07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 1
މެޑޯނާގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ހެރީ އަށް ކުއްޔަށް ދޭން ތައްޔާރު

ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލައްވައި ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލްގެ ދިރިއުޅުއްވުން ބަދަލުކުރައްވާ ކެނެޑާ އަކީ ވަރަށް ފޫހި "ގައުމެއް" ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ހުންނަ ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމަންޓް ޝާހީ ދެކަނބަލުންނަށް ކުއްޔަށް ދޭން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މެޑޯނާ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 37
މިވާ ގޮތެއް އެނގޭތަ؟ މިއީ އަހަރެމެން ގެނައި ބައްޔެއް

އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ސައިންސްވެރިންގެ ބަޔަކު، މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން، ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ހޮހަޅައަކަށް ވަނެވެ. މި ސައިންސްވެރިންގެ ބިރަކަށް ވެފައި...

January 30, 2020
"އެންމެން" ކުރަހަން އުޅުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކް ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ "އެންމެން" ގެ ސޫރަ ކުރަހަން އަމާޒު ހިފި މީހާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019
ނެޓްފްލިކްސް އިން ސިނަމާގައި ވެސް ފިލްމު ދައްކަނީ

ސްޓްރީމިން ސާވިސްއާ އެކު ސިނަމާތަކުގެ ވިޔަފާރި ހަލާކުކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތު ގިނަ ބަޔަކު އަޅުވާ މަޝްހޫރު ނެޓްފްލިކްސް އިން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގެ މަޝްހޫރު ޕެރިސް ސިނަމާ 10 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފައި އެތަނުގައި ފިލްމުތައް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 2
ޓްރަމްޕުގެ ދިރިއުޅުއްވުން ނިއު ޔޯކުން ފްލޮރިޑާ އަށް

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 3) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދިރިއުޅުއްވުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނިއު ޔޯކުން ފްލޮރިޑާގެ ޕާމް ބީޗަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 6
19 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރު ނިއު ޔޯކުން އޮސްޓްރޭލި އަށް

ސިޑްނީ (އޮކްޓޯބަރު 20) - ހުއްޓުމެއް ނެތި އެންމެ ދިގު ދަތުރުކުރި ކޮމާޝަލް ފްލައިޓް ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީ އަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 4
އީރާނުގެ ރައީސް ނިއުޔޯކުގައި ދަތުރު ކުރެއްވުން "މަނާ"

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ގައުމުތަކުގެ ވެރިން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކަށް ވަޑައިގެން ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ފަހު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހުސް ވަގުތުތަކުގައި އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ތަންތަނަށް ދަތުރު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ. އެކަމަކު އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ނިއު...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 4
ޚުޝީ ބޮލީވުޑަށް ނުނިކުމެ އެމެރިކާ އަށް

ކުރިން ބެލެވެނު ގޮތުން ކުރީގެ ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ހަގު އަންހެން ދަރިފުޅު ޚުޝީ ކަޕޫރް މި އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާނެ އެވެ. ޚުޝީގެ ދައްތަ ޖާންވީ ކަޕޫރް މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމު "ދަޅަކް" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރި ކަރަން ޖޯހަރު ވެސް އެކަހަލަ އިޝާރާތެއް ދީފައިވެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ބެންކޮކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީގެ މަގާމުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019
ރިޝީ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ޖެހުނީ އެމެރިކާގައި

މީގެ އަހަރެއް ކުރިން ފެށިގެން އެމެރިކާގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ 67 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިންޑިއާ އަށް ދާނެ ކަމަށް ބުންޏަސް، ފަރުވާގެ ކަންކަމާ ހެދި އެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019
ފޯޓްނައިޓްގެ ޗެމްޕިއަނަށް 3 މިލިއަން ޑޮލަރު

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ވީޑިއޯ ގޭމް ފޯޓްނައިޓްގެ ވޯލްޑް ކަޕް 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ކާމިޔާބުކޮށް، އިނާމަކަށް ތިން މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 1
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 10ގެ ވީޑިއޯއެއް

ސެމްސަންގްގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 އަންނަ މަހުގެ 7 ގައި ދައްކާލާނެ އެވެ. މި މޮޑެލްގެ ފޯނު ނެރޭ ވާހަކައާ އެކު އާންމުންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑު ބަހުސަކަށްވެފައި އޮތީ، ފޯނު އޮންނާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭގަ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 13
ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އެންމެ ބޮޑީ ހޮންކޮންގްގައި

ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދު އެންމެ ބޮޑު ސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އޭޝިއާގެ 8 ސިޓީއެއް ހިމެނި އޭގެ ކުރީގައި އަނެއްކާ ވެސް ހޮންކޮންގް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 2
ރިޝީގެ އުންމީދަކީ އުފަން ދުވަހަށް ގައުމަށް ދިއުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ 67 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މުމްބާއީގައި ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 3
7 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް 90 މިނިޓަށް ކުރުކޮށްލާ ޖެޓެއް

އެެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުން ލަންޑަށް ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް މިހާރު އާންމުކޮށް 7 ގަޑިއިރު ހޭދަވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ދަތުރު އެންމެ 90 މިނިޓަށް ނުވަތަ ދޮޅުގަޑި އިރަށް ކުރުކޮށްލެވޭނެ މަޝްރޫއެއް އެެމެރިކާގެ ސްޓާޓަޕަކުން ފަށަން މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެއީ އެޓްލާންޓާގެ ހާމިއެސް ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
ރިޝީ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދަނީ

ކެންސަރުން މިހާރު ސަލާމަތްވެފައި ހުރި ނަމަވެސް، ފަރުވާގެ ތެރެއިން ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019
ރިޝީ ފަރުވާ ހޯދަނީ ކެންސަރަށްކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމެރިކާގައި ފަރުވާ ހޯދަނީ ކެންސަރު ބައްޔަށްކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 3
ޖޫހީ ޗާވްލާ ރިޝީ ކަޕޫރްގެ އިންތިޒާރުގައި

ރިޝީ ކަޕޫރާ އެކު ކުޅެން މިދިޔަ އަހަރު ސޮއިކޮށްް، ޝޫޓިން ވެސް ފެށި ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ރިޝީއާ އެކު ފެށުމަށް އޭނާ އަށް އިންތިޒާރުކުރާ ކަމަށް ބަތަލާ ޖޫހީ ޗާވްލާ ބުނެފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 4
ސްޓާފުން ނެތިގެން އެމެރިކާގެ އެއާޕޯޓްތައް ހުއްޓުމަށް

ނިއު ޔޯކް (ޖެނުއަރީ 25) - ބަޖެޓް ފާސްނުވެ އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި އޮތުމުގެ ގެއްލުން އެއާޕޯޓްތަކަށް ވެސް ފޯރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019
މިލްކް މޭކަޕަކީ ކޯއްޗެއް؟

އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ އާންމުކޮށް މި ބޭނުން ކުރާ މޭކަޕްގެ ކަލެކްޝަންތަކާ މުޅިން ތަފާތު ބްރޭންޑެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ތައާރަފުކުރި އެކަމަކު އެހާ ބޮޑަށް އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ނޫން ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "މިލްކް މޭކަޕް" އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 1
ނީޓޫގެ ޕޯސްޓަކުން ރިޝީގެ ބައްޔާ މެދު އިތުރު ޝައްކެއް

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ރިޝީ ކަޕޫރް އެމެރިކާގައި ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ އިރު، އޭނާގެ ބައްޔާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުން ކުރާ ޝައްކުތަކަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.