކަމަކު ސިއްރުތަކުން ފުރިފައިވާ ގަނޑުފެނުގެ ކުޑަކުޑަ ދުނިޔެއާ ކައިރިން ނާސާގެ ނިއު ހޮރައިޒަންސް އިއްޔެ އަޅާލި ބުރާ އެކު، ސައިންސްވެރިންނަށް ރޭ ހިނިތުންވުން ގެނެސްދީފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018
ނާސާގައި ޝާހްރުކް އެސްޓްރޮނޯޓެއްގެ ތަމްރީން ހަދަނީ

އަންނަ ފެބުރުއަރީ މަހު ޝޫޓިން ފަށާ ފިލްމު "ސާރާ ޖަހާ ސެ އައްޗާ" ގައި އެސްޓްރޮނޯޓެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ޝާހްރުކް ހާން ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގޮތުން އެމެރިކާގައި ވަރުގަދަ ޓްރޭނިންތަކެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 6
ނާސާގެ އުޅަނދު މާސް އަށް ޖައްސައިފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 27) - އެމެރިކާގެ ސްޕޭސް އެޖެންސީ ނާސާގެ ޖައްވީ ރޮބޮޓް މާސްގެ ބިމަށް ތިރިކޮށްފި އެވެ.

November 27, 2018 6
މާސް އަށް ވުރެ ކުރިން ހަނދަށް

އިންސާނުން މާސް އަށް ފޮނުވަން ކުންފުނިތަކުން ތެޅިގަތެއް ކަމަކު، އެއީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ކިތަންމެ ބަޔަކަށް އެނގެ އެވެ. ނަމަވެސް، އެކަމުގައި ކުރަން ހުރި...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 3
އިރާ އެންމެ ކައިރިވުމަށް ނާސާގެ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިފި

ފްލޮރިޑާ (އޮގަސްޓް 13) - އިރާ އެންމެ ކައިރި އަށް ދިއުމަށް ޓަކައި އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އެޖެންސީ ނާސާ އިން ޖައްވީ އުޅަނދެއް އިއްޔެ އުދުއްސާލައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 3
ކިޔުރިއޯސިޓީ މާސްގައި 6 އަހަރު

ބިމުން ފުރައިގެން ކިޔުރިއޯސިޓީ މާސް އަށް ދިއުމަށް 253 ދުވަސް ހޭދަވި އެވެ. ނާސާއިން ކިޔުރިއޯސިޓީ ފުރުވާލީ ނޮވެމްބަރު 26، 2011 ގަ އެވެ. ދިގު ރާސްތާއެއް ކަޑައްތުކޮށް މާސް އަށް ފޯރުމަށް ނުވަ މަސް ދުވަސް ނެގި އެވެ. އެ އުޅަނދު މާސްގެ ބިމަށް ޖެއްސީ އޮގަސްޓް 6، 2012 ގަ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018
އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓް ރިޓަޔާކޮށްފި

އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓް އަދި އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓުންގެ ތެރެއިން ޖައްވީ ސްޓޭޝަންގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ހޭދަކުރި އެމެރިކާގެ ޕެގީ ވިޓްސަން ހުކުރު ދުވަހު ރިޓަޔާކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 5
ޝާހްރުކްގެ "ޒީރޯ" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ނާސާގައި ނަގަނީ

ޝާހްރުކް ހާން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމް "ޒީރޯ" ގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް އެމެރިކާގެ ނާސާގައި ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 11
ހަތަރު ވަނަ އަށް ހަނދަށް ދިޔަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާނާ (މެއި 27) - ހަނދުގައި ހަތަރު ވަނަ އަށް ހިނގި އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓް އެލަން ބީން 86 އަހަރުގައި އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 10
މާސް އަށް ފުރަތަމަ ދާނީ އަންހެނެއް: ނާސާ

މާސް އަށް ފުރަތަމަ ދާނީ އަންހެން އެސްޓްރޮނޯޓެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖައްވީ ސްޓޭޝަން ނާސާ އިން ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 7
އިރަށް ކުރާ ފުރަތަމަ ދަތުރު

އިރަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވުމަށް ނާސާ ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. ނާސާ ބުނާ ގޮތުގައި، އަންނަ ޖުލައި 31 ގައި، "ޕާކާ ސޯލާ ޕްރޯބް" ބިމުން ފުރާނެ އެވެ. މަންޒިލަކީ އިރު ނަމަވެސް، ހަލާކުނުވެ އިރަށް ވެއްޓިގަނެވޭ ވަރުގެ ކުޅަދާނަކަން މި އުޅަނދަށް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 1
ޗައިނާއިން ޖައްވަށް ފޮނުވި ސްޕޭސް ލެބް ވެއްޓެނީ

ސުރުޚީ ކިޔާފައި އަނބުރައިގެންފާނެތީ ބުނަމެވެ. އަހަރެމެންގެ ބޮލަކަށް އެއެއް ނުވެއްޓޭނެ އެވެ. ޖައްވީ އުޅަނދެއް އޯބިޓުން ނެއްޓި ބުރުއްސައިގެން ދިޔަ އެތިގަނޑަކުން މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި ބޮޑު އަނިޔާވި ޚަބަރު ދުވަހަކު ވެސް އެހިން ހެއްޔެވެ؟

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 8
އަށް ޕްލެނެޓް ހިމެނޭ އިރުގެ ނިޒާމެއް ހޯދައިފި

އަހަރެމެންގެ އިރުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ޕްލެނެޓްގެ އަދަދާ އެއް ވަރުގެ ޕްލެނެޓްތަކެއް ހިމެނޭ އެހެން ތަރިއެއް އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ހޯދައި، އެކަން ރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 6
ރައީސް ޓްރަމްޕް، މާސްއަށް އިންސާނުން ފޮނުވުމުގެ ރޭހަށް

އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓުން އަލުން ހަނދަށް އަދި އޭގެ ފަހުން މާސް އަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ، އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާއަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017
88ގެ ފަހުން އޯޒޯން ބާގަނޑު އެންމެ ކުޑަވީ މި އަހަރު

ތިމާވެއްޓާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް މަދުން ނޫނީ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ނުލިބެ އެވެ. މިއީ އެފަދަ ޚަބަރެކެވެ: ދުނިޔެ ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އޯޒޯން ފަށަލައިގައި ހެދިފައިވާ ބޮޑު ބާގަނޑު 1988ގެ ފަހުން އެންމެ ބޮޑަށް ކުޑަވީ މި އަހަރު ކަމަށް ނާސާ އިން ބުނެފި އެވެ.