13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 22
ޝާޒްލީ އަށް ނަސްލީ ގޮތުން ތަފާތު ކުރި މައްސަލައެއް!

ނިއު ޒީލެންޑުގައި ބޭއްވި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ދިވެއްސެއް ކަމަށް ވާ ޝާޒްލީ ރަޝީދަށް ނަސްލީ ގޮތުން ބަޔަކު ތަފާތުކުރި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 48
ނިއުޒީލެންޑުގެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިވެއްސަކަށް

ނިއުޒީލެންޑުގައި މިއަދު ބޭއްވި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދިވެއްސަކު ވާދަކޮށް، އެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 2
ވޮލީ ޓީމަކަށް ހެދިގެން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޮލީ ޓީމަކަށް ހެދިގެން ގްރީސް މަގުން ނިއު ޒީލެންޑަށް އެތެރެވާން އުޅުނު ސީރިއާގެ ބަޔަކު ގްރީންސް އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 7
ނިއު ޒިލެންޑްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ ދެނީ

ނިއު ޒިލެންޑްގެ ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ ދޭން ނިންމައި، ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމެއް އަންނަ އަހަރު ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑެން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 64
ނިއުޒިލޭންޑްގެ އިންތިހާބުގައި ދިވެއްސަކު ވާދަކުރަނީ

ނިއުޒިލޭންޑްގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ދިވެއްސަކު ވާދަކުރަން ފޯމް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019
އިންގްލެންޑުގެ ސްޓޯކްސް އަށް ނިއު ޒީލެންޑުގެ އެވޯޑެއް؟

ކްރައިސްޗާޗް، ނިއު ޒީލެންޑް (ޖުލައި 20) - ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލުގައި ނިއު ޒީލެންޑް އަތުން އިންގްލެންޑް މޮޅުކޮށްދޭން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ބެޓްސްމަން ބެން ސްޓޯކްސް، ނިއު ޒީލެންޑުގެ އެވޯޑަކަށް ނޮމިނޭޓްކޮށްފި އެވެ. ސްޓޯކްސް އަކީ ނިއު ޒީލެންޑަށް އުފަން ކުޅުންތެރިޔެކެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 5
ރަސްގެފާނުގެ ހައްޖު ދަތުރު މިފަހަރު ނިއު ޒީލެންޑަށް

ރިޔާޒް (ޖުލައި 19) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖުވުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މުސްލިމުންނަށް ދޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރެއިން، މާޗު މަހު ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ބަޑި ޖަހައި މަރާލި 50 މީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ 200 މީހުން ހައްޖަށް ގެންދަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ނިއު ޒީލެންޑުގައި މަނާކޮށްފި

ވެލިންޓަން (ޖުލައި 1) - އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ނިއު ޒީލެންޑުގައި ރަސްމީކޮށް މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 13
ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އެންމެ ބޮޑީ ހޮންކޮންގްގައި

ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދު އެންމެ ބޮޑު ސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އޭޝިއާގެ 8 ސިޓީއެއް ހިމެނި އޭގެ ކުރީގައި އަނެއްކާ ވެސް ހޮންކޮންގް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 9
ނިއު ޒީލެންޑްގެ މުސްލިމުންގެ ގާތިލް ކުށް ގަބޫލެއްނުކުރި

ނިއު ޒީލެންޑްގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތެއްގައި ހުކުރަށް ތިބި މުސްލިމުންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ 51 މީހުން މަރާލި ގާތިލް، އޭނާގެ ކުށަށް ކޯޓުގައި މިއަދު އިއުތިރާޒްކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019
މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ

ކްރައިސްޗާޗް (މެއި 21) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޓްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މާޗު މަހު ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަަރާލި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބްރެންޓަން ޓަރަންޓުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ރަސްމީކޮށް މިއަދު އުފުލައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
ނިއު ޒިލެންޑްގެ މިސްކިތްތަކަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފިލްމެއް

މިދިޔަ މާޗް މަހު ނިއު ޒިލެންޑްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް ބިނާކޮށް "ހެލޯ ބްރަދާޒް" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 4
ހަމަލާ ދިން މިސްކިތަށް ގުޓަރޭޒް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ކްރައިސްޗާޗް (މެއި 14) - މިދިޔަ މާޗް މަހު ބަޑިން ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތާއި ލިންވުޑް މިސްކިތަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ޒިޔާރަތް މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ނިއު ޒިލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު އެންގޭޖްވެއްޖެ

ނިއު ޒިލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން އެކަމަނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ކްލާކް ގެފޯޑްއާ އެންގޭޖް ވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 1
އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރީ އޮސްޓްރޭލިއާ

އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރި އަދި އަމާން ގައުމަކީ އޮސްޓްލިއާ ކަމަށް މި އަހަރުގެ ގްލޯބަލް ވެލްތު މައިގްރޭޝަން ރިވިއުގައި ވެސް ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 3
އެތައް ހާސްބަޔަކު އެކުވެގެން ކްރައިސްޗާޗް މިސްކިތުގެ ތަސްވީރެއް

ޕަންޖާބް (އެޕްރީލް 13) - ޕާކިސްތާނުގެ މެދުތެރޭގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޖަންގް އަށް ހުދު ހެދުމުގައި ތިބި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޖަމާވެ ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތުގެ ތަސްވީރެއް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް އެތުރިއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 2
މުސްލިމުންނަށް އުނދަގޫކުރި ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރު ހައްޔަރު

ކްރައިސްޗާޗް (އެޕްރީލް 12) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި ނަމާދު ކުރަން ތިބި ބަޔަކާ ދިމާލަށް އަޑުގަދަކޮށް އުނދަގޫ ކުރި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 6
ތަހުގީގު ޓީމުގެ ވެރިއަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު

ކްރައިސްޗާޗް (އެޕްރީލް 8) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރާ ޓީމުގެ އިސް މެންބަރަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ވިލިއަމް ޔަންގް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 8
މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިން މީހާގެ ނަފްސާނީ ޓެސްޓެއް ހަދަނީ

ކްރައިސްޗާޗް (އެޕްރީލް 5) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މިދިޔަ މަހު ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހަރުކަށި ޓެރަރިސްޓް ބްރެންޓް ޓަރަންޓުގެ ނަފްސާނީ...

April 05, 2019 1
މިސްކިތުގައި ހަމަލާ ދިން މީހާ އަށް މަރުގެ 50 ދައުވާ

ކްރައިސްޗާޗް (އެޕްރީލް 5) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މިދިޔަ މަހު 15 ވަނަ ދުވަހު ހަމަލާ ދިން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބްރެންޓޮން ޓަރަންޓުގެ މައްޗަށް މީހުން މެރުމުގެ 50 ދައުވާ...

29 މާޗް

March 29, 2019 10
އާޑާން އަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ދޭން ޕެޓިޝަނެއް

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 29 - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާގައި ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން މުސްލިމުންނާ މެދު ބެހެއްޓެވި އޯގާތެރި ކަމަށްޓަކައި އެކަމަނާ އަށް މި އަހަރުގެ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހައްގުވާ ކަމަށް ބުނެ ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.