12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 81
އެއްވެސް ޖަމިއްޔާއެއް އުވާލާކަށް ތަރުހީބެއް ނުދެން

އިސްލާމް ދީނުގެ ހަމަތަކަށާއި އުސޫލުތަކަށާއި ރަސޫލާ އަށް ހަޖޫޖެހުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމަށް ހިންގާ ކަންކަން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ މަސަައްކަތް ހުއްޓުވުމަށާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް އުވައިލުމަށް ތަރުހީބު ނުދޭނެ ކަަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި އެެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 5
ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުން 7 ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ދިރާގުގެ މި އަހަރުގެ ރޯޑް ރޭހުން ހަތް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 32
ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް 50،000 މީހުންގެ ސޮއި ހޯދަނީ

އާންމު ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ކުރުމަށް ގޮވާލައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 24
ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް ނަޝީދު ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިފި

ތިމާވެށީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 6
ޔޫއެސް އެމްބަސީން ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީދޭން ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކާއި މީޑިއާތަކުން މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އެހީ އަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން އެމެރިކާ އެމްބަސީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 7
ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ކަމަށް ޝުއައިބު

ކުރިން އުފައްދާފައި އޮތް ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ކަމަށް ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުއައިބު ހުސައިން ޒަކަރިއްޔާ އިންތިޚާބުވެ، އެ ޖަމިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެެޓީގެ އިތުރު މަގާމުތަކަށް...

June 13, 2019 34
ގާނޫނާހިލާފަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ދެ ޖަމިއްޔާއަކާ ދިމާއަށް؟

ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި އުފައްދަން ޖެހޭނީ އެންމެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައި އޮތް ނަމަވެސް ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން ނިންމި ގޮތުން ސުވާލު...

12 ޖޫން

June 12, 2019 30
ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި

ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަން ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 8
އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސް އަށް ހޭލުންތެރިކުރަން ޖަމިއްޔާއެއް

ރަހިމަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ "އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސް" އާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންޑޯ މޯލްޑިވްސް) ގެ ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައި ރޭ އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
ސީއެސްއާރު ބަޖެޓު ޖަމިއްޔާތަކަށް ދޭން އެދެފި

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ސީއެސްއާރު ބަޖެޓުން އިމާރާތްތައް ހެދުމާއި އޮފީސްތައް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުޖުތަމައުގެ ފައިދާއަށް ހިދުމަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތަކަށް ދޭން ހޯމް މިނިސްޓްރީން އެދެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 2
ޖަމިއްޔާާތަކަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ފަސްވަނަ ބިނާ: ފައްޔާޒު

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ފަސްވަނަ ބާރުކަމަށް އިކޮނޮމިކް، ޑިވެލޮޕްމެންޓް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 11
ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ޖަމިއްޔާތައް ހިންގޭ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ޖަމިއްޔާތައް ހިންގޭ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 11
މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރާނީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ގެންނާނީ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުމާ އެކު ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 6
ޖަމިއްޔާތަކާ ބެހޭ ކަންކަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް

ޖަމިއްޔާތަކާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 5
"އިންތިޚާބު މިނިވަންވާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ"

މާދަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކަވަރު ކުރާ ބޭރުގެ ބައެއް އޮބްޒާވަރުންނަށް ރާއްޖެ އެތެރެ ނުވެވޭތީ، އިންތިޚާބުގެ މިނިވަން ވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރާ ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އޭޝިއަން ނެޓްވޯކް ފޯ ފްރީ އިލެކްޝަން (އޭއެންއެފްއާރްއީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 10
އޮބްޒާވަރުންނަށް ފޯނު ގެންގުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދަން އެދެފި

އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ފޯނު ވެއްދުމުގެ ފުރުސަތު އޮބްޒާވަރުންނަށް ދިނުމަށް ވިމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ އިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި އެދެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ރޯޑު ރޭހުގައި ޖަމިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކުުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޝިޔާރާ އެކު ދިރާގުން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދުވުމުގައި، ޖަމިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 4
މިލަންދޫގައި ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރަން ޖަމިއްޔާއަކުން ފަށަނީ

ށ. މިލަންދޫގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލަން އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 5
ފާރިސް މިނިވަން ކުރަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި މިހާރު ހުންނެވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިނިވަން ކުރުމަށާއި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާތައް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 2
އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރަން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތުދީފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރަން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 1
"ވަކީލުންގެ ޖަމްއިއްޔާ އަދިވެސް ރަޖިސްޓްރީކޮށެއް ނުދޭ"

ވަކީލުންގެ ޖަމްއިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅިތާ ފަސް މަސް ވީއިރު ވެސް އެ ޖަމްއިއްޔާ ސަރުކާރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއް ސުއޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.