17 ޖޫން

June 17, 2020 2
ނޭޕާލްގައި މެންޑަރިން ކިޔަވައިދޭން ޗައިނާ ޓީޗަރުން ހިލޭ

ޗައިނާގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ރަސްމީކޮށް ކިޔަވައިދިނުގައި ބޭނުންކުރާ މެންޑަރިން ބަސް، ނޭޕާލްގެ ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ކުރަން އެދި އެ ބަސް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 8
ގަމުގެ ޑޮކްޓަރު އަވަހާރަވަންދެން ވެސް ބަލިމީހުންނާ އެކު

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ޑރ. ރާޖޭޝް އަޗަރްޔާ އަށް އަނގައިގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެނގިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ބަލި މީހުން ބައްލަވައި ބަރާބަރަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި އެވެ. ކަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ގިނަ...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 139
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 72 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދުގެ މިހާތަނަށް 116 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. މިއީ އެއް ދުވަހެއްގައި މިހާ ގިނަ އަދަދަކަށް ރާއްޖެ އިން އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 45
ރާއްޖޭގައި ނަމޫނާ ދެއްކި ނޭޕާލް ޒުވާނާ އިސްލާމްވެއްޖެ

މީގެ ކުރިން އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި އޭނާ ހޯދީ ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުން ލިބުނު އާމްދަނީން ބައެއް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ގައުމު ނޭޕާލްގެ ނިކަމެތި ކުދިންނަށް ހޭދަކުރަމުން އަންނާތީ އެވެ. އެފަދަ އުފާވެރި އެހެން ހަބަރެއް މިއަދު ދިވެހިންނަށް އޭނާ ދިނީ އިސްލާމް ވިކަން އިއުލާންކޮށްގެންނެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 23
ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނެސްފި

ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލުގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދިވެހިން، ބަންގްލަދޭޝްގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 11
ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމުން އެ ގައުމުތަކުގައި ތާށިވި ދިވެހިން، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 1
އެސްޑީއެފުން ސާކަށް 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ސާކް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ފަންޑް (އެސްޑީއެފް) އިން މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 5
ނޭޕާލްގައި ތާށިވި ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނަށް އުއްމީދެއް

ފްލައިޓެއް ޗާޓަރުކޮށްގެން ނަމަވެސް ރާއްޖެ ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިން ޔަގީންކަމާ އެކު އުއްމީދު އާވެފައިވާ ކަމަށް ނޭޕާލްގައި ތާށިވި ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 20
ނޭޕާލުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނެވޭނީ ބޯޑަރު ހުޅުވުމުން

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށް ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމި ނޭޕާލުގައި ތިބި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ނޭޕާލުގައި ތާށިވެފައި ތިބި 17 މީހުން ގެނެވޭނީ އެ ގައުމުގެ ބޯޑަރު ހުޅުވުމުން ކަމަށާއި ބޯޑަރު ހުޅުވާލިހާ އަވަހަކަށް އެ މީހުން ގެނެވޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

24 މާޗް

March 24, 2020 10
ނޭޕާލުގައި ދިވެހި 17 ދަރިވަރަކު ތާށިވެފައި

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި އިތުރަށް ފެތުރިދާނެތީ އެހީތެރިވުމަށް ގެންނަން ނިންމި ނޭޕާލުގައި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން 17 ކުއްޖަކު ރާއްޖެ ނާދެވި އެއާޕޯޓްގައި ތާށިވެފައި ތިބޭތާ ހަތަރު ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށް އެ ދަރިވަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 6
ނޭޕާލުގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވާ ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ރާއްޖެ އިން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނި، އެ ވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް، ނޭޕާލުގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވާ ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 8
ނޭޕާލް އަށް ދަތުރުކުރެވޭނީ ކޮވިޑް-19 ނެތް މީހުންނަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާ ދެކޮޅަށް ނޭޕާލް އިން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ ގައުމަށް އެތެރެ ވެވޭނީ އެ ބަލި ނެތްކަމަށް ދައްކާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް އޮތް މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް އެ ގައުމުން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 2
ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑަށް ސީއީއޯއެއް ހޯދަނީ

ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑު (އެސްޑީއެފް)ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 12
ރަޖާނީގެ ލޯބި: ލިބޭ މުސާރަ ނޭޕާލްގެ ފަގީރުންނަށް

އެހެން ބިދޭސީންނެކޭ އެއްގޮތަށް ނޭޕާލްގެ ރަޖާނީ ޝްރެސްތާ ވެސް ރާއްޖެ އައީ ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދައި ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުމަށެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ އެހެން ބޭނުމެއް ވެސް އޮތެވެ. އެއީ އޭނާ އަމިއްލަ ރަށުގައި ނިކަމެތިންނަށް ހިންގާ ފައުންޑޭޝަނަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް ހޯދާށެވެ. އޭނާ ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބޭ...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 1
އެވަރެސްޓް ފަރުބަދަ ސަރަހައްދަށް ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ މައުންޓް އެވަރެސްޓަށް އަރާ މީހުންނާއި އަރަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، އެ ފަރުބަދަ ހުރި ނޭޕާލަށް އިގުތިސާދީ ގޮތުން ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުނަސް، އެ ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ގުޅިފައި ވަނީ ވެސް...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ސާކްގެ އާޓް ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ސާކް ގައުމުތަކުގެ ފަންނުވެރިންނާ އެކު ބާއްވާ "ސާކް އާޓިސްޓް ކޭމްޕް އެންޑް ޕެއިންޓިން އެގްބިޒިޝަން" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައި، ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019
ނޭޕާލުގައި ފެންބޮޑުވެ 50 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަތުމަންޑޫ (ޖުލައި 14) - ނޭޕާލަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ، ބިންގަނޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
ސާކް ފެސްޓިވަލް: ރާއްޖޭން "ގޮށްރާޅު" އާއި "ސޯލް"

އަންނަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ފަށާ 9 ވަނަ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ދެ ފިލްމު ވާދަ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 1
އެވަރެސްޓުގައި މީހުން މަރުވީ ތޮއްޖެހިގެން ނޫން: ނޭޕާލް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ ކަމަށް ވާ މައުންޓް އެވަރެސްޓްގެ ކޮޅަށް އަރަން އުޅުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މި މަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވީ ހަމައެކަނި ތޮއްޖެހިގެން ނޫން ކަމަށް ނޭޕާލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 1
ނޭޕާލުގެ އެއާޕޯޓަށް ބޯޓެއް ވެއްޓި ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަތުމަންޑޫ (އެޕްރީލް 15) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއާޕޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޭޕާލުގެ އިރުން އޮންނަ ލުކްލާ އެއާޕޯޓަށް ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.