13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 4
އެޑަމް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަފާތު ދައްކައިފި

މި ފަހަރުގެ ވޮލީބޯޅަ ސީޒަނުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ދެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގާއި ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާރަށް ޓީމުތަކުން ތައްޔާރުވިއިރު ވަރުގަދަކޮށް ތިން ޓީމެއް އޮތެވެ. އެ ތިން ޓީމުގެ ތެރެއިން ދެ ސީޒަނުގެ ދެ މުބާރާތުގެ ތަށި ވެސް ސިފައިންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް މުބާރާތުގެ ކުރިން ގިނަ ބަޔަކު އެއްބަސްނުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ސިފައިންގެ ތަފާތަކީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން

ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ހޯދުމުގައި އެހެން ޓީމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ތަފާތަކަށް ފެނުނީ ސިފައިންގެ ޓީމުން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ރަނގަޅަށް...

January 07, 2020 1
ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދަައިފި

ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން 3-2 ސެޓުން ބަލިވި ނަމަވެސް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
ސިފައިން ލީޑުގައި އެކަމަކު ޕޮލިހުން ދުލެއް ނުދޭނެ

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ފަހު މެޗާ މިރޭ ކުރިމަތިލާއިރު ލީގުގެ ރޭހުގައި ކުރީގައި އޮތީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބެވެ. އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ޕޮލިސް ކްލަބް ނުކުންނައިރު ނަތީޖާއެއް ނެރެން މަޖުބާރުވެފައިވުމުން އެ ޓީމު އޮތީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދުލެއް ދޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
ގުޑީސް ބަލިކޮށް ސިފައިން ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ސީދާ ތިން ސެޓުން ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ޖެހިލައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
ގުޑީސް އިން އަނެއްކާ ވެސް ޕޮލިސް ބަލިކޮށްފި

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ފަހަތުން އަރައި ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން 3-2 ސެޓުން ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 2
ސިފައިން ބަލިކޮށް ޕޮލިހުން ރޭހުގައި ކުރިއަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަތުން މޮޅުވެ ޕޮލިސް ކްލަބުން ލީގުގެ ރޭހުގައި ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019
ތިން ވަނަ މޮޅު ހޯދައި ގުޑީސް އެއް ވަނަ އަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިގެން ޑިވިޝަނުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 1
ގުޑީސް އާއި ސިފައިންނަށް ދެ ވަނަ މޮޅު

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާއި ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 1
ޕޮލިހާއި ސިފައިން މޮޅަކުން ގައުމީ ވޮލީ ލީގު ފަށައިފި

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ޕޮލިސް ކްލަބާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
ވޮލީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ގުޑީސް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އަހަރެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ރޭ ފެށި ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 1
މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގު މިރޭ ފަށަނީ

އަހަރެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހޯކްސް ކުޅޭ މެޗުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގު މިރޭ ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 13
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ މެޗަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މި މަހު 18 ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ގެއްލިފައިވާ ވޮލީގެ ފޯރި އަލުން ދިރުވުމަށް މާލޭގައި ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗު ބައްލަވާލަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 2
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގު ކެންސަލްކޮށްފި!

އެންމެ ފޯރިގަދަކޮށް ކުރިއަށްދާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނާއި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ މުބާރާތް ނުބާއްވާގޮތަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 3
ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި މިމްރާހު ތަފާތު ދައްކައިފި

ޒުވާން ލިބަރޯ މުހައްމަދު މިމްރާހް ހަސަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާ އެކު ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގަށް ނުކުތީ މަދު ޕްރެކްޓިސްތަކެއް ކުރުމަށް ފަހު އެވެ. އިންޓަ ސްކޫލު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅެން ލިބުނު ފުރުސަތަށް ވުރެ، ވޮލީބޯޅައިގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައި އޮތް ސިފައިންގެ ޓީމުން ފުރުސަތު...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 4
ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ހޯދަައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 4
ލީގު ހޯދަން މޯލްޑިވިއަންގެ ފަހަތުން ސިފައިން ވިއްދާފައި

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ފަހު މެޗުތަކަށް މިއަދު ނުކުންނައިރު މޯލްޑިވިއަން ރެކްރިއޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތްއިރު، މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ނުކުންނާނީ ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017
ސިފައިނަށް މޮޅެއް، މޯލްޑިވިއަން ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ބައިގައި އިއްޔެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް މޮޅުވިއިރު، ދެ ވަނަ މެޗުން މޮޅުވެ މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 1
ޗެމްޕިއަން މިސްކިތްމަގު ބަލިނުވެ ލީގު ނިންމާލައިފި

މިއަދުގެ މެޗަށް ނުކުތްއިރު ވެސް ޗެމްޕިއަންކަން ޔަގީންވެފައި އޮތް ޏ. ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު އެކުވެރިންގެ ގުޅުމުން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަތުން ހޯދި މޮޅާ އެކު...

December 09, 2017 2
މާޒިޔާ ކަޓައި، ސީލައިފް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ފިރިހެން ބައިގައި ރޭ ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން ސީލައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދިއިރު، މާޒިޔާ މުބާރާތުން...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017
މޯލްޑިވިއަން ބަލިވެ، ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގަށް

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ އަންހެން ބައިގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުން ޕޮލިސް ކްލަބުން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ބަލިކުރުމުން، ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި ޏ. ފުވައްމަލަކު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޔަގީންވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017
ޕޮލިސް ބަލިކޮށް މިސްކިތްމަގު ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ދެ ވަނަ ބުރުގައި ޕޮލިސް ކްލަބް ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިކޮށް ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް ޏ. ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ މިސްކިތްމަގު އެކުވެރިންގެ ގުޅުމުން ޖެހިލައިފި އެވެ.