08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް ހައްޔަރުކޮށްފި

ލާހޯރް (އޮގަސްޓް 8) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަރިޔަމް ނަވާޒް މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 2
ނަވާޒް ޝަރީފަށް ހުކުމްކުރި ފަނޑިޔާރު ވަކިކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 13) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މައްޗަށް، ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވި ފަނޑިޔާރު މަގާމުން ދުކުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލޯ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
އެކައުންޓެބިލިޓީ ކޯޓަށް މަރިޔަމް ނަވާޒް ހާޒިރު ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 10) - ނޭޝަނަލް އެކައުންޓެބިލިޓީ ބިއުރޯ (އެންއޭބީ) އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަވާޒް އެކައުންޓެބިލިޓީ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019
"ނަވާޒް ޝަރީފަށް ހުކުމްކުރި ފަނޑިޔާރަށް ބިރު ދެއްކި"

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 7) - ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް ހުކުމްކުރި އެކައުންޓެބިލިޓީ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަށް ވަނީ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ބިރުދައްކާފައި ކަމަށް ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގު-ނަވާޒްގެ ލީޑަރު މަރިޔަމް ނަވާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 1
ފަރުވާ ހޯދަން ހަ ހަފުތާ އަށް ނަވާޒް ޝަރީފް މިނިވަންކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 26) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި ހަ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 1
ޖަލުގައި ހުންނެވި ނަވާޒް ޝަރީފް ހޮސްޕިޓަލަށް

ލާހޯރް (ފެބްރުއަރީ 2) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުންގެންދާ ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް މިއަދު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 1
ޖަލުގައި ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ: ރިޕޯޓް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 10) - ހަތް އަހަރު ދުވަހުގެ ހުކުމެއްގައި ޖަލުގައި ހުންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 1
ނަވާޒް ޝަރީފަށް އިތުރު ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 24) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ހަތް އަހަރުގެ އިތުރު ޖަލު ހުކުމެއް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018
ޕާޓީގެ ލީޑަރު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ޒިންމާ އިމްރާން ޚާނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 10) - ޕާކިސްތާން މުސްލިމް ލީގު- ނަވާޒް (ޕީއެމްއެލް) ގެ ލީޑަރު ޝަހުބާޒް ޝަރީފް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ކަމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 9
ނަވާޒް ޝަރީފް ގެންގުޅުއްވި ގެރިތައް ނީލަން ކިޔައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ގެންގުޅުއްވި ގެރިތައް ވެސް އިމްރާން ޚާންގެ ސަރުކާރުން ނީލަން ކިޔައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018
ޖަލުން ދޫކޮށްލި ނަވާޒް ޝަރީފް ކޯޓަށް ދާން އަންގައިފި

ލާހޯރް (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި އިއްވާފައިވާ 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑްކޮށް، މިނިވަންކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ލާހޯރުގެ ހައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018
މަންމައާ ބައްދަލުވި ވަގުތު ނަވާޒް ޝަރީފަށް އުފަލުގެ ކަރުނަ

ލާހޯރު (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައި ހުރި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑްކޮށް، ޖަލުން ނެރުނު ފަހުން މަންމައާ ބައްދަލުވި ވަގުތު އުފަލުން ކަރުނަ ހިލުނު ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުން ނެރުމުގައި ސައުދީއާ ޑީލެއް ނުހަދާ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް އާއި އާއިލާގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑްކޮށް، ޖަލުން ނެރެފައި ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއާއާ އެކު ހެދި ޑީލެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓަރަކު ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 5
ޖަލުން ދޫކޮށްލި ނަވާޒް ޝަރީފަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑްކޮށް އޭނާ ވަގުތުން ދޫކޮށްލަން އިސްލާމްއާބާދު ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ އެންގުމާ އެކު ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުން ނެރުމުން އެތައް ބަޔަކު އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 3
ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުން ދޫކޮށްލަން ކޯޓުން އަންގައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް އާއި ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަވާޒްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ފަހު އެ ދެބަފައިން ޖަލުން ދޫކޮށްލަން ޕާކިސްތާނުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 7
އަނބިކަނބަލުންގެ ޖަނާޒާ އަށް ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަލުން ނެރެފި

ލާހޯރު (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ލަންޑަނުގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް އިއްޔެ އަވަހާރަވި ކުލްސުމް ނަވާޒުގެ ޖަނާޒާ އަށް ފިރިކަލުން އަދި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް މިއަދު ޖަލުން ނެރެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 1
ނަވާޒް ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އަނބިކަނބަލުން އަވަހާރަވެއްޖެ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ އަނބިކަނބަލުން ކުލްސުމް ނަވާޒް ލަންޑަނުގައި މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 2
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހާލު ރަނގަޅުވުމާ އެކު ޖަލަށް

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 1) - ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކާ ގުޅިގެން އިސްލާމްއާބާދުގެ ޕާކިސްތާން އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައެންސް (ޕިމްސް) ގެ ކާޑިއެކް ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ދޭން ފެށި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހާލު ރަނގަޅުވުމާ އެކު އަނެއްކާވެސް ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 1
ހޮސްޕިޓަލްގައި ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ވޯޑު ވެސް ކުޑަ ޖަލަކަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 31) - ރާވަލްޕިންޑީގެ އަޑިއަލާ ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅެއް ކުރިމަތިވުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައެންސް (ޕިމްސް) އަށް ބަދަލުކޮށް މިހާރު ފަރުވާ ދެމުންދާ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް އޮންނެވި ވޯޑު ވެސް ކުޑަ ޖަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 1
ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި ނަަވާޒް ޖަލުން ހޮސްޕިޓަލަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 30) - ދިހަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުންގެންދާ ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް ކުރިމަތިވި ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކާ ގުޅިގެން ރާވަލްޕިންޑީގެ އަޑިއަލާ ޖަލުން އިސްލާމްއާބާދުގެ ޕާކިސްތާން އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައެންސް (ޕިމްސް) އަށް ބަދަލުކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.