08 މެއި

May 08, 2017 49
"ފުވައްމުލަކުން މަސީހަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި، އިސްތިއުފާދީ"

މި ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ބޮޑު "ހަނގުރާމައެއް" ކުރީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށެވެ. އެކަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ނާކާމިޔާބުވި ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ފުވައްމުލަކުން ހޯދި ނަތީޖާއިން، މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަން...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 32
ތަރައްގީ އަށް ހުރަސް އަޅާ އަތްފައި ވާނީ ބަލި: މުއާޒު

ރާއްޖޭގައި މިދިޔަ 33 އަހަރު "ފިނިހަކަ ދުވެލީގައި" އޮތް ތަރައްގީ ތިން އަހަރުން ބާރު ސްޕީޑަށް ބަދަލުކޮށްލިއިރު، އެ ތަރައްގީ އަށް ހުރަސް އަޅާ އަތްފައި ވާނީ ބަލި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 61
ސަރުކާރުގެ ބަލިފައި ހޯދިއްޖެ، މިކަން ކާމިޔާބު ކުރާނަން

ސަރުކާރުގެ ބަލިފައި ހޯދިއްޖެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 3
ޒޫމާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް އަނެއްކާވެސް ނަގަނީ

ޕްރިޓޯރިއާ (އެޕްރީލް 3) - ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޖެކޮބް ޒޫމާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ތާވަލް ކުރުމަށް ވިސްނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 21
މިއަދުގެ ވޯޓަކީ ލިބުނު އިތުރު އުއްމީދެއް: ފާރިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މިއަދު ނެގި ވޯޓަކީ ކާމިޔާބަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 41
ވޯޓު އޮޅުވާލި މައްސަލަ ބަލާނަން: މޫސަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި ވޯޓު އޮޅުވައިލި މައްސަލަ ބަލައި، ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް...

March 27, 2017 32
މިނިވަން ވޯޓަކަށް ދާން ސަރުކާރުން ޖެހިލުންވޭ: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި އަމަލުކުރި ގޮތުން އެނގެނީ މިނިވަން ވޯޓަކަށް ދިއުމަށް...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 2
މަގާމުން ދުރުކުރި ރައީސް އަށް އެތައް ބައެއްގެ ތާއީދު

ބްރެސީލިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ބްރެޒިލްގެ ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ދިލްމާ ރޫސެފް އަށް ތާއީދު އޮތްކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެތައް ހާސް ބަޔަކު އިއްޔެ މަގުތަކަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 1
ބްރެޒިލްގެ ރައީސާ އެންމެ ފަހުން މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

ބްރެސީލިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ބްރެޒިލްގެ ރައީސާ ދިލްމާ ރޫސެފްގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގެ ސެނެޓުގައި އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ވޯޓު ނަގާ އެކަމަނާ މިރޭ މަގާމުން ދުރުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016
ޓިއުނީޝިއާ ސަރުކާރުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކޮށްފި

ތޫނިސް (ޖުލައި 31) - ޓިއުނީޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ހަބީބު ސައިދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކުރުމާ އެކު ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016 1
ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 10
އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްވުމުން އިސްތިއުފާ ދޭން ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ޖޫން 29) - އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލޭބާ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޖެރެމީ ކޯބިންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރި ނަމަވެސް އިސްތިއުފާ ދޭން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016
ލަންކާގެ މާލީ ވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާހެއް ނުވި

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 10) - ސްރީ ލަންކާގެ މާލީ ވަޒީރު ރަވީ ކަރުނަޔަކަގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ޕާލަމެންޓުގައި އިއްޔެ ނެގި ވޯޓުން އެ މަނިކުފާން ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ކަރުނަނަޔަކަ މަގާމުން ދުރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޕާލަމެންޓުގައި ބަހުސް ކުރުމަށް ފަހު ނެގި ވޯޓު ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ 94 ވޯޓުންނެވެ. ޕާލަމެންޓުގެ 225 މެންބަރުންގެ ތެރޭން 51...

05 ޖޫން

June 05, 2016
ލަންކާގެ މާލީވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 5) - ސްރީ ލަންކާގެ މާލީ ވަޒީރު ރަވީ ކަރުނަޔަކަގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސް ކުރަން ލާފައިވާ ވޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރު ކޯލީޝަނުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މާދަމާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް ލަންކާގެ ވަޒީރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.