16 މެއި

May 16, 2020 6
ކަރަންޓީނު މީހުންނަށް ދިއްދޫން ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދީފި

ހއ. އަތޮޅުގައި މިހާރު ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއް ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އައިލެންޑް ހައިޑަވޭގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާ 15 މީހަކަށާއި އެ ފެސިލިޓީ ބެލެހެއްޓުުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް ހއ. ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އިއްޔެ ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދީފި އެެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 5
ރައްކާތެރިވާން އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާއިން އެދެފި

ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020
ފުރައްސާރައިގެ ކޭސްތަކުގައި ފެމިލީލީގަލް ކްލިނިކްގެ އެހީ

އާއިލީ މައްސަލަތަކަށް ހިލޭ ގާނޫނީ ލަފާ ދެމުން އަންނަ ފެމެލީ ލީގަލް ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތަކުގައި ވެސް ހިލޭ ގާނޫނީ ލަފާ ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 28
އެމްޑީއެން އުވާލުމަކީ ދީނަށް ލިބުނު ނަސްރެއް: ގާސިމް

އިސްލާމް ދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ސަރުކާރުން މިއަދު އުވައިލުމަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ނަސްރެއް ކަމަށް...

December 19, 2019 76
އެމްޑީއެން އުވާލައިފި

މުދަލާއި ދަރަންޏާއި ޖަމިއްޔާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް މުއްދަތު ދިނުމަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 5
ޖަމިއްޔާތައް އުވާލުމަކީ ރަނގަޅު ހައްލެއް ބާ؟

ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާއި ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ޚިލާފުވާ ޖަމުޢިއްޔާތައް އުވާލުމުން އެ މައްސަލައެއް އެ ހިސާބުން ހައްލު ވެދާނެ ބާވަ އެވެ؟ އާދޭހެވެ. ހައްލުވީ އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއެއް އުވާލަން ގޮވާލާ ބަޔަކަށެވެ. އެ ބަޔަކު އެދޭ ގޮތަށް އެ ކަމެއް ވުމުން، އެ ހިސާބުން، އެ މީހުންނަށް އެކަންތައް ހައްލުވީ އެވެ. މާލޭގެ ޓުރެފިކް ކަންޓުރޯލް ކުރާ...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 2
ޖަމިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާ ކަނޑައެޅުން ރައީސަށް ދެނީ

ޖަމިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާ ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ލިބޭ ގޮތަށް، ޖަމިއްޔާތަކާ ބެހޭ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 14
އެމްޑީއެން އުވާލަން ނިންމުމާއެކު ރައީސަށް ތައުރީފް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމުމާ އެކު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމާދު ސޯލިހަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިން ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 78
އެމްޑީއެން އިން ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިވޭ: ޕޮލިސް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ތައްޔާރުކުރި "ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮން ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން މޯލްޑިވްސް" ރިޕޯޓްގައި އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ތައުހީނުކޮށް ފާޑު ކިޔާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ މައްސަލަ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 20
ޖަމިއްޔާތަކާ ބެހޭ އާ ގާނޫނެއްގެ ބިލް ރައީސް އޮފީހަށް

ޖަމިއްޔާތަކާ ބެހޭ އާ ގާނޫނެއްގެ ބިލް އެކުލަވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ރައީސް އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 81
އެއްވެސް ޖަމިއްޔާއެއް އުވާލާކަށް ތަރުހީބެއް ނުދެން

އިސްލާމް ދީނުގެ ހަމަތަކަށާއި އުސޫލުތަކަށާއި ރަސޫލާ އަށް ހަޖޫޖެހުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމަށް ހިންގާ ކަންކަން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ މަސަައްކަތް ހުއްޓުވުމަށާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް އުވައިލުމަށް ތަރުހީބު ނުދޭނެ ކަަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި އެެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 5
ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުން 7 ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ދިރާގުގެ މި އަހަރުގެ ރޯޑް ރޭހުން ހަތް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 32
ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް 50،000 މީހުންގެ ސޮއި ހޯދަނީ

އާންމު ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ކުރުމަށް ގޮވާލައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 24
ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް ނަޝީދު ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިފި

ތިމާވެށީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 6
ޔޫއެސް އެމްބަސީން ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީދޭން ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކާއި މީޑިއާތަކުން މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އެހީ އަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން އެމެރިކާ އެމްބަސީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 7
ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ކަމަށް ޝުއައިބު

ކުރިން އުފައްދާފައި އޮތް ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ކަމަށް ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުއައިބު ހުސައިން ޒަކަރިއްޔާ އިންތިޚާބުވެ، އެ ޖަމިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެެޓީގެ އިތުރު މަގާމުތަކަށް...

June 13, 2019 34
ގާނޫނާހިލާފަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ދެ ޖަމިއްޔާއަކާ ދިމާއަށް؟

ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި އުފައްދަން ޖެހޭނީ އެންމެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައި އޮތް ނަމަވެސް ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން ނިންމި ގޮތުން ސުވާލު...

12 ޖޫން

June 12, 2019 30
ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި

ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަން ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 8
އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސް އަށް ހޭލުންތެރިކުރަން ޖަމިއްޔާއެއް

ރަހިމަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ "އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސް" އާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންޑޯ މޯލްޑިވްސް) ގެ ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައި ރޭ އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
ސީއެސްއާރު ބަޖެޓު ޖަމިއްޔާތަކަށް ދޭން އެދެފި

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ސީއެސްއާރު ބަޖެޓުން އިމާރާތްތައް ހެދުމާއި އޮފީސްތައް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުޖުތަމައުގެ ފައިދާއަށް ހިދުމަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތަކަށް ދޭން ހޯމް މިނިސްޓްރީން އެދެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 2
ޖަމިއްޔާާތަކަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ފަސްވަނަ ބިނާ: ފައްޔާޒު

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ފަސްވަނަ ބާރުކަމަށް އިކޮނޮމިކް، ޑިވެލޮޕްމެންޓް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 11
ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ޖަމިއްޔާތައް ހިންގޭ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ޖަމިއްޔާތައް ހިންގޭ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.