28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 18
އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް، ޚިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމް

ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއީސީ)ގެ ރައީސަކަށް، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 18
އެންއައިސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ހަދަނީ

ނެޝަނަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ކޮންގްރެސްގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔޫސުފް މާނިއު މުހައްމަދަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 7
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުކަމަށް 4 ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ މެމްބަރުކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހަތަރު މެމްބަރަކު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 12
އެންއައިސީއަށް ގާސިމާ އެކު ހަތަރު ބޭފުޅަކަށް ރުހުންދީފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މުއާމަލާތްތައް ފަޅާ އަރުވައިލި ވިސްލްބްލޯވާ ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް ހިމެނޭ ގޮތުން ހަތަރު ބޭފުޅަކު ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 4
ބަޔާން ބަދަލުކުރި ކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި، ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް ވިކްޓިމްގެ ވަކީލުން ކުރާ ތުހުމަތު ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)އާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 34
ސަފާރީ ކޭސް: ބަޔާން ބަދަލުކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި އޭނާ ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނަށް އުނި އިތުރު ގެނެސް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިދޭން ފުލުހުންނާއި ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 1
އެންއައިސީއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުން އާންމުން ހިޔާލަށް

ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ ހުސްވެފައިވާ ތިން މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 5
އެންއައިސީއަށް އައްޔަން ކުރަން 17 ބޭފުޅެއްގެ ނަން

ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން 17 ބޭފުޅެއްގެ ނަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރައްޔިިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 3
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 5
އެންއައިސީގެ ރައީސް ސުލައިމާން ވަކިކޮށްފި

ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލައިމާން، އެ ކޮމިޝަނުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 15
އެންއައިސީގެ ރައީސް ސުލައިމާން ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި

ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލައިމާން، އެ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލަފާއަރުވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 6
އެންއައިސީގެ ތިން މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ ނައިބު ރައީސާއި އިތުރު ދެ މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 11
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ ހަތަރު މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކޮށްދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލަފާއަރުވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 4
ކޭސް ލޮގް ހޯދާކަށް އެންއައިސީއަކުން ނޭދޭ: ޕޮލިސް

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށްް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްްސަލައިގެ ކޭސް ލޮގް ހޯދަން ނެޝަަނަލްް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް އެދިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 30, 2020 2
ޖިންސީގޯނާ: އެންއައިސީއަށް ބައެއް ލިއުންތައް އަދި ނުދޭ

ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ދޫކުރިކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތް...

June 30, 2020 23
ޖިންސީ ގޯނާ: ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮމާންޑުން މައްސަލަ ބަލަނީ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް...

29 ޖޫން

June 29, 2020 1
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ: އެންއައިސީ ކޮމެޓީއަށް ގެންނަނީ

ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހުން ދޫކޮށްލި މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބަލަން ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 5
ޖިންސީ ގޯނާ: ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ބަލަން އެންއައިސީއަށް

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ދެ މީހަކު ވެގެން ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލު ކުރިގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭތީ އެ މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އެދި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 24
ޝައްކު އުފެއްދިޔަސް ޒިންމާ އަދާކުރަން: ސުލައިމާން

ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނުނިންމާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އަޑުތައް އަރާކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާ ކަމަށް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލައިމާނު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 14
ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް އެންއައިސީ ހިންގަން ޖެހޭ: އިމްރާން

ވަކިވަކި ފުލުހުން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހިންގާ ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)، ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 17
އެންއައިސީން މައުލޫމާތު ނުދިނުމުން މަޖިލީހުގެ ނުރުހުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެދުނު މައުލޫމާތު، ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އިން ނުދިނުމުން، މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ކޮމިޝަނަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 14
ޕީޖީ ހުށަހަޅުއްވަނީ އެކީއެކައްޗަކަށް މައްސަލަ ނިންމަން

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތަހުގީގާއި ދައުވާ އުފުލުން އަވަސްކުރުމާ އެކު، ޝަރީއަތް ފަށާ ހިސާބުން އެކީއެކައްޗަކަށް ގެންގޮސް ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުކުމާ ހަމައަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.