07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 14
ފުޓްބޯޅައިން ރަނަށް ކުރި އުއްމީދު ފެނަށް!

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި މިއަދު ގޭމްސް ބާއްވާ ނޭޕާލް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ރާއްޖެ ފައިނަލަށް ނުހޮވި ކަޓައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 4
ނޭޕާލުގެ ތަރި ބިމަލް ޗެމްޕިއަން ޓީސީ އަށް

ނޭޕާލް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ތަރި ބިމަލް ގާތީ މަގަރު ރާއްޖޭގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ގެންނަ ގޮތަށް ހަަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 1
ނޭޕަލަށް މި ގެއްލުނީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ކޯޗު

ރާއްޖެ އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ނޭޕާލަށް ގެއްލުނީ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ތަށި ހޯދަން ލިބިފައި އޮތް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ބާލް ގޯޕާލް މަހާރަޖަން ބުނެފި އެވެ.

September 12, 2018 50
ފައިނަލަށް ގޮސް ރާއްޖޭން މާޔޫސްކަން ފިލުވާލައިފި

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭ ނޭޕާލް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ދިވެހިރާއްޖޭން ނުވަ އަހަރަށް ފަހުމުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭން މި މުބާރާތުގެ...

September 12, 2018 3
ކިރަން އާއި ޝްރެސްތާ: ނޭޕާލުގެ މުހިއްމު ދެ ހަތިޔާރު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުރުސަތު ހޯދުމަށް ނޭޕާލުން މިއަދު ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވާން ޖެހޭ ދެ ކުޅުންތެރިން އެބަތިއްބެވެ. އެއީ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
ކެޓުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ މުޅި ޓީމު: ބަންގްލަދޭޝް ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިރޭ ނޭޕާލް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ބަންގްލަދޭޝް ކެޓުމުން އޭގެ ޒިންމާ ވަކި ބަޔަކު ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި ބަލިވީ މުޅި ޓީމު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިންގްލެންޑްގެ ޖޭމީ ޑޭ ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 2
ބަންގްލަދޭޝް ކަޓުވާލައި ނޭޕާލް ސެމީ އަށް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިރޭ އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު ބަންގްލަދޭޝް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ނޭޕާލް މުބާރާތުގެ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

September 08, 2018 1
ނޭޕާލަށް ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ބަލިކުރެވޭނެ: ކޯޗު

މި ފަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދަން މިއަދު ކުޅޭ މެޗުން މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ބަންްގްލަދޭޝް ބަލިކުރަން ނޭޕާލަށް އޮތީ މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ. ނޭޕާލްގެ ކޯޗު ބާލް...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
ހައްގު މޮޅަކާ އެކު ދިރުން ލިބިއްޖެ: ނޭޕާލް ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިއަދު ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކުޅުނު ބޫޓާން އަތުން 4-0 އިން ލިބުނީ ހައްގު މޮޅެއް ކަމަށާއި މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ހިތްވަރާ އެކު ޓީމަށް ދިރުން ލިބިއްޖެ ކަމަށް ނޭޕާލްގެ ކޯޗު ބާލް ގޯޕާލް މަހާރަޖަން ބުނެފި އެވެ.

September 06, 2018
ފަސް އަހަރަށް ފަހު ނޭޕާލަށް ސާފްގައި މޮޅެއް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ބޫޓާން 4-0 އިން ބަލިކޮށް ނޭޕާލުން މުބާރާތުގައި ފަސް އަހަރަށް ފަހު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. މި މޮޅާ އެކު ނޭޕާލަށް ވަނީ ސެމީގެ އުއްމީދެއް ލިބިފަ...

September 06, 2018
ނޭޕާލަށް ހުރިހާ ދޮރެއް އަދި ބަންދެއް ނުވޭ: ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މި ފަހަރު ނޭޕާލް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ފަހު ސިކުންތު ކޮޅުގެ ތެރޭގައި ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ޕާކިސްތާން އަތުން 2-1 އިން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ދެ ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 2
ކުރި އިންތިޒާރަށް ލިބުނީ އުފާވެރި އާ ފެށުމެއް: ކޯޗު

ތިން އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަަކަށް ފަހު ޕާކިސްތާނުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅައިގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ސާފް ސުުޒުކީ ކަޕްގައި ނޭޕާލް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވުމާ އެކު ކުރި އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އައިސް އުފާވެރި ފެށުމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ޕާކިސްތާންގެ ބްރެޒިލް ކޯޗު ހޯސޭ އެންޓޯނިއޯ ނޮގޭރާ ބުނެފި އެވެ.

September 04, 2018
ފަހު ވަގުތު ޕާކިސްތާނުން ނޭޕާލް ބަލިކޮށްފި

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ޕާކިސްތާނުން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފަހު ވަގުތު ވައްދާލި ގޯލުން 2-1 އިން ނޭޕާލް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މި...

September 04, 2018
"ނޭޕާލް ކުރިއަށްދަނީ ކާމިޔާބީތަކެއްގެ ފިޔަަވަޅުމަތިން"

މި ފަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕާ ނޭޕާލް ކުރިމަތިލަނީ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި އެ ޓީމަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ ފިޔަވަޅުމަތީގައި ކަމަށާއި މި މުބާރާތާ...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018
ވިސާ މައްސަލަ ޖެހި ނޭޕާލް ކޯޗަށް މަގާމް ގެއްލިއްޖެ

ނޭޕާލް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖަޕާނުގެ ޔޮޓޮކޫ ކޯޗީ އަށް އެ ގައުމަށް އެރުމުގެ ހުއްދަ އިމިގްރޭޝަނުން ނުދިނުމުން، އޭނާ ވަކިކޮށް ސާފް ސުޒުކީ ކަޕަށް ޓީމު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ބާލް ގޯޕާލް މަހާރަޖަންއާ ހަވާލްކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017
ޓީސީ އޮތީ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި: ނޭޕާލް ކީޕަރު

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިއަދު ފަށާ ޝެއިޚް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށާއި ޓީމުގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމަކަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ނޭޕާލް ގޯލްކީޕަރު ކިރަން ޝެމްޝޮން ބުނެފި އެވެ.