08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުންނަކީ ސާއިދާއި ހިމްނާ

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ އެއް ވަނަ ކްލަބަކަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަދި އެއް ވަނަ އެތުލީޓަކަށް ހަސަން ސާއިދު ހޮވުނުއިރު އަންހެން ބައިގެ އެއް ވަނަ ކްލަބުގެ މަގާމް ޓްރެކް އެންޑް ފީލްޑް އެސޯސިއޭޝަން އަދި އެ ބައިން އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓަކަށް އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން ހޮވިއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 1
ސާއިދަށް 3 ރަން، ހިމްނާ އާއި ފަޒީލަށް ވެސް ކާމިޔާބު

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި މިއަދު ފިރިހެނުންގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން އެއް ވަނަ ހޯދައި ހަސަން ސާއިދު މުބާރާތުގައި އޭނާގެ ތިން ވަނަ ރަން މެޑަލް ހަމަކުރިއިރު އެ އިވެންޓުގެ އަންހެން ބައި ކާމިޔާބުކޮށް އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން އަދި ފިރިހެނުންގެ 10،000 މީޓަރު ދުވުން ކާމިޔާބުކޮށް ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ދެ ވަނަ ރަން މެޑަލް ކަރުގައި...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 6
ފަޒީލް، ސާއިދު، ހިމްނާ އަދި މަރީ ވިދާލައިފި

މި އަހަރުގެ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސްޕްރިންޓް ދެ ދުވުންތެރިން ކަމަށްވާ ހަސަން ސާއިދާއި އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން އަދި މިޑްލް ޑިސްޓެންސް ދެ ދުވުންތެރިން ކަމަށްވާ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫނާއި މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) ވިދާލައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018
ތިން ރަން މެޑެއްޔާ އެކު އެއް ވަނަ އެތުލީޓަކީ ފަޒީލް!

ތިން ރަން މެޑެއްޔާއި ގައުމީ ރެކޯޑަކާ އެކު ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް ހޯދައި، އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި އެހެން ހަރުފަތަކަށް އަރަން އަޒުމް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 2
ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގެ ފުރަތަމަ ރެކޯޑް ފަޒީލަށް!

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު 10،000 މީޓަރު ދުވުމުން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން، ރާއްޖޭގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއްގައި ރެކޯޑެއް ހެދި ފުރަތަމަ ދުވުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ހޯދައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 9
ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ސާއިދު ތަފާތު ދައްކާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއްގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ކަމަށްވާ މި އަހަރުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގައި މިއަދު، ދިވެއްސަކު ރާއްޖޭގައި ދުވި އެންމެ ބާރު ޓައިމިންގައި ދުވެ ހަސަން ސާއިދު 100 މީޓަރު ދުވުމުން އެއް ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 8
ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުން އަންހެން ބައި އުނިކޮށްފި

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ހިމެނޭ އަންހެން 14 އިވެންޓުގައި ވެސް މަދުވެގެން ތިން ޓީމު ބައިވެރިވެފައިނުވާތީ މުބާރާތުން އަންހެން ބައި އުނިކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 1
ގައުމީ ތަށި 12 ވަނަ ފަހަރަށް ސިފައިން ހޯދައިފި

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން 12 ވަނަ ފަހަރަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ.

October 14, 2017 2
މުނާޒް ވިދާލިއިރު ސާއިދު އެއް ވަނަ ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއާ ހަސަން ސާއިދާއި އުއްމީދީ ދުވުންތެރިއާ މުހައްމަދު މުނާޒް އަލީގެ ވާދަވެރިކަން ފެނިގެން ދިޔަ އިވެންޓް ކާމިޔާބުކޮށް، ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ...

02 ޖުލައި

July 02, 2017 5
މަރީ ހާފް މެރެތަން ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ގައުމީ ހާފް މެރެތަން ރެކޯޑް މަޝްހޫރު ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރު މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) މިއަދު މުގުރާލައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 5
ޝައްމޫންގެ ހުނަރާއި ކާމިޔާބީތައް ފަރުދާވެފައި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓޭ ބުނެފި ނަމަ ގިނަ ބަޔަކަށް ސިފަކުރެވިގެންދާނީ މަޝްހޫރު ދުވުންތެރިއެކެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސްގެ މުބާރާތުގެ 26 އަހަރުވީ ތާރީހުގައި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އެތުލީޓުގެ ގޮތުގައި ހުރީ ޝޮޓްޕުޓާއި ޑިސްކަސް އަދި ޖެވެއިލިން އުކާ ފީލްޑް އެތުލީޓެއް ކަމެވެ. ގައުމީ މުބާރާތުގައި 16 އަހަރު...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 4
ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރު އެންމެން ހައިރާންކޮށްލައިފި!

އުމުރަކީ 41 އަހަރެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލް ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރު ދުވަން އަންނަނީ ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހެވެ. އެކަމަކު ގައުމީ ޕޫލުގައި ހިމެނޭ ޒުވާން ދުވުންތެރިންގެ މައްޗަށް، މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) މި ވަނީ ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. ތިން ރަން މެޑަލާ އެކު ގައުމީ މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ އަންހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް ހޯދައި އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016
5000 މީޓަރު ދުވުމުން އެއް ވަނަ ފަޒީލާއި މަރީ އަށް

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސްގެ މުބާރާތުގެ 5000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ފިރިހެން ރޭހުން އެއް ވަނަ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުގެ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން އަދި އަންހެން ރޭހުން އެއް ވަނަ ރަނާސް މޯލްޑިވްސްގެ މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) ހޯދައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 5
ސާއިދު އެއް ވަނަ ހޯދިއިރު، އާ ދުވުންތެރިން ވިދާލައިފި

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން އެއް ވަނަ މަގާމް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު މިއަދު ފަސޭހަކަމާ އެކު ދިފާއުކުރިއިރު، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު އެއް އަންހެން ދުވުންތެރިޔާ އަފާ އިސްމާއިލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން އެއް ވަނަ ނަޝާ ނިޒާރު ހޯދައިފި އެވެ.