29 މާޗް

March 29, 2019 1
ނޮވެލްޓީން ބުކް ފެއާއެއް ލ. ގަމުގައި ބާއްވަނީ

ލ. ގަމުގައި ބުކް ފެއާއެއް ބޭއްވުމަށް ނޮވެލްޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 19
މިވަރުގެ ހިދުމަތްތެރިއަކު ދެން ފެނިދާނެތަ؟

އޭނާގެ އޮފީސް ކޮޓަރިކޮޅަށް ވަނުމުން އިހުސާސްކުރެވޭނީ މާ ކުރީ ޒަމާނެއްގައި އުޅެވޭހެންނެވެ. އެތަނުގައި ކޮމްޕިއުޓަރެއް، މޯބައިލް ފޯނެއް ނުވަތަ ޒަމާނުގެ އެފަދަ އެއްވެސް ވަސީލަތެއްގެ ހިލަމެއް ނެތެވެ. ބައްތެއްޔަކަށް މުދާ އަރުވައި ބަރާކޮށްފައި އޮންނަހެން ކޮޓަރިކޮޅު ބަރާކޮށްފައި އޮންނާނީ ފޮތްތަކާއި ކަރުދާހުންނެވެ. އެތަނުގައި...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 13
ޗާޕްކުރީ 264,756 ވޯޓު ކަރުދާސް: އިލެކްޝަންސް

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލުމަށް 264,756 ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ޗާޕް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 4
ނޮވެލްޓީ ފޮތް މައުރަޒު ފަށައިފި

ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕްގެ ފޮތް މައުރަޒު، 100،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޮތާއި އެކު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 9
ނޮވެލްޓީ ބުކް ފެއާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ

ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕްގެ ބުކް ފެއާ، އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 2
ނޮވެލްޓީ: ކޮލިޓީ ތަކެތި، ފަސޭހަ ތަޖުރިބާއެއް

ފޮތް ލިސްޓަށް ފޮތް ނެގުމަކީ ހުރިހާ ބެލެނިވެރިން ވެސް ދުރާލާ ރާވައިގެން ކުރާ ކަމެކެވެ. އެކަން ކުރާ އިރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ އެންމެ ރަނގަޅު ހިދުމަތެއް ދޭ ބުކްޝޮޕެއް ހިޔާރު ކުރުމަށެވެ. އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ތަކެތި ލިބުމުގެ އިތުރަށް، ވީހާ ވެސް ފަސޭހަ އިން ފޮތް ލިސްޓަށް ފޮތް ހަމަކޮށްލެވުމަކީ ކޮންމެ ބެލެނިވެރިއަކަށް ވެސް...

24 ޖޫން

June 24, 2016 1
ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއާގެ ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމު ދީފި

ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ބުކްފެއާގެ މިއަހަރުގެ ނަސީބުވެރިޔާ މިރޭ ހޮވައި ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.