11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 3
ގެއްލުން ލިބުނު ރަށްތަކުގެ ހާލަތު އެބަ ބަލަން:ޑިޒާސްޓާ

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ރަށްތަކުގެ ހާލަތު މޮނީޓާ ކުރަމުންދާ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019
ކާރިސާތަކުގައި އަވަހަށް މައުލޫމާތު ދިނުން މުހިންމު

ކާރިސާތަކުގައި ސަރުކާރުން ހިއްސާކުރާ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިއްމުކަން ނެޝަނަލް ޑިސާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ނޫސްވެރިންނަށް މިއަދު ކިޔައިދީފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 6
ފެންބޮޑުވެ، ގެއްލުންވި ގެތަކަށް ފައިސާ ދޭން ފަށައިފި

މި މަހު ކުރީކޮޅު މާލެ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކަށް އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރަން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (އެންޑީއެމްސީ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 19
ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް 50،000 ޑޮލަރު ދެނީ

އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓްގައި ފެންބޮޑުވެ، ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުންތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން އެ ގައުމަށް 50،000 ޑޮލަރު (770،000ރ.) ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 9
ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބަނޑިދޫއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ދ. ބަނޑިދޫއަށް މިއަދު ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކުން ޖަޕާނުގެ އޮސާކާ ގުޑުވާލައިފި

މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ޖަޕާނުގެ އޮސާކާ ސިޓީ އަށް އައި، ރިކްޓަ މިންގަނޑުން 6.1ގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކުން މުޅި އެ ސަހަރު ގުޑުވާލައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 54
ކުޅި ހިއްކައިފިނަމަ ފެންބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު:ރިޕޯޓު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން އައި ނަމަވެސް ކުޅި ހިއްކައިފި ނަމަ، ވާރޭ ވެހިގެން އެ ރަށުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށް، އެއާޕޯޓު ހަދަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ހެދި އީއައިއޭ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017
ސަންޑްރާ ބްލޮކް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް އެރި ތޫފާން ހާވީގައި އެ ސްޓޭޓުގެ ބައެއް ސިޓީތަކުގައި އާދަޔާޚިލާފަށް ފެން ބޮޑުވެ ހާލުގައި ޖެހުނު 30،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސަންޑްރާ ބްލޮކް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 7
މި ފޮޓޯއިން އާދަޔާޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގަވޭތަ؟

ގުދުރަތީ ހާދިސާތަކުގެ ބައެއް މަންޒަރުތަކީ ބައެއް ފަހަރަށް އިންސާނުންގެ ވިސްނުމަކަށް ވެސް ގެނެވޭ ވަރަށް ވުރެ އަޖައިބު ކަންކަމެވެ. އެމެރިކާގެ މިސިސިއްޕީގައި ހޮނުއެޅުމުގެ ސަބަބުން ގަހެއްގައި ރޯވެފައި ހުއްޓާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކަށް ވެސް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިގެން އުޅެނީ އެކަމުގެ އާދަޔާޚިލާފު ކަމުންނެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 9
ރާއްޖެއަށް ގިނައިން ކާރިސާތައް ދިމާވާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެއަށް ގިނަ ކާރިސާތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން ދާ ކަމަށާއި މިއީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވިސްނަން ވެއްޖެ ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 18
ނައިފަރު ކައިރި އަށް ކުޑަ ބިންހެލުމެއް

ޅ. ނައިފަރު ކައިރި އަށް ކުޑަ ބިންހެލުމެއް ރޭ އައިސް، އޭގެ ލޮޅުމުގެ އަސަރު އެ ރަށަށް ކޮށްފި އެވެ.