30 ޖޫން

June 30, 2019 13
ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އެންމެ ބޮޑީ ހޮންކޮންގްގައި

ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދު އެންމެ ބޮޑު ސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އޭޝިއާގެ 8 ސިޓީއެއް ހިމެނި އޭގެ ކުރީގައި އަނެއްކާ ވެސް ހޮންކޮންގް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 2
ރިޝީގެ އުންމީދަކީ އުފަން ދުވަހަށް ގައުމަށް ދިއުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ 67 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މުމްބާއީގައި ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 3
7 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް 90 މިނިޓަށް ކުރުކޮށްލާ ޖެޓެއް

އެެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުން ލަންޑަށް ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް މިހާރު އާންމުކޮށް 7 ގަޑިއިރު ހޭދަވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ދަތުރު އެންމެ 90 މިނިޓަށް ނުވަތަ ދޮޅުގަޑި އިރަށް ކުރުކޮށްލެވޭނެ މަޝްރޫއެއް އެެމެރިކާގެ ސްޓާޓަޕަކުން ފަށަން މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެއީ އެޓްލާންޓާގެ ހާމިއެސް ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
ރިޝީ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދަނީ

ކެންސަރުން މިހާރު ސަލާމަތްވެފައި ހުރި ނަމަވެސް، ފަރުވާގެ ތެރެއިން ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019
ރިޝީ ފަރުވާ ހޯދަނީ ކެންސަރަށްކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމެރިކާގައި ފަރުވާ ހޯދަނީ ކެންސަރު ބައްޔަށްކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 3
ޖޫހީ ޗާވްލާ ރިޝީ ކަޕޫރްގެ އިންތިޒާރުގައި

ރިޝީ ކަޕޫރާ އެކު ކުޅެން މިދިޔަ އަހަރު ސޮއިކޮށްް، ޝޫޓިން ވެސް ފެށި ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ރިޝީއާ އެކު ފެށުމަށް އޭނާ އަށް އިންތިޒާރުކުރާ ކަމަށް ބަތަލާ ޖޫހީ ޗާވްލާ ބުނެފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 4
ސްޓާފުން ނެތިގެން އެމެރިކާގެ އެއާޕޯޓްތައް ހުއްޓުމަށް

ނިއު ޔޯކް (ޖެނުއަރީ 25) - ބަޖެޓް ފާސްނުވެ އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި އޮތުމުގެ ގެއްލުން އެއާޕޯޓްތަކަށް ވެސް ފޯރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019
މިލްކް މޭކަޕަކީ ކޯއްޗެއް؟

އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ އާންމުކޮށް މި ބޭނުން ކުރާ މޭކަޕްގެ ކަލެކްޝަންތަކާ މުޅިން ތަފާތު ބްރޭންޑެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ތައާރަފުކުރި އެކަމަކު އެހާ ބޮޑަށް އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ނޫން ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "މިލްކް މޭކަޕް" އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 1
ނީޓޫގެ ޕޯސްޓަކުން ރިޝީގެ ބައްޔާ މެދު އިތުރު ޝައްކެއް

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ރިޝީ ކަޕޫރް އެމެރިކާގައި ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ އިރު، އޭނާގެ ބައްޔާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުން ކުރާ ޝައްކުތަކަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 2
ހިލްޓަންއާ ދެކޮޅަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދައުވާއެއް

މަޝްހޫރު ހިލްޓަން ކުންފުނިން އެމެރިކާގައި ހިންގާ ހޮޓަލެއްގައި މަޑުކުރި އަންހެނަކު ފާހާނާގައި ފެންވަރަން ހުއްޓައި ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ބަރަހަނާ ސައިޓެއްގައި ޕޯސްޓްކޮށް، އެ ހޮޓަލުގެ މުވައްޒަފަކު އޭނާ ބްލެކް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ހިލްޓަންގެ އަތުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައި ދޭން ދައުވާކޮށްފި...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 6
އެމެރިކާގެ ސަމާލުކަން މި ރީތި ދޫންޏަށް

އެމެރިކާ އިން މީގެ ކުރިން ނުފެންނަ ވައްތަރެއްގެ ދޫންޏެއް ފެނިގެން އޭގެ ޖާދޫގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 2
ކީމޯތަރަޕީގެ ސަބަބުން ސޮނާލީގެ ލޮލަށް ގެއްލުންތަކެއް

ކެންސަރަށް ކުރާ ފަރުވާގަގައި ނަގާ ކީމޯތެރަޕީގެ ސަބަބުން ލޮލުގެ ފެނުމަށް ވެސް އަސަރުކޮށް، ލޮލަށް އާދަޔާހިލާފު ގޮތްތަކެއް ވަމުންދާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާލީ ބެންޑްރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 6
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ދަތުރަށް ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްއިން ތައްޔާރު

ސިންގަޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 11) - ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރާ އެންމެ ދިގު ވައިގެ ދަތުރަށް ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސް އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018
ވިގެއް ޖެހުމަކީ ސޮނާލީ އަށް މައްސަލައެއް ނޫން

އެމެރިކާގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަން ފެށުމާ އެކު، ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާލީ ބެންޑްރޭ ވަނީ އޭނާގެ ފަން ދިގު އިސްތަށިގަނޑު ވަރަށް ކުރުކޮށް ކޮށާލައިފަ އެވެ. އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އޭނާ ހުރީ ތަލަކޮށެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 1
ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދާތީ ސޮނާލީ ބޯ ކޮށާލައިފި

އެމެރިކާގައި މިހާރު ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ސޮނާލީ ބެންޑްރޭގެ އިސްތަށިގަނޑު ކުރުކޮށް ކޮށާލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 3
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ދަތުރަށް ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސް

ޓްރާންސިޓް ނުކޮށް ދުނިޔޭގައި ކުރާ އެންމެ ދިގު ދަތުރުގެ ގޮތުގައި، ސިންގަޕޫރުން އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ދަތުރުތައް ފަށަން ސިންގަޕޯ އެއާލައިންސް އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018
ހަމަލާގެ ތުހުމަތާއެކު ނިއު ޔޯކުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިސްތިއުފާ

ނިއު ޔޯކް (މެެއި 8) - ހަތަރު އަންހެނަކަށް ހަމަލާ ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ނިއު ޔޯކުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އެރިކް ޝްނެއިޑަމަން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 2
ބުރުގާ ބޭލުވި އަންހެނުންގެ ބަދަލަށް 180000 ޑޮލަރު

ނިއު ޔޯކް (މާޗް 1) - ފުލުހުން ގަދަކަމުން ބުރުގާ ބާލުވައިގެން މޫނުގެ ފޮޓޯ ނެގި މުސްލިމް ތިން އަންހެނުންނަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 180،000 ޑޮލަރު ދިނުމަށް ނިއު ޔޯކް ސިޓީން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 2
ނިއު ޔޯކުގައި ބޮން ގޮއްވި މީހާ އުމުރަށް ޖަލަށް

ނިއު ޔޯކް (ފެބްރުއަރީ 14) - އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކާއި ނިއު ޖާޒީގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ޕްރެޝާ ކުކާ ބޮން ގޮއްވި މީހާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 9
އެންމެ ދަތުރުވެރިޔަކަށް މުޅި ފްލައިޓް!

ފްލައިޓްތަކުގައި ވަރަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް، ދަތުރުވެރިންނަށް ކުރެވިފައި ހުންނާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މި އަންހެންމީހާގެ ތަޖުރިބާ އާދަޔާހިލާފެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ޕަސެންޖަރަކަށް ހަމައެކަނި އޭނާ އިނދެ، އެ ބޮޑު ބޯޓުގައި ކުރި ދަތުރު ވަރަށް އަރާމެވެ.