24 ޖޫން

June 24, 2020 16
ދުންޔާގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުންނާ އެކު

މިދިޔަ މާޗު މަހުން ފެށިގެން ދުންޔާ މުހައްމަދު އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ހެދުމުގަ އެވެ. ބޮލާއި މޫނާ އެކު މުޅި ހަށިގަނޑު ނިވާކޮށް، އަންގި ލައްވައި ބަރު ގަންބޫޓުގައި، އޭނާ ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ދިހަ ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ހޭދަކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެ އުނދަގޫ ހެދުމުގައި، އާއިލާއާ ދުރުގައި...

11 ޖޫން

June 11, 2020 4
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް އަނެއްކާ ވެސް ނަރުހުން ހޯދަނީ

އައްޑޫ އިކްޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަގުތީ ނަރުހުން ހޯދުމަށް ފަހު، އެ ހޮސްޕިޓަލަށް އަނެއްކާ ވެސް ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 1
ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހެއްގެ ކައިވެނި ހޮސްޕިޓަލްގައި

ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވަން ރޭވި ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު އެ މީހުން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކެންސަލްކޮށް، މަސައްކަތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 20
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް އިތުރުގަޑި ދޭންޖެހޭ:ވިސާމް

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮންނަތާ މިހާރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ. އެ ކޮމިޝަންގެ މެެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފާތިމަތު އާމިރާ ފިޔަވައި އެހެން މެމްބަރުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ކުރިން ނިންމި. އެކަމަކު، ފަހުން އެ ނިންމުން މުރާޖައާ ކުރި.

May 20, 2020 24
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދޭ އުސޫލު ބަދަލުކުރަން ގޮވާލައިފި

ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޭ ގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަން، މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލް ޔޫނިއަން (އެމްއެޗްޕީޔޫ) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

May 20, 2020
45 ދުވަހަށް ފަހު ނަރުސް އައިސީޔޫ އިން ބަދަލުކޮށްފި

ލަންޑަން (މެއި 20) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ނަރުހެއް އިންޓެންސިވް ކެއާ (އައިސީޔޫ) ގައި 45 ދުވަހު ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ވޯޑަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 2
ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ގަތަރުން ހިލޭ 100،000 ޓިކެޓް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 100،000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދޭން ނިންމައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ގަތަރު އެއާވޭޒް އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 9
ގައުމަށްޓަކައި ނަރުހުން ވަނީ ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް:މަބްރޫކް

ބައިނަލްއަގުވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކުރާއިރު، ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ބަލިމަޑުކަމުގައި އަމިއްލަ ފުރާނަ އަށް ބެލުމެއް ނެތި ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރަން ނަރުހުން ވަމުން...

May 12, 2020 10
ނަރުހުންގެ އާދޭސް: ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ސަމާލުކަންދީ!

ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަ ކުރާއިރު، ކުރީ ސަފުގައި ތިބި ހުރިހާ ނަރުހުންނަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ ބިރުވެރިކަމެވެ. ނުރައްކާތެރިކަމާއި ގޮންޖެހުމެވެ....

11 މެއި

May 11, 2020 7
އައިޖީއެމްއެޗަށް ވަގުތީ ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗަށް ވަގުތީ ނަރުހުން ހޯދަން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

May 11, 2020 10
ޚިދުމަތާ ދުރުގައި ތިބި ނަރުހުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ޚިދުމަތާ ދުރުގައި މިވަގުތު ތިބި ނަރުހުން، މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ނުކުމެ، ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން ކުރީ ސަފުގައި ތިބި ނަރުހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ދިވެހި...

May 11, 2020 2
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ މި ދަތި ހާލަތުގައި ސިއްހީ އެހީތެރިން އުފުލަމުން ބުރަ އާއި އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ....

10 މެއި

May 10, 2020 19
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަރުސްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނިއޯ ނޭޓަލް އިންޓެންސިވް ކެއާ ޔުނިޓް (އެންއައިސީޔޫ) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހެއްގެ ނަތީޖާ ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވިޔަސް ފަހުގެ ޓެސްޓް ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 5
އައިޖީއެމްއެޗުގެ 16 ނަރުހަކު އައިސޮލޭޝަނަށް

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހި އެއްވެސް ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވިޔަސް އެއް ޑިޕާޓްމެންޓެއްގެ 16 ނަރުހަކު އައިސޮލޭޝަންގައި އެބަތިބި ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 1
ނައިކީން ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް 30،000 ބޫޓް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ކުންފުނި ނައިކީން އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 30،000 ބޫޓް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 23
ދަރިފުޅު ކުރީ ސަފުގައި، ރޮމުން މަންމަ ދިން މެސެޖް

ޒުވާން ރީއަތު ހަމީދުގެ ކިޔެވުން އަދި ފުރިހަމައެއް ވެސް ނުވެ އެވެ. ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ފެށިތާ އަހަރެއްވީތަނުން، ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހި، ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީ އެވެ. އެކަމަކު، ވޮލަންޓިއަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިހާރު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 87
ކޭސް 26 އަކީ ޕްރޮބަބްލް ކޭހެއް

އުލިގަމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ކޮންޓެކްޓްވި 131 މީހަކު މިހާތަަނަށް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 1
އިކްއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަގުތީ ނަރުހުން ހޯދަނީ

އައްޑޫ އިކްއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް ވަގުތީ ނަރުހުންތަކެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 34
ވައިރަހާ ކުރިމަތިލި ނަރުހުން އެނބުރި ޑިއުޓީއަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ޕޮޒިޓިވްވެ އެންމެ ސީރިއަސްވި ކޭސްތަކުގައި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމާ އެކު ފަރުވާގައި އަމަލީ ގޮތުން އުޅުނު އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަރަންޓީނަށް ފަހު އެނބުރި އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 11
ސިއްހީ އޮފިޝަލުންނަށް ޚާއްސަ އެލަވަންސެއް ހަމަޖައްސަނީ

ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 26
އެންމެން ބިރުން ދުރަށް! ހިތްދަތިކަމެއް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދޭ ގޮތުގެ ބައެއް ވާހަކަތައް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނެޝަނަލް ރެސްޕިރޭޓަރީ ސެންޓަރުގެ ހެޑް، ޑރ. މޫސާ ހަސަން "މިހާރު"އާ ހިއްސާކޮށްދެއްވި އިރު، އެންމެ އުނދަގޫ...

April 13, 2020 2
ނަރުހުން: އަސްލު ހީރޯއިންގެ މޫނު

ކޮރޯނާވައިރަސް މިހާތަނަށް ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުންނަށް އަރައި ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރައިފި އެވެ. މި މުސީބާތުން ސަލާމަތްވާން ދުނިޔެ ހަނގުރާމަ އަށް ނުކުމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބީ...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 1
ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅު ސެންސައެއް ހަދަނިކޮށް ލަނޑެއް!

އިހުތިޔާރަކާ ނުލައި މޫނާ އަތް ކައިރިކުރެވޭ ނަމަ އަންގައިދޭ ސެންސައެއް ހަދަން އުޅުނު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޒުވާން ސައިސްޓިސްޓަކަށް އަމިއްލަ އަށް ލިބުނު ބޮޑު ލަނޑަކާ ހެދި ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ސްޓާބަކްސް އިން ހިލޭ ކޮފީ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އާންމުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެމެރިކާގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް އެ ގައުމުގެ ސްޓާ ބަކްސް އިން ހިލޭ ކޮފީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 18
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް އެހީވާނަން: ރައީސް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހާއްސަ ގޮތްތަކެއް ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ރަނގަޅު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 28
ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އަމީން ދެއްވީ ސާބަސް

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނަކީ މިހާތަނަށް ގައުމީ ހަފުލާތަކާއި ވަރަށް މުހިންމު މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅުވައިގެން ނޫނީ ޓުވީޓް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އާންމުކޮށް، އަމިއްލަ ޓުވިޓާ އެކައުންޓު ބޭނުން ކުރައްވަނީ އެފަދަ މުނާސަބަތުތަކުގައި އެކަންޏެވެ. އެކަމަކު، މި ފަހަރު ތަފާތެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް...