10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020
ފައިނަލުގައި ނަޑާލާއި ޖޮކޮވިޗްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 10) - ފްރެންޗް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިޔާ ރަފައެލް ނަޑާލާއި ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020
ޖޮކޮވިޗް އަތުން އަނެއްކާވެސް ލައިން ޖަޖެއްގައި ޖެހިއްޖެ

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 6) - އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ޔޫއެސް އޯޕަން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ލައިން ޖެޖެއްގައި ބޯޅައިން ޖެހުމުން މުބާރާތުން ވަކިކުރި ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް އަތުން އިއްޔެ ފްރެންޗް އޯޕަންގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން ވެސް ލައިން ޖަޖެއްގައި ބޯޅައިން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 3
އިނާމު ފައިސާ އުނިކޮށް ޖޮކޮވިޗްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ނިއުޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ޔޫއެސް އޯޕަންގައި މަޝްހޫރު ޓެނިސް ތަރި ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ގަސްދު ލައިން ޖަޖެއްގައި ބޯޅައިން ޖެހިކަމަށް ބަލައި އިނާމް ފައިސާއެއް ނުލިބޭގޮތަށް މުބާރާތުން ވަކިކުރިއިރު، އޭނާގެ މައްސަލަ އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޓެނިސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް (އޭޓީޕީ) އިން ވެސް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 4
ލައިން ޖަޖެއްގައި ބޯޅައިން ޖެހުމުން ޖޮކޮވިޗް ވަކިކޮށްފި

ނިއުޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ޔޫއެސް އޯޕަންގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ރޭ މަޝްހޫރު ޓެނިސް ތަރި ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ގަސްދު ލައިން ޖަޖެއްގައި ބޯޅައިން ޖެހިކަމަށް ނިންމައި އޭނާ މުބާރާތުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ޖޮކޮވިޗް މާފަށް އެދިއްޖެ

ބެލްގްރޭޑް، ސާބިއާ (ޖޫން 24) - މަޝްހޫރު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗްގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު އިންތިޒާމުކުރި އެޑްރިއާ ޓުއާ އިވެންޓްސްގެ ތެރެއިން އޭނާ ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 1
ޗައިނާގެ އެހީއަށް ޖޮކޮވިޗް ޝުކުރުއަދާކޮށްފި

މާބެއްލާ، ސްޕެއިން (މާޗް 28) - ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ހަލުވިކަމާ އެކު ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެތުރެމުން އަންނައިރު އެކަމުން އަރައިގަންނަން ގައުމުތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޗައިނާ އިން ދޭ އެހީތެރިކަަމަށް ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 1
ފެޑެރާގެ ބޮޑު ދެ ރެކޯޑަށް ޖޮކޮވިޗް އަމާޒުހިފައިފި

މެލްބަން (ފެބްރުއަރީ 3) - ޓެނިހުގެ ތާރީހުގައި މަޝްހޫރު ތަރި ރޮޖާ ފެޑެރާ އަތުގައި އޮތް ބޮޑު ދެ ރެކޯޑާ ހަމަކުރުމަކީ އޭނާގެ އަމާޒެއް ކަމަށް މި ފަހަރުގެ އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ކާމިޔާބުކުރި ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 2
ފެޑެރާ ބަލިކޮށް ޖޮކޮވިޗް ވިމްބަލްޑަން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 15) - ވިމްބަލްޑަން ތާރީހުގައި ކުޅުނު އެންމެ ދިގުދެމިގެންދިޔަ ފައިނަލް މެޗުން ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ޓެނިސް ލެޖެންޑް ރޮޖާ ފެޑެރާ ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019
ރެކޯޑް ތަށްޓާ އެކު ޖޮކޮވިޗްގެ ހާއްސަ އަމާޒެއް

މެލްބަން، އޮސްޓްރޭލިއާ (ޖެނުއަރީ 28) - އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ރަފައެލް ނަޑާލް ބަލިކޮށް ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލުމަށް ފަހު ހާއްސަ އަމާޒެއް އެބައޮތް ކަމަށް ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018
ޝަންހާއީ ތަށި ކާމިޔާބުކޮށް ޖޮކޮވިޗްގެ ހާއްސަ އަމާޒެއް

ޝަންހާއީ، ޗައިނާ (އޮކްޓޫބަރު 15) - ޝަންހާއީ މާސްޓާސް ތަށި އުފުލާލުމަށް ފަހު މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިން އެއް ވަނަ އަށް އަލުން އެރުން ކަމަށް ސާބިއާގެ ހުނަރުވެރި ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
ޖޮކޮވިޗް ކަޓުވާލައި ޗަން އެންމެން ހައިރާކޮށްލައިފި

މެލްބަން، އޮސްޓްރޭލިއާ (ޖެނުއަރީ 23) - އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުން މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ޗަން ހިއުން އެއްމެން ހައިރާންކޮށްލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017
ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނައިރު ނަފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުކުރޭ

ބެލްގްރޭޑް، ސާބިއާ (އޮގަސްޓް 18) - އުޅަބޮށްޓަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މި އަހަރު ބާކީ ބައިގައި ކުޅުމާ ދުރު ހުންނަން ޖެހިފައިވާއިރު އެކަމާ ހެދި ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް އަސަރުކުރާ ކަމަށް ކުރީގެ އެއް ވަަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017
ޖޮކޮވިޗާއި މަރޭ ކަޓައި ފެޑެރާ އަށް ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 13) - ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެންޑީ މަރޭ އާއި ކުރީގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިއާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ކަޓައި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރޮޖާ ފެޑެރޭ އަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
ޖޮކޮވިޗް ކަޓައި މަރޭ އާއި ނަޑާލް ސެމީ އަށް

ޕެރިސް (ޖޫން 8) - މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފްރެންޗް އޯޕަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް މުބާރާތުން ކެޓިއިރު، ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ އެންޑީ މަރޭ އާއި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިއާ ރަފައެލް ނަޑާލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017
ޖޮކޮވިޗްގެ ކޯޗަކަށް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަގާސީ

ވެނިސް، އިޓަލީ (މެއި 22) - އިޓާލިއަން އޯޕަން ފައިނަލުގެ ނާކާމިޔާބީއަށް ފަހު ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް އަލުން ފަށާއިރު އޭނާގެ ކޯޗަކަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ އަންދްރޭ އަގާސީ ހަމަަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 2
ބޮޑު ބައްޔަކާ އެކު ޖޮކޮވިޗަށް ޝޮކެއް!

މެލްބަން (ޖެނުއަރީ 19) - އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަންގެ ދެ ވަނަ ބުރުން، ދުނިޔޭގެ 117 ވަނައިގައި އޮތް އުޒްބެކިސްތާންގެ ޑެނިސް އިސްޓޮމިން އަތުން ބަލިވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ކަޓައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017
މަރޭ ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ މުބާރާތް ޖޮކޮވިޗަށް

ދޯހާ، ގަަތަރު (ޖެނުއަރީ 9) - ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ ބަލިކޮށް ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓެނިސް މުބާރާތް ކަމަށްވާ ގަތަރު އޯޕަން ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016
ޖޮކޮވިޗާއި އޭނާގެ ކޯޗު ބޮރިސް ބެކާ ވަކިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 7) - ދުނިޔޭގެ ޓެނިސް ރޭންކިންގެ އެއް ވަނަ ގެއްލުނުތާ މަހެއް ނުވަނީސް ސާބިއާގެ ނޮވަކް ޖޮކިވިޗް އޭނާގެ ކޯޗު ޖަރުމަނުގެ ބޮރިސް ބެކާއާ ވަކިވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016
ރޭންކިން އެއް ވަނައިގައި އޮވެ މަރޭ ސީޒަން ނިންމާލައިފި

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 21) - އޭޓީޕީ ވޯލްޑް ޓުއާސް ފައިނަލުގައި ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ބަލިކޮށް ރޭންކިން އެއް ވަނައިގައި އޮވެ އެންޑީ މަރޭ މި އަހަރުގެ ޓެނިސް ސީޒަން ނިންމާލައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016
އުނދަގޫ މޮޅަކަށް ފަހު މަރޭ ސެމީއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 17) - ޖަޕާންގެ ކެއި ނިޝިކޯރީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި ހޯދި އުނދަގޫ މޮޅަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އެންޑީ މަރޭ އޭޓީޕީ ވޯލްޑް ޓުއާ ފައިނަލްސްގެ ސެމީގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.