15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 4
ނިއުގެ ހާލަތާ މެދު ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަން: ސޮބާ

ސީޒަންގެ މެދުތެރެއިން ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ހަވާލުވީ ޓީމުގެ ހާލަތު އެނގިހުރެ ކަމަށާއި އެއްވެސް ކަމަކާ ޝަކުވާ ނުކޮށް ބާކީ ތިން މެޗަށް ނުކުންނައިރު އުއްމީދަކީ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅުކޮށް ރަނގަޅު ހިސާބެއްގައި އޮވެ، ސީޒަން ނިންމާލުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު އިބްރާހިމް (ސޮބާ) ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 8
ނިލަންދޫ ބަލިކޮށް ނިއު ތިން ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުތަކާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 5-2 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 11
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ނިއު އަށް ހަމަޖެހުމެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވިކްޓަރީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 5
ދަގަނޑޭގެ ދެ ގޯލުން ޓީސީ އިން ނިއު ބަލިކޮށްފި

އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)ގެ ދެ ގޯލުން 2-0 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ބަލިކޮށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. މި ނަތީޖާއާ އެކު ނިއު އަށް ވަނީ ލީގު ދިފާއު ކުރުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ހުރިހާ ގޮތަކުން ގެއްލިފަ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 8
ނިއު އިން މޮޅަކާ އެކު ދެ ވަނަ ބުރު ފަށައިފި

ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރު މޮޅަކާ އެކު ފަށައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 6
ފަހު ވަގުތު ޕޮއިންޓް ގެއްލި ނިއު ހަތަރު ވަނައިގައި

ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް، ފަހު ވަގުތު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ވައްދާލި ދެ ގޯލާ އެކު 2-2 އިން މެޗު އެއްވަރުވުމުން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރު...

October 17, 2018 19
ނިއު އިން އިމްރާނުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދަށް އެ ކްލަބުން މުސާރަ ނުދޭތީ އޭނާ ޕްރެކްޓިހަށާއި މެޗަށް ހާޒިރުވުން ހުއްޓާލުމުން، ކްލަބުން އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 2
ހަތް ގޯލުން މޮޅުވެ ޓީސީ ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ތ. ތިމަރަފުށި އަތުން 7-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 14
ނިއު އަލުން ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަރައިފި

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ޕެނަލްޓީއަކުން ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 8
ވިކްޓަރީ އެނބުރި އައިސް ނިއު މާޔޫސްކޮށްލައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅެން އޮތް މެޗަށް ހާޒިރުނުވެ އަދި މާލީ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ދިމާވެފައި އޮތް ވިކްޓަރީން "އެނބުރި އައިސް" ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ހަވީރު ވާދަވެރި ނިއު ރޭޑިއަންޓާ 1-1 އިން އެއްވަރުވުމާ އެކު، ނިއު އަށް ތާވަލުގައި ތަފާތު ކުޑަކުރަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 2
ސެންޓޭ ނިއު އަށް 100 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އެ ޓީމަށް 100 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 2
ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ރިލޭ އަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ފުލްބެކް ރިލުވާން ވަހީދު (ރިލޭ) ގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް މި ސީޒަން ނިމިއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 9
ފެހެންދޫ ކޮޅަށް ނިއު އިން 11 ގޯލް ޖަހައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)ގެ ހެޓްރިކާ އެކު ނިއު ރޭޑިއަންޓުން 11-0 އިން ބ. ފެހެންދޫ އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 7
"ނިއު އަށް އަނބުރާ އައުމަކީ އަމިއްލަ ގެޔަށް އައުން"

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް އަނބުރާ އައުމުން ކުރެވެނީ އަމިއްލަ ގެޔަށް އާދެވުމުގެ އިހުސާސް ކަމަށާއި، ކްލަބުގެ މަގާމް ދިފާއުކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު އިބްރާހިމް (ސޮބާ) ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 8
ނިއު ބަލިކޮށް ޓީސީ ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ވާދަވެރި ނިއު ރޭޑިއަންޓް 1-0 އިން ބަލިކޮށް، ޖެހިޖެހިގެން ނުވަ މެޗުން އެ ޓީމުން އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުން ގެނެސް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އިން ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް މިއަދު ހަވީރު ނަގައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 3
ނިއު ބަލިކުރުމަކީ ބަސަންދުރާ އަށް ފެށުމެއް: އޮސްކާ

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި އިއްޔެ ރާއްޖޭގެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވި މޮޅުވުމަކީ އާ ފެށުމަކުން ކުރިއަށް ދާން ލިބުނު ރަނގަޅު ފެށުމެއް ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަސަންދުރާ ކިންގްސްގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 6
ބަސަންދުރާ ކިންގްސް އަތުން ނިއު ބަލިވެއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން މިހާރު ކޯޗުކޮށްދޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަސަންދުރާ ކިންގްސްއާ ދެކޮޅަށް ނިއު މިއަދު އެ ގައުމުގައި ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން 4-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 6
ނިއު އިން ގޮޓޯ ދޫކޮށްލައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ސްޕެއިން ޑިފެންޑަރު ޖޯޖް ގޮޓޯ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 5
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަށް ނިއު މިރޭ ބަންގްލަދޭޝަށް ފުރަނީ

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން މިހާރު ކޯޗުކޮށްދޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަސަންދުރާ ކިންގްސްއާ ދެކޮޅަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެން ނިއު އިން މިރޭ ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދިއުމަށް ފުރާނެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 6
އޮސްކާގެ ޓީމުން މެޗެއް ކުޅެން ނިއު އަށް ދައުވަތު ދީފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން މިހާރު ކޯޗުކޮށްދޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަސަންދުރާ ކިންގުން އެ ގައުމުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެން އައުމަށް ނިއު އަށް ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 1
ގްރީން އާއި މާޒިޔާ އެއްވަރު، އީގަލްސް އަށް މޮޅެއް

ނަވާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި މާޒިޔާ 1-1 އެއްވަރުވިއިރު، އީގަލްސް އިން ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ބަލިކޮށްފި އެވެ.