01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 12
އަޒުމު ވަރުގަދަ، ނިބާލްގެ ހިތްވަރަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

ޒުވާން އުމުރުގައި ހުނަރުވެރި ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ނިބާލް އަހުމަދަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން ކުރިއަށްދާން ކުރާ މަސައްކަތުން ކުރިއެރުންތައް ވެސް ހޯދާތީ އެވެ. ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ނިބާލް ބަލިވި ނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާގެ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 13
އުފާފާޅުކުރެވުނު ގޮތުން އަޖުފާން މާފަށް އެދިއްޖެ

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުން މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދި މުހައްމަދު އަޖުފާނަށް ރޭ އުފާފާޅުކުރެވުނު ގޮތާ މެދު އޭނާ މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

October 30, 2019 9
އަޖުފާނަށް ނުވަ ވަނަ ފަަހަރަށް ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން

ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ޒުވާން ތަރި ނިބާލް އަހުމަދުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ބެޑްމިންޓަންގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް...

October 30, 2019 4
ތިން ފައިނަލްގައި ކުޅެ ނަބާހާ އަށް ތިން ތަށި!

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތަށް 46 އަހަރު މި އަހަރުވީ އިރު، ވޭދުވެދިޔަ ދިގު ތާރީހުގައި ވެސް މަދު ފަހަރަކު ނޫނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އިއްޔެ ހާސިލްކުރި ކާމިޔާބީ...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019
އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ދެބެންގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގައި ހިމެނޭ ދެބެން ކަމަށްވާ އައިމިނަތު ނަބީހާ އާއި ފާތިމަތު ނަބާހާ ވާދަކުރަންޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 1
ބެޑްމިންޓަން: ޒަޔާން ބަލިކޮށް އަޖުފާން ފައިނަލަށް

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް ފަހު ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން ޒަޔާން ޒަކީ ބަލިކުރުމަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ތަށި އަށް ފަހަރު އުފުލާލާފައިވާ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އަޖުފާން އަނެއްކާ ވެސް ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 3
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން ރިވައިވަލް އަށް

ލިޓަސް 46 ވަނަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓް ބައިގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިއަހަރު އުފެދުނު ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 2
އެނބުރި އައިސް ތޯއިފް އުއްމީދުތަކާ އެކު ކުރިއަށް!

ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ތޯއިފްގެ ވާހަކަ ފަށަން ޖެހެނީ އޭނާ އަށް ކުރެވުނު ތަފާތު ދެ ތަޖުރިބާއެއްގެ ވާހަކައާ ހަމައިންނެވެ. ރިޔޫނިއަންގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަށް ދިޔަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ސިލެކްޝަނުން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ފަހު ވަގުތު އެވެ. އެކަމަކު އެ އަހަރުގެ ގައުމީ...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 17
ގިނަ ބަޔެއްގެ އުއްމީދުތަކާ އެކު ނިބާލަށް ހިތްވަރެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަހުމަދު ނިބާލަށް އެންމެންގެ ލޯ އަމާޒުވީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގައުމީ މުބާރާތެއްގައި ކުޅެ އޭނާ ދެއްކި އާދަޔާހިލާފު ހިތްވަރުގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭރުއްސުރެ ބުރަ މަސައްކަތްކޮށް ނިބާލް އަންނަނީ ފިޔަވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަރަމުންނެވެ. މި...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 3
ކާމިޔާބީ އެެހެން ލެވެލަކަށް ގެންދަން ބޭނުން: އަޖުފާން

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މި ފަހަރު ލިބުނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށާއި އުއްމީދަކީ މި ކާމިޔާބީ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސް ބައިނަލްއަގްވާމީ...

October 17, 2018 5
އަޖުފާން އާއި ނަބާހާ ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މައިލޯ ބެޑްމިންޓަން ގައުމީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 4
ފައިނަލުގައި އަޖުފާނާއި ނިބާލްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދާއި ނިބާލް އަހުމަދު ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 3
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން ސީއެސް ސްޕޯޓްސް އަށް

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓް ބައިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެން ސީއެސް ސްޕޯޓްސް އިން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 4
ޒަޔާން އާއި ނަބީހާ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މައިލޯ ބެޑްމިންޓަން ގައުމީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޒަޔާން ޒަކީ އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން އައިމިނަތު ނަބީހާ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރު ވެސް އާކަށް

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޓީމް އިވެންޓް ބައިން ފިރިހެން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެޑްވޮކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާކް) ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 1
ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ސާރިމް އެނބުރި ގައުމީ ޓީމަށް

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުމަކީ ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ ކަމަށާއި މުސްތަގުބަލުގައި ގައުމީ ޓީމުން އަލުން ފެންނާނެ ކަމަށް މުހައްމަދު ސާރިމް ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016
މައިސާ: އެންމެ ޒުވާން އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަން ހޯދުމަކީ ވަރަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ފައިނަލަށް ނުކުތްއިރު ވެސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދޭނެ...

December 02, 2016 3
ބެޑްމިންޓަން ސިންގަލްސް ތަށި ސާރިމާއި މައިސާ އަށް

މައިލޯ ބެޑްމިންޓަން ގައުމީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު ސާރިމް ހޯދިއިރު އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ މައިސާ ފަތުހުﷲ...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 1
ފިރިހެން ސިންގަަލްސް ފައިނަލުގައި ޒަޔާން އާއި ސާރިމް

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޒަޔާން ޒަކީ އާއި މުހައްމަދު ސާރިމް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016
އަތޮޅު ލީގު އައްޑޫ އަށް، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން އާކަށް

ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލީގުގެ ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓް ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން އައްޑޫ ސިޓީ ޓީމުން ހޯދިއިރު، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެޑްވޮކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާކް) އިން ހޯދައިފި އެވެ.