06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 3
އިންޑިއާގެ "ޒަމާނީ ތިއޭޓަރުގެ ބައްޕަ" މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގައި މި ޒަމާނުގެ ސްޓޭޖް ތަމްސީލުތައް ދިރުވައި، އެ ދާއިރާ އިން މިހާތަނަށް އެތައް ބަޔަކު ބިނާކޮށްފައިވާ އެބްރާހީމް އަލްކާޒީ އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020
ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން ދިއްލީގައި ޕްލާސްމާ ބޭންކެއް

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 3) - ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ލޭގެ ޕްލާސްމާ ލިބުން ދަތިވުމުން އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ޕްލާސްމާ ބޭންކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
ދިއްލީގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ނުތަކާވަރަށް ޕޮޒިޓިވް ކޭސް

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 28) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން މިހާރު އިތުރުވަމުން ދަނީ ސިޓީގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ނުތަކާ ވަރަށް ކަމަށް ޗީފް މިނިސްޓަރު އަރްވިންދު ކެޖްރިވާލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 2
ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ދިއްލީގެ މުޅި އާބާދީ ޓެސްޓްކުރަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 26) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ނިއު ދިއްލީގައި އިތުރުވާތީ ވެރިރަށުގެ މުޅި އާބާދީ އެއްކޮށް ވައިރަހަށް ޓެސްޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 3
ދިއްލީން ޓެސްޓްކުރި ކޮންމެ ތިންމީހަކުން އެކަކު ޕޮޒިޓިވް

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 16) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީން މި ހަފުތާގައި ޓެސްޓްކުރި ކޮންމެ ތިން މީހަކުން އެކަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020
ދޮގު ޚަބަރަކާ ހެދި އަކްޝޭ ނޫހަކަށް ދައުވާކޮށްފާނެ

ނިއު ދިއްލީގައި ދިރިއުޅޭ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ދައްތަ އާއި އޭނާގެ ކުދިން މުމްބާއީ އަށް ގެންދަން އަކްޝޭ ކުމާރު ފްލައިޓެއް ޗާޓަރުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާއަކުން ފެތުރި ވާހަކައެއް، ދޮގުކޮށް، އެކަމާ ގުޅިގެން ދައުވާކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 2
ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ވައި ސާފުވަނީ؛ އެއްވަނަ ދިއްލީއަށް

ވައި ސާފުވުމަކީ ކޮރޯނާވައިރަހުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ބައްޔާ ހެދި ދުނިޔެ ބަންދުވެފައި އޮންނާތީ ގައުމުތަކުގައި ވައި ސާފުވަނީ އެވެ. ސަބަބަކީ، އެއްގަމާއި ކަނޑު އަދި ވައިގެ ތެރޭގައި އުދުހޭ އުދުހުންތައް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓިފައި އޮތުމެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 3
އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ބާޒާރުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 23) - މޭވާ އާއި ތަރުކާރީގެ ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރީގައި އޭޝިއާގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ބާޒާރު ކަމަށްވާ ނިއު ދިއްލީގެ އާޒާދުޕޫރް މަންދީގައި މުދާ ވިއްކާ މީހަކު ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވުމުން އެތައް ބައެއްގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި އެތަން ދުވަސްކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ބަންދު ކުރަން ގޮވާލައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 8
ދިއްލީގެ މިސްކިތުގެ އިވެންޓުން 24 މީހުން ޕޮޒިިޓިވް

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 31) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ނިޒާމުއްދީން އޭރިއާގެ މިސްކިތެއްގައި ބޭއްވި އިވެންޓަކަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭން 24 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 2
އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން ފުލުސް ބަތަލް

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 29) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ހިންދޫންނާއި މުސްލިމުންނާ ދެމެދު ހިންގާ ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލައި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން ހިތްވަރުގަދަ ފުލުހަކަށް ބަތަލެއްގެ ދަރަޖައިގައި ތައުރީފް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 6
ދިއްލީގެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އަމިތު ޝާހު

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 27) - ނިއު ދިއްލީގައި ހިންދޫން މިހާރު ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަމިތު ޝާހު ކަމަށާއި އޭނާ ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް...

February 27, 2020 16
އިންޑިއާ އެހީގައި، ފަހު 2 ދިވެހިން ވޫހާނުން ނެރެދީފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް ފެތުރެން ފެށި ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި ތިބި ނުވަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބާކީ ދެ ދިވެހިން އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، މިއަދު ހެނދުނު ދިއްލީ އަށް ގެންގޮސް...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 12
ދިއްލީގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 26) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ހިންގަމުންދާ ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް 20 މީހުން މަރުވިއިރު މިސްކިތެއްގައި ވަނީ ހުޅުޖަހައިފަ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 3
ބީޖޭޕީގެ މައްޗަށް މިފަހަރު ވެސް ކުރި ހޯދީ އޭއޭޕީ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 11) - އިންޑިއާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނިއު ދިއްލީގެ އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) ގެ މައްޗަށް އަރުވިންދު ކެޖްރިވާލްގެ އާމް އާދުމީ ޕާޓީ (އޭއޭޕީ) ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 3
ކޮރޯނާވައިރަސް: ކެރެލާގައި ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު

ބޭސްފަރުވާއަށް ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ދާ ކެރެލާ ސްޓޭޓްގައި ތިން މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން، ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 1
ނިއު ދިއްލީ: ގަރުނުގެ އެންމެ ގަދަ ފިނީގެ ތެރެއަށް

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 31) - ވޭތުވެދިޔަ ސަތޭކަ އަހަރަށް ބަލާއިރު އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީ އަށް އެންމެ ފިނިގަދަ ދުވަސް އިއްޔެ ތަޖްރިބާކޮށްފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 14
ނިއު ދިއްލީގައި ވެސް ހަމަނުޖެހުން

އެހެން ގައުމުތަކުން އެތެރެވާ މީހުން އިންޑިއާގެ ރައްޔިތަކަށް ވެވޭ ބިލަކީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ހަރަކާތެއް ކަމަށް ބުނެ، އިންޑިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ މުޒާހަރާތަކުގައި، ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީ ވެސް ހަމަނުޖެހުންތަކާ އިއްޔެ ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019
ދިއްލީގެ ވައި ތަޣައްޔަރުވާތީ ލިއޮނާޑޯގެ ކަންބޮޑުވުން

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ވައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވެ، އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ސިއްހީ ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި އަދި ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިވިސްޓް ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
ކުނި އެންދުން ނޫންގޮތެއް ނެތް: އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިން

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 6) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ވައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވެ، އާއްމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އުނދަގޫވުމާ ގުޅިގެން، ދިއްލީއާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކުގެ ދަނޑުތަކުގައި ކުނި އެންދުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރެއް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ނަމަވެސް ކުންޏާއި ހުއި އެންދުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އިންޑިއާގެ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 1
ދިއްލީއާ ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި ކުނި އެންދުން މަނާ!

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 5) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ވައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވެ، އާއްމުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އުނދަގޫވުމާ ގުޅިގެން، ދިއްލީއާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކުގެ ދަނޑުތަކުގައި ކުނި އެންދުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރެއް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 3
ދިއްލީ އަކީ ގޭސް ޗެމްބަރެއް، މިލިއަން މާސްކް ބަހައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 2) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ވައި ނުސާފުވެ ނުރައްކާތެރި މިންވަރަކަށް ވައި ތަޣައްޔަރުވުމުން އެ ސިޓީއަކީ "ގޭސް ޗެމްބަރެއް" ގެ ގޮތުގައި ޗީފް މިނިސްޓަރު އަރްވިންދު ކެޖްރިވާލް ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.