15 ޖޫން

June 15, 2019 18
"ތިމާވެށީގެ ބަދަލުތަކަށް ކަންބޮޑުވާތަނެއް ނުފެނޭ"

ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުގައި އަޑު އުފުލިޔަސް، އެ އަޑު އަހާ ބަޔަކު ނުފެންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
ޕްލާސްޓިކްގެ ނުރައްކާ އަނެއްކާވެސް ފޮޓޯއަކުން

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި އެކި ބާވަތްތައް މޫދާއި ކަނޑަށް ނާޅާށޭ ކިޔަނީ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ވީމަ އެވެ. ޕްލާސްޓިކަކީ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ހަލާކެވެ.