17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 9
އެކޮމަޑޭޝަނަށް ފައިސާ ދެއްކީ ރަނގަޅަށް: އެންޑީއެމްއޭ

ކޮވިޑް-19ގައި ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލާއާ ދުރުން އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭން ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ރިސޯޓުތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ވާނީ އުސޫލެއްގެ...

September 17, 2020 16
9 މިލިއަނަށް ވީ ގޮތް ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭނެ:އެންޑީއެމް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓު އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ކުރި ހަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ކެއުންބުއިމަށް ހޭދަކުރި ނުވަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަފުސީލުތައް އެނގެން ނެތް...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 92
ކެއުމަށް ހޭދަކުރި 9 މިލިއަނާ މެދު ސުވާލުއުފައްދައިފި!

ކޮވިޑް-19ގެ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (ދަރުބާރުގެ) އާއި ބައެއް ފެސިލިޓީތަކުގެ ކެއުންބުއިމަށް މިދިޔަ ޖެނުއަރީން މިދިޔަ ޖޫންގެ ނިޔަލަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން ނުވަ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތަކާ މެދު އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 4
ޔޫކޭގެ ކުންފުންޏަކުން 75،000 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދޭން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ވޯލްޑް ވައިސް ފުޑްސް އިން ރާއްޖެއަށް 75،000 ސާޖިކަލް މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 35
ކޮވިޑާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް 814 މިލިއަން ހަރަދު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 812 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 22
މެނޭޖްމަންޓުން މަހަކު 20މިލިއަން ހޭދަކުރާނެ: ޓްރީޓޮޕް

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ސަރުކާރަށް ދީފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މޭނެޖްމަންޓުން މަހަކު 20 މިލިއަން ރުރިފިޔާ ހަރަދުކުރާ ގޮތަށް ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 18
މި މަސައްކަތުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވޭ: މަބްރޫކް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ވަޒީރުންނާއި އެކި އިދާރާތަކުގެ ބައިވެރިވުން ބޮޑު ކަމަށް ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 24
ބިދޭސީންނަށް 1000 ޖާގައިގެ ތަނެއް އަމިން އިން ދީފި

ތޮޮއްޖެހިފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން، ބައިތިއްބަން 1،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ފެސިލިޓީއެއް އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ދީފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 5
އަލިފާނުގައި އިމާރާތްތަކަށް 35 މިލިއަންގެ ގެއްލުން

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި އިމާރާތްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު 35 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 2
ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑު؛ 14 ގެއަކާއި ހަ ގުދަން އެނދި

ކެމިކަލް ގުދަނުގައި ރޯވެ މާލޭގައި މިހާތަނަށް ހިނގި އަލިފާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ހާދިސާގައި 14 ގެއަކާއި ހަ ގުދަނެއް އެނދި ކަމަށް ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ. އެ ހިސާބުތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ގިނަ އާއިލާތަކެއްގެ ދިރިއުޅުން ވަނީ އަނދައި އަޅިއަށްވެފަ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 6
ހާލުގައި ޖެހުނު މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދީފި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ސިވިލް ސާވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއް މަސް ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޗުއްޓީއެއް ދޭން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 13
މާލެ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

މާލެ އަށް މިއަދު ހެނދުނު އާދަޔާ ޚިލާފަށް އުދައަރައި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ލޮނުގަނޑު އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019
ކާރިސާތަކުގައި އަވަހަށް މައުލޫމާތު ދިނުން މުހިންމު

ކާރިސާތަކުގައި ސަރުކާރުން ހިއްސާކުރާ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިއްމުކަން ނެޝަނަލް ޑިސާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ނޫސްވެރިންނަށް މިއަދު ކިޔައިދީފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 11
ރޯވި ގޭގެ 10 މީހުންނަށް ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ދީފި

ގ. ރެޑްޕާލް ގޭގައި ރޯވެ އެ ގޭގެ ތިން ފްލޯގައި ވެސް މީހުންނަށް ނޫޅެވޭ ވަރަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާތީ އެ ގޭ އެންމެންނަށް މިހާރު ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 2
މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވިއްސާރަކޮށް، ކަނޑު ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.