28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 5
ފުރަތަމަ މެޗުން ޕާކިސްތާން އަތުން ބަލިވެއްޖެ

ނޭޕާލުގައި އިއްޔެ ފެށި 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޕާކިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 8
ޝާޑު، އައްކަޅޭ އަދި ޝާއިންޓެ ގައުމީ ޓީމަށް

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ހަމަޖެއްސި ސާބިއާގެ މިލޮރަޑް ކިޔަޗްގެ ސިލެކްޝަނުގެ ތެރެއިން ސެޓަރު ހުސެއިން ޝާހިދު (ޝާޑު) އާއި އަޝްފާގު އާދަމް (އައްކަޅޭ) އަދި މުހައްމަދު ޝާއިން (ޝާއިންޓެ) އަށް ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ސްކޮޑުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 1
ކިރްގިސްތާން އަތުން އަންހެން ވޮލީ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި މިއަދު ފެށި އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ކިރްގިސްތާން އަތުން މޮޅުވެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ބޯޅަ ޓީމުން މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 4
ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގައި ކުޅެ ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ: ހުޒަންޓެ

ނޭޕާލުގައި މާދަމާ ފަށާ އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު ރަނގަޅު އަޒުމެއްގައި ތިބެ ކުޅެފިނަމަ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވޭނެ ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ ހުޒާމް (ހުޒަންޓެ) ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 10
ސެންޓްރަލް ޒޯން ޓީމުތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުން: ކޯޗު

އަހަރުން އަހަރަށް ސެންޓްރަލް ޒޯނުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުން އަންނަނީ ކުރިއަރަމުން ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާކަމަށް ގައުމީ...

August 17, 2019 3
ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް އަދި ކިރްގިސްތާން އެއް ގްރޫޕެއްގައި

ނޭޕާލުގައި ހޯމަ ދުވަހު ފަށާ އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ހިމެނެނީ ނޭޕާލާއި ކިރްގިސްތާނާ އެއް ގްރޫޕެއްގަ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 2
ވޮލީ ޓީމަށް ލިބުނު ސަޕޯޓުން ކޯޗަށް ހިތްހަމަޖެހުން

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ރޭ ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު އަތުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު 3-1 ސެޓުން ބަލިވި ނަމަވެސް މެޗު ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމެއް ހާސިލްވާނެ...

August 14, 2019 10
ފޯރިގަދަ މެޗެއް، ލަންކާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އަންނަ ހަފްތާގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ކުޅުނު ރަސްމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ވަރުގަދަ ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓިީމު...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 6
ވޮލީގެ ފޯރި އަލުން ގެންނަން މިރޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް

ރާއްޖޭގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބައިނަލްއަގުވާމީ ވޮލީބޯޅައިގެ ދެ މުބާރާތެއް ބޭއްވި ނަމަވެސް ދިވެހި ޓީމަށް ނަތީޖާ ނެރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމާއި ފިރިހެން ޓީމަށް އެ މުބާރާތުގައި އެކަށީގެންވާވަރުގެ ސަޕޯޓެއް ލިބިފައިނުވާއިރު، މިރޭ ސްރީލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރު އިންޑޯ ހޯލުގައި ކުޅެވޭ މެޗަކީ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 3
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާގެ ވޮލީ މެޗު ފޯރިގަދަކުރަނީ

މި މަހު 18 ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ގެއްލިފައިވާ ވޮލީގެ ފޯރި އަލުން ދިރުވުމަށް މާލޭގައި ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީ ޓީމު ކުޅެން ރާވާފައިވާ މެޗުތައް އިތުރަށް ފޯރިގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރާވާފައިވާ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 6
ލަންކާ މެޗުތަކުން ރާއްޖޭގެ ވޮލީއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް

މި މަހު 18 ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން މާލޭގައި ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ރާވާފައިވާ މެޗުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅައިގެ ފޯރި އަލުން ގެނުވަން ލިބިގެންދާނެ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ބުނެފި...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ލަންކާ ވޮލީ ޓީމު މާލެ އަށް

މި މަހު 18 ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން މާލޭގައި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ބޯޅަ ޓީމު މެޗުތަކެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 8
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ހުޒާންޓެ އަށް

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ ހުޒާމް (ހުޒާންޓެ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 11
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންޓަރިމް ކޮމިޓީ ސައްހަބާ؟

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައްވައި، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގުން، ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލު ކުރެއްވުމަށް، ޖޫން 13، 2019 ދުވަހު، ކޮމިޝަނަ އޮފް ސްޕޯޓްސް ވަނީ ނިންމަވައިފަ އެވެ. އެ ނިންމެވުމުގެ ގާނޫނީ ސައްހަކަން ބަލަން، ވޮލީބޯޅައާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއިން ބޭނުންވާ ކަމަށް، މީޑިއާއިން މަޢުލޫމާތު...

13 ޖުލައި

July 13, 2019 3
ސާބިއާ ކޭމްޕުން ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް ކުރިއެރުން

ސާބިއާގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކުން ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
"ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް ބޭނުންވަނީ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް"

ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް މި ސަރަހައްދުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ފަށައި ޒުވާން އުމުރުގައި ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ހޯދައިގެން ރަނގަޅު ތަމްރީންތަކެއް ދީގެން އޭގެތެރެއިން ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނެފި...

07 ޖުލައި

July 07, 2019 4
ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް ލިބުނީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ކޯޗު

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު މިހާރު ސާބިއާގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރަމުން އަންނައިރު، މިއީ ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ އިތުރަށް ދަސްކޮށް ގިނަ އާ ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްލަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 1
ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް ސާބިއާގެ އިތުރު އެހީތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އިތުރު އެހީތަކެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސާބިއާގެ ވޮލީބޯލް ފެޑެރޭޝަނާ އެކު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
ތަމްރީންތަކަށް ގައުމީ ޓީމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕަށް

އަންނަ މަހު މޮރިޝަސްގައި އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ސާބިއާގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ހޯދައިދެއްވައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 3
ވޮލީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު ޑިލައިޓް އައްޔަ އިސްތިއުފާދީފި

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމު ފުރަމުން އައި އަލީ ލަތީފް (ޑިލައިޓް އައްޔަ) މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 5
މެޑެއްޔާ މެދު ސަތޯގެ އުއްމީދަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

އަންނަ ޖުލައި މަހު ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް މެޑަލެއް ގެނެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ވޮލީބޯޅަ ކޯޗު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ސަތޯ) ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 1
އައިއޯއައިޖީގައި ވޮލީން މެޑަލްގެ އަމާޒުގައި

އަންނަ ޖުލައި މަހު ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ދާ ގައުމީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ އަމާޒަކަށްވާން ޖެހޭނީ މެޑަލް ހޯދުން ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.