18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 2
ލަންދޫން ދައުލަތަށް ނެގި ކުދިން އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ނ. ލަންދޫން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގި އެއް އާއިލާގެ ފަސް ކުދިން، އެ ކުދިންގެ އާއިލާއާ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 14
ލަންދޫގައި "ގޮނޑުކޮށް" އޮތް ގެ ސާފުކޮށްފި

ނ. ލަންދޫގައި، ގޮނޑުވެ ނުތާހިރުކޮށް އޮތް ގެއެއްގައި އުޅުނު ކުޑަކުދިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު އެ ގެ ސާފުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 21
ޖެންޑާއިން ތުއްތު ކުއްޖާ އާއިލާގެ މީހަކާ ހަވާލުުކުރަނީ

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ނ. ލަންދޫގެ ފަސް ކުޑަކުދިންގެ ތެރެއިން ދެ މަހުގެ ކުއްޖާ، އާއިލާގެ އެހެން މީހަކާ ހަަވާލު ކުރުމަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 14
އިބޫގެ ރައްދު ރައީސަށް: މިއީ ކޮކްޓެއިލް ކޯލިޝަނެއް

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އިދިކޮޅުން ހަދާފައިވާ އިއްތިހާދަކީ "ކޮކްޓެއިލް ކޯލިޝަނެއް" ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަށް، އެ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 3
ލަންދޫ ކައުންސިލަރު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލަރު އަބްދުﷲ އާރިފު، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އެ ރަށު ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 4
މަސްތުވާތަކެތި މައްސަލާގައި ކައުންސިލަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނ. ލަންދު އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ ރަށު ކައުންސިލަރެއް ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

January 11, 2018 1
ބަންޑުން ޖަހާލާފައި އޮތް ލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް ފެނިއްޖެ

ބަންޑުން ޖަހާލާފައި އޮތް، ސްރީލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް ށ. އަތޮޅު ސަރަހައްދުން މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 17
މަސްވެރިން މަރުވި ދޯނި މަހަށް ފުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ނ. ލަންދޫ ދޯންޏަކުން މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ދެ މަސްވެރިން މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެ ދޯނީގެ އެއްވެސް މަސްވެރިއަކު މިވަގުތު މަހަށް ދާން ބޭނުން ނުވާތީ، އެ ދޯނި މަހަށް ފުރުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 24
ދެ މަސްވެރިއަކު މަރުވީ ސިހުރުންތޯ ބަލާނަން: ކައުންސިލް

އެއް ދޯންޏަކުން މަހަށް ދިޔަ ނ. ލަންދޫގެ ދެ މަސްވެރިން އެއް ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މަރުވީ ސިހުރެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެއީ ތެދެއްތޯ ބަލާނެ...

December 28, 2017 36
ހަފުތާއެއް ތެރޭ އެއް ދޯންޏެއްގެ ދެ މަސްވެރިއެއްގެ މަރު

ނ. ލަންދޫގެ އެއް ދޯންޏެއްގެ ދެ މަސްވެރިޔަކު، އެއް ހަފުތާ ތެރޭ، ކަނޑުމަތީގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 30
ޕީޖީއަށް އެރި އޮޅުމަކުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ބޮޑު ހުކުމެއް

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާއެއް ކުރި އިރު އެއީ 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އޮތުމުން އެ ކުއްޖާއަށް ނުބައި އަދަބެއް ދިނުމަށް ކޯޓަކުން ހުކުމްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 3
ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ތިމަރަފުށްޓާއި ކުޑަހުވަދޫ އަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފަހު ބުރުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ތ. ތިމަރަފުށްޓާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.