29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 25
އަލްއަމީރާ އަނީސާ ނޫރައްދީން އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރަދުން އައްސުލްތާން ހަސަން ނޫރައްދީން ދެވަނައިގެ ދަރިކަނބަލުން އަލްއަމީރާ އަނީސާ ނޫރައްދީން އުމުރުފުޅުން 87 އަހަރުގައި މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 2
ބުރެވިމާގޭ ޒާހިރުގެ މޫނު ދެއްކުން 3:00 ން ފެށިގެން

އިއްޔެ ރޭ އަވަހާރަވި، ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވި، ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، ބުރެވިމާގޭ މުހައްމަދު ޒާހިރުގެ މޫނު ދެއްކުން މިއަދު މެންދުރު ފަހު 3:00 އިން ފެށިގެން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮންނާނެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 9
ބުރެވިމާގޭ ޒާހިރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވި، ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، ބުރެވިމާގޭ މުހައްމަދު ޒާހިރު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 19
މިވަރުގެ ހިދުމަތްތެރިއަކު ދެން ފެނިދާނެތަ؟

އޭނާގެ އޮފީސް ކޮޓަރިކޮޅަށް ވަނުމުން އިހުސާސްކުރެވޭނީ މާ ކުރީ ޒަމާނެއްގައި އުޅެވޭހެންނެވެ. އެތަނުގައި ކޮމްޕިއުޓަރެއް، މޯބައިލް ފޯނެއް ނުވަތަ ޒަމާނުގެ އެފަދަ އެއްވެސް ވަސީލަތެއްގެ ހިލަމެއް ނެތެވެ. ބައްތެއްޔަކަށް މުދާ އަރުވައި ބަރާކޮށްފައި އޮންނަހެން ކޮޓަރިކޮޅު ބަރާކޮށްފައި އޮންނާނީ ފޮތްތަކާއި ކަރުދާހުންނެވެ. އެތަނުގައި...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 7
އަލީ ހުސައިން: ފޮތްތައް ނެރުމުގައި ދެ ވަނައެއް ނެތް!

"ގޮނޑަށް އުކާލާފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ވެސް އެއްކުރައްވާނެ. ފައިސާ ދީގެން ވެސް ކުރީގެ ލިޔުންތައް ހޯއްދަވާނެ. އެހެން މީހުންނަށް ނުލިބޭ ކަހަލަ ލިޔުންތައް ހޯއްދަވާނެ. އެ ލިޔުންތައް...

January 09, 2019 15
"ތި ފޮޓޯ ޖަހަން ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު މަރުވީމަ"

"ހަވީރު" އަށް 35 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން 2014 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑް އެރުވި އެންމެ ޚާއްސަ އެއް ބޭފުޅަކީ އަލީ ހުސެއިން އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަކީ ގެއިން ބޭރަށް...

02 ޖޫން

June 02, 2018 5
ޑރ. މަޖީދު އެންމެ ލޯބިކުރެއްވީ އިލްމީ ދިރާސާކުރުމަށް

ސްޓްރޯކެއް ޖެހި މިދިޔަ މަހު އަވަހާރަވި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ .އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ އެންމެ ކުރައްވާ ހިތުން ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީ އިލްމީ ދިރާސާކުރުމާއި އިލްމު އުނގަންނައިދެއްވުން ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފިރާސް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 52
މަޖީދުގެ ދީނީ ލަފަޔަށް ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ހުއްޓާލި

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގައި ކެސިނޯއެއް އަންނާނެ ކަމަށް ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވުމުން އެކަން ހުއްޓާލެއްވި ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 15
މަޖީދު: ގެއްލިގެން ދިޔައީ އަގު ބޮޑު ޝަހުސިއްޔަތެއް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމަކީ ގައުމަށް ކުރިމަތިވި ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށް މަޖީދުގެ ބައެއް އަރިސް ބޭފުޅުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 9
އާތިފަކީ އާދައިގެ މީހެއް ނޫން، އެއަށް ވުރެ މާ ހާއްސަ

ޔަގީންވާ އެއް ކަމެއް އެބައޮތެވެ؛ ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު މިދިޔަ ހަފުތާގައި މާލެ ވަޑައިގެން މަޝްހޫރު މިއުޒީޝަން/ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ސިފައިންގެ މޭޖާ އަހުމަދު އާތިފް ވަރަށް ގިނަ މީސް މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވި ކަމެވެ. އަދި އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި، މިއަދު އޭނާ އަވަހަރާވުމާ ދާދި ގުޅުން ހުރި ވާހަކަތަކެއް ވެސް ދެއްކެވި...

08 މާޗް

March 08, 2017 26
ކަނދޮޅުދޫ ވަހީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ރ. އަތޮޅަށާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކަނދޮޅުދޫ އަހުމަދު ވަހީދު މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 16
މައިޒާން އިބްރާހިމް މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ސަރުކާރަށް ގާތްގަނޑަކަށް 50 އަހަރު ހިދުމަތް ކުރެއްވި ހ. ފޭދޫ، މައިޒާން އިބްރާހިމް މަނިކު މިރޭ ސްރީ ލަންކާގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 3
ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލް މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ޕޮޕް ސުޕަސްޓާ ޖޯޖް މައިކަލް އުމުރުން 53 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
ޖަޔަލަލީތާ - ފިލްމީ ދުނިޔޭގައި ވެސް އެހާމެ ވިދާލި

މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން އަވަހާރަވި އިންޑިއާގެ ޓެމިލް ނާޑޫގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާ، ފަހުގެ ޖީލަށް އެނގެނީ ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ އިންޑިއާގައި އެހާމެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 3
ނާޝިދުގެ އާއިލާ އަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކުގެ ދާއިރާ އަށް ވަރަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ގ. އަލިފުށީގޭ އަހުމަދު ނާޝިދު އަވަހާރުވުމާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 13
ނާޝިދު: ވަކިނުވެވޭވަރުގެ ހަނދާންތަކެއް ދޫކުރެއްވި

ހުރިހާ މިއުޒީޝަނުން ވެސް އިއްތިފާގުވާ ކަމެއް އޮވެ އެވެ؛ ފުލޫ ނާޝިދު (އަހުމަދު ނާޝިދު) ވަރުގެ ހުނަރުވެރި މިއުޒީޝަނަނަކު މި ފަސްގަނޑަކުން އަދި އުފަނެއް ނުވެ އެވެ. އެ އިއްތިފާގުވުން އެ އަންނަނީ، ނާޝިދުގެ ކިބައިގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް، ވަރަށް ގިނަ ސިފަތަކެއް ހުރެގެންނެވެ. އޭނާގެ އަޚުލާގެވެ؛ ރީތި ރާގުތަކަކާއި މިއުޒިކްގެ...

31 ޖުލައި

July 31, 2016 22
ޑރ. އެންޑީ އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޑިކަލް އަދި ލޮލުގެ ވެސް ފުރަތަމަ ޑޮކްޓަރު އަބްދުﷲ އަބްދުލްހަކީމް (އެންޑީ އަބްދުﷲ) މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 3
އަބަދަށް ފެހި ޤައުމީ ޚިދުމަތްތެރިއަކަށް އަލްވަދާއު

ފާއިތުވި ޤަރުނުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް އާލާކުރަން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ޒާހިރު ނަސީރުއާ މީގެ 42 ދުވަސް ކުރިން، އޭނާ ދިރިއުޅުއްވާ ގެއިން އަޅުގަނޑާ ބައްދަލުވި އެވެ. އަޅުގަނޑު އެގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރީ އެ އާއިލާގެ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާ އަޅުގަނޑުގެ އެހެން ރައްޓެއްސަކާ ބައްދަލުކުރާށެވެ. ޒާހިރު ނަސީރުއާ...

22 ޖޫން

June 22, 2016 1
ޒާހިރުގެ ނަން ރަން އަކުރުން ލިޔެވޭނެ: މައުމޫން

ރާއްޖެ އަށް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ތައާރަފު ކުރައްވައި، ކުޅިވަރުތައް ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މުހައްމަދު ޒާހިރު ނަސީރު ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން އެއީ ގައުމީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ލިސްޓްގެ އެންމެ ކުރީކޮޅުގައި ލިޔެވޭނެ ނަންފުޅެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016
ޒާހިރު ނަސީރުގެ ތައުބީންގެ ޖަލްސާ އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ

ދިވެހި ކުޅިވަރަށް އަދި ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި އިއްޒަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ޒާހިރު ނަސީރުގެ ހަނދާނުގައި ތައުބީންގެ ޖަލްސާ އަންނަ އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 16
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: މިކަހަލަ މީހަކު ދުށިންތަ؟

ބައްޕަ މަރުވީމާ އާއިލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާ އެކު ހަސަން ހުސެއިން ދީދީ މަސައްކަތަށް ނުކުތީ ވަރަށް ޅަ އުމުރުގަ އެވެ. އެންމެ ދޮށީ ބޭބެ ކޮއްކޮމެން ބަލަމުން ގޮސް އުމުރުން 20 އަހަރުގައި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމެއް ފެށި އެވެ. އެއީ 1940ގެ އަހަރުތަކެވެ؛ ފުވައްމުލަކެވެ. ކައިވެންޏާ އެކު އަންހެނުންގެ ގެއަށް ހަސަން ދީދީ ބަދަލުވީ އޭނާގެ ބައްޕަ...