26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 3
މާފަރު އެއާޕޯޓުގައި ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމް ގާއިމުކޮށްފި

ނ. މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ވަގުތީ އިންތިޒާމުގެ ބަދަލުގައި އާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 2
ކެމިކަލް ހުއްދަ އަށް އެދޭ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރަނީ

ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމަށް އޮންލައިންކޮށް ހުއްދަ އަށް އެދެވޭ "މަކުޑި ސިސްޓަމް" އަޕްގްރޭޑުކުރަން މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 2
އެންސީއައިޓީގެ އޮންލައިން ބީލަމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ގޭގައި ތިބެގެން ކުރަންޖެހޭއިރު ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ...

June 13, 2020 39
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުން ނިމުމަކަށް

ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ އަދި މަރުވާ މީހުންގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެއްތަނަކުން ލިބޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ "ގެމެން" މޮޑިއުލް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 12
ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަން

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުން ކުރުމުގައި ރައްކާތެރިވެ، އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ އެކައުންޓުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއއައިޓީ) ން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 18
ޑިވެލޮޕަރުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ފެތުރޭ ކޮވިޑް-19 އިން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްކޫލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި، ނެޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) ގެ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު މިއަދު...

11 މާޗް

March 11, 2020 28
އޮފީސްތަކުގައި ފިންގަޕްރިންޓް ޖެހުން ހުއްޓާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ބަލި ޖެހިފައިވާ އަށް މީހަކު ރާއްޖެ އިން ވެސް ފެނިފައިވާތީއާ އެކު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން އޮފީސްތަކަށް ވަދެ ނުކުތުމުގަ އާއި ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ފިންގާޕްރިންޓް ބޭނުންކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 7
ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ޑޭޓާ ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ހިދުމަތް ދޭން ނެޝަނަލް ޑޭޓާ ސެންޓަރު އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 6
އެންސީއައިޓީގެ ކޮރަޕްޝަން އޭސީސީން ދިރާސާކުރަނީ

ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ)ން 2017 ގައި 4.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮރަޕްޝަނެއް ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

September 17, 2019 76
4 މިލިއަންގެ ކޮރަޕްޝަނެއް، ތުހުމަތު އަޝްމަލީ އަށް!

ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ)ން ހިންގި، ނެޝަނަލް ޑޭޓާ ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ޔޫޕީއެސް ސިސްޓަމް ހޯދުމުގެ 4.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއަކީ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެއް...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 3
ޑޭޓާސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) ގައި ހުންނަ ޑޭޓާ ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަދައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 14
ވައުދު ފުއްދުން އަވަސްކުރަން ޑިވެލޮޕަރުން ހޯދަނީ

ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އެދެވޭގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދުމަށް، ނޭޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) އަށް އިތުރު ސޮފްޓްވެއާ ޑިވެލޮޕަރުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 15
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރަން ޓެކް ކައުންސިލެއް

ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް "ޓެކް ކައުންސިލް"ގެ ނަމުގައި ކައުންސިލެއް އުފައްދަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 12
އެންމެ ލައިނެއް ބަހައްޓަނީ ބޭކާރު ލައިންތައް ކަނޑާލަން

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި އެންމެ ޓެލެފޯން ފިކްސްޑް ލައިނެއް ބަހައްޓަނީ ބޭކާރު ލައިންތައް ކަނޑާލަން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 28, 2018 19
ކޮންމެ އޮފީހަކަށް އެންމެ ފިކްސްޑްް ލައިނެއް ހަމަޖައްސަނީ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޓެލެފޯން ފިކްސްޑް ލައިންތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެއް ލައިން ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، ދެން ހުރިހާ ފިކްސްޑް...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 6
މުސާރަ ޝީޓް ހަދައި ކޮންޓެންޓް ޝެއާކުރަން ދެ ސިސްޓަމެއް

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި މުސާރާ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އޮޓޯމެޓިކުން ނަގައިދޭ ސިސްޓަމަކާއި ކޮންޓެންޓް ޝެއާކުރާ ސިސްޓަމެއް އިއްޔެ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 6
ކުރާ ހޭދަތަކުން ރަނގަޅު ބަދަލެއް ލިބެންޖެހޭ:މުނައްވަރު

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާ ހޭދަތަކުން ރަނގަޅު ބަދަލެއް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 3
އެމްކިއުއޭ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެގޮތް ހަދަނީ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ)ގެ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހެދުމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 7
ބަޔޯމެޓްރިކްސް އައިޑީކާޑު ހަދަން ތައްޔާރުވަނީ

ދިވެހިންނަށް ބަޔޯމެޓްރިކް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ތައާރަފްކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 17, 2016 3
ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަން ރޮބޮޓިކް ސްކޭނަރެއް ގެންނަނީ

ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރިކޯޑުތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމަކުން ބެލެހެއްޓުމަށް މިލިއަނައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ރޮބޮޓިކް ބުކް ސްކޭނަރެއް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ސްރީ...

July 17, 2016 14
މައިކްރޮސޮފްޓާއެކު ބޮޑު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކޮމްޕިއުޓާ ސޮފްޓްވެއާ ކުންފުނި، މައިކްރޮސޮފްޓާއެކު ނޭޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) އިން ބޮޑު މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުމަށް ފަސް އަހަރުގެ...