22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 1
ވިންޑޯޒް ފޯނު އުފެއްދުން ހުއްޓާލަނީ

މައިކްރޮސޮފްޓުން ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދެއަތަށްކިރުމަށް ފަހު، ވިންޑޯޒް ފޯނުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. ވިންޑޯޒް ފޯނެއް ބޭނުންކުރާ ނަމަ، އަވަހަށް ދޫކޮށްލައި، އެންޑްރޮއިޑް ނުވަތަ އެޕަލް އައިފޯނެއް ހޯދަން އެދޭކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017
ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކަށް ސަޕޯޓް ހުއްޓާލައިފި

ސްމާޓްފޯން މާކެޓުން ތަންކޮޅެއް ނަމަވެސް ލިބޭތޯ، މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރި މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އެޕަލް އަދި ގޫގުލްއާ އެއް ސަފެއްގައި ވާދަކުރަން ކުރި މަސައްކަތް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި ހުއްޓާލަން ޖެހުމުން، ދަރަޖަ ދަށް ކުންފުންޏެއް ގޮތުގައި ބެލެވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.