28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 7
ނިއުޕޯޓް ވިއު ހިންގި ބިމާ ގުޅޭ ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

ނިއުޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގި ބިން ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ބުރާސްފަތިދުވަހު ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރާނެ ކަަމަށް އެ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގާ ސްޓްރާޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 32
ނިއުޕޯޓް ވިއު ހިންގާ ބިން ހަވާލުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ނިއު ޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރެންޓް ހުރި ބިން 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 27
ސްޓްރާޑާ އަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައި ދިން: އޭސީސީ

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ނިއުޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގަމުން އަންނަ ސްޓާރާޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް ހޯދައި ދިން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 14
ނިއު ޕޯޓް ހުސްކޮށް، ބިމުގެ ކުލި ހޯދަން ކޯޓަށް

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ސްޓްރާޑާ ކުންފުނިން ހިންގާ ނިއު ޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރެންޓް ހުސްކުރުމަށާއި އެ ބިމުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ...

April 15, 2019 19
ނިއު ޕޯޓް ވިއު ހުސްކުރަން ހަރުކަށި އިންޒާރެއް ދީފި

ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ނިއު ޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރެންޓް މިހާރު ހިންގަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ، އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެތަން ހުސްކުރަން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ހަރުކަށި އިންޒާރެއް...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 50
ނިއު ޕޯޓާ ދެކޮޅަށް ބަޔަކު އުޅެނީ ޒާތީވެގެން: ޒާހިދު

ނިއު ޕޯޓް ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އޭނާގެ ސިޔާސީ ފުކުރު ހުރި ގޮތުން ބަޔަކު އޭނާއާ ޒާތީވެގެން ކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޒާހިދު...

April 13, 2019 66
ނިއު ޕޯޓްގައި އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް ނޯންނާނެ: އަސްލަމް

ނިއު ޕޯޓް ވިއު ހުސްކުރަން އެންގި އެންގުމަށް އަމަލްނުކުރާތީ އޭގެ ފަހަތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ހުންނެވި ކަމަށް ބައެއް މީހުން ކުރާ ތުހުމަތު...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 43
މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ނިއު ޕޯޓް ވިއު ހުހެއް ނުކުރޭ

ބްރިޖް ބަލަން މީހުން ތިބެން އެޅި ޕްލެޓްފޯމާ އެކު ތަރައްގީކޮށް ހުޅުވި ނިއު ޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރަންޓު ބަންދުކޮށް، އެ ބިން އެއް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުސްކުރަން ސަރުކާރުން ދިން މުއްދަތު އިއްޔެއަށް ހަމަވިއިރު ވެސް އެތަން ހުސްނުކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 59
ނިއު ޕޯޓް ވިއު ހުސްކުރަން ނޯޓިސް ދީފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖް އަޅަމުން ދިޔައިރު އެ މަންޒަރު ބަލަން މީހުން ތިބެން އެޅި ޕްލެޓްފޯމާ އެކު ތަރައްގީކޮށް ދާދި ފަހުން ހުޅުވި ނިއު ޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރަންޓު ބަންދުކޮށް، އެ ބިން އެއް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުސްކުރަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 22
ނިއު ޕޯޓަށް 15 މިލިއަން ނުދީ މަޑުކުރަން އަންގައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތް ކުރި "ޗާ ޓައިމް"، ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ތަޅާލަން ޖެހުމުން އެކަމުގެ ބަދަލުގައި، އެތަން ހިންގި ނިއު ޕޯޓު ކުންފުންޏަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް އިއްޔެ އަންގައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 22
ރަސްމީ ޖާފަތް މިފަހަރު ވަރަށް ފުރިހަމަ: ސަރުކާރު

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.