17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 6
ސެންޓްރަލް ޒޯނަށް ތައްޔާރުވާން ވޮލީ ޓީމުތައް ޔޫރަޕަށް

މި އަހަރު އޮންނަ ސެންޓްރަލް ޒޯން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ އަންހެން އަދި ފިިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ޔޫރަޕަށް ދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ވީއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
ބިދޭސީ ކޯޗާ އެކު އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ޓްރެއިިނިން ކުރިއަށް

ސާބިއާގެ ކޯޗު ކިޔަޗް ރަޑޯވަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ބޮޑު ސްކޮޑަކާ އެކު ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 7
ތިން ވަނަ ހޮވި މެޗުން ލަންކާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗުން ސްރީ ލަންކާ އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެ، ރާއްޖެ މި ފަަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ވެސް ހަތަރު ވަނައިގައި ފަރުޖައްސާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 14
ސެމީން އިންޑިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާ އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 2
ސެމީގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 6
ޕާކިސްތާން ވަކިވުމުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ސެމީ އަށް

އިއްޔެ ފެށި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އިންޑޯ ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުން ޕާކިސްތާން އަންހެން ޓީމު ނަން ނެގުމުން ރާއްޖެ އަށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 1
ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެއްޖެ: ކޯޗު

ދާދި ފަހުން ނިމިދިޔަ އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރިހި މެޑަލާ އެކު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެއްޖެކަމަށާއި އެއީ ރަނގަޅު މިސްރާބުގައި އިތުރަށް ކުރިއަށްދާން ލިބޭނެ ހިތްވަރެއް ކަމަށް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު އަހުމަދު އަދީލް (ބޭބެ) ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 2
"ރިހި މެޑަލަކީ އަންހެން ޓީމު ކުރި ހިތްވަރުގެ ނަތީޖާ"

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރިހި މެޑަލަކީ އަންހެން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު މުހައްމަދު ފައިސަލް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 3
ނޭޕާލަށް ޗެމްޕިއަންކަން، ރާއްޖެ އަށް ދެ ވަނަ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ސީދާ ތިން ސެޓުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ނޭޕާލުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 7
ރާއްޖެ ބަލިކޮށް ނޭޕާލަށް ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ މައްޗަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ސީދާ ތިން ސެޓުން ކުރި ހޯދައި ނޭޕާލުން ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 4
ކެޕްޓަން ހައްވަގެ ތައުރީފު މުޅި ޓީމަށް!

އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން ޖާގަހޯދުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ވެސް އެއް އަޒުމެއްގައި ކުރި މަސައްކަތް ކަމަށް އަންހެން ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހައްވާ ރާޝިދާ (ހައްވަ) ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 12
ފައިނަލުގެ ޖާގައަކާ އެކު ރާއްޖެ އަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބެއް

ފަސޭހަކަމާ އެކު ސީދާ ތިން ސެޓުން އަފްގާނިސްތާން ބަލިކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 1
ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ކުރިއަށް

ސީދާ ތިން ސެޓުން މުބާރާތް ބާއްވާ ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މެޑަލެއް ހޯދުމުގެ އުއްމީދުގައި އެއް ފިޔަވަޅު ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 1
ކިރްގިސްތާން އަތުން އަންހެން ވޮލީ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި މިއަދު ފެށި އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ކިރްގިސްތާން އަތުން މޮޅުވެ ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ބޯޅަ ޓީމުން މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.