28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ކުޑަ އޮޅުމެއް: ހީކުރީ "ކްރިސްމަސް ހަދިިޔާ"އައީ ކަމަށް

އެމެރިކާ އަށް "ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއެއް" ދޭން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ނުސީދާ އިންޒާރެއް އުތުރު ކޮރެއާ އިން ދިނަސް، އެމެރިކާ އިން އެކަން މާ ސީރިއަސް ގޮތަކަށް ނުނަގަ އެވެ. އެކަމަކު އުތުރު ކޮރެއާގެ ކައިރީގައި އޮންނަ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއްގައި އޮޅިގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި ހާދިސާއާ އެކު، އެމެރިކާ ސިފައިން ހީކުރީ ކޮރެއާގެ...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
އުތުރުކޮރެއާގެ ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއަށް އެމެރިކާ ތައްޔާރު

"ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއެއް" ދޭނެ ކަމަށް (އެމެރިކާއަށް ސިހުމެއް ދޭނެ ކަމަށް) ބުނެ އުުތުރު ކޮރެއާއިން ދިން އިންޒާރަށް އެމެރިކާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019
އެމެރިކާއިން ބުނަނީ މަޝްވަރާއަށް ތައްޔާރު ކަމަށް!

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 16) - އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނައްތާލުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާއަށް އައުމަށް އަނެއްކާވެސް އެމެރިކާއިން ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 7
ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު އަހެއްގައި ފަރުބަދަ މައްޗަށް

ޕިއޮންޔޮން (އޮކްޓޯބަރު 16) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޔޮން-އުން އަހެއްގައި އެ ގައުމުގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދައިގެ މައްޗަށް އަރުއްވާފައިވާ ކަމަށް ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 2
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ސަބްމެރިން މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފި

ޕިއޮންޔޮން (އޮކްޓޯބަރު 3) - އާ ބާވަތެއްގެ ސަބްމެރިން މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 16
އދ.ގެ ނިންމުމަކާ ހިލާފު ވުމަކީ ކުށެއް ކަމަކަށް ނެތް

އދ. ގެ ނިންމުމަކާ ޚިލާފު ވުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ގާނޫނެއްގައި ނެތުމުން، ނޯތު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މުއާމަލާތް ހިންގަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019
އުތުރު ކޮރެއާ ވަނީ ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރު ވަގަށް ނަގާފައި

އުތުރު ކޮރެއާ އިން ހަތިޔާރު އުފެއްދުމަށް ހިންގާ މަޝްއޫތައް ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ގައުމުން ވަނީ ސައިބަ ހަމަލާތައް ދީގެން ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރު ވަގަށް ނަގާފައި ކަމަށް އދ.ގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ތަމްރީނުތަކާ އެކު ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިސައިލް ޓެސްޓެއް

ސޯލް (އޮގަސްޓް 6) - އެމެރިކާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާ ގުޅިގެން އިއްޔެ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ފަށާފައި ވަނިކޮށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިސައިލް ޓެސްޓެއް ކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ ދެވަނަ ޓެސްޓްކޮށްފި

ސޯލް (ޖުލައި 31) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ކުރު ރާސްތާ ބެލިސްޓިކް ދެ މިސައިލް މިއަދު ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ހިފެހެއްޓި ރަޝިޔާގެ ބޯޓު ދޫކޮށްލައިފި

ޕިއޮންޔަން (ޖުލައި 28) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގަވާއިދާޚިލާފަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ބުނި ރަޝިޔާގެ މަސް ބޯޓު ފަޅުވެރިންނާ އެކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ކުރު ރާސްތާ ދެ މިސައިލް ޓެސްޓްކޮށްފި

ސޯލް (ޖުލައި 25) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ކުރު ރާސްތާ ދެ މިސައިލް ޖަޕާން ކަނޑަށް މިއަދު ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާގެ ޖޮއިންޓް ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 3
ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ވަޑައިގެން ޓްރަމްޕް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ޕިއޮންޔޮން (ޖޫން 30) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ބިމުގައި ފައިންޕުޅުޖެއްސެވުމަށް ފަހު، އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވި، ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި، އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތާރީޚުން ޖާގަ ހޯއްދަވައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 3
ނޯތު ކޮރެޔާއިން އެ ގައުމުގެ މަންދޫބު އަވަހާރަކޮށްލީތަ؟

ނޯތު ކޮރެޔާ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ބޭއްވި އެކަމަކު ނާކާމިޔާބުވި ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނެވި އޮފިޝަލުން މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުން ނިއުކްލިއަ މަންދޫބަށް މަރުގެ އަދަބު ދިން ވާހަކަ މީޑިއާގައި ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ނޯތު ކޮރެއާގެ ކާގޯ ބޯޓެއް އެމެރިކާ އިން ހިފަހައްޓައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 10) - ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ނޯތު ކޮރެއާގެ ކާގޯ ބޯޓެއް އެމެރިކާ އިން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
ނޯތު ކޮރެއާ އިން އާ ހަތިޔާރެއް ޓެސްޓްކޮށްފި

ޕިއޮންޔަން (އެޕްރީލް 18) - ބާރުގަދަ ވޯހެޑަކާ އެކު ނޯތު ކޮރެއާ އިން އާ ހަތިޔާރެއް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019
އެމްބަސީ އަށް ދިނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް: ނޯތު ކޮރެއާ

ޕިއޮންޔޮން (މާޗް 31) - ސްޕޭނުގައި ހުންނަ ނޯތު ކޮރެއާގެ އެމްބަސީ އަށް މިދިޔަ މަހު ބަޔަކު ހަތިޔާރާ އެކު ވަދެ މުހިންމު ލިޔުންތަކެއް ގެންދިއުމަކީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަމަށް ޕިއޮންޔަންގް އިން ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 3
ނޯތު ކޮރެއާގެ އިންތިޚާބުގައި 99.99 ޕަސެންޓް ވޯޓު

ޕިއަންޔޮން (މާޗް 12) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ސުޕްރީމް ޕީޕަލްސް އެސެމްބްލީ އަށް މެންބަރުން ހޮވަން ވޯޓު ދިން މީހުންގެ އަދަދު 99.99 ޕަސެންޓަށް އަރާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019
ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިސައިލެއް އުދުއްސާލަން ތައްޔާރުވަނީ

ޕިއޮންޔަން (މާޗް 10) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް ޕިއޮންޔަންއާ ކައިރި ސަރަހައްދަކުން މިސައިލެއް ނުވަތަ ސެޓެލައިޓެއް އުދުއްސާލަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019
ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ރަޝިޔާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މޮސްކޯ (މާޗް 5) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ވަރަށް އަވަހަށް ރަޝިޔާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިންގެ ތަރުޖަމާން ދިމިތުރީ ޕެސްކޯފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019
ނޯތު ކޮރެއާއަށް އިގްތިސާދީ ބާރަކަށް ވެވިދާނެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 26) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އެ ގައުމަކީ ދުނިޔޭގައި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑު ބާރަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް...

February 26, 2019 5
ރޭލުގައި ކުރެއްވި ދިގު ދަތުރަށް ފަހު ކިމް ވިއެޓްނާމުގައި

ހެނޮއި (ފެބްރުއަރީ 26) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ވިއެޓްނާމުގައި މާދަމާ ފަށާ ސަމިޓަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން މިއަދު އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.