15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020
ޔުނިލީވާ އިން އައިސްކްރީމް އިޝްތިހާރުކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ކުޑަކުދިން އާދަޔާހިލާފަށް ފަލަވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ޔުނިލީވާ އިން އައިސްކްރީމް ފަދަ ފޮނި އެއްޗެހި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިޝްތިހާރު ނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 2
އުދުހެވޭ ވަރަށް ވުރެ ފަލަ ބަކަމޫނެއް ލުއިކުރަނީ

ރަނގަޅަށް ނުއުދުހެވިގެން ވެއްޓުނު ބަކަމޫނެއް "ޓޫ ފެޓް ޓު ފްލައި" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި، ހާއްސަ ޑައިޓެއްގެ ދަށުން ލުއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 4
ހުނަރު ވަޒަންކުރާނީ މީހާގެ ބަރުދަނަކުން ނޫޏް: ސޮނާކްޝީ

މީހަކު ފަލަކޮށް ހުރުމަކީ އެ މީހެއްގެ ހުނަރާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށާއި ސިފަ އަށް ފާޑުކިޔުމުން ބަލައިގަންނަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށް ބަތަލާ ސޮނާކްސީ ސިންހާ ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019
އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނާއިން ފަލަވުމާއި ހަކުރުބަލި

ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނާ ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެއީ މާ ބޮޑު އިތުބާރެއް ކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމުގެ ބަހުސަކީ ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ހޫނެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019
ހަކުރުބައްޔާ ދެކޮޅަށް އެވޮކާޑޯ

އެވޮކާޑޯ އަކީ ހަކުރުބަލިން ރައްކާތެރިކޮށްދޭން އެހީވާ މޭވާއެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 4
ފޮނި ބުއިންތައް އިޝްތިހާރުކުރުން ސިންގަޕޫރުގައި މަނާ

ހަކުރު އެކުލެވޭ ތައްޔާރީ ބުއިންތައް، އިޝްތިހާކުރުން އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަނާކުރަން ނިންމި ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ސިންގަޕޫރު ވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ފަލަކުދިންގެ އަދަދު 2030 ގައި 250 މިލިއަނަށް

ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގައި ބޮޑުވަމުންދާ ކަމަށާއި 2030 އާ ހަމަށް އަންނަ އިރު، އާދަޔާހިލާފަށް ފަލަ ކުދިންގެ އަދަދު 250 މިލިއަނަށް ވުރެ މަތިވާނެ ކަމަށް އާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019
ޕާކިސްތާނުގެ "އެންމެ ފަލަ މީހާ" މަރުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ "އެންމެ ފަލަ މީހާ" ބަރުދަން ލުއިކުރަން އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށް، އައިސީޔޫގައި ބާއްވައިގެން ފަރުވާ ދެނިކޮށް ހޯމަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019
އަނެއްކާވެސް ކޮފީގެ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް

ކޮފީ ބޯ މީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ހަށިހަނޑުގައި ހުންނަ ފެޓްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ "ބްރައުން ފެޓް" ގެ މަސައްކަތްތައް ކޮފީގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްދެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 2
އާއިލާ ރޫޅުމުން ދަރިންގެ ސިއްހަތަށް ވެސް އަސަރުކޮށްފާނެ

މައިންބަފާއިންނާއި ދަރިން އެކީގައި އުފާވެރިކޮށް އުޅޭ އާއިލާތަކުގެ ކުދިންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް، ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ އާއިލާތަކުގެ ދަރިން ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 3
އާޓިފިޝަލް އަލީގައި ނިދުމުން އަންހެނުން ފަލަވޭ

އާޓިފިޝަލް އަލީގައި ނިދާ އަންހެނުން ފަލަވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
ޕްރޮޓީން ޝޭކް ގިނަވެއްޖެ ނަމަ ނުރައްކާ ވެދާނެ

ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަކުރަން ބައެއް މީހުން ބޭނުންކުރާ ޕްރޮޓީން ޝޭކް މާ ގިނައިން ބޯން ނުވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އާދަޔާހިލާފަށް ފަލަވުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 30
ދިވެހިން ކާންވީ ގޮތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

ކްރީމް ކްރޭކަރު ބިސްކޯދު ކިތަންމެ ކަމުދިޔަޔަސް، ސަރުބީ އާއި ލޮނު ގިނަކަމުން، އެއީ އަބަދު ކާން ހެޔޮވާ ވަރު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ދޭތެރެއަކުން ދެތިން ބިސްކޯދު ކާލެވިދާނެ އެވެ. ޖޫސް ގިރީމާ މޭވާގައި ހުންނަ ނަރު (ފައިބަ) ނެތިގެންދާނެތީ އާއި ޖޫހަށް ހަކުރު އެޅުން ރަނގަޅު ނުވާނެތީ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ މޭވާ އޮތް ގޮތަށް ކާލުމެވެ....

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 1
ލަންޑަނުގައި ޖަންކްފުޑް އިޝްތިހާރުކުރުން މަނާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގެ ރައްޔިތުން އާދަޔާހިލާފަށް ފަލަވެ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ގިނަވާތީ، ލަންޑަނުގެ އާންމު ދަތުރުފަތުރު ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ޖަންކްފުޑް އިޝްތިހާރުކޮށް، ޕްރޮމޯޓްކުރުން ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 1
ޑައިިޓް ބުއިންތަކުން ވެސް ނުރައްކާ

ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެ ޑައިޓް ބުއިމަށް ވުރެ ގިނައިން ބޯ ނަމަ ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހި، ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 1
ނިދި މަދުވި ވަރަކަށް ޖަންކް ފުޑް ކާހިތްވާނެ

ރޭގަނޑުގެ ނިދި ހަމަޔަށް ނުލިބި ހުންނަ ދުވަހެއް ނަމަ ޑޯނަޓް ފަދަ ކާނާ ކާހިތްވާކަން ފާހަގަވޭ ހެއްޔެވެ؟ އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ އެންމެ ރެއެއްގެ ނިދި ގެއްލުނަސް ޖަންކް ފުޑަށް ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވެގެންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މިއީ ބަރުދަން އިތުރުވެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމަކަށްވެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018
ފަލަވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަރުޖެހޭ މީހުން ގިނަވަނީ

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބަރުވުމާއި ފަލަވުމަކީ ކެންސަރުޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާ ސަބަބެއް ކަމަށާއި 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ކެންސަރު ޖެހުނު ހަތަރު ޕަސެންޓް މީހުން ނުވަތަ ކޮންމެ 25 މީހަކުން އެކަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ފަލަ މީހުން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ފަލަވުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްދޭނެ ބޭސްގުޅައެއް؟

ބައެއް މީހުންނަކީ ފަލަވެދާނެތީ ކާން ބިރުން އުޅޭ މީހުންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ފަލަ ބަލީގެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ދުޅަހެޔޮކަމާއި ލޫޅާފަތިކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބި ކުރަން ފަށާފައިވާ ޒަމާނެއްގައި ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ޝައުގުވެރި އަދި...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018
ހެނދުނަށް ވުރެ ހަވީރު ކެލަރީ އަނދާލެއް ގިނަ

ބަރުދަން ލުއިކުރަން މަސައްކަތްކުރާއިރު، ކެއުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު ފަހުގެ ކުޑަ ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ ކާ ވަގުތުގެ ގޮތުން ވެސް މިކަމަށް އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 1
ފަލަވުމުން ކެންސަރަށް މަގު ފަހިވަނީ ކީއްވެ؟

ފަލަވުމުން ކެންސަރަށް މަގު ފަހިވަނީ ކެންސަރު ޖައްސާ ޓިޝޫތަކާ ދެކޮޅަށް ހަށިގަނޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސެލްތަކެއް، ފެޓްގެ ސަބަބުން ބެދި އޭގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅިގެން ކަމަށް ޓްރިނިޓީ ކޮލެޖް ޑަބްލިންގެ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.