06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 12
ނަސްރީނާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: މައުމޫން

ހުޅުމާލޭގެ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ނަސްރީނާ އިބްރާހީމްގެ ހާލު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިރިކަލުން، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 25
މައުމޫނަށް ލަފާ އަރުވަން 12 ބޭފުޅުންގެ ކޮމެޓީއެއް

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރުއެމް)ގެ އިންތިގާލީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ލަފާ ދެއްވުމަށް 12 ބޭފުޅުންގެ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 17
އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާއަށް މައުމޫންގެ ތައުރީފް

އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމަށް ލޯބީގެ އެތައް ޝުއޫރެއް ފާޅުކުރައްވައި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެކަމަނާއަށް މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 17
ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ވެރިޔާގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެލްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ ދަށުގައިވާ މެޑިކަލް ބޯޑުން ދީފައިވާ ލަފައާ އެއްގޮތަށް އެ އިދާރާގެ ވެރިޔާ އަހުމަދު ޝިހާން އަމަލު ނުކުރައްވައި، އެކަމަށް ހުރަސްއަޅުއްވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްސަލަ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 21
މައުމޫން ގެއަށް ބަދަލު ނުކުރުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު ޖަލުގައި ނުބަހައްޓައި ގެ އަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މެޑިކަލް ބޯޑުން ނިންމުމުން ވެސް، އެ މަނިކުފާނު ގެއަށް ބަދަލުނުކޮށް ޖަލުގައި ބަހައްޓާތީ އާއިލާގެ ފަރާތުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018
މައުމޫން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލު ނުކުރަން

ދޮޅު އަހަރުގެ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިނިވަން ކުރުމުގެ ބާރު އޮތީ އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަތްޕުޅު މަތީގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށް ވިޔަސް، މައުމޫން މިނިވަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށް މައުމޫންގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 80
ނަސްރީނާ އަށް ޕީޕީއެމްގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަން ކުރައްވަނީ އަނިޔާވެރިކޮށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ބޭބޭފުޅު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ވިދާޅުވުމުން...

September 20, 2018 54
އިބޫއަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ނަސްރީނާ އެދިވަޑައިގެންފި

ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން މިނިވަންވެ، ގައުމު އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތް ވާނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ވޯޓު...

05 ޖޫން

June 05, 2018 13
ސިޔާސީއިދިކޮޅުލީޑަރުންގެ އަނބިންނާ ކެޝަޕް ބައްދަލުކޮށްފި

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި، ޖަލަށް ލާފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ އަނބިންނާ، އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 20
މައުމޫން، ރޯދަ މަހަށް ގެއަށް ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

މި ރޯދަ މަހަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް، ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 9
ކާފަބޭފުޅުންނަށް މައުމޫނާ ބައްދަލުވެވޭގޮތް ހަދަން އެދެފި

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ކާފަބޭފުޅުންނަށް، އެ މަނިކުފާނާ...

May 10, 2018 12
ރޭ ވެސް ނަސްރީނާ ޖަލަށް ވަޑައިގެންނެވި

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެފައިވާތީ ރޭ ވެސް އެ...

06 މެއި

May 06, 2018 26
މައުމޫންގެ އަރިހުގައި އަޅުގަނޑު ބަހައްޓަވާ: ނަސްރީނާ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ވަންދެން، އެމަނިކުފާނުގައި އަރިހުގައި ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހުންނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް މައުމޫންގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ފުލުހުންގެ ކިބައިން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

May 06, 2018 85
މައުމޫނަށް އެހީތެރިވުމަށް ނަސްރީނާ ޖަލަށް!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެ އަމިއްލަފުޅަށް ކަންކަން ނުކުރެއްވޭތީ އެހީތެރިވުމަށް އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ޖަލަށް ގެންދަވަން...

May 06, 2018 10
ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން މައުމޫން އުޅުއްވަނީ ބަލިވެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިން އުޅުއްވަނީ އަނބުރައިގަންނަ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 18
ނަސްރީނާ ސިޔާސީ ހައްޔަރީންގެ އަނބިންނާ އެކު

އެކިއެކި ތުހުމަތުގައި ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ އަނބީންނާ ކުރީގެ ފަސްޓްލޭޑީ ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 27
ކަންތައްވީ ގޮތުން މައުމޫން ދެރަވޭ، ހިތްވަރު އެގޮތުގައި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމުމުން މައުމޫން ދެރަފުޅުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ހިތްވަރުފުޅަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 58
ނަސްރީނާގެ ޔަގީންކަން:"ވަރަށް އަވަހަށް ނަސްރު ލިބޭނެ"

އެކި ތުހުމަތުތަކުގައި ބަންދުގައި ތިބި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވަރަށް އަވަހަށް މިނިވަންވެ، ގައުމު ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ، މައުމޫންގެ ދިގު 30 އަހަރުގެ ވެރިކަމާއި އޭގެ ފަހުން ވެސް ނަސްރީނާ މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދެއްކެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 32
ފާރިސްގެ ޝަރީއަތަށް ނަސްރީނާ ވަޑައިގެންފި

ބަންދުގައި ހުންނެވި ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ޝަރީއަތަށް އޭނާގެ މަންމާފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.